A budapesti és a környékbeli Magyar Kir. Távbeszélő-hálózatok előfizetőinek és nyilvános állomásainak betűrendes névsora 1920. május (Budapest)

H

215 részvénytársaság (6 mellékállomás­sal) (7) V„ Akadcmia-utcza 20. 85-20 Hazai kovácsolható vas- és aczél­üntvény gyár. Werkner Artur (1 mel­lékállomással) Újpest. Váczi-út 39. Hazai Kőolajipar Részvénytársaság és Apolló Köolajfinomitógyár Részvénytársaság; 18-20 Központ (6 mellékállomás: a!) (9) VI., Andrássy-út 12. 50-84 Központ, VI.. Andrássy-út 12. 91-89 Központ, VI., Andrássy-út 12. József 89-28 Gyár (6 mellékállomással) (7) X., Qyömrői-út 140. József 70-77 Műszaki igazgatóság (l) X., üyömrői-út 140. József S-Sl Hazai kőolajipar részvénytársa­ság vezérképviselője, Bürgermeister Ferencz utóda, Vili., Népszinház- utcza 38. 15-3U Hazai likőr-, rum- és szeszárúgyár részvénytársaság (l mellékállomás­sal) (2) VI., Forgách-utcza 9/b. 74-25 Hazai malomipar r.-t.; Conlliieuta! általános kereskedelmi r.-t.; Stras- ser és König, V., Nádor-utcza 34 62-35 Hazai malomipar r.-t. igazgatósá­ga; Meteor malomkőgyár r.-t. Strasser és König, V., Nádor-u. 34. 36-98 Hazai mechanikai palaczkgyár rész­vénytársaság (1) V., Rudolf-rakpart 9. sz. József 59-43 Hazai villamossági r.-t. és Benkc Imre dr. ügyvéd (1) VIII., Baross-utcza 50. József 21-77 Hazám kávéház és étterem, tulajdonos; Hirn József (1) VIII., Népszinház-utcza 17. József 32-24 Hazay kávéház, tulajdonos: Klein Ábrahám (1) IX., Ráday-u. 31. 126-56 Hazay Ödön háztulajdonos (1) VI., Andrássy-út 119. — Házi ipari és íeánytanoncziskola I. Budapest főváros „Háztartás“ fogyasztási szövetkezet: József 50-28 Igazgatóság (9 mellékállomás­sal) (17) IX., Bakáts-utcza 8. József 22-78 Igazgatóság, IX., Bakáts-u. 8. József 50-87 Áruosztály, IX., Bakáts-u. 8. József 22-61 Központi raktára. IX., Bakáts- utcza 8. József 13-06 Fa- és széntelepe, IX., Ferenc- körút 33. 99-87 Áruosztály (1) IL, Margit-körút 54. József 49-21 1. sz. üzlete (1) VIII., József- körút 63. József 49-94 2. sz. üzlete (1) IX., Ferencz- körút 2—4. 87-56 3. sz. üzlete (1) III., Fő-tér 5. 66-28 5. sz. üzlete (1) Újpest, István-tér 12. Hazai—Hecht József 59-58 6. sz. üzlete (1) X., Belső Jász- berényi-út 17. 160-54 7. sz. üzlete (1) Újpest, Váczi-út 31. 63-26 8. sz. üzlete (1) II., Attila-utcza 12. 162-98 9. sz. üzlete (1) IV.. Veres Pálné­utcza 12. József 58-14 39. sz. fiókja (l) X., Sz.apáry- utcza T. József 8-38 Húsüzeme (1) IX., TüzoPó-u. 52. József 82-31 Lágymányosi fiókja (1) I. kcr., Fehérvári-út 48. József 51-83 Országos méhészeti egyesület vezérképviselete raktára (1) IX., Mester-utcza 20. József 74-37 Tejtelepe (1) IX., Bokréta-u. 7. 145-00 Terézvárosi fiókja (1) VI., Teréz- körút 3. József 73-19 Háztartás gözmosó, festő és fiiggönytisztitó gyártelep; tulajdo­nosok: Hegedűs Bertalan dr. cs tsa (1) VIII., Práter-utcza 44. 14-23 Háztartás gőzmosó, festő és füg- gönytlsztFó gyár-eiep fiókja, (1) VI. Vasváry Pál-utcza 3. József í 15-98 és József 103-36 „Háztartás“ magyar asszonyok lapja szerkesztő­sége cs kiadóhivatala, tulajdonos: Litteratura r.-t. VII., Károly király­át 3. József 14-44 Háztulajdonosok Szövetség» (Budapesti) és Nagy Dezső dr. ügy­véd, IV., Váczi-utcza 18. József 56-95 Háztulajdonosok szövetsége (Budapest!) igazgató Heltai Béla lakása, IV.. Molnár-utcza 42. József 30-59 Házvezetőnők otthona (1) VIII. Rákóczi-út 53. 22-96 Hämmerle és Rzymann. Budapesti kőgyár, V., Visegrádi-utcza 65. József 81-27 Händler Dávid nyomda- és cyártulajdonos (l mellékállomással) (2) VII., István-út 63. József 39-36 Hébcl Mihály kávéháza (Nyil­vános állomás) (l) IX., Ferencz- körú'i 23. József 9-67 Héber Antal műbutorgyára (1) VIII., Conti-utcza 3. 47-47 Héber Sándor tűzhely, kályha és kcménytoldó gyár irodája és raktá­rai (1 mellékállomással) (2) VI. Vil­mos császár-űt 39. József 126-55 Héber Sándor tűzhely- és kályhagyára és Héber József mű­bútorasztalos (1) VII.. Kazinczy- utcza 14. 34-74 Hecht Adolf nagykereskedő (1) nyá­ron I. kér., Szarvas-út 24., télen V., Szent István-tér 15.' 6-49 Hecht bankház részvénytársaság (1) IV., Ferencziek-tere 6. 176-08 Hecht Beríhold old. gépészmérnök, elektrotechnikai és műszaki czikkek (1 mellékállomással) (2) V., Bál­vány-uteza 16.

Next

/
Oldalképek
Tartalom