A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélőnévsora 1947. január (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - K

Kemény Vass László Al8Óerdösor 12. BÉRKOHPRESSOll BETOHBOHTAS 221-668 Kemény Zslgmondné özv. és Radnay Károlyné, harisnya, fehér­nemű, kötött-, szövöttáru keresk., VD1. Rákóezi-út 13. 0135-110 Kemény né és Társai női divat­terem, ív. Sötö-ii. 2. 181-080 Keményt Gizella tömbmegbizott. V. Szent Istváu-trt 10. 325-734 Kéményseprő vendéglő, VI. Dózsa Qyörgy-út 106. 128-007 Kéményseprők Országos Egyesülete Magyarországi.Vili. Röick Bzilárd-u. 36. 136-751 Kémiai Intézet, országos magyar és központi vegykisérleti állomás. R Keleti Károly-u 24. 0161-013 Kémplerné Péter Margit gyógvszerész, IX. Mester-n. 38. ®137-889 Kende András termény keresk.. V. 8zemélynök-u. 2/b. 120-144 Kende Béla dr. szülész nőorvos, a János-szanatorium ig. főorvosa, V József Atilla-ü. 12. 189-655 Ha nem felel: János-szanatórium 0*160-080 Kende Dezső és ifj. Hohlbanm Ferenc gépkereskedök szerszám­gépraktára? V. Kresz Géza-u. 11. 124- 588 Kende Ferenc építész, ix. Kini- zsy-n. 17. 183-271 Kende György oki. mérnök, építő­mester, V. SaTlai lmre-n. 4. 125- 859 Kende György dr. lakása, V. Pannónia-u. 17/b. 121-243 Kende János dr. fogorvos, V; Nádor-U. 14. 123-366 Ha nem felel: Orvoshivő 186-986 Kende József dr. ügyvéd, VI. Podmaniosky-n. 61. 122-949 Kende Mlhály.XlI. Kalló esperes­u. 1. 259-400 Kende Sándor órásmester, óra és ékszerkeresk.,VI. Teréz-krt 48. 125-637 KendeZslgmond dr. 0. M. T. K. lg., VH. Damjanich-u 49 0425-348 Kender-, Juta és TextHlt- lpar r.-t., Városi iroda, V. Aka- démia-u. 16. 122-872 126-881 127-376 Zsák, zsákszövet és zsineggyár. XIII. váci-út 189. 200-782 201-459 Kenderessy Ernő oki. mérnök, mélyépítési váll., IV. Veres Pálné­o. 28. 180-651 Kenderessy Iván dr. ügyvéd, IV. Veres Pálné u. 30. 185-388 Kenderessy Zoltán és Társai cukrászat, túl. Kenderessy Zoltán. VH. Bzövetség-u. 23. 221-901 Kendi A. Műbutoripar, IV. Bemmelweis-u. 7. 189-233 Kendi Flnály Péterné dr-né, XII. Pagüny-u. 10 160-758 Kendi László szörmekeresk., IV. Kígyó-u 4/6. , 384-206 Kendői! Antal gépészmérnök, malomipari szakértő, m.i lom beren­dezési váll. iroda, II. Rókushegyi- lépeső 10 457-305 Kenedi Andor lakása. Vll. 8ip-u 13. 221-345 Kenedi (Klein) Bela dr., a Gyermekvédő Liga főorvosa,V. Fürst 8ándor-u. 18. @120-290 Ha nem felel: Orvoshivo 186-986 Kenedi Dezsőné sz. Khrenfeid Jozsa női szabó, IV. Városbáz-o. 14 0189-657 Kenedi Endre szerszámnagyk , Szent István-krt 16. 0127-931 Kenedi Endréné fotomüterem, V. Szent tstván-krt 16. @127-931 Kenedi és Társa ásványolajok, és vegyiáruk nagykeresk., V. Klotild-n. 3. 129-359 Kenedi (Klein) Búgó bőr- és cipésgkellék keresk., Vlű. Népszin- ház-u. 33. 136-347 Lakás, Vffl. Déry-u. 6. 186-317 Kenedi István dr. belgyógyász. M.A.B.I. rend. int. főorvos, V. Szent István-kTt 29. 124-875 Kened! Józsefné lakása, V. Fürst Báudor-u. 46. 0201-688 Kenedi (Kranz) Katalin színész, V. Pozsonyi-üt 16. 0129-635 Kenedi László r.-t. ig.. V. Fürst Sándor-u. 28. 829-257 Kenedi Norbert gyógyszerész drogériája, VI. Andrássy-üt 76. 123-046 Kenedi Oszkár épületfa keresk., V. Fürst 8ándor-u. 7/a. 122-573 Kenedi Tibor, a Pick L. és Tsa vas- és gépkereskedelmi váll. bel­tagja, VI. Andrássv-üt 54. 129-396 Kenedi Tibor keresk., 111. Boróba- n. 14. 0162-699 Kenedy Dezső dr. egyet m. ta­nár, bőrgyógyász-főorvos, V. Sze- mere-u. 9. 122-181 Ha nem felel Orvoshivo 186-986 Kenedy Géza dr. operateur­urológns, egyet, tanársegéd, rendelője, Vll. Rákóczi-üt 78 220-470 Kennedy EmIl,V. Pannónia-u 13. 125- 468 Kenessey Iván dr. kórházi főor­vos, nrológns-sebész, bőrgvógyász. XI. Bartók Béla-út 30. 458-700 Kenessey László dr. egyet, tanársegéd, Operateur, orr-gége- füiorvos, IX. Ráday-n. 23. 188-202 Kenéz István dr. egyetemi ble- klinlkai tanársegéd, V. Csáky-n. 6. @120-588 Kenéz Miklós dr. ügyvéd V. Fürst 8ándor-u. 4. 126- 012 Kenézy Gábor, V Vigadó n 2. 0181-485 Kenézy Tibor dr. poliklinikai orvos, V. Vigadó-u 2. @181-485 Kennedy, lásd Kenedy. Kenyeres Gyula dr. ügyvéd, V. Visegrádi-u. 9. 124-677 Kenyeres Kálmán dr. orvos, V. Nádor-u. 13. 120-230 Ha nem felel: Orvoshivo 186-986 Kenyeres Miklós, n. Keleti Károly-u. 15/c 160-368 Keöpeczl Deák József élel­miszer és terménykeresk., ált keresk. ügynökség, VI. Dessewffy- u. 30. 129-238 Kepes Albert bor- és szesznagy- keresk-, rom- és likörgyár, Vili.' 8zentkirályi-u. 3. 138-884 Kepes Andor dr. ügyvéd, V Alkotmány-u. 18. 124-974 Képes Endre oki. mérnök, épí­tőmester. építési vállalkozó irodá­ja, V. Sziget-u. 11. @200-580 Kepes és Wollner müsz., vas és szersaámáru keresk.. Vll. Dob­u. 105. 0425-720 Képes Figyelő politikai társadal­mi művészeti és gazdasági hetilap főszerk. dr. Vásárhelvi Ferenc, Vll. Rákóczi-út 64. * 223-423 223- 424 Kepes Franciska dr. gyermek- orvos fogorvos, VI. Andrássy-üt 57. 428-367 Képes Hét rt., szérk. és kiadó- hivatal, V. Honvéd-u. 10. 129-688 126-499 Kepes István biztosítási szakta­nácsadó, kárrendező, Vll. Rákóczi­üt 86 424-377 Kepes István músz., vas- és szerszámára keresk , Vll Dob-n. 105. @425-720 Kepes Fái dr. kórházi főorvos, orr-, gége-, fülorvos, V. Bzalay- n. 3. @125-484 Kepes Sándor bőrkeresk , IX. Ráday-u. 66. 388-120 Képíró Sándor festék, háztartási és piperecikkek, VH. Harsra-a. 1. 224- 486 Kepővár; Lajos, xrv. Dózsa Qy5rgy-út 19. 420-707 Keppleh Mihsa műszaki keresk. és Usökereskedelmi társaság kft,. VII. Almássy-tér 6. @222-028 ! Keppinger János építőipari vál­lalata, 11. Riadó-u. 8/a. 161-6931 Képviseleti és Szállít­mányozást kit., V Bíthori- a. 3. 0125-059 .0129-250 Képviselőház, üsd Nemzet- gyűlés. Képzőművészek Alkotásait Értékesítő Szövetkezet, v Szent István-krt 1. @125-215 Keramtx Kerámiai és műszaki anyagok nagykeresk.. túl. Sárai Miksa, IV. Eskü-tér 7 @183-301 Kerber autószakkönyvek vizsgához, Hikáde K.. VI Teréz- krt 7 0224-862 Kerecsényl Dezső né dr.-né, VU. l,övöide-tér 2. 427-338 Kerék Autógumi műszaki kit.. V. Pannonin-u. 30. 200-672 Kerék Automobil Gépipari és Kereskedelmi kft., vm. Rákóczi-űt 27/a. 0339-272 Kerek Ernő, a M. T. I. szer­kesztője, II. Killér-u. 27. 160-462 Kerék László, V. Nádor-u. 21. 0122-428 Kerék Mihály dr. nemzetgyűlési képv., a M. fiz. K. iigyv. alelnőke, VI. Andrássy-ót4. 124-051 Kerék Teherfuvarozási és Tehervontatásl Váll. eégml. Gróf Széchenyi Ferenc, IV. Irányi­n. 81. 189-351 Kerekes Barnabás oki. építész­mérnök és építőmester, árvaszéki hites szakértő, n. Bimbó-ót 3. 100-963 Kerekes Gábor tisztv. lakása, X. Kőbányai-ót 69/b. 183-014 Kerekes György dr. kórházi íóorvos, fűi-, orr-, torok- és gége- orvos, VII. Somogyi Béla-út 15. 428-506 Ha nem feleU'Grvoshivó 186-986 Kerekes Gyula női confectió keresd.,VII. Király-u 61-220-382 Kerekes Ignácz, V. Kresz Géza- n. 24. v 201-017 Kerekes Lajos rádió-, vili - szak- üzlete, IX. Fereno-krt 2/4. 189-535 Kerekes László órás és éksze rész, Vili. Népszinház-u. 37. 185-054 Kerekes László dr. belgyógyász főorvos, v Kaik Miksa-u 15. @128-1 ™ Kerekes Lászlóné dr.-né Ibasz íg., V. Fáik Miksa-u. 16. 0128-172 Kerekes Sándor dr. ügyvéd, VII. Rákóczi-út 20. 221-791 Kerekes Tivadar dr. ügyvéd. IV. Városház-u. 1*. 381-130 Kerekess István dr. a Kúria elnöke, VII. Dózsa György-ót 64. 428-709 Kerekess László dr., a Siesta postás alapítványi kórház belgyó­gyász főorvosa, U. Fillér-u. 34. 100-880 Keréktfy Géza ny. pénzügyőri felügy.. Újpest, özéchenyl-n. 3. 292-359 Kerékgyártó István dr rendelőink főorvos, szülész nőorvos, Vili. József-krt 48. 138-140 Ha nem felel: Orvoshivó 186-986 Kerékgyártó János min. oszt. tanácsos, V. Vécsey-u. 4. 129-110 Kerékpár- és motorkerék, pár kereskedelmi kft., vi. Jókal-tér 6. @120-497 Kerékpár és szersxáműzlet tol. Szörényi István dr., Vll. Garay- u. 44. 0224-336 Keren Hajeszod Zsidó Ország- épitő Alap, V. Arany János-u. 29. 0128-393 Keren Kayemeth Leisrael Zsidó Köldvásárló Alap, V. Arany János-n. 29 @128-393 Kerény György, V bégrády Ká­roly-u. 8/10. @200-487 Kerény 1 Armin dr. es Péter Imre dr. ügyvédek, V. Arany János-n. 27. 0129-202 Herényi Ármin dr. ügyvéd, n. Fő n to. 360-437 Herényi és Társa gyógynövény és paprika nagykeresk. cégtől. Ke- rényi Andorné, IX. Soroksári-ót 38. 135-537 Herényi gyógynövény és paprika nagykeresk. cég- tul Herényi Andorne, IX. Ráday- n. 54. 187-281 Herényi Zs. István textiláru- kiskereskedő, XI. Kelenföldi-ót 62. 259-731 Kerepeczky János, a Rekord ktttóüzem túl., Vili. Koszorú-n. 19/21. @138-155 Kerese Margit gyógyszerész, «Bas» gyógyszertár, Sashalom, Margii-u. í. Tárcsázza először a *297-320 szá­mot, azután kérje Sashalom 10 Kereskedelem- és Szövet- kezetügyl minisztérium magyar, (Tözsdepalota) V. Szabadság-tér 17. #120-710 Kereskedelmi szakoktatási osztály és számvevőség, V. Nádor u. 2. *185-900 Idegenforgalmi szakosztály és Or­szágos Magyar Idegenforgalmi Hi­vatal, V. Harmincad-u. 3. 0181-340 Kereskedelmi egyeztető bizottság. V. Nádor-u. 26. 127-034 Kereskedelmi Bank, lásd Pesti Magyar Kereskedelmi Bank. Kereskedelmi Borpincék kft. bornagykeresk., X Onodi-u. 5­0183-009 Kereskedelmi Cserelorgal- mi kit., IV. Semmelweis-u. 9. @182-289 Kereskedelmi Élet Magyar Kereskedők Országos Központi Szövetsége Koksz hetilapja szerk. és biadóhiv., V. Dorottya-u. 1. 0*182-800 Kereskedelmi és Ipar­kamara. bpesti, V. bzemere-u. 6. @120-115 0122-395 0124-220 0124-229 126-497 Külkereskedelmi osztály 127-695 Kereskedelmi Hajózási Kft IV. Városház-u. 10. 0184-287 Kereskedelml-I par hank r.-t. VI. Andvássy-út 112 *129-460 129-986 Bykov Efim elnök 127-549 Melkov Sándor ig. 129-887 Hozin Szergej ig 127-946 Kereskedelmi Szakoktatási Főigazgató hivatala, v. Kálmán-u. í>. 128-005 Kereskedő Terézia női ruh i szalon, IV. Régiposta-u. 12. 184-173 Kereskedők és Iparosok Hi­telintézete r.-t., V. Szabadság­tér 7. 122-838 Kereskedők, Iparosok és Termelők Árubeszerző, Értékesítő és Fogyasztási . Szövetkezet, vn. Erzsébet- krt 44. 222-850 Kereskedők Országos Köz­ponti Szövetsége, (Koksz) V. Dorottya-u. 1. 0*182-800 Vidéki főosztály' 0180-025 Kereskedelmi Klet szerk. ős kiadó- hiv. 0182-800 Kereszt gyógyszertár, VII Rákóczi-ót 88. 0420-699 Keresztély János gyógyszerész, Albertfalva, Erzsébet királyné-ót 8. 268-690 Keresztény Gyuláné és Örkény Hugó. Csillag gyógyszertára, ___ Vili. Rákóezl-ót 39. @188-873 86

Next

/
Oldalképek
Tartalom