A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - B

Hirdetését felveszi a m. kir. postaszemélyzet Jóléti alapit- ványának hirdető irodája Budapesten, IV. Városház-u. 18., II. 3. Bodó Blumberger József textilnagy- keresk., VII. Rumb.tch Sebestyén­u. 17. 227-970 Blumenau Alfréd bizomány és ügynökség, V. Nádor-n, 19. 122-466 Blumenaa Alfrédné özv., a Blumenau Alfréd cég fönöke, n. To­rockó-u. 12. 367-708 Blumenaa Imre tisztv.. n. To rockó-u. 12. 0367-708 Blumenfeld Ervin, V. Vécsev- u. 4. 326-099 Blumenfeld Szigfrid oki.bánya­mérnök. IV. Molnár-u. 17. 184-075 Blumenschein Simonmészáros- mester, IX. Vámbáz-krti vásárcsar­nok 389-164 Blumenstttdter Kálmán ven­déglős, VI. Révay-u. 14. 115*629 Blumenthal Andorne febér- nemüüzem és kelengyeárnkeresk., VII. Csányi-u 7. 228-651 Blumentbál Antal keresk., VII Nagyatádi 8zabó-u. 38. 428-340 Blumenthal Ernő katonai és polgári sapbakészitö, XTV. Szent- mihályi-út 32/b. 296-294 Blumenthal Eajos gép-, szer­szám-, müsz. és vasnagykeresk., V váci-út 4. 127-418 Lakása, V. Váci-üt 6. 327-418 Blumentbál Lajos gyümölcs-, zöldség- és burgonyakeresk.. V. Gróf Klebelsberg-utcai vásárcsarnok 127-826 Blumenthal László dr. szülész­nöqrvos, VI. Andrássy-út 37. 225-080 Blumenthal Lipót és társa cérna- és harisnyagyár, V. Panno- nia-u. 32. 291-802 Lakás 291-781 Blumenthal Oszkárné. fehér- nemükészitönö, kelengye-, vászon-és damasztámkeresk.,VU. Király-n. 41 228-478 Blumenthal Pál, a Skoda Auto mobilgyárak magyarorsz. vezér- képv., I. Attila-u. 85. 161-236 Blumenthal Pál és Blnmenthal Imre, a The Standard Motor Co. Ltd. Coventry England magyarorsz. ve- zérképv., II. Olasz-fasor 45 150-235 Blumenthal Reneé Mária, Vn. Erzsébet-krt 23. 421-815 Blumenthal Testvérek Skoda személy- és teherautó eladás, VI. Nagymező-u. 19. 124-007 Blumenthal Tivadar dr., V Szent István-park 10. 293-079 Blúz- és Ruhatizem k.f.t., IV. Gerlóczy-u n. 189-361 Blücher Józsefné özv., vn. Dohány-u. 46. 223-550 Blllh Józsefné kárpitoskellék ke resk., VII. Csengery-n 32.221-527 Boár Jenő, IX. Lónyai-u. 24. 388-057 Bobkó Béla dr. budapesti Pasteur int. és kórház főorvosa, fogorvos, IX.Mester-u.3. 134-833 Boboti Béla, IX. Ferencvárosi ren­dező p. u. 141-770 Bobrovniczky Tamás bobrov- niki és szentannai, ny. áll. tábornok, IX. Ipar-u. ll. 137-717 Bobula Lajos zenemővész-tanár, harmonika iskolája, VI. Nagymező­it. 8. 425-901 Bochkor Ádámné dr.-né, szül dr. Neukomm Mária fogorvos, egyet, m. tanár neje. X. Héderváry-u. 52 333-755 Bochkor Béla dr. Operateur, nrologus sebész, V. Honvéd-n. 17/a. 126-383 Bochkor Károly, III. Pusztaszeri­ét 28. 157-395 Bochkor Károlyné dr.-né egyet, tanár özvegye. X1. Tarcali­u. 8. 459-017 Bochkor Ollvérné magánzó. IX. Ráday-u. 31. 382-425 Bock és Társa k.f.t. textil- és divatárunagykeresk., VI. Paulay Ede-u io. 227-226 Bock Ottó, n. Fö-U. 12. 157-521 Nyáron: XII. Hidegkúti-ót 65/a. 165-985 Bock Sándor gyárig..V Pannónia­u 21 111-172 Bock Tibor dr. fül-, orr-, gége­szakorvos, V. Pannónia-u. 21. 0111-172 Bock Zsigmond malomtlsztv.. V. Fáik Miksa-u. 24 26. 129-872 Bockisch Frigyes dr., az Elec­trochrom galvánchromozó és fém- csiszolóváll. túl., XI. Bocskay-út 60 0259-228 Bocsák Antal épitöváll.,Pestszent erzsébet, Baross-u. 61. 147-949 Bocsáry Kálmán dr. ügyvéd, m. kir. kormányfőtan., or^zággyül. képv., bizottsági tag, XII. Gömbös Gyula-ót 7/b. 151-427 Bocska Mária úri, női divat, rövidáru, női szabóság, II. Margit- krt 65. 355-425 Bocskai Ignác, IX. Soroksárj­át 45. 138-741 Bocskai Ilona belvárosi konyha. IV Szervita-tér 2. 185-176 Bocskuy László felsőbányái, IX. Tompa-u. 14. 132-114 Bocsy István, a Szföv. F.lektr. Müvei müsz..felügyelője, VII Dam janich-u. 41. 220-624 Bocz Andor dohánykisárus, VI Andrássy-út 46. 125-483 127-603 Bocz Dezső szkv. százados, XI. Karolina-út 17. 0268-895 Bocz Endreköpeczi,vitéz.özvegye, II Kandó Kálmán-u. 5. 153-088 Bócz Lajos dr. ügyvéd, XII. Bors a. 8 355-348 Boócz Kálmán mérlegüzeme, VIH. Szüz-u. 3. 133-063 Boczán Elemér dr. ügyvéd. IV. Ferenc József-rkp. 2. 187-732 Boczán Ernő villanyszerelő, do- - hánykisárus, Djpest, Viola-u. 19. 4ÍJ4-747 Boczán Gyula Jelvény-, érem- és diszmükészitő üzeme, IV. Semmel weís-u. tt. 182-088 Boczán Károly jelvénykészítö keresk., VHI. Csokonai-u. 8. 138-380 Boczkó Kálmán Bolero hölgy­fodrász. IV 8emmelweis-u. 9. 186-113 Boczonádl Szabó Imre orszgy képviselő, a Méhészet szerk.. Újpest. 8zécbenyi-u. 8. 295-025 Bőd Elek felsőcsernátoni, főv. üzemi tisztv., VII. Lövölde-tér 2. 420-085 Bőd Géza dr. ügyvéd, Budafok, Apponyi-út 24. 269-782 Boda Andor tisztv., n. Tégla-u 3. 166-766 Boda Dezső dr. rádóczi. ügyvéd, VI. Horn Ede-u. 6. 121-167 Boda Dezsőné dr.-né rádóczi, ny. főkapitány özvegye, VI. Lovag­u. 3. 326-145 Boda E. Elemér vegyészeti üzeme, VII. Károly király-út 5. 427-856 Boda Ernő iparművész, VII Wes- selényi-u. 32. 226-950 Boda Ernő dr. ügyvéd, m. kir. koimányíőtan., VI. Poimaniczky­u. 18. 119-055 Boda Ferenc oki. gépészmérnök, XIV. Róna-u. 143. 496-604 Boda Gábor szobrászművész, XII. Városmajor-u. 10. 357-660 Boda Gyula dr. rádóczi, ügyvéd, a Jogi Hírlap főszerk., V Szent ■ István-krt 15. 111-005 Boda Imre dr. rádóczi. váiaüyai. m kir. főhadnagy-hadbíró. 1 Krisz­tina-krt 145. 355-491 1 Boda Imre László építési váll., i XIV Amerikai-ót 40. 499-881 Boda Izidor keresk. irodája. V Csáky-u 23. 113—357 Boda János fűszer- és csemege- \ üzlet, 111 Bécsi-ót 92. 362-448 j Boda János magántisztv.. III. Lu- kács-u. 6. 351-828 Boda Jenő dr. ügyved, XIV Szent | Domonkos-u. 15. 424-356 \ ' Boda József fodrász, XI. Kruspér- j I u. 6/8. 257-198 j Boda József korcsmáros. IX. Rá ' day-u. 15. 184-048 Bodnár József Klinika-drogéria, tX. ßllöi-ät »1. 142-914 Bodnár József szücsmester, IV. Párisi-u. 2. 181-317 Bodnár József dr. oki. közgazda, hites könyvvizsgáló, az Oeconomia kózg. és revizori szakszeminárium tu)., IV. Fővám-tér 2/3. 386-333 Bodnár Kálmán takarítási váll., XIV. Niirnberg-u. 20. 299-725 Bodnár Lajosné Özv. dobány- kisárns, II Hattyu-u. 7. 152-428 Bodnár László Bodnárkert ven­déglő. étterem (Nyári állomás) Csil­laghegy, Dunapart, Kossuth Lajos­üdülö part 10. 163-057 Bodnár László cukrász, VI. Nagymező-u. 35. 326-036 Bodnár László oki gépészmér­nök, V. Tátra-u. 15/a. 111-058 Bodnár Lászlóné, III. Drugeth­u. 4- 362-531 Bodnár Lászlóné fűszer- éscse- megekeresk., IV. Magyar-u. 40. 187-714 Bodnár Miklós textilhnlladék- keresk., X. Gyömrői-út 2. 148-924 Bodnár Mór ny. m. kir. posta- takptári I. o. főszámtan., XII. Városmajor-u. 27/b. 357-815 Bodnár Pál, a Pesti Magyar Ke­reskedelmi Bank cégvezetője, V. Szent István-krt 10. 326-405 Bodnár Péter dohánykisárns, II. Margit-krt 32. 156-419 Bodnár Piri énekmövésznö, VIÍ. Erzsébet-krt 28. 222-458 Bodnár Róbert dr. szfóv. fő­állatorvos, V. Kresz Géza-u 29. 493-348 Bodnár Sándor műszerészmester, író- és számológépjavitó műhelye, V. Légrády Károly-u.9. 498-686 Bodnáf Sándorné özv. nyug­díjas, XII. Városmajor-u. 27/b. 157-915 Bodnár Zoltán oki. építészmér­nök, építőmester, IX. Tüzoltó-u. 23. 130-774 Bodó Anna dohánykisárns, VII. Rotten biller-u. 4/b. 428-126 Bodó Aurél, II. Lánchid-u. 11. 157-904 Bodó Bertalan dr. szelefarmosi, a Máv. kórház nőgyógyász főorvosa, 111 Zsigmond király-útja 23. 155-290 Bodó Elek dr. nagykászoni, ny. rendőrkapitány, V. Báthory-u. 9. 123-042 Bodó Farkas dr. m. kir. köz- igazg. bírósági tanácselnök, XII. Ugocsa-u. 6/a. 155-765 Bodó Ferenc nagykászoni. m. kir. főhadnagy, 1. Lógodi-u.60.161-299 Bodó Ica színésznő, V Katona Jó- zsef-u. 9/11. 127-816 Bodó Ida dr. orvos, X. Üllői- öt 124/a. 148-737 Bodó Ilus, V. Katona József-n. 9/11. 112-488 Bodó Imre, X 8zapáry-o. 25. 142-445 Bodó Imre szabómester, VI. Jókai- tér 3. 311-519 Bodó János diósadi, m. kir. gazd. főtanácsos, v. országgyiil. képy., XI. Mihály-n. 7/b. 257-245 Bodó Jenő oki. mérnök, B.H.F. V. müsz. tan., IX. Soroksári-ót 42. 345-033 Bodó Jenő textiltechnikai iroda. V. Markó-u. 1/a. 122-886 Lakás, II. Kacsa-u. 22. 167-033 Bodó Jenő dr., a B.Ö.M.R. fő­orvosa, V. Deák Ferenc-n. 12. 381-520 Ba nem felei: Orvoshivó *188-986 Bodó Jenő dr. ny. máv. tan.- figyész, VI. Andrássy-út 88. 316-501 Bodó Károly, VI. lzabella-n. 70. 127-441 Bodó Károly vas-, szerszám-, mű­szaki és elektromos anyagok, XI. Ibrahim-u. 7. 459-060 Bodó Károly dr. lakása, VI. Benczur-u. 2. 220-408 Bodó Katalin szfőv. polgári isk. tanárnő, XII. Kurnclesi-öt 12. 164-460 Boda József dr., VQ. Bethlen Gábor-u. 45. 420-822 Boda Novy Béla dr. min. fogal­mazó, XII. Fery Oszkár-u. 50 353-337 Boda Rezső foto-, optikaszaküz- lete, V. Berlini-tér 6. 121-488 Boda Sándor ny. znáv. főintézö, V. Visegrádi-n. 40. 290-193 Boda Sándor rádóczi, várallyai, m. kir. tüzérhadnagy, XI. Horthy Miklós-körtér 3/b. 257-537 Bodán Margit férj. Kubányi Györgyné énekesnő, V Visegrádi­u. 32. 490-053 Bodánszky Géza tervező irodája, VI. Andrássy-út 46. 122-231 Bodánszky Lajos ingatlan­forgalmi irodája, VI. Andrássy- út 46. 0122-231 Bodánszky Pál dr. bel- és ideg­orvos, VI. Andrássy-út 46. 0122-231 Bodánszky Zsigmond divatáru- keresk., Hl. Zsigmond király-útja 36. 158-220 Bodányi András férfiszabó, IV Molnár-u. 27. 187-193 Bodányi András oki. gépészmér­nök, elektrotechnikai váll.. Kispest, Vörösmarty-u. 10. 147-041 Bodányi Dezső vegyeskeresk., Újpest, Kossuth-n. 1. 294-160 Bódi, 1 ásd Bódy nevek előtt. Bódis (Minkovits) Károly, I. Mészáros-u. 56/b. ‘ 367-060 Bódlss Elemér dr. angol, olasz nyelvtanitó és fordító, VI. Király­u. 60. 224-908 Bódiss Ilona oki. gimn. tanár. V Báihory-u. 5. 121-270 Bódiss Kálmán, Hangya Köz­pont fötisztv., Albertfalva, Temes- vári-u. 50. 0259-153 Bodnár Adolf női szabó, VIH. Jó- zsef-krt 18. 139-196 Bodnár D. és társa posztó és bulladékkeresk., VII Kazinczy-n 33­428-320 Bodnár Dezső ny. r.-t. ig. II, Kapy-u. 41. 165-642 Bodnár Endre cipészmester, V Kálmán-u 27 115-102 Bodnár Endre magántisztv., VJI. Király-u. 91. 228-311 Bodnár Endréné, a Kulcsár és Huppert tisztító gyüjtötelepe, n. Ke­leti Károly-u. 15/17. 353-212 Bodnár Ernő uőiszabász, VII. Barát-u. 5. 224-135 Bodnár és Brtlck angol gyapju- posztókeresk., V. Erzsébet-tér 2. 180-285 Bodnár Ferencné, V. Vigadó- u. 4. 383-012 Bodnár Géza női fodrász. IV. Du­nau. 6. 184-172 Bodnár Gyula 35. sz. m. kir. dohányelosztója, IX. Üllői-ót 1. 186-201 Lakása, V. Kádár-u. 6. 115-131 Bodnár' Imre dohánykisárus, VII. Garay-tér 5. 228-158 Bodnár Imre oki. mérnök, építő­mester, Kispest, Bocskay-u. 5. 149-288 Bodnár István ig.,V. Szeinélynök- u 2/b. 316-050 Bodnár István Antal dr. ügy­véd irodája, V. Szent István-krt 7. 329-234 Lakása: n. Rét-u 7. 367-680 Bodnár István dr. orvos, ios orvos. I. Krisztina-krt 115.353-922 Bodnár János dr. orvos, rünt- geuszakorvos, X. Óbegy-u. 2l/b 148-077 Bodnár Jenő gyógyszerész, VII. Dob-u. 80. 222-213 Bodnár Jenő legenyei, színész, a Nemzeti Színház tagja. Vili. Kis- templom-u. 8. 137-552 Bodnár Jenő rádiólaboratórium és vili. szaküzlet. V. Vilmos csá­szár-ót 60. 113-497 Iroda 123*088 Lakása, V. Pozsonyi-ót 23. 298-447 Bodnár Jenőné sz.Benkö Mária. IX. Ráday-u. 5„ 382-458 ■ Irattáskákhoz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom