A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

W

Wirth Régi névsort ne használjon, mert Wirth Dezső reklámcikkek válla* lata. VI. Podmaniczky-u. 27. 120-503 Wirth Gyula, a Magyar Nemzeti bank felügy., V. Alkotmány-u 12. 315-074 Wirth Gyula bank, V. Gróf Te­leki Pál-u. 17. 123-294 Wirth Henrik igazgató, V Sze­mély Dök-n. 9/11. 118-512 Wirth Imre gabona-, termény- és őrleménybizomanyos, V Rank-u. 6 119-263 Wirth István cipészmester, JX Mester-u. 14. 340-215 Wirth Izsó dr.belorvos.VII. Akácfa u 5. 225-471 Ha nem felel: Orvosbivó *786-986 Wirth Kálm&n tanker, kir. főig., gimn. igazgató, V. Pozsonyi-út 20. 290- 615 Wirth Károly E. Merck vegyé­szeti gyár magyarom, vezérképv.. V. Báthori-u. 16. 317-917 Wirth Károlyné dr.-né Uzv. dobánykisárus, VI. Andrássy-út 27. 224-610 Wirth László textilkeresk., II. Margit-krt. 59. 153-263 W’lrtb Nándor mészáros és hen­tesmester, vnL József-u. 8. 136-921 Wirth PA* textilgyári képv., V Klotild-u. lél a. 127-530 Wirthisch Károly szállító és vámkezelő, VI. Révay-u. 22. 129-839 Wirthiseh Károlyné füző- szalon, VI. Révay-u. 22. 0129-839 Wirthl Sándor oki. mérnök, ig., XIV. Hermina-ót 35. 496-979 Wlrtmann Imre dr., a Szeretet kórház szülészet, nőgyógyászati oszt. álorvosa, VII. Andrassy-tit 29 425-966 Wlrtmann Sándor házfelügyelő, n. Csalogány-u. 21. 358-003 Wirtschafter Béla dr.,aM. kir. Felszámoló Hivatal v. Jogtan.,ügy véd, V. Kossuth bajos-tér 14/15. 120-944 Wirtschafter Bertalan mező­gazdasági termények bizományosa, V. Csanády-u. 8 290-14] Wirtschalter Ernő nagy keresk., IV. Fejér György-u 14. 382-230 Wirtschafter Ferenc szövött- és kendőárugyár, XIII. Petneházy-n. 36. 291- 899 Wirtschafter Ferenc és Tár­sa szövött- és kendöáru gyár. Gyár, xm. Jász-u. 67. 491-181 Városi iroda és raktár, V Sas-u. 4. 180-794 Wirtz József motor, kerékpár, varrógép műszerész, XII. Bors-n. 6. 367-107 Wfslnger, lásd Wiesinger. Wisky Ferencné, Vili. Déry- u. 18. 849-487 Wf8novszky Károly fogtech­nikus, n. Tölgyfa-u. 6. 157-569 Wlsollth János cromozó, nikke- lező és autófémára váll., vm. Kő- ris-u. 27. 335-735 Wlsslnger Herbert, Donan- zeitung magyarországi kirendelt­sége, IX. Tinódy-u.. 5. 131-800 Wtssnyi-Hotfmann Jenő vili. bázt. gépek üzemi és képv. irodája. IV. Váci-u. 78. 388-150 Wister Ernőné özv., XII. Kék­golyó-u. 2. 167-737 Wister .Hugó ny. min. tanácsos, n. Gábor Aron-u. 36. 164-422 Wlszt István épületasztalos üzeme, Pestszenterzsébet, Munkásház-n. 9. 141-035 Wlsztt László keresk. irodája, X. Román-u. 2. 148-902 Wltkowlcky Károly lovag dr. orvos, m. örömi-u. 50. 355-925 Witkowsky Endre dr. agroohe- miktt3, m. kir. kisérletiügyi ad­junktus, XIV. Szent Domonkos- n. 7. 227-933 Wltkowszky Tihamér dr. bel gyógyász, XII. Gömbös Gyula-út 13. 158-662 Witt Gyula képesített szücsmestei szőrme és téliruba molykár elleni megóvó intézete. 1. Krisztina-tér 9. 357-174 Witt Károly építőipari vállalat, VH. Damjanich-u. 26/b. 422-070 Witt László alezredes, n. Margit- krt 26. 155-740 Witt Márton dr. gyermekorvos, rendelőintézeti főorvos, VII. Rákóczi­it! io 223-440 Ha nem felel . Orvosbivó *186-986 Witt Sándor közp. fűtés szerelő, III. Zsigmond király-útja 49. 155-448 Witt Sándor uriszabó, IV. Váci u. 23. 186-264 Wfttchen, lásd Witthen. WIttek János illatszer és vagy. váll., VI. Bajza-u. 48. 115-859 Wittek János Turul fűszer- és csemegekeresk., Kispest. Wekerle- telep, Pannonia-út 32. 147-035 Wittek Valér tlsztv., IX. Tompá­it. lő/a. 143-894 Wittenberg Imre, l. MAtray­u 4 367-125 Wittenberg István angol ur! szabósága, VI. Teréz-krt 46. 119- 432 Wittenberg Jenő állatbizomá- nyos. Iroda, IX Boráros-tér 6. 134-899 Lakás, Pestszenterzsébet, 'Attilá­it. 3. 347-560 Wittenberg Juliska, férj. Szente Lászlőné, VI. Lázár-uH 124-643 Wittenberg Miksakártyatisztitó intézete, vm. József-krt 58. 335-981 Wittenberg Ottó tanácsadó, oki gépészmérnök, automobilszakértő. VII. Nefelejts-u. 42. 425-109 Wittenberger Gyuiáné dr.- né özv. dohánykisárus, V. Pozso­nyi-« 49. 291-339 Wittenberger István alkatrész Ford autóhoz, Fordson traktorhoz, VI. Nagymezö-u. 66. 115-459 WIttchen Emil ny. mösz. főtan., I. Mátray-n. 7. 155-534 Witthen Béla, az Országos Magyai Gazdasági Egyesület titkára, n. üona-u. 13. 358-190 Witthen István,XII.Völgy-u. 8/b. 164-119 Witthen Lajos dr., II. Ilona-u. 13. 350-382 Wlttig Gusztáv ny. áll. főmér­nök, X. Cserkesz-u. 13. 348-044 Wlttlnger Ferenc tervező és épitési irodája, VI. Teréz-krt 46. 120- 924 Wlttlnger István pénzint. ny ig. Hites könyvvizsgáló irodája, VI. Teréz-kn 46. 0122-331 Lakása, Rákosiidét, XIII.-n. 23. Tárcsázza először a *148-627 számot, azután kérje Rákosliget 62 Wlttinghoff Béla takptári fiók- főnök, XII. Maros-u. 26. 158-138 Wittmann Antal tejtermékváll., XI. Somögyi-út 26. 468-072 Wittmann Béla dr. gyermek­orvos, V. Thurzó-köz 6/b. 490-381 Wittmann Elemér Andrássy- gyógyszertára, VT. Andrássy-út 99. 0420-349 Lakása, VT. Bencznr-u. 45. 424-498 Wittmann Ernő, r.-t. ig., V. Visegradi-u. 29. 291-726 Wittmann Ernő dr. ügyvéd irodája, TV. Városház-o._16. 189-000 Wittmann és Nagy faszén-, kovácsszén-, tüzelő- és építőanyagok telepe, XIII. Váci-üt 124/126. 292- 019 Wittmann Ferenc építőmester, EX. Bokréja-u. 24. 349-470 Wittmann Ferenc mészkőbánya és mészégető telepei, V. Tátra- u. 33/b. 298-167 Wittmann György né özv. dobánykisárus, IH. Kórház-u. 27. 362-737 Wittmann Hugó vas- és sport- árucikkek képv. és nagykeresk., VII. Elemér-u. 16. 221-6&6 Lakása, 421-769 Wittmann János sodrony fonat-, szövet-, szitaáru- és kerités-üzem. V. Kresz Géza-u. 18. 110-208 Wittmann Józsel kárpitos és diszitő. Síi. Márvány-u. 11. 166-647 Wittmann Lászlóné, V. Sziget u. 5/7. 499-363 Wittmann Marcel dr. ügyvéd, V. Kresz Géza-u. 6! 116-059 Wittmann Mihály dr., m. Pa­lánta-u. 21. 153-763 Wittmann Miksa asztalosmester, VI. Szondy-u. 95. 126-042 Wittmann Rezsöné özv., V. Szent István-krt 13. 329-342 Wittmann Sámuelné csemege­üzlete, Vm. Nópszinház-u. 16. 131-348 Wlttner Antalné özv. husfüs- tőlde túl.. Újpest, Viola-u. 21. 294-418 WIttner László niezögazd. és keresk. irodája, V. Arany Jáuos­u. 10. 122-239 Wlttvíndlts Tibor oki. gépész­mérnök, vm. Pál-u. 2. 135-758 Wittwlndisch Vilma posta­kezelőnő, Kispest, Kisfaludy-u. 50. 146-926 Witz András dr. ügyvéd, VII. Rákóczi-úí 36. 225-064 Witz Ferenc oki. vegyészmérnök, ciánozó váll., VII. Thököly-út 38. 428-573 Witz (Atjos, IV. Petőfi 8ándor-u. 9. 189-307 Witz Pál dr. ügyvéd, VII. Erzsé­betért 9/ii 225-293 Witzmann Gyula dr. fővárosi főkönyvtáros, vm. Tisza Kálmán- tér 14 330-921 Witzmann János dr. oki. köz­gazda, gyárig, IX Bokréta-u 33 133-777 Wiva Sportáru kereskedői - mik.f.t. TV. Türr István-u. 7. 187-705 187-791 Wix Aladár fogtechnikus, fog- technikai laboratórium, IX. Tompa­u. 17/b. 330-920 Wlzinger, lásd Wíesinger. Wlzner, lásd Wiesner, Wieszner nevek után. Wlzsnovszky István lakberen­dező és bútorkereskedelmi k.f.t. figyv. igazgatója, VIII. Esterházy- u. 1. 135-743 Wladár Marianne szföv. tanító­nő, XIV. Abonyi-u. 4. 426-602 Wladárczyk Józsel dr. orvos, XII. Béla király-út 59/b. 165-208 Wladárczyk Károly fűszer- keresk.. XIII. Országbiró-u. 30. 293- 509 Wladika Ferenc mükertész, XIV. Vezér-u. 121. 297-558 Wlaslta Ilona szföv. tanítónő,VI. 8zondy-u. 46/47. 115-005 Wlasslcs Géza ny. áll. tábori alesperes, VI. Székely Bertalan-n. 10. 115-104 Wlasslcs Géza szfőv. adóhiv. tiszt, XIV. Nagy Lajos király­ija 151. 497-694 Wlasslcs Gyula dr. báró, IV. Duna-u. 1. 187-411 Wlasslcs Jánosán, vizsg. fogász, vm. József-krt 31/,b. 339-969­Wlasslcs Pál dr. vármegyei árva­széki ülnök, vm Baross-n. 87. 340-209 Wlatnlg Frldrich újságíró, 0 Fillér-u. 28. 154-708 Wodianer Béla Antal máv. ny. felügy.,VU. Rákóczi-út 10. 223-611 Wodianer Hugóné özv. vásár­helyi, lakása, VII. Vilma királynő­ül 45. 421-366 Wodnyánszky György főve­gyész, Újpest, Toldi-u 7. 295-035 Wohanka és Társa Utóda r.-t. utóda Petrányi Andor, VI. Vilmos császár-út 63. 121-804 Megrendelések feladása, 122-012 Wohl Aladár dr. földbirtokos, VII. Király-u. 29. 227-478 WohlBélafogtechnikns,VI. Király­id 34. 227-641 Wohl Dezső oki. mérnök, építési váll., törvszéki h. szakértő, VI Pod- maniczky-u 18. 129-064 Wohl György dr. oki. mérnök, közgazdasági mérnök, XII. Csaba­o- 17. 150-659 Wohl György dr. szfőv. köz- tisztasági ig.. XII. Csaba-u. 17. 356-585 Wohl Gyula dr. mérnök, Bpest, szfőv. Gázmüvei ny. fövegyésze, vm. 8zentklrályi-u. 34. 181-329 Wohl Hugó, a Magyar Wolfram­lámpagyár, Kremenezky János r.-t. lg., III Maudula-n 34. 0150-228 W’ohl József oki. mérnök, építő­mester, törvszéki szakértő, Rei- niscb és Wohl cég társtól. Iroda, XIV. Ajtósi Dürer-sor 7. 227-587 Lakás, VII. Aréna-út 17. 424-142 Wohl László kalap-, kalapkellék, gyára, VI. Izabella-u. 6. 426-686 Lakása, VI. Lázár-u. 13. 310-783 Wohl Tibor, V Csáky-n. 17. 0115-165 Wohlberg Nándor papirnemü és irodai cikkek gyártó üzeme, VI. Gróf Zichy Jenö-u. 30. 111-874 Wohlmuth féle sajt-, vaj-, csemegebolt, túl. Braun Benő, II. Margit-krt 3. 0153-498 Wohlmuth FUlöp dr.,VI. Bajzá­id 68 125-137 Wohlmuth Gusztáv Ifi. ara­nyozó. képkeretezö és oltárépitő, VI. Fóti-út 12 293-577 Wohlmúth János fogtechnikai laboratórium. XII. Gömbös Gyula- út 39/a. 155-012 Wohlmuth Olga dr. fogorvos, vn. Király-u. 53. 428-505 Wohlsteln Adoll fuvarozó, xm. Reitter Ferenc-u. 3. 293-112 Wohlsteln Ármin ig., V. Ujpesti-rkp. 39. 299-292 Wohlsteln D. burgonya- és ter­ménykereskedő. Iroda, V. Csáky­u. 12. 326-594 Wohlsteln Irén kozmetikus fér­jezett Horvát Aladárné, V. Tátra­u. 12/b. 327-926 Wohlsteln Jakab magyar kir. gazd. tan., v. jószágigazgató, n. Bem József-tt. 8. 366-700 Wohlsteln Leó tisztviselő, V. Hollán-u. 30. 127-877 Wohlsteln Llpót cipőüzeme, Kispest, Hunyadi-u. 108. 142-074 Wohner József fehér és finom sütödéje, Budafok, Mátyás király- út 72. 269-723 596

Next

/
Oldalképek
Tartalom