A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - V

Vaktor VÁLLALKOZÓK LAPJA Mindenki előnyösen veheti igénybe VI., TEBÉZ-KÖBÚT 56. 112-069 124-992 Vaktor Ferenc aligazgató, V. Vécsey-n. 4. 113-271 Vákam Kllner, Magyar Vacuum Cleaner szönyegmegóvó és pormen- tesitö váll., Horváth Miksa szőnyeg- ipar r.-t.. V. Visegrádi-u. 62. 0290-698 0290-699 Vál Ottó dr. ügyvéd, XI. Horthy Miklós-út 34. 269-568 Valasek József dohánykisárus, vm. Mária Terézia-tér 16. 140-841 Valasek Lajos parkett és hajó­padló váll.. Hl. Kiscelli-u. 44. 163- 216 Valatin Andor dr. ügyvéd, V. Szent István-krt 20. 116-377 Valatin Béla, XII. Budakeszi­ét 12/a. 164-517 Valatin István gépészmérnök, a Salgótarjáni kőszénbánya r.-t. műsz. ig., n. Pasaréti-út 74. 164- 352 Valent Sándor müsz. váll. viz- müberend., I. Törcsvár-n. 8. 456 817 Valenta Győző esőkabát-, és sportruha üzeme, V. Arany János­u. 18. 116-167 Valenta Győző szabómester, V. Nádor u. 13. 113-543 Valentlk Dezső dr. szülész-nö- orvos, Újpest, Mária-u. 37. 494-770 Valentin Antal, a Veritás tuda­kozó intézet főnöke, V Fáik Miksa­n. 32. 124-574 Valentin Dénes textUkeresk., V. Gyöngyház-u. 8. 292-505 Valentin Mihály dr., az Orszá­gos Társadalombiztosító Intézet ny. ig., IX. Ráday-u. 30. 186-671 Valentin Ottóné dr.-né tani- ■ tónő, V. Katona József-u. 39. 310-972 Valentin Pálné m. kir. posta ke­zelőnő, VII. Damjanich-u. 26/a. 422-205 Valentin SlrkőUzem, X. Sir- kert-n. 3. 149-174 Valentylk János fnszerkeresk., VHI. Aggteleki-n. 9. 187-547 Valér Erik építész, bizt. int. tisztv., IV. Apponyi-tér 5. 188-108 Valér Félix, V. Pozsonyi-öt 22. 293-183 Valér Ferene dr. orvos, opera­iéul-, v. egyetemi tanársegéd. VI. Podmaniczky-n. 29. 119-702 Ha nem felel: Orvoshivó *186-986 Valér Leó dr., a Triesti Ált. Bizt. Társulat ny. jogtanácsosa, IV. Apponyi-tér 6. 0188-108 Valér Pál dr. orvos, n. Margit- rkp. 26. 154-029 Valéria kávéház, túl. özv.Singer Kálmánné, Vili. József-krt 87. 134-317 134-925 Valerian Zsigmondné özv., Vm. Rökk 8zilárd-u. 41. 134-118 Valery Parfüms de Luxe ig. Delorme Ducién iroda és gyár, V. Máhr Jenö-u. 3. 290-096 Váll Albert sütőmester, a Váli sü­tőipari k.f.t. ügyvezetője, Vll. Dob­u. 62. 428-234 Váll Béla m. kir. százados, XIV. 8tefánia-öt 31. 296-284 Váll Dezső dr. orvos, XII. Buda- keszi-ót 21 íb. 164-212 Váll Ferenc dr. egyetemi magán­tanár, ügyvéd, V. Fáik Miksa-u. 10. 122-820 Váll Jakabné özv. lakása, XI. Törők Ignác-u. 8 259-314 Váll József autóhütö és orvosi műszer, bádogos, V Visegrádi-u. 66 490-152 Váll József sütöde, Vili. Józset-u. 7. 144-872 Váll Pál Gy.O.E. főint., TX. Ráday­u. 16. ' 881-473 Valisán olajtársaság, Fried­mann Béla és társa, XIII. Váci-út 9i/b. 498-503 Valkányl Rezső dr. Operateur, egyet, tanársegéd, IX. Bakáts-u. 1. 187-380 Válkay Kálmán, a Pesti hazai első takarékpénztár ny. igazgatója, n. Batthyány-u. 15. 166-181 Válkay Menyhért, XII. Márton­hegyi-út 61/a. 353-115 Valkó Béla dr., VII. Damjanich- u. 19. 420-236 Valkó Fttlöp dr. ügyvéd, VII. Er- zsébet-krt 63. 421-945 Valkó Gyula ügyv.ig., XI Zámory- u. 7. 258-650 Valkó Irén férj. Tausz Istvánná, kefe-, műszaki kefe-,seprő-, kosár-, gyékény- és háztartási faáruk ke- resk., VII. Damjanich-u. 41. 220-757 V. Légrády Károly-u. 31. 498-018 Valkó István Pál oki. gépész­mérnök (Preis Kata iparművész sző nyegjavitó műhelye) XII. Csaba­it. 9. 153-744 Valkó László szobrász és érem- iparművész, XIV. Szent Donionkos­u. 5. 227-734 Valkó László dr. O.K.H. ellen­őr. V. Szemere-u. 9. 129-825 Valkó Ödön építőmester, V Vi­segrádi-u. 23. 498-333 IX. Angyal-utca 12. építkezés IX. Angyal-u. 12. 136-807 Valkó Rudolf dr. agr. ing. törvényszéki hites szakértő, XII. Krisztina-krt 83. 167-126 Valkó Tivadar m. kir. postafö- felügyelő, Kispest-Wekerletelep, Fö-térlO. 149-329 Valkó Viktor ny. máv. műszaki főtan., VI. Király-n. 108. 421-052 Nyáron, Csillaghegy, Áipád-u. 20. 363-581 Valkony Rezső szfőv. tanító, X. Diósgyőri-n. 30. 348-791 Valkovits János galvanizáló, III. Bécsi-út 96,/a. 162-443 Valkusz András kőművesmester, Pestszenterzsébet, Török Flóris- n. 98. 347-845 Váll László dr. egyetemi bel­klinikái orvos, belgyógyász, V. Ná- dor-u. 19. 120-222 Vállalkozók bankja r.-t. V. Báthory-u. 3. 120-439 Vállalkozók Lapja, Építőipari Szemle, Építőipari Anyagártáblázat kiadóhivatala, VI Teréz-krt 56. 112-069 124-992 Vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium. Köz­pontja, V. Gróf Klebelsberg-n. 16. *129-430 112-167 126-362 129-450 *129-459 V. ügyosztály, V. Báthory-u. 12. 115-951 VII/2. ügyosztály 115-516 Vll/2. ügyosztály főnőké 118-069 VHI. 2. sz. közalapítványi ügyosztály főnöke, V. Báthory-u. 12. 112m96 VIII/2. ügyosztály, kir. közalapít­ványi uradalmak, V. Báthory-u. 12. 111-998 IX. ügyosztály, V. Báthory-u. 12. 125-804 Oktatófilm kirendeltsége, VHI. Csep- reghy-u. 4. 330-926 Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató szerkesztősége. Felelős főszerkesztő: Drozdy Gyula, V.Gróf Klebelsberg-n. 16. 126-818 Vallató Zoltán Ferenc Pest- szenterzsébet, Nagy Győri István­u. 10. 347-452 Vállay Gyula, XI. Vak Bottyán­tt. 6. 258-668 Vállay Károly Frigyes, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank cégv., XI. 8asadi-út 88. 256-598 Valló Béla keresk., V AÍkotmány- u. 3i. 116-006 Valló Gusztáv, IX. Mester-u. 37. 337-477 Valló László szföv. pénztáros, Albertfalva, Mahunka Imre-út 9. 259-193 Valló Péter fényreklámüzemtul., XIV. Kövér Lajos-u. 20/22. 296-089 Valló Viktor dr. m. kir. állam- vasúti főtanácsos, IV. Muzeum-krt 21. 186-587 Válly, lásd Vály Valnicsek Béla és fia Első ma­gyar gyógyszertárberendezö és bú­torgyára, vm. Erdélyi-u. 4. 132-540 Vattai Oszkár kir. bir. végre­hajtó, IX. Soroksári-út 38/40. 139- 824 Valter, lásd W alatt Walter. Valtinyi László oki. mérnök, XI. Horthy Miklós-út 88. 257-342 Valuska János aranykoszorus könyvkötő és bördiszmükészltő, VI Rózsa-u. 57. 221-057 Lakása, n. Gábor Áron-n. 55. 351-977 Val vollne Oil Company (Ampla ipari és keresk. k.f.t.) V. Arany János-u. 12. Ó125-778 Válly Márta, VIII. Futó-u. 41. 140- 964 Vály Ernő dr. budatétényi', m. kir. egészségügyi főtan., XII. Fery Oszkár-u. 3. 151-343 Vály Géza dr. ügyvéd, Újpest, Beniczky-u. 3/a. 495-061 Vály Miklós csalticzi és váli. ny. ezredes, I. Attila-u. 65/c. 160-871 Válya Gyuláné dr.-né vitéz, XI. Lenke-tér 7. 258-295 Válya Miklósné, XII. Széher­út 3/b. 165-891 Vályi Béla dr. fogorvos, rendelő főorvos, V. Alkotmáuy-n. 4. 113-491 Vályi Béiáné szül. Babits Vilma szföv. felsőbb zeneisk. énektanár, vm. Vas-n. 6. 0131-123 Vályi Kálmán m. kir. postamfisz. tanácsos, XI. Kökörcsin-n. 3. 259-494 Vályi Nagy Géza ny. áll. őrnagy, Vffl. Práter-u. 29/a. 330-611 Vályi Sándor dr., a budapesti kir. Ítélőtábla ny. alelnőke, II. Fő- u. 71. 857-717 Vályi Viktor gyógyárunagyke- resk., Vm. Rökk 8zilárd-u. 19. 144-186 Vályi Walter István szfőv. elemi isk. tanító, XI. Albert-n. 12. 257-185 Vámbéri László dr. ügyvédi iro­dája, Vm. Népszinház-u. 31. 139-612 Vámhivatal, lásd Fóvámbivatai Várni Józselné özv. doliány­kisárus, Újpest, Kassai-u. 15. 294-286 Vámigazgatóság, m. kir.. kőzp., IX. Fővám-tér 8. ^187-960 Pénzügyőrség, lásd Pénzügyőrség alatt. Vámos Béla ny. tábornok, (dr. Rényi-Vámos Ferenc orvos) Vili Mikszáth Kálmán-tér 6. 140-133 Vámos Béla és társa, V. Pan- nonia-u. 4. 126-540 Vámos Dávid tőmegfaáru és fa­sarok gyártása, XIV. Anaol-u. 28. 297-650 Vámos Dezső, vm. József-krt 3. 130-024 Vámos Edith férj. dr. Weiss Károlyné kozmetikai intézete, IV. Károly király-öt 2. 0382-073 Vámos Éva női kalapszalon, V. Wekerle 8ándor-u. 6. 184-555 Vámos Ferenc oki. gépészmér­nök, V. Arany János-n. 3. 123-973 Vámos Ferenc oki. mérnök, tervező-mérnök, V. Szent István- park 17. 498-121 Vámos Fttlöp kereskedelmi ta­nácsos, szénbánya igazgató öz­vegye, V. Katona József-u. 39. 114- 180 Nyáron, XII. Széchényi emlék-út 4. 165-059 Vámos Gyula, a Fonciére ált. bizt. int. ig., V. Csáky-n. 13. 326-186 Vámos Gyula Báthory gyógy­szertára. V. Gróf Klebelsberg-u. és Báthory-u. sarok 0122-026 Lakása, V Pannonia-n. 18. 121-142 Vámos Benrlk női konfekció, IV. Károly király-öt 22. 189-277 Lakása, VH. Dohány-n. 36.223-820 Vámos 1. és társa angyalföldi gyapjnárugyár, XIII. Szent László­ét 38. 298-042 Vámos I. Imre közp. fűtés, egész­ségügyi beiendezések, bádogosmun­kák váll., V. Légrády Károly-n. 21. 493-776 Vámos Ignác, a Vámos 1. és tár­sa angyalföldi gyapjuárucég bel­tagja, XIII. Üteg-u. 11'a. 292-467 Vámos Imre bútorkereskedő, VII. Wesselényi-u. 10. 226-036 Vámos Imre oki építészmérnök, építőmester, n. Batthyányrn. 10. 152-461 Vámos Imre old. épitészmérnök, építőmester (Vámos Tibor) vm. Baross-n. 102. 137-535 Vámos István dr. ügyvéd, V. Bál- vány-u. 19. 0123-311 Vámos Izsó ny. posta föfelügy., VII. Akácfa-n. 7. 225-563 Vámos János női divatujdonsá- gok.-.gomb, csat, csipke, művirágok és kendők, divatövek szaküzlete, IV. Petőfi 8ándor-u. 6. 388-154 Vámos Jenő és Auncb János igaz­gatók, XI. Nagyboldogasszony- útja 15. 468-562 Vámos József gabonakeresk la­kása, V Fáik Miksa-u. 28. 310*896 Vámos Józsefné textilkeresk., VI. Király-u. 54. 224-905 Vámos Károly textil-és selyem­impregnáló üzeme, H. Margit­krt 55. 167-440 Vámos Lajos, a Salgótarjáni Kő- szénbánya r.-t. fötisztviselője, n. Pasaréti-öt 56/a. 165-808 Vámos László, IX. Ráday-n 9. 383-014 Vámos László dr. egyet, tanár­segéd, bőrgyógyász. Vili. József- krt 71. 131-172 JVámos Lipót bádogos- és szerelő- mester, VI. Dessewffy-u. 25/27. 115- 174 Vámos M. Márton faszobrász, vili. Baross-u. 102. 0137-535 Vámos Miklós börbizoinányos, nyers- és készbörnagykeresk., VI. Paulay Ede-u. 26. 427-117 Lakása, V. Erzsébet-tér4. 182-740 Vámos Miklós dr., az Anker Ált. Bizt. Int. főtisztv., VH. Pé- terfy Sándor-u. 29. 424-626 Vámos Oszkárné, H. Kút-u. 6. 357-681 Vámos Ödön oki. mérnök, építési váll., V1U József-krt 19. 144-021 Vámos Rezső illatszer, háztartási és kötszerüzlet, VH. Dohány-u. 48. 227-160 Vámos Samu ny. szföv. polgári isk. c. igazgató, XII. Virányos-öt 12. 165-868 I 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom