Czégek kézikönyve Budapest, 1887)

M

Marceali—Mária-Völgy 331 Krausz Jósef fia, vagy Josef Krausz Sohn, ezégb. Krausz Gyula, bőrgyárnok és bőr- kersk. Kuhn C.. ezégb. Kulin Cezilia férj. Dr. Mitzger Miksáné, posztókersk. és szabóüzlet­tulaj d. Lengyel József, vagy Josef Lengyel, fakersk. Marczali segélyegylet szö­vetkezet. Tartama : 1883— 1888. Czégjegyzésrejogosult igazg. tagok : Lászl Gusztáv igazg.. Steiner ignácz al- igazg. A czég érvényessé­gére az igazg. vagy aligazg aláirása szükséges. Marczali takarékpénztár részvénytársaság. Tartama: 1871 — 1896. — Alaptőkéje: 40,000 frt, mely 400 drb teljesen befizetett és egyen- kint 100 frtról s bizonyos névre szóló részvényből áll. Igazg.: Lechner Sándor. Igazg. tagok: dr. Mitzger Miksa, Hofman József, Hof- man Mihály, Melhard Antal, Steiner Ignácz, Lengyel Jó­zsef, Schon Miksa, Hónig Dávid . Kölgyesi Károly. Wilhelm József, Czeglédi Antal, Véssey Sándor. Araon Sándor, Fischer István . Rückländer József, Thassy Gyula, Vlassits Ignácz. Az igazgatóság Lechner Sán­dort kizárólagos czégjegy- zési jogosultsággal felru­házta. Müncz Simon, vagy Simon Müncz. vegy. kersk. Párczel Ignátz, vegy. áru és ny erster mény kersk. Schön Miksa, vagy Max Schó'n. vegy. á. kersk. Spiegel Béni. vagy Béni Spie­gel, marha- és termény­ke rsk. Spiegel Gáspár, vagy Gás­pár Spiegel, nyerstermény- kersk. Spiegel Lajos, vagy Louis Spiegel, termény kersk. Steiner Ignácz. vagy Ignatz Steiner. kereskedelmi és bizományi üzlettulajd.,ezégv. p. p. Steiner Ignáczné Mitzky Teréz. Marczibány - Dombegy­háza. Szegedi törvényszék. Petykó János, szatócs és re­gale bérlő. Stern. Franz, szatócs. Margineu. Brassói törvényszék. Siandru Neagoe Urs. nagy­bani pálinka üzlettulajd. Margita. Nagyváradi törvényszék. Berger József, terménykersk. Berger Dávid, vagy David Berger, kersk. Csengery Antal, vegy. kersk. Dresdner Jakab. vegy és ruhakersk. Érmelléki első borkiállitási egylet szövetkezet. Tar­tama : 1881—. Igazg.: Roch Leonard, Szabó Lajos és Lindenmajer Károly. Pincze- kezelők : ifj. Micskei Dániel és Nagy Lajos s vezér ügy­nök : Posszert János. A czég érvényességére egy igazg. és egy pinczekezelő együttes vagy a vezérügynök aláirása kívántatik. Fischer Márton, vagy Martin Fischer, vegy. kersk. Kallós Katalin, ezégb. Kallós Mérné, Hartstein Katalin, vegy. kersk. Kallós és Friedmann. Közk. társ., együttes képviseleti joggal felruházott tagjai: Kallós Jakab és Friedmann Jakab, vegy. kersk. Korbuly Simon. Lippert Ág­nes 1800 frt hozománya bejegyeztetett. Korbuly S. és társa. Közk. társ. Tagjai: Korbuly Si­mon és Rigó Sándorné, szül. Lippert Tekla. A társaság képviseletére Rigó Sándorné és ezégvezető Rigó Sándor vannak jogosítva. Rigó Sándorné. vegv. kersk., ezégv. Rigó Sándor. Steller Hermina, ezégb. Stel­ler Hermina Kuchár Jó- zsefné. vegy. kersk., ezégv. Kuchár József. Margitfalva. Temesvári törvényszék. Klein. Heinrich,vegy. á. kersk. Regenvasser Israel . vegy. kersk. Mária-Nosztra Ipoh/séigi törvényszék. Grosz Antal, vegy. kersk. Singer Israel, vagy Israel Singer, vegy. kersk. Mária-Póes. A7yiregyházi törvényszék. Fisch Ráchel. vegy. kersk., ezégv. Rózenberg Izráel. Mária-Radna (Radna)* Aradi törvényszék. Klement Jósef. vagy Josef Klement. mész- és fakersk. Kremmer Jósef, vagy Josef Kremmer, vegy. kersk. Mairovitz Mór, vagy Moritz Mairovitz. fakersk. Schauer Jakab özvegy, vagy Wittwe Jakob Schauer, vegy. kersk., ezégv. Sándor Mói­Ungvári János, vagy Johan Ungvári, szatócs. Zsigmondi János. kávéház- tulajd. Máriavölgy. Pozsony i törvény szét •. Első magy. máriavölgyi pala- bányaság Fischer József és fia, vagy Erste umj. Maria- thaler Schieffergewerk- schaft Josef Fischer <& Sohn. Közk. társ. Tagjai: Fischer József és Fischer Zsigmond, palabánya birto­kosok. A czégjegyzésre egy­aránt jogosultak. Enninger. J.. ezégb. Enninger Jozefa, vegy. á. kersk. Máriavölgyi vasgyár Menes- dorfer G., vagy Marien- thaler Eisenwerk G. Menes- dorfer. Czégb. Menesdorfer Gusztáv. Mária-Völgy. Budapesti kereskedelmi- és rótt ét- törvényszék. Trumaui és Marienthali pa­mutfonódák. szövődék. fe­hérítő. csinozó, festő, és karton nyomó gyár rész­vénytársaság budapesti fiókja, vagy Budapester Filiale der Actien-Gesell- schaft der Baumwoll­spinnereien , Webereien, 42*

Next

/
Oldalképek
Tartalom