Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, ötödik körzet (Budapest, 1931)

Nagykátai járás

144 SZENTMÁRTONKÁTA Tanítók: Soltész Endre. Született 1901-'ben Batizon (Szatmár m.) A tanítóképzőt Nyíregyházán végezte 1923- ban. 1925—1929-ig Gödöllőn volt megválasz­tott tanító. 1929 óta helyben működik. Ömk. Tűzoltó Testület szakaszpáráncsnoka, le­venteoktató. Lövészegylet, Tanító Egy. tagja. Bődy Ilona, Koroknál Sándor, Kür- thy József né. KÖZEGÉSZSÉGÜGY. Körorvos: dr. Huszár Dezső. 0. T. I. orvos: dr. Csikós Sándor. Tisizaroiffotn született 1896-ban. A gimná­ziumot K suj szálláson, az egyetemet Buda­pesten végezte 1924-ben. 1928 óta OTI or­vos helyben, 1915-ben bevonult a 68. gyalog­ezredhez, mint géppuskás az orosz, olasz, oláh fronton harcolt. Összeomláskor mint t hadnagy szerelt le. Gyógyszertár az Isteni Gondvise­léshez. Tulajd.: Tereczky Pál. EGYESÜLETEK, SZÖVETKEZETEK Önk. Tűzoltó Testület. Parnok: Te­reczky Pál gyógyszerész. , Levente Egyesület. Elnök: Mlinkó Antal főjegyző. Főoktató: Merker Pál r. k. tanító. Polgári Olvasókör. Elnök: Kovács Sándor. Földm. Ifjak Egylete. Elnök: Mol­nár Mihály. Hitelszövetkezet. Elnök: Koller Ödön. Ügyv. ig.: Kardoss Ágos­ton. Hangya Eogy. Szöv. Igazgató: Body Lajos. BETÜSOROS CÍMTÁR Asztalosok: Bukovics Dezső, Gedai András. Bognárok: Asztalos János, Szala- manidesz József. Borbélyok: Bene Mihály, Göbölyös István, P. Szabó József. Bőrkereskedők: Kertész Jenő, Schwitzer Sándor. Cipészek: Blazniovics Gyula, Czi- nege Menyhért, Gyarmati Kál­mán, Hosszú Illés, Varga Máté. Cséplőgéptulajdonosok: Bartha Jó­zsef, Csonka János, Csonka Pál, Karai Sándor, Mikus Ferenc, Pál István, id. Varga László, ifj. Var­ga László. Csizmadiák: Csonka Lajos, ifj. Ma­rosi János, Sárközi János, Sár­közi Kálmán. Divatárukereskedő: Kovács Béla. Dohánytőzsdések: Hangya szöv., Preisz Antal, Steiner Sándor. Férfiszabók: Kun Sándor, Stefán János, Tóth Sándor. Földbirtokosok: Almási Testvérek 177, Braun Jenő 30, ifj. Cseh Jó­zsef né 29, Darázs József 54, He­gyi Pál 40, Karai Mihály 32, Katona Gyula 518, Kele László 22, Kiss István 26, Koller Ödön 32, Község m. e. t. 87, Laszép Ká­roly 50, Löivinger Lipót 69, Lö­ívinger Rezső 32, id. Marjás Ist­ván 35, Mészáros János 105, Mol­nár Kálmán 50, felsőeőri Nagy Gyuláné 900, Némedi Mihály 22, Pásztor János 29, Polgár Test­vérek 460, Pollák Sándor 30, Si­mon Pál 45, Spitzer Aladár 30, özv. Szabó Elek Istvánná 32, özv. Szabó Jánosné 32, Szólama- nidesz Pál 22, Szántai István 53, Túrák Menyhért örök. 67, Zor- nánszky János 36 kh. Fűszer- és vegyeskereskedők: Ker­tész Jenő. Fegyver,neken született 1877-ben. A pék­szakmát tanulta Törökszentmikl ós<on. Mint segéd 12 évig dolgozott, önálló volt Mező- berényben, Mezőtúron, Esztergomban. 1915— 1918-ig kocsmárois volt helyben Forradal­mak után a főváros. Baranya megye, majd IháTom évig a Nemzetközi Bőrgyár bevásár­lója volt. 1924 óta fűszer- és vegyeskeres­kedő 09 pékmester helyben. Mozgósításkor bevonult, összeomlásig mint őnne&.ter had- tápszolgálatot teljesített. Büchler Lipót, Hangya szöv., Ku- czik Bálint, Preisz Antal, Steiner Sándor. Gabona- és terménykereskedő: Szé­kely Imre. Hentesek és mészárosok: Barug Károly, id. Cseh József, Gyenes László. Italmérők, kocsmárosok, vendéglő­sök: Bene József, Csonka Pál,

Next

/
Oldalképek
Tartalom