A budapesti és a környékbeli távbeszélő-hálózatok előfizetőinek és nyilvános állomásainak betűrendes névsora 1917 (Budapest)

«R TT 1 { , 4 tors* > e?tm - %tés. ^ V w •Tnä'i alkalmazót; kt*» Tk esuoán csak az élőfizetők T|;' ■ ->ifflfos 'í • telítésére, illetőleg azoknak bontására vannak hivatva, ^"Beszélgetésekbe tocsátkbznjpk, JweK^öJöWiö^k, vagy üzeneteket átvenniük •nem szabad. f* n A távbeszélő ITetők számszerint összeállított névsorát a G-ás "rendező tartja nyily atban, a kik tehát csak ahivó számot tudják és az k-lőfizetőneveutánér 'ílőd^iek, a központ felh v; sa utján kérjenek össze- IköttetéstaO-ás i,Jdf övei é-s ehhez forduljanakí vánt felvilágosításért. A távbeszélő !;T sí szolgátat ellen fölmerülő bárminemű panasz, úgy­szintén a távbeszélő 'lerendezésen észlelt hiányt 1 y hibák bejelentése végett, leiem mint eddig 32 ellenőrt, hanem azonn. e.- élőn a „Felszólamlás! jüsztályt“-t kérjük, a mely osztály a távbeszélő központban egyenesen pana- hízok elintézésére : u dk megszüntetésére van berendezve. „Fel őkmiasi osztály“-nak távbeszélő állc Io8-60; 158-61 és ..ti Tő?* a iveket a telefon-kezelők -Felszólamlást osztály“ névvel /aló dtóvásraiis ^porainak. ' " 'jjaavoeszelö állomások létesítése és a meglevő távbeszélő berendezéseknek áthelyezése, átalakítása, kibővítése, átruházása, a névsorba való czimfetvételre '-vagy felmondása iránti Írásos bejelentéseket a Budapest 65. sz. posta-távirda v hivatal távbeszélő üzealosztályához (VI., Hajós-utcza 33/35. sz., I. emelet 24. ajtó) kell intézni, mely a hivatalos órák alatt (hétköznapokon reggeli 8 órától I deli 1 óráig, ünnep-és vasárnapokon pedig délelőtt 9 órától 11 óráig) úgy személy e-s, I mint távbeszélő útján történő jelentkezésre mindennemű felvilágosítást megad. A távbeszélő iizemosztály pénztáránál kell a bejelentett új távbeszélő állomások után járó bárom havi díjelőlegeket, áthelyezési és készülékcsere, i ala- Manint jelzőcsengő berendezés és mindennemű kisebb munkák (vezetékjavítás, m hallgatózsinór és törési dijak) költségeit, > továbbá a czimfelvételi díjakat és a \ helyközi beszélgetés hitelezése czéljából leteendő készpénzbiztositékokat lefizetni. $ Ugyancsak itt kell lefizetni azokat az előfizetési és helyközi beszélgetési díjakat is, melyek a bemutatott dijnyugtákra nem nyertek kiegyenlítést. Az említett összegeket az üzemosztály czimére az összeg rendeltetésé­nek megjelölése mellett postautalványon is lehet beküldeni. A „távbeszélő üzemosztály“ távbeszélő állomásai 145-01. i4r--02, «145-03.- 145-04. Az A -tol F betűig felveti előfizetők részére a 145-01, a is-töl L felsorolta.. a 145-02, az M-töl S betűig felsoroltak részért - 145-03 az Sz-től Z betű' közzétettek részére a 145-04 számú táv. állomás áll ezésre. Egyéb!u az üzemoszlályt névvel hívásra is kapcsolják a kezelők. Atavbeszelo Derend ’ések bárminemű áthelyezését vagy átalakítását rendesen legalább 14 nappal azon határidő előtt kell bejelenteni, melyre I azoknak végrehajtása szükséges. Házbérnegyed idejére eső áthelyezéseket legalább 6 háttel B rábban kell bejelented Zivataros időben a távbeszélőt .> ewki se használja, ilyenkor az etleges csengetést is figyelmen ( -t kell hagyni. A Budapesttel összeköttetést- - vő be lföldi helyközi (Interurfoan), továbbá az ausztriai, a berlini, « bukares. és . belgrádi távbeszélő- hálózatok előfizetőinek névsora a budapesti 42. sz. hivatalnál j(IV., Koronaherczeg-utcza 15., táviratfeladás) szerezhető meg. ■» M. kir. posta- és távirdaigazgatósiág.

Next

/
Oldalképek
Tartalom