A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

H

Olcsóbban H AIDEKKER 297-977 Baán Győző szföv. ipar. isk. lg., XIV. Amerikai-út 87. 499-785 Haán Pál, XII. Városmajor- u. 74/a. 160-486 Hatan Aladár 11j. építési anya­gok, fa- és iszénnagykeresk. telep, XIV. Nagy Lajos király-útja 188. 297-061 Hatan Alfrédné keresk., IIT. Bécsi-út 109. 862-647 Hatan Arthur lakása, VI. Délibáb­n. 2*. 420-508 Hatan Arthur és Társai auto­mobilok, VI. Andrássy-út 10. #118-619 Szerelő- és javítóműhely, valamint speciális service telep Ford autók részére.Ha foglalt *113-619 hivandó, XI. Csóka-u. 7. 259-578 Hivatalos órán túl hív-, ható szám: Kunz Richárd lakása, VH. Bajza­u. 2. 0222-315 Hatan Borbála arcbőrradircrém lerakat, krém- és illatszerkészitő, vra. Rákóczi-űt 76. 344-672 Hatan Ede tapéta különlegességek díszítő váll., V. Zrinyi-u. 12. 127-945 Lakása, n Julia-u. 1. 155-778 Hatan Ferenc borpinoészete, Budafok, Petöfi-út 24. 269-802 Hatan Ferenc r.-t. ig., IV. Ferenc József-rkp. 27. 384-460 Hatan Ferenc vendéglős, VII. István-út 8. 420-133 Hatan Frigyes fuvarozási vállal­kozó, a Flóra szikvizgyár túl., XIV. Róna-n. 176. 296-618 Hatan Gézáné csomagolószalag' gyára. Újpest. Aradi-u. 16. 295- 272 Hatan György, V. Hollán-u. 20 129-982 Hatan Gyuláné dr.-né özv. do­hánykisárus, vm. József-u. 58. 339-195 Hatan J. Jenöné terménykeresk., Xin. Váci-Üt 166. 293-287 Hatan János ügynök, XII. Győri- ót 14. 351-869 Hatan Józsii papirkeresk., V. Do­rottya-u. 3. 181-636 Hatan Józsel kereskedelmi ügy­nökség, XIV. Semsey Andor-u. 10. 296- 874 Hatan Lajos, a Generáli bizt. cégv., vn. Károly király-út 5. 427-858 Hatan Lajos műszaki iroda és éro- szállitó váll., XII. Lejtő-út 2/a. 456-855 Hatan László dr. hiteskőnyv vizsgáló, a Sempevil-Wimpassing Gumigyárak magyarországi fiókja ig., n. Lánchid-u. 23. 167-028 Hatan Magda kalapszalonja, VI. Te- réz-krt 40/42. 118-282 Hatan Miklós gyapotlmportenr (Hahn M.) VI. Andrássy-út 99. 0420-348 Hatan Miksáné urad. jószágig, özvegye (Hahn M.) VI. Andrássy- ót 89. 420-348 Hatan Mór fuvaros, XIII. Üteg- in 46. 291-017 Hatan Mór vaskeresk., IX. Üllői- ót 95. 133-874 Fiók: Pestszenterzsébet, Kossnth­tér 6. 147-609 Hatan Nándor finom galanterie áruk nagykeresk., Xm. Üteg-u. 46. 0291-017 Háhn Nándor fuvaros és váll. XIV. Angol-u. 31. 296-234 Hatan Sándor dr., szfőv. tanács- jegyző, HLPalánta-u. 16.166-646 Hatan testvérek irószernagy- keresk. (Haertel W.) IV. Cukor-n. 6 0183-273 Háhn Vilmos és Richtman Dezső építési vállalkozók, Pestszenterzsé­bet, Baross-n. 44. 347-451 Hatanné Sándor Karola dr. fogorvos, Pestszenterzsébet, Baross- a. 44. 147-819 13 Halb Józset müsz. iroda. O.M.8. vezérképv., VDI. Lósy lmre-n. 3. 335-694 Halcb Béla dr.. I. Tigris-u. 8. 152-254 Halch Erzsébet (v. Xe=:zthy F.g ön­né) szobrászmüvésznő, li. Trombi- táífcrU 25. 0152-478 Halch Károly m. kir. udv. tan., vasúti vezérig., n. Lőrántffy Zsu- zsanna-út. 2. 155*054 Halde Rezső illatszertára, XI. Szent Imre-herceg-átja 54. 256-111 Halde RezsönéJoli illatszertára, Rákospalota, Bethlen-u. 99. 295-067 Haldegger Ernő dr.lng. m. kir. fóbányatan.. gépészmérnök, I. kér. IV. Béla-u. 95/99. 161-472 Haldekker Bertalan dr. ügy­véd, m. Z8igmond király-ótja 43. 158-043 Haldekker Ervin ny. huszár­ezredes, VI. Király-u. 26. 420-832 Haldekker Gyula min. tan., n. 8zemi6hegy-u. 23/b. 157-622 Haldekker János oki. gépész- mérnök, főmérnök, XI. Szabolcska Mihály-u. 3. 456-220 Haldekker Lajos magántisztv., XTV. Hungária-krt 161. 297-757 Haldekker Lajosné dr.-né gyógyszerész,V.József nádor-tér 12. 186-107 Haldekker Miklós oki. gépész- mérnök, I. Hidegkúti-út 31/a. 164-445 Haldekker Sándor r.-t. sodronymü központ és gyártelep. Este 6 óra után reggel 8 óráig csak 497-102 szám alatt hivható, XIV. Kerepesi-üt 56/58. #297-977 Műszaki igazgató és anyagbeszer zés. 497-162 Fóüzlet, VI. Andrássy-út 21. O#297-977 Halm Edith, VI. Lázár-n. 16. 119-822 Halm Leó r.-t. ig., V. Klotild-u. 3. 113-877 Halman Hugóné dr.-né keresk. isk. tanár özvegye, V. Pannónia­u. 12. 110-848 Halmann Géza, a Magyar Textil gyárosok Országos Egyesülete tit­kára, IV. Irányi-u. l. 0184-735 Halmann Géza festéknagyke- reak., a Baimann testvérek cég bel­tagja lakása, V. Klotild-u. 4. 117-702 Halmann János, vn. Isabel la­u. 2. 422-681 Halmann Marcell fogtechnikus, vn Rózsa-U. 29. 425-478 Halmann Margit kozmetikus­mester, VI. Andrássy-ót 49. 424-800 Halmann Samu featéknagyke- resk., a Baimann Testvérek cég bel tagja lakása, V. Pozsonyi-ót 9. 122-243 Halmann testvérek, XIII. Mo- hács-u. 16/b. 291-558 Halmovld Sándorné műtősnő, Vn. Károly király-út 6. 427-853 Halnlss Elemér dr. egyet, nyilv r. tanár, gyermekklinikai lg. lakás, vm. József-n. 12. 340-355 Klinikai telefonja, vm. Bókay Já- nos-n. 68. 0388-384 Halnlss Győző ny. altábornagy, IX. Bakáts-tér 6. 882-521 Halntz Béla r.-t* mészáros, hen­tes- és kolbászárngyár. Központ, VI. 8ziv-u. 10. 220-480 Iroda 220-489 Fióküzletek: n. Margit-krt 26. 150-875 n. Margit-krt 62. 167-307 VI. Lehei-u. 1/a. 298-384 Halntz László, az Elektromos Müvek főtisztje, XII. Greguss-u. 9. 166-015 Halntz Ödön dr. belgyógyász, egyet, tanársegéd, vm.Baro88-n.30. 144-922 Halnzl Dlno C. képviseletek, XIV. Stefánla-út 39. 496-788 Hals Bernárd ny. m. kir. posta- hivatali igazgató, U. Bajvivó-u. 3. 158-299 Halszky Ernő könyvkötőmester, VH. Kózsa-n. 19. 228-055 Haltsch Emil dr. kórházi fő­orvos, ideg- és elmeorvos, XIII. Róbert Károly-krt 82. 498-338 Haltsch Gyula dr., a budapesti kir. Ítélőtábla elnöki titkára, XI. Verpeléti-út 20. 259-988 Haltsch Sámuel ny. áll. gimn. tanár, c. lg., IX. Üllöi-út 121. 132-311 Háj gyöngy, rnhafestékek és müvész- festék, Henning János és fia, VH. Erzsébet-krt 35. 0422-141 Hajabács Károly, 1. Aladár-u. 8. 457-639 Hajabács László paplan-, szö- nyegkeresk., VI. Nagymező-u. 47. 128-659 Hajajos Andor építőmester, építési vállalkozó, Rákoshegy, Báthory-u. 84/a. Tárcsázza először a *148-570 számot, azután kérje Rákoshegy 36 Ha jágos Antal m. kir. posta mfisz. segédtiszt, XI. Kökereszt-u. 25. 259-255 Hajagos József igazságügymin. számellenőr, XI. Ildikó-u. 32. 456-691 Hajagos Tibor dr. ügyvéd, V. Juhász Andor-u. 24/26. 124-951 Baják Antalné, XI. Kökörcsin- u. 3. 257-572 Hajas Ferenc úri- és női szabó­sága, VI. Andrássy-út 86. 327-538 Hajas Jenő Antal oki. gépész­mérnök, m&v. mérnök, XII. Daru- váry-u. 28/a. 153-764 Hajas József Bíbor festék-, illat­szer- és háztartási cikkek keresk.. VI. Izabella-u. 84. 115-168 Hajas L. tüzelőanyagkeresk., I. Logodi-u. 29. 161-056 Hajas Lenke simonyi, Colombo tea-, kávészakfizlet, I. IV. Béla u. 41. 360-755 Hajcsl Barna máv. Igazgatóhelyet­tes, n. Trombitás-út 37. 151-274 Hajcsl György dr. ügyvéd, IV. Kecskeméti-u. 11. 183-366 Hajda Károly bádogos, vizv., lég- szesz- és villanyszerelő, IV. Ferenc József-rkp. 10. 186-199 Hajdan József vitéz, m. kir. folyamőr törzskapitány, Újpest, Mády Lajos-n. 2. 494-228 Hajdina István cipészmester, I. Alagüt-n. 4. 360-613 Hajdlnyák Mihály és Fia cipókere8k., X. Körösi Csorna üt 5/b. 148-029 Hajdó Lajos dr. szentlélekl, ny m. kir. pfi. szv. tan., ügyvédjelölt, XI. Horthy Miklós át S3. 468-179 Hajdóczy József tüzérhadnagy XII. BÖszörményi-ütl9/b. 155-389 Hajdók János fa-, szénkiskeresk., V. 8zéchenyi-u. 3. 326-028 Hajdú Aladár földbirtokos, I. Karátsonyi-u. 4/a. 152-015 Hajdú Albert cégv., XI. Zámori- u. 16. 458-614 Hajdú Andor szföv. tanár, * V. Csáky-n. 8. 115-158 Hajdú András kereskedelmi ügynökség, Vn. István-út 46. 228-183 Hajdú Arnold villanyszerelő mester, VDI. József-krt 72. . 134-916 Hajdú Árpád női szabó, vm. Jozsef-krt 71/73- 840"885 Hajdú Artur dr. ügyvéd, n. i'aranyi Ignác-u. 27. 353-746 Hajdú Béla fakeresk. tfizifatelepe XIII. Balzsam-n. Magdolnavárosí P- n. 498-597 Hajdú Dezső, VI.Andrássy-út 126 319-845 Hajdú Elemér oki. gépészmér­nök, Bzfóv. Elektr. Müvei főmér­nöke, XII. Fery Oszkár-n. 67. 167-787 Hajdú és Bokor cellophanlera­kat, papirnagykeresk., vn. Bip-n. 3. 223-230 Hajdú és Magyary képvisele­tek, export-import, V. Mária Va- léria-u. 17. 188-778 Hajdú és Török lakásberendezó, müasztalos, kárpitosmester, V. Po­zsony i-út 2. 0117-667 Hajdú Eta DaróczyJózsefné opera­énekesnő, Vm. Vas-n. 2/b. 0339-739 Hajdú Ferenc dr. vegyészmér­nök, XTV. Pálma-u. 1. 420-569 Hajdú Frigyes dr.,n.Csalogány- u. 3/d. 358-258 Hajdú Géza dr. m. kir. rendőr- kapitány, Rákosszentmihály, Rákó­czi-út 17. 208-697 Hajdú Gézáné kúriai bíró özve­gye, XI. Boeskay-út 49. 459-075 Hajdú György biztosítási tisztv., V. Hollán-u. 24. 125-080 Hajdú György magántisztv., ü. Balogh Adim-u. 16. 164-199 Hajdú György dr. ügyvéd, V. Zoltán-u. 9. 114-394 Hajdú H. András szállítmányozó, vm. Thék Endre-n. 38. 0130-269 Lakása, n. Bimbő-út 4. 155-254 Haidu Hugó dr. ügyvéd, VI. Jókai- u. 16. 112-339 Hajdú Hona áll. tanítónő, IV. Molnár-u. 20. 189-100 Hajdú Imre máv. müsz. tan., n. Kacsa-u. 29. 353-770 Hajdú Imre vitéz, XII. Márton- hegyi-üt 52. 152-857 Hajdú Imre dr. orvos, rendel: 2—4., V. Hollán-u. 7/b. 124-048 Hajdú Irén dr. Szuchy Béláné tb. főorvos, szakorvos, LAnna-u,. 1. 360-592 Hajdú István, V. Mária Valéria- u. 16, 382-021 Hajdú István, a Fonal- és Himzó- ipar r.-t. cégv., vn. Wesselényi-u.71. 425-724 Hajdú István Bndai autó-, villa­mossági és műszerész üzeme, II. Ganz-u. 12. 0157-253 Hajdú István tojás- és élelmiszer- keresk., XI. Pöltenberg-u. 6. 457-271 Hajdú István gyógyszerész, VI. Aréna-út 108. 125-106 Hajdú István dr., vn. Barcsay- u. 3. 221-141 Hajdú Izsóné ny. máv. rőintézö neje, VII. Erzsébet-krt 2. 225-555 Hajdú János épület-, portálassta­losmester, vm. Bzlgony-u. 3*. 143-087 Hajdú János kötszövó, Pestújhely, Gróf Hadik János-u. 11. 297-042 Hajdn János m. kir. vámszaki tanácsos, XII. Agnes-út 40/b. 305-311 Hajdú János ny. postamüszaki főellenör, IX. Ranolder-u. 30. 135-791 Hajdú János vasáruügynök, vn. Wesselényi-u. 71. 0425-724 Hajdú János zongoraművész, kar­mester, V. Csáky-n. 16. 0112-074 Hajdú János dr. B.Bz.K.Bt. al- figyéss, vm. Sándor-u. 46.181-276 Hajdú János dr. gimn. tanár, XTV. Mexikói-út 44. 296-644 Hajdú János tlj. fatelepe, IX. Vaskapu-u. 36. 181-474 Hajdú Jánosné özv. posztó-, szövet-, bélésáru-keresk., VI. Andrássy-út 86. 312-789 Hajdú Jenőné özv., V. Koháry- u. 19/a. 120-023 193 SCHMOLL-PASTA magyar gyártmány

Next

/
Oldalképek
Tartalom