A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

H

Haäsz Hl JCSy^KIlCIl II Baász Géza ny. á. alezredes, XI. Bocakay-út 63. 268-436 Haasz György cégvez., V. Szent István-park 16. 493-384 Haasz Gyula műépítész, n. Jurá- nyí-n. 9. 162-648 Haasz Ignác divatkero.sk., Kispest, Üllői-út 129. 342-004 Haász István uriszabó, n. Batthyány-n. 27. 167-298 Haasz István dr. és Haasz Ber­talan dr. ügyvédek, V. Tátra-n. 4. 0124-716 Haasz István dr. lakása, n. Bimbó­ét 10. 357-604 Haasz László, XIV. Ffirész-u. 26. 296-637 Lakása, VI. Székely Bertalan-n. 23. 117-225 Haasz Tibor ig. lakása, Kispest, Lehel-u. 14. 0146-851 Haáz Vilmos dr. ügyvéd,VII. Er­zsébetért 41. 422-303 Hász István dr. tábori püspök, I. Disz-tér 16. 160-411 Hász József pedikür, manikür, gyógymasseur, VII. Erzsébet-krt 16. 421-281 Hász Sándor rövid és norinbergi áru nagykeresk.. VII. Klauzál- tér 1. 223-139 Hász Sándorné dr.-né ny. m. árvaszéki elnök özvegye, XI. Ver­pelétiét 16. 257-827 Haasensteln és Vogler hirde­tési iroda magyarországi képviselete r.-t., V. Dorottya-u. 8. 882-322 188-475 Karczag Fülöp ig. lakása, VI. Pod- maniczky-n. 13. 327-592 Horváth Ferenc ig. lakása, VI. Jókai-u. 6. 0121-393 Haasz, lásd Haas. í Haáz, lásd Haas. Haba Rudolf Magyar Hirdető Iroda.r.-t. ig. helyettese, VHI. Nap- 29. 132-208 Hábel Sándorné,VT. Rózsa-u. 67. 221-186 Haber Géza vasöntöde, V. Vise- grádi-n. 48. 293-043 Haber György, gabona- és ter- ménybizomány és ügynökség, V. Tátra-u. 25. 298-639 Haber L. Lajos füszerkeresk., H. Bimbó-út 3. 355-644 Fióküzlet, II. Ady Endre-u. 1. 167-592 Lakása, H. Bimbó-út 5. 155*744 Háber Sándor m. tisztviselő, vn. Elemér-n. 22. 220-521 Haberényi Géza dohánvkisáros, IV. Magyar-n. 3. 185-331 Haberern György felügyelő. H. Margit-krt 60. 154-050 Haberfeld Miksa igazgató, V. Pozsonyi-út 84. 292-681 Habermann Ferenc órás és ék­szerész, VH. Akácía-u. 6.225-355 Habermann Ferencné özv. Első budafoki szikvizgyára, tűzifa-, szén- és koksztelepe, gépjavító mű­hely és autőfuvarozási váll., Buda­fok, Kossuth Lajos-u. 63. 469-651 Hábermann Lajosné fuvaros, Budafok, Apponyiét 26. 269-779 Habermann Oszkár, Magyar Nemzeti Bank ny. felügyelő, XI. Elöpatak-u. 15. 456-336 Habesser Károly ny. takptiri ig.1, XII. Bazin-u. 22. 0456-668 Habig kalapttzlet, Beregi Jó­zsef és Tea, IV. Kossuth Lajos-u. 1. 0383-589 Habi Rezső, n. Sövény-n. 8. 164-559 Hack Ferenc fűszer- és vegyes­áru keresk., V. Ojpesti-rkp. Városi háiak 491-111 Hack Győző oki. építészmérnök, VI. Akáeía-u. 38. 0427-254 Hack Gyula száll, váll., XII. Királyhágó-tér 6/7. 151-087 Hack Vilmos fűszer- és csemege- keresk., VH. Akácfa-u. 38. 427-254 Hackaul Csoknyal Hugó fotó- üclete.lV.Irányi-u. 10. 0388-097 Hackel Emllné, a Gazdák Bizt. Szöv. ig. özvegye, XII. Hieronymi­út 67/a. 153-673 Hackel Endre órás és ékszerész, IX. Ferenc-krt 30. 383-546 Hackel Miklós Dezső tisztv., V. Kárpát-u. 19. 293-397 Haekel Willi kereskedő, Hl. Vér- halom-u. Sl/e. 166-500 Haekenberger Géza állami gépgyári mérnök, XII. Fohász-lép­cső 6/b. 456-950 Hacker Antalné zöldség- és tormakeresk., IX. Nagyvásártelep 129. sz. fülke 349-427 Hacker Bertalan gyárig., VI. Munkáosy Mihály-u. 3. 220-269 Hacker Emil mérnök, épit. váll., V. Kossuth Lajos-tér 16. 129-095 Hacker és társa evőeszközök. ezüstözött fémdiszmüáruk és órák, VH. Rákócziét 8/b. 223-661 Hacker Ferenc, XII. Hidegkúti­ét 75. 364-091 Hacker István villamos berende- zési váll. V. Nádor-u. 19. 110-882 Hacker Jenő gabonaügynök, V Gróf Teleki Pál-n. S. 183-339 Hacker Jenő ig., olajpogácsa, olajmagvak, növényolajok és zsírok eladása, V. Honvód-u. 18. 113-416 Haeker Jenő ny. m. kir. posta- főfelügyelő, XII. Márvány-u. 31. 154-729 Haeker Jenő r.-t. ig., VI. Ben- ezur-n. 16. 220-886 Haeker Márton, XIV. Jávor-u. 3. 296-474 Haeker Mihály ny. máv. műsz. főtan., n. Jégverem-u. 6. 357-686 Haeker Ödön téglagyáros, XIV. AJtósi Uürer-sor 31. 296-216 Haeker Rezső kereskedelmi ügy­nökség, VII. Alpár-u. 10. 428-436 Haeker Samu cégtul. lakása, VII. Sip-n. 6. 221-344 Haeker testvérek olaj- és zsira- déknagykeresk., IX. Koppány-u. 11. 338-105 Hakker József fűszer- és cse- iuegskeresk., IX. Gyáli-út 15/d. 338-691 Hackspacber István kardmú- ves, IX. Páva-u. 37. 0131-054 Hacsak és Hoeh szállítmányozók, V. Arany János-u. 8. 120-292 Hacsy Bélámé keresk., IX. Nagy­vásártelep 27. sz. fülke 338-605 Háda József tisztv., VHI. Mária Terézia-tér 6. 385-667 Háda Józsefné, XIV.Álmos-vezér­tér 8. 497-012 Hadadl Edéné fűszer- és csemege­kor esk., X. Orczy-át 47. 133-699 Hadadl Sándor korcsmáros, XIV. Vezér-u. 74. 499-710 Hadady Antal pénzügyminiszteri számellenór, XI. Radvány-u. 25. 457-056 Hadák Imrémé, IV. Petőfi-tér s. 382-275 Hadamcslk József autóvillamus ipar, autóvillamos és felszerelési cikkek, alkatrészek kis- és nagy­keresk.. V. Szabadság-tér 7. 117-468 Had bevonultak családját gondozó hivatal, lásd Buda­pest székesfőváros. Hadek Lajos tűzifa- és szénkeres- kedő, Rákosszentmihály. Rákóczi­ét 68/70. 208-681 Had el Jenő János bankbizo­mányos, Vn. Nagyatádi Szabó-n. 60. 228-264 Haderer Emil olaj- és vegyiter­mékek nagykeresk. és gyári képv.', VH. Bethlen Gábor-n. 14. 224-809 Hadfalndy Viktor szk. őrnagy, XII. Krisztina-krt. 89. 156-455 Hadfi (Hirsch) Béla kárpitos­mester, V. Akadémia-u. 16. 115-752 Hadfy Gyula, V. Váci-út 4. 315-199 Hadfy Herman m. kir. őrnagy, XI. Verpeléti-át 10. 458-345 Hadfy Raymond ny. m. kir. csendörflrnagy, H. Zsigmond király­ija 6. 155-912 Hadházi László szföv. főmérnök, XI. Sárbogárdí-út 15. 456-015 Hadházy Camilla szinmüvésznö, IV. Váci-u. 52. 386-674 Hadianyaggyár, m. kir. áll. Ve­zérigazgatóság, IX. Üllői-út 1. 387-159 Vezérig. . 387-156 Hadianyaggyártás Országos Felügyelője, XI. Horthy Miklós­át sí. 468-560 Hadik Antal gróf, I. Dóbrenteí n. 8. 152-896 Hadik-Barkóczy Endre gróf dr. hitbízományi házkezelöség, hívható 9—l-ig, VH. Károly király­át 9. 220-803 Központi ;roda, VHI. Muzeum-u. 7. 133-662 Hadik-Barkóczy Endréné grófné őzv., VIH. Mnzecm-n. 7. 139- 833 Hadik Béláné grófné őzv. földbirtokos, IV. Eskü-tér 1. 185-700 Hadik Jánosáé grófné özv. földbirtokos, H.Nyul-u. 8. 367-133 Hadik Laktanya Kávébáz, túl. Majoros János, Drávái Mátyás és Macher Antal, XI. Horthy Miklós­át 38. 258-109 268-209 Bárja: Szatyorbár, 259-465 Hadik Mihály gróf, vn. Károly király út 9. 423-370 Hadilevéltár, lásd Katonai épüle­tek és hatóságok. Hadimnzeam, lásd Katonai épüle­tek és hatóságok. Hadinger Ede, VH. Garay-tér 12. 228-400 Hadirokkant otthon, lásd Ka­tonai épületek és hatóságok: Hon­véd rokkantház. Hadirokkantak, hadiözve­gyek és hadiárvák országos nem­zeti szövetségének központja: Hadirokkantak háza, VIH. Horánszky-u. 24. 137-719 Hadirokkantai« lrógép- javitómfthelye, Nagy László és Társai, VIH. Déry-u. 3. 140-294 Hadlrokkantak vagyonőrző egyesülete r.-t., VIH. Ho­ránszky-u. 24. 139-030 HadlUzeml katonai parancs­nokság, m. kir., 1-/113., Vili. Vas-u. 16. 136-105 HádI Andor butormintaterme és raktárai, H.TÖrflk-u.1/3. 107-310 Hadi Arnold esernyókészitö, Új­pest, istván-út. 12. 495-783 Hádl Árpádné gőzsütödéje, Vlí. Dob-n, 86. 221-755 Hádl Hugó bútorgyára, Újpest, ösz-u. 133. 494-483 Hádl Lajos asztalosüzem, Újpest, Lőrino-u. 117. 295-127 Hadnagy Antal m. kir. posta múaz. s. tiszt, X. Szállás-n. ll/b. 148-787 Hadnagy József postafelűgyelö, X. Bzázados-út 30/b. 132-073 Hadnagy Zsuzsanna kissoly- mosi, oki. mezőgazda, m. kir. kisér- letügyi gyakornok, XII. Krisztina- krt 81. 151-898 Hadrovles László dr. egyet, magántanár, XI. Fadrusz-u. 23, 468-091 Hadar cukorgyár vitéz Horváth János, VHI. Thék Endre-u. 36. 140- 962 Hadnsfalvy István vitéz, csendőr alezredes, XII.Győri-út5.166-377 Hadviseltek Gazdasági Szö­vetkezete központja, VI. Teréz- krt. 32. 116-073 Textiláruüzlete, VH. Klauzál-u. 4. 220-414 Hady Antal dr*, a Magyar Vörös- kereszt főorvosa, sebész, egyet. v. tanársegéd, Pestszenterzsébet, 8zt. hász ló-tér 3. 147-885 Hady László dr. szülész-nőorvos, bábaképző intézeti tanársegéd, VHÍ. Rökk Szilárd-u. 33/86. 131-184 Hadzsl Pétkor Marin magke resk. és termelő, IX. Soroksári-út 6 140-588 Lakása, XI. Orom-u. 18/a. 469-350 Hadzsy Endre gyógyszerész la­kása, VI. Kmetty-u. 15. 126-059 Hadzsy Endre és Gelel Gyula Podmaniczky gyógyszertára, VT. Podmaniczky-u. 69. 119-654 Hadzsy István dr. ügyvéd, XI Vásárhelyi Pál-n. 12. 259-219 Hadzsy Olga férj. lovag Zaremba Jánosué, XL Kelenhegyi-út 12. 256-114 Hadzsles Tibor dr.,IV Muzeum- krt 27. 182-152 Hadzsy, lásd Hadzsi. Haeltler Dénes dr. orvos, VJ. Lovag-u. 10. 120-495 Haeffner, lásd Heffner. Hael cipőgyár k.I.t., vm. Lo- sonci-n. 3. 134-228 Haentsch Alfréd igazgató, XIV. Jávor-u. 6. 296-437 Haertel Walter tinta- és tus- gyár (Habn testv.) IV. Cukor-u. 5. 183-273 Haffner Géza r.y. máv. főfel­ügyelő. V. Pbönix-u. 2. 126-220 Hafner Imre női divatszalon, IV. Fehérhajó-a. 12/14. 880-538 Hafner Mátyásné oipökülőnle- gességek és 'orthopädcipők készí­tése, n. Margit-krt 48. 155-862 Hág Kávé R.-t., koffeinmentes Hág kávé nagybani eladása; N. V. Solano Handel Mij. Amsterdam, magyarországi kávé-tea vézérképv. Központi iroda és üzem, EX. Ranol- der-u. 21. 345-112 Hage Ottó kertépítő, Békásmegyer, Munkácsi-út 10. 163-532 Hagedorn Jolán dr. bel­gyógyász szakorvos, VHI. Sziget­vár i-u. 22. 135-582 Hagemann József vaskeresk., H Csalogány-u. 60. 167-370 Hagemann Viktor dohánykis- árus, VHI. Bókay János-u. 42. 345-133 Hagen Alfréd ny. m. kir. müez. főtanácsos, oki. kohómérnök, XI. Or­lay-u. 2/b. 458-572 Hágen Mihály, XII. Maros-u. 23. 167-236 Hager Ottó Sashalomi, m. kir. hon­védtábornok, I. Attila-krt 26. 1 355-480 Haggenmacber Árpádné őzv. magánzó, VI. Andrássy-út 52. 119-452 Haggenmacber Henrik igaz gáté lakása, X. Halom-u. 42. 148-811 Haggenmacber Henrikné őzv. magánzó, VI. Andrássy-út 34. 124-759 Nyáron, XII. Mátyás király-út 44. 165-081 Haggenmacber—Kőbányai és Budafoki Sörgyárak r.-t., lásd Dreher—Haggenmacher— Első Magyar Rész vény seri őzödé r.-t. Haggenmacber Oszkár lakása XII. Csaba-u. 18/b. 353-764 Haggenmacber Ottó bérház- kezelősége, V. Szent István-krt 15. 325-057 Haggenmacber Ottó mérnök, gyárigazgató, XI. Bércz-u. 16. 457-585 Haggenmacber Pál dr. lakása, X. Halom-n. 42. 148-822 Hágl söröző, tnl. Szita Lajos, VTI. Huszár-n. 7. 0426-347 Hagn Károly cnkrászmester, IX Lónyay-n. 3. 381-006 Hagymást László villamossági váll., vn. Kisdiófa-u. 4. 222-575 Hagymássy Zoltán dr. ny. fő­ispán, n. Olasz-fasor 6. 351-939 Háhl György fémtömegcikk éB szerszámgyár. X. Petröczy és Név- teien-n. sarok 149-021 Haán Béláné özv. Ratinol labo­ratóriuma, ciánozó váll., VH. Pé- terfy Sándor-u. 44. 228-445 Haán Ferencné özv. dohány­kisárns, XHT. Fóti-út 48. 493-764

Next

/
Oldalképek
Tartalom