Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, ötödik körzet (Budapest, 1931)

Gödöllői járás

80 KISTARCSA komok 1926-ban iKsitarcsán kezdte, 1928- ban Gimikotára ment, majd 1931-től előbb mint h, aljegyző, 1931-től mint megválasz­tott aljegyző működik helyben. Szávuly István. Irodatiszt: Veress Géza. Közs. bíró: Kovács György. K starcsán 1895-ben született, iskolái el­végzése után édesatyja birtokán gazdálko­dással ‘foglalkozót, 1920 óta önállóan gaz­dálkodik 60 m. hold földjén, melyből 30 m. hold saját szerzeménye, 1930-ban egyhan­gúlag bíróvá választották, A gazdakörnek, mely a falu Orsz. Földműves Szöv. helyi fiókja, elnöke*. Harctéri ^szolgálatira 1917- bem vonult be s az oláh és olasz fronton 14 hónapig küzdött. Törv. bíró: Grezsék István. Közs. pénztáros: Starakorszky Mihály. Közgyám: Szabados János. M. kir. posta Postamester: Wágner Kornélné sz. Mild Margit. Közép'skoláít Keszthelyen, posta tanfo­lyamot Bpesten végzett. Működését a bpesti 64-es postahivatalnál kezdte. 1931-ben hely­be nevezték ki postamesternek. Férje: my. Máv. tisztviselő. MÁV állomás All.^ főnök: Muntyán Ovidius elöl­járó. EGYHÁZAK, ISKOLÁK R. katli. egyházközség. Plébános: Csizmadia Gyula. Ref. egyházközség. Lelkész: Kováts Zoltán. All. elemi iskola. Igazgató: dr. Sza- lay Jenő. Tanítók: özv. Baja Jánosné, dr. Bartos Lajos, dr. Bartos Lajosné, Kerekes Gézámé, dr. Strubert Fe- rencné, Tkalecz Vihnosné, Urban- csek Irén, Varga Dezsőné. R. kath. elemi iskola. Igazgató: Csizmadia Gyula. Kántortanító: Tkalecz Vilmos. Bántornyán 1894-ben született, középis­koláit Kőszegen, tanítóképzőt Csáktornyán végzett. Közép skólai1 izenetanári oklevéllel bír. Működését Cserföldön kezdte, majd Nagykarácsony száll ásón és SzigetujfaLun tanított, 1928-ban helyben kántortanítónak választották meg. Neje tanítónő. Tárcsái Vilmos név alatt Ernőd Tamás irradenta verseit megzenésítette. A háborúban 1914- ben vonult be, az orosz harctéren 4 hóna­pig küzdött .sebesülve fogságba esett s mint csererokkant került haza. Résztvett a Nemzeti Hadsereg megszervezésében, harcolt a muraközi megszálló csapatok ellen, ami miatt menekülnie kellett s el­vesztette összes vagyonát, 3 ízben esett szerb fogságba, s mimannyiszor megszökött, kitüntetése: nagy ez. v, é., Károly cs. ker.r seb, ér. Tanítók: Molnár Ilona, Ory Ferenc. KÖZEGÉSZSÉGÜGY Körorvos: dr. Strubert Ferenc. OTI főorvos: dr. Pintér Nándor. OTI orvos- dr. Markó Andor. Patróna Hungáriáé gyógyszertár. Tula jel.: Csonka Béla. Jászberényben 1886-ban született, gyógy­szerészi oklevelet Bpesten 1907-ben nyert. Gyakornok Jánoshalmán és Bpesten volt. Gyógyszertári jogot 1923-ban nyert, Akis- tarcsai Nemzeti Munkavédelem v. parancS‘- nolka. A háborúban szerb és olasz fronton küzdött, minit főhadnagy szerelt le. K tün­tetései: arany érd. iker., a v. é. szalagján, kardokkal Károly cs, kér. Közs. szülésznő: özv. Juhász Já­nosné. Taihitóffalun született, bábaképző és to­vábbképző i tanfolyamod Szombathelyen, 1913-ban végzett. Férje csendőrőrmester volt s 1921-ben halt meg. A Bábaegyesü­let tagja. ÜGYVÉDEK dr. Neszmirák Ferenc, dr. Szalay Jenő. BUDAPESTI ELFOGLALTSÁGU dr. Pap László rendőrtisztviselő. 1900-ban született Benczéden. Középisko­lát Székely kérész túr on végezte, áll, tud. doktorátusit a pécsi tud. egyetemen tett. 1921-ben lépett az áll. rendőrség szolgála­tába, bpesti főkapitányságon nyert beosz­tást. EGYESÜLETEK, SZÖVETKEZETEK Önk. Tűzoltó Egyesület. Elnök: Ve­ress Ferenc. Parnok: Marich Er­vin. Levente Egyesület. Elnök: Veress Ferenc. Kistarcsai Sport Club. Elnök: Er- hardt József.

Next

/
Oldalképek
Tartalom