Czégek kézikönyve Budapest, 1887)

K

270 Kassa Dunckel E., vagy E. Dunckel, czégb. Dunckel Emil ter- ménykeresk. Dunkel V. K. felső magyar­honi első parquett gyára, vagy Erste ob er ungari­sche Parquett Fabrik W. C. Dunkel, czégb. Dunkel Vilmos butorparquett gyár és asztalos mesterségi üzlet tulajd. Ecker Mihály, vendégfogadós. Eiben Ferencz, vagy Franz Eiben, vegy. kersk. Eichner Mór, vegyes kersk. Eissler, Josiás et Söhne. Közk. társ., egyforma kép­viseleti joggal felruházott tagjai: Eissler Károly, Eiss­ler Miksa, Eissler Hugó fa- kersk bécsi. Eissler Zsig- mond, Eissler Gusztáv, gyá­ros kassai lakosok, hajlított tömörfa butorgyárosok. Elischer Károly, vagy Carl Elischer. husfüstölő. Elischer & Fiedler, czégb., Elischer Ede Gusztáv vas- kersk. Első asztalos társulat, vagy Erster Tischlerverein. Közk. társ. Tagjai: Legá- nyi Sámuel és Stadler Jó- zsefné szül. Hildák Zsu- zsánna asztalos üzlet tulajd. A vállalat képviseletére ki­zárólag Legányi Sámuel vau jogosítva. Engel, J.. czégb. Engel János férfiruha kersk. Erste Oberungarische Lei- chenbestatungs Anstalt Kaschau. Betéti társaság. Egyedüli beltagja: Maurer Rezső kersk. A vállalat képviseletére csak a fent nevezett beltag van feljogo­sítva. Eschwig Ed. F., vagy Ed. F. Eschwig. diszmii á. kersk. Fáik Imre és Károly, vagy Emerich et Carl Falk. Közk. társ. Egyforma kép­viseleti joggal felruházott tagjai : Fáik Imre és Fáik Károly norinbergi és röv. á. kersk. Farkas Adolf, vagy Adolf Farkas, anyag-, fűszer- és vegy. kersk. Farkas Mihály, fűszer-, anyag- és vegy. kersk. Fejes Tivadar, pékmesteri üz­let tulajd. Fekete István, vagy Stefan Fekete, pékmester. Feldman H. és fia. vagy H. Feldman & Sohn. Közk. társ., tagjai Feldman szül. Moskovits Hanni és Feld­man Herman férfiruha-kersk. A képviselésre kizárólag Feldman Herman van jogo­sitva. Feldman Jónás, vagy Jonas Feldman, lisztkersk. Feldman, M., czégb. Feld­mann Mór bizományi üzlet, vegy. és terménykersk. Felmann Mark. vegy. kersk. Felsőmagyarországi aszta­los társulat. Közk társ. Tagjai: Bukovszky Sándor és Rupp Antal. A czég együttes aláírással jegyez­tetik. Felső magy. orsz. első kivé­teli gőzmalom s olajgyár- részvény-társulat. vagy Erste ob. ung. Export- Dampfmühle et Oel-Fab- riks - Actien - Gesellschaft. Tartama : 1876 —1899. Alap­tőkéje : 250,000 frt, mely 125Ó db egyenként 200 írtról névre szóló befizetett részvényből áll. Igazg. ta­gok : Moll József Károly és Weisz Emil — kiknek czég- vezetési aláírásaik bejegyez­tettek. A czég érvényessé­gére két igazg. tag, vagy czégvezetési joggal felruhá- házott tisztviselő és egy igazg. tag együttes aláirása szükséges. Czégv. Fischer Gusztáv. Felsőmagyarországi épitke- zési részvénytársulat Kas­sán. vagy Oberungarische Bau - Actien - Gesellschaft. Tartama 1872—. Alaptőkéje: 96,750 frt, mely névre szóló 1290 db egyenként 75 frtos részvényből áll Igazg. : Schmidt Lajos, Müller Fri­gyes, Juhoss János Gyula, Schirger Emil és Molitorisz Dániel, kik mindannyian czégj egyzési j < igosul tsággal bírnak. A czég érvényessé­gére két igazg. tag vagy egy hivatalnoknak együttes aláirása szükségeltetik. Felsőmagyarországi selyem­termelő és selyemüzleti szövetkezet. Tartama: 1877 —1907. Alaptőkéje 10 frtnyi üzleti jegyek kiadása által képződő, jelenleg 120 db ilynemű részjegy által kép­viseltetik. Az igazg. tagjai: Jakabfalvay Ferencz, Szilcz István. Verédy Károly és Keczer László, vezértitkár Korponay János, kik mind­annyian czégjegyzési jogo­sultsággal bírnak. A czég érvényességére az igazg. el­nök vagy helyettes és a vezértitkár aláírásaik kíván­tainak meg. Fendrich, David, vég}7, kersk. F entzl. Anton, tiizifávali kersk. Fiedler József, vagy Josef Fiedler, férfiszabó üzlet- tulajd. Fischer, Josef, látszerész. Fischer, Jusztiné, czégb. özv. Fischer Nándorné. Stachura Jusztin szatócsnő. Flachbart Samu utódai, vagy Sam. Flachbart's Nachfol­ger. Közk. társ. Egyforma képviseleti joggal felruhá­zott tagjai: Széman József és Széman Gábor, kézmii-, vászon- és rövidárukkali kersk. Fleischer & Schirger. Közk. társ., tagok : Schirger Tiva­dar és Schirger Emil vas- és norinbergi áru kersk. A vállalat képviseletére egy­formán jogosultak. Fleischer és tsa gépgyára és vasöntödéje, vagv Flei­scher et Co. Maschinen­fabrik u. Eisengiesserei. Közk. társ. Egyforma kép­viseleti joggal felruházott tagjai: Fleischer Gusztáv és Schirger Gusztáv. A Fonciére Pesti biztositó intézet kassai főügynök­sége. vagy Hauptagent­schaft Kaschau der Fon ciére Pester Versiche- rungs Anstalt. Czégv. No­vel ly Sándor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom