A budapesti és a környékbeli Magyar Kir. Távbeszélő-hálózatok előfizetőinek és nyilvános állomásainak betűrendes névsora 1920. május (Budapest)

H

Havas—Hazai 214 124-50 Havas Salamon könyvkötő műinté­zete (1) VI.. Podmaniczky-u. 15. 101-15 Havas Samu glimmt-, asbsst- és műszaki üzlet (1) VI.. Izabellá­it tcza 62/64. József 69-07 Havas Sándor old. épitész, építőmester (1) IX., Lónyay-u. 36. József 55-73 Havas Sándor okL épitész, építőmester, orsz. tenyész- és lia- szonállatvásártelep építkezés (1) X.. Ligettelki-diilö 47-11 Havas Vilmos dr. ügyvéd, Strsusz Sándor magánzó, Tatz László fes­tőművész V., Személynök-utcza 7. József 119-56 Havas Zsigmond dr. és Valkó Fiilöp tír. ügyvédek irodája (2 mel­lékállomással) VII., Erzsébet-körút 53. sz. 81-29 Havasi Gyula dr. ügyvéd (1) II., Alvinczi-út 12. 135-41 Havasné Popper Mariska női divat­terme (1) V.. Harminczad-utcza 3. József 31-82 Havass Rezső dr. (Éjjeli ki­kapcsoló) (1) Vili., Baross-u. 66/68. József 98-09 Havel Imre (1) Vili., Baross- utcza 48. József 33-83 Havel Lipói építőmester (1 mellékűil.) (2) VII.. Izabella-u. 40. József 29-66 Havcrland Antal szab. emelőgép, felvonó- és vasszerkeze­tek gyára (1) Vili., Nap-utcza 22. József 85-66 „Hávirí“ Hazai általános vegyi ipar r.-t. központi irodája és igaz­gatósága (1 mellékállomással) (2) I. kér., Lágymányosi-utcza 7, József 113-31 „Hávirt“ Hazai általános vegyi ipar r.-t. gyártelepe í. kér., Fehér- vári-út 33. 14- 52 Havlik János dr. és Patak Endre dr. ügyvédek irodája (1) VI., Podma­162- 16 Háy Élek dr., ügyvéd (1) V.. Tátra­utcza 4. 60-72 Haydn Gyula dr., a Hangya igazga­tnia (1) VI., Lendvay-uícza 17. 158-50 Haynald Katinka lakása (1) V., Arany János-utcza 16. 15- 13 Hazai általános biztosító r.-t. (9 mellékállomással) (11) IV.. Papnö- velde-utcza 10. 166-96 Hazai általános biztosító részvény- társaság és Hazai élet- és katonai biztosító részvénytársaság budapesti vezérképviselösége, IV., Papnö- velde-utcza 10. 91-57 vagy 50-73 Hazai automobil rész­vénytársaság: központja (4 mellék­állomással) (6) VI., Andrássy-út 8. 141-84 Hazai automobil részvénytársaság. Elnöksége (1 mellékállomással) (2) VT., Andrássy-út 8. 163- 51 Hazai automobil részvénytársaság Sárkány Imre igazgató magánla­kása, II., Török-utcza 10. Haza! Bank r.-t. 61-01 Központja (69 mellékállomással) (73) V., Harminczad-utcza 6. 61-02 Központja, V., Harminczad-utcza 6. 61-03 Központja, V., Harminczad-utcza 6. 61-04 Központja, V., Harminczad-utcza 6. 61-21 Központja, V., Harminczad-utcza 6. 61-22 Központja, V., Harminczad-utcza 6. ­B-41 Interurbán, központja (csak hely­közi beszélgetésekre használhatóX V., Harminczad-utcza 6. 99-95 Kecskeméti-utczai fiókja (1 mellék­állomással) (2) IV., Kecskeméti- utcza 19. 86-01 Nádor-utczai fiókja (1 mellékállo­mással) (2) V., Nádor-utcza 18. 104-03 Oktogon-téri fiókja (1 mellékállo­mással) (2) VI., Andrássy-út 48. József 126-34 Rákóczi-úti fiókja (1 mellékál­lomással) (2) VII., Rákóczi-út 26. 65-27 Hazai Béla dr. ügyvéd (1) III.. Da­rázs-utcza 1. 159-63 Hazai bérszántási és cséplésl válla­lat, tulajdonos: Varsány Zo tán Sán­dor VI., Podmanitízky-utcza 75. 117-17 Hazai élet- és katonai biztosító részvénytársaság igazgatósága, IV., Egyetem-utcza 11. í72-48 Hazai élet- és katonai biztosító részvénytársaság kölcsönosztálya (6 mellékállomással) (8) IV., Pap- növelde-utcza 10. 166-96 Hazai élet- és katonai biztosító részvénytársaság és Hazai általá­nos biztositó részvénytársaság bu­dapesti vezérképviselösége (2 mel­lékállomással) (3) IV., Papnövelde- utcza 10. 24-35 Hazai erdöipar r.-t. és Kisküküllö­vöiíisi faipar r.-t. központi igaz­gatósága: WoKuer S. -fakereskedő. V.. Dráva-utcza 16. 110-67 Hazai fatermelö r.-t. (5 mellékállo­mással) (6) V., Perczel Mór-utcza 2. 9-62 Hazai fatermelö részvénytársaság (1) *V.. Perczel Mór-utcza 2. József 92-18 Hazai fatermelö részvénytár­saság bútorgyára (l mellékállomás­sal) (2) VII., Egressy-út 30. 130-18 Hazai fatermelö részvénytársaság, fatermelési vállalat (1) V., Perczel Mór-utcza 2. 8-42 Hazai hiriapkladó részvénytársaság és Friss Újság igazgatósága (1 mel­lékállomással) (4) V., Honvéd-u. 10. József 51-23 Hazai katonai konservgyár r.-t. Gaby László vezérigazgató (1) VII., Peterdy-utcza 32. József 34-16 Hazai katonai konservgyár r.-t. igazgatósága 0 mellékállomással) (2) VII., Peterdy-utcza 32. 113-66 Hazai kereskedelmi és forgalmi

Next

/
Oldalképek
Tartalom