A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - B

Ballny Bal lay Sándorné özv. földbir­tokos. V Rothermere-u. 12. 120397 Ballásch és Rencz vaskeresk. Kispest, Üllői-át Í09. 147-075 Hallassa, lásd Balassa. Ballay, lásd Ballai. Ballenegger Róbert dr. egyet r. k. tanár. I. Vérmezö-üt 16. 356- 547 Baller Istvánná özv. vendég­lős, VII. Dob-u. 73. 421-268 Baller József. VTI Izabella-u. ti. 224-951 Ballner Jenő faesztergályos üzem, VII. Dembinski-n. 23. 420415 Balló Alfréd Köztiszt. hiv. ig.. •XII. Hieronymi-út 38. 150358 Balló Alfréd dr. ifj. B.Sz.K.Rt. műsz. főtan., XIV. Pálma-u. 9 420413 Balló Andor, a Gsebwindt-féle gyár r.-t. h ig. lakása. XII. Székács­u. 9/b. 156-672 Balló Edénéfestőmű vészözvegye, XI. Minyoki-út 4. 259-586 Balló Gusztáv Oroszlán gyógy­szertára. Újpest, Rrzsébet-n. 28. 294-640 Balló Henrik gabonaügynök' ás bizományos lakása, VI Vilmos csá­szár-út éő. 122-942 Balló Istvánná dr.-né m. kir. postaföig. özvegye, II. Olasz-fasor 29 151- 214 Balló Lajos dr., Vili. Üllöi-út42. 138- 863 Balló Mihály ülőbútor asztalos- mester, Vili. Jázmin-n. 26. 335-618 Balló Rudolf dr. vegyész (lsola művek r.-t.) XIII. Üteg-u. 28. 290204 Baló Elemér szinész, II. Margit- krt 64/a. 357-463 Baló Gynláné dr.-né felsőke­reskedelmi isk. tanár, VIII. Baross u- 47. 0139-056 Baló Ilona nagybaczoni, XII. Városmajor-u. 19/b. 158-094 Baló Lajos dr. máv. tan., VI. Podmaniczky-u. 89. 316-052 Baló Zoltán vitéz, ny. áll. ezredes, II. Margit-krt 58. 166-783 Ballon Lajos, IV. Ferenc József- rkp 12. 183-363 Ballun Katalin dr. Windhardt G.-né gyermekszakorvos, VI. Dessewffy-u. 16. 123-919 Bally István dr. m. kir. posta­igazgató, XII. Bürök-n. 1/a. 357- 311 Bálly Sándorm. kir. honvéd tüzér­százados, XII. Gömbös Gyula- út i/b. 367-777 Ballya Hugó dr. máv. fogalmazó, ül. Replcény-u. 13. - 353-882 Balya Ibolya felsőszilvási, dohány- kisárus, V. Vág-u. 19. 292-116 Balneologial Egyesület Országos. Főtitkár: Moll Károly dr., főorvos, II. Szilágyi Dezsö-tér 1. 152- 238 Pénztáros:Benyó János'dr., Gellért- szálló, XI. Szent Gellért-tér 1. q #268-800 Baló, lásd Balló nevek után. Balog A.-né és Társai szövő­gyár, IX. Mihálkovics-u. 18. 139- 891 Balog Andorné szövöüzem. IX. Mihálkovics-u. 18. 143-288 Balog Anna nridivat üzlet, VII. Erzsébet-krt 12. 222*524 Balog Ármin ig., Mátyásföld, Kossuth Lajos-u. 29. Tárcsázza először a *297-960 számot, azután kérje Mátyásföld 1-35 Balog Ármin ny. máv. főfelügyelő, oki. gépészmérnök, VTI. Damjanich- u. 37. 220-641 B al 19 cipők lerakata KÜLPIN ÉS TSA rv: Kristóf-tér 7. 382-121 Mielőtt a levélszekrénybe dobja, Balog Béla beboz. és kiv. izlet, import és export, VI. Gróf Zichy Jenő-u. 6. 120-271 124-521 lakás, V Alkotmány-u. 18. 127-948 Balog Bélánéhőrrnhadisz tervező, VII. Csengery-u. 9. 221*759 Balog Béláné özv., V. Klotild- u. io/b. 127-858 Balog Erzsébet középiskolai ta nárnő, V. Katona József-u. 22. 127- 947 Balog Ferenc és Társa tál- és padlóburkoló váll., fayence-mühely, vii. Rákóczi-üt 4. 427-382 Balog Ferenc cégfönők lakása, VII. Damjanich-u. 42. 420-269 Balog Béla cégfönök lakása, VI. Teréz-krt 8. 224-102 Balog Géza, Balog Erzsébet, I. Mátray-u. 9. 167-523 Balog György, Farkas László, Verő Imre oki. mérnökök. V Sze­I mélynök-n. 7. 0125-923 Balog György oki. mérnök lakása, I. Mátray-u. 9. 0167-523 Balog Gyula m. kir. postafö- tiszt, VII. Aréna-út 62. 221-177 Balog Imre r.-t. tg., kér. tan., Ul, Vérhalom-u. 36/d. 166-005 Balog Irén dr. gyermekorvos, vii. Damjanicb-u. 34. 422*728 Balog István bontási vállalkozó, kőművesmester, Pestszenterzsébet, Nagy 8ándor-n. 1. 347-933 Balog István ny. m. kir. ipari föfelügy., VII. Rákóczi-út 10. 423-603 Balog Károly bádogos- és szerelő mesteT,IX.Lónyay-u. 26. 188-073 Balog-Kónyi Kató iparművész- nő, rv. Régiposta-u. 4. 388-114 Balog Lajos fogörvoslásra Jogosí­tott fogász, Vin. József-krt 31/b. 342-970 Balog Lajos lakása, V. Vilmos csá- szár-út 16. 0180-706 Balog Laiosné özv. magánzó, V Pozsonyi-ut 30. 493-583 Balog László szállítmányozó la­kása. VI. Lovag-u. 3. 114-025 Balog Lászlóné sz. Ungrischpek Mária háziiparos, Vili Rökk Szilárd­u. 17. 138-181 Balog Mibályné, U Szász Ká roly-u. 3. 167-375 Balog N. Imre dr. ügyvéd iro­dája. VI. Liszt Ferenc-tér 5. 223-404 Balog Nándor tűzifa-, szén- és kokszkeresk. irodája. IX. Ferenc- krt 29. 142-272 Csuzdája, IX. Boráros-tér 7. 141-247 Balog Ödön, VI. Andrássy-út 10. 128- 731 Nyáron, XII. Melinda-üt 22. 165-511 Balog Sándor- raagántisztv., XT. Karolina-út 59. 456-188 Balog Teri divatszalonja, V. Gróf Tisza István-u. t, 388-095 Balog Zoltán, a Franklin Társulat ig.. XIV. Szent Domonkos-n. 5. 427-508 Balogh Alblnné dr.-né özv., VI. Rózsa-u. 62. 113-512 Balogh Anna ny. áll. leánygimn. tanárnő, VH. Damjanich-u. 30. 222-163 Balogh Antal, XII. Királyhágó- u. 2. 366-719 Balogh Antal bőrgyára, Újpest, Horánszky-n. 5/7. 294*080 Balogh Árpád máv. föintézó, XII. Tusnádi-u. 18. 165-356 Balogh Arthur oki. gépészmér­nök, V. Szent István-krt 27. 129- 539 Balogh Bálintné özv. magánzó, H. Margit-krt 39. 353-851 Balogh Barna könyvnyomtató- mühely túl., VI. Dessewffy-u. 37. 112-127 Balogh Béla angol férfidivat- terme, IV. 8emmelweis-u. 5. 389-125 Balogh Béla galánthai, filmren- i dező, XI. Ulászló-n. 72. 0268-411 Balogh Béla m. kir. csendőr- ezredes, XI. Ábel Jenő-u. 1. 457-766 Balogh Béla dr. kir. járásbiró- Sági alelnök, I. Lógodi-u. 49. 360-588 Balogh Bertalan m. kir. I. o. postatiszt, VII. Dob-u. 106. 225-756 Balogh Böske színésznő, V. Zol­tán-u. 8. 112-726 Balogh Brunoné eőrsi, n Ga- ras-u. 5. 353*214 Balogh Dánfelné vidéki hentes­áru lerakata, XI. Irinyi János-n. 8. 459-079 Balogh Dezső műszaki tisztv., \iv. Mirtusz-n. 26. 299-690 Balogh Elemérné almási. m. kir. titk. tanácsos özvegye, XI. Ba­logh Tihamér-u. 3. 268-445 Balogh Emil, a B.Sz.K.Rt. ny. ig.-h.. kir. törvszéki hites szakértő, ül. Cimbalom-u. 4. 152-067 Balogh Emil dr. belgyógyász, fő orvos. vm. Népszinház-u. 21. 131-188 Balogh Ernő dr. főorvos, bel­gyógyász. VI. Vilmos császár-út 157b. 120-841 Ha nem felel . Orvoshivó *186-988 Balogh Ernőné ny. min. tan öz vegye, n. Báró Liptbay-n. 3. 151-594 Balogh Erzsébet, V. Markó-u. 7. 126-098 Balogh Erzsébet Dabolczy­né, IV. Veres Pálné-u. 12. 388-195 Balogh Etta almasi. Vili. Beniczky- u. 2. 144-786 Balogh Éva és Irén m. tisztv., V. Kresz Géza-n. 32. 493-447 Balogh Ferenc ny. államtitkár. I. Hegyalja-üt 5. 457-582 Balogh Ferenc Keductorgyára, VI. Dévai-n. 20. 291-318 Balogh Ferenc zöldség- és gyü- mölcskeiesk., XII. Böszörményi­ül 36/b. 367-169 Balogh Ferenc dr. lovasi, pü. titkár, II. Szász Károly-n. 2. 154-695 Balogh Ferencné dohány kisárus, Vm. 8zerdahelyi-n. 3. 134-854 Balogh Fivérek gépgyára. Iroda, III. Vihar-u. 28. 162-538 Balogh G. Neptun-drogérla, II. Margit-krt 1. 351-559 Balogh Gábor lovasi, keresk. főtan., vezérig., II. Vitéz-u. 2. 355-627 Balogh Gábor r.-t. ig., II. Bólyai- u. 5. 357-218 Balogh Gábor dr. orvos, máv. rendelőintézeti orvos, n. Zsigmond- király-ütja 13. 155-472 Balogh Gábor dr. vitéz, ügyvéd, országgyüi. képv., IV. Kossuth La jos-u 14. 189-726 Balogh Gabriella kozmetikai in­tézet, ív. Régiposta-n 6. 388*029 Balogh Géza érke$erűi, divatter­vező, V. Bálvány-u. 3. 386-069 Balogh Géza épület-és műbútor­asztalos üzeme, X. Fokos-u. 10. 148-259 Balogh Géza hölgyfodrász sza­lonja, VI. Vilmos császár-üt 23. 110-748 Balogh György szföv. főmérnök. XTV. Szabó József-u. 14. 227-518 Balogh György vizsg. tetőfedő- mester, n. Olasz-fasor 31. 155-686 Balogh György dr. bőrgyógyász, vm. Kisfaindy-n. 28/a. 139-232 Balogh György, dr. ügyvéd, Pestszentlőrmc, Üllői-ót 207/209. Tárcsázza először a *146-654 számot, azután kérje Pestszentlőrinc 1-31 Balogh Gyula autokarosszeria- üzem, Balogh soffőriskola, IX. Viola- u. 46. 144-921 Balogh Gyula keresk., IV. Váci- u. 58. 384-186 Balogh Henrtkné dr.-né Czei- zel Ida dr. fogorvos, n Margit- krt 58. 153-022 Balogh Ica artistanő, Vili. Szent­király i-u. 29'31. 149-492 Balogh Ilona, I. Kútvölgy-dülő 10352 hrsz. 165-615 Balogh Ilona magánzó, ív Kaas Ivor-n. 5. 180-594 Balogh Hona dr. beődi, szfőv. leánygimn. rendes tanár, I. Fortuna-köz 3. 160-580 Balogh Imre m. kir. százados, Budatétény, Lan ária-telep, Csalo­gánya. 5. 269-721 Balogh Imre Magyar Nemzeti Bank főellenöre, n. Margit-krt 88ja. 351-822 Balogh Imre műsz. tisztv., V. Akadémia-u. 6. 310-695 Balogh Imre szobafestő és mázoló, vm. Práter-n. 76. 132-353 Balogh István háztulajdonos lakása, Pestszenterzsébet. Angyal­it. 26. 147-857 Balogh István postafőellenőr, Kis­pest, Wekerle-telep, Kund-u. 3. 349-356 Balogh István Bchmoll-paszta- gyári tisztv., XIV. Telepes-u. 124. 296-703 Balogh István tanár, VII. Hernád- o. 7. 428-463 Balogh István dr. mankó-büki koronaügyészhelyettes, II. Káplár­u. 11/13. 353-714 Balogh István dr. ny. posta­igazgató. VII. Damjanich-u. 51. 220-619 Balogh Istvánné fűszer- és csemegekeresk., V. Dorottya-n. 11. 385-080 Balogh Istvánné füszerkeresk., V. Pozsonyi-út 46. 293-577 Balogh János borok, pezsgők képviselete, Albertfalva, Erzsébet királyné-út 21. 259-145 Balogh János kőművesmester, I. Várfok-u. 8. 151-764 Balogh János r.-t. tisztv., VI. Lázár-u. 16. 315-101 Balogh Jenő, XII. Ormódi-n. 12. 154-531 Balogh Jenőné dr.-né főtörzs- orvos özvegye, X. Héderváry-u. 5. 340-223 Balogh Jolán női szabómester, XII. Márvány-u.'42. 0154-603 Balogh József, a dr. gróf Pálffy tejflók üzletvez., XI. Budafoki- út io/b. 269-513 Balogh József, bpesti törvény­széki kapus, V. Alkotmány-u. 14. 116-820 Balogh József carosseria-üzem, v. Ipoly-u. 6. 291-521 Balogh József dobánykisárus, VI. Podmaniczky-u. 51. 115-410 Balogh József érkeserűi, oki. gé­pészmérnök, m. kir. posta s.mérnök, V. Csáky-oi. 35/a. 292-928 Balogh József géresi, gépész- mérnök, ny. m. kir. felső iparisk. tanár, IX. Ráday-u. 30. 185-587 Balogh József m. kir. rendörfő- felügyelő. IV. Veres Pálné-u. 40. 387-190 Balogh József műkertész, kert­építő. X. Kereszturi-üt 4. 135-475 Balogh József posta s.-tiszt, XII. Márvány-u. 42. 151-561 Balogh József dr., n. Pasa­réti-út 1. 357-776 Balogh Józsefné te.iterméklce- resk., lX.Vámház-krt-j vásárcsarnok, balkarzat 1250. 184-274 Balogh Józsefné özv., V. Katona József-n. 9/11. 311-583 Balogh Józsefné özv. magánzó, vm. József-krt 55. 138-033 Balogh Juci énekesnő, IV. Kecskeméti-u. 6. 381-555 Balogh Juci színművésznő, V. HoUín-u. 21. 110-493 Balogh Kálmán magánmérnök, feltaláló, köziró, építőmester XI. Zajzon-u. 8/a. 256-993 Balogh Kálmán mészáros- és ben- tesmester, II. Csévi-u. 1. 365-826 22

Next

/
Oldalképek
Tartalom