Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, ötödik körzet (Budapest, 1931)

Gödöllői járás

ISASZEG 75 Szűcs Henrik. Malackán 1877-ben született, tanulmányait a kassai m. (kiír, gazdasági tan’ntézetlben vé­gezte, Pályáját a diószegi cukorgyár .gazda­ságában —■ miiint gyakornok — kezdte, Aszó­don, báró Sohlosberger, később Weisz Man­fred a háború után Szabó Károly uradal­mát vezette, 1927-től — mint épüleitfakeres- ikedő —- önálló helyben. A háborúban 1914— 1918-:g .az orosz és albán fronton küzdött. Kitüntetése1: koronás ez, érdem kér.. sza­laggal, koronás vas érdem kér., bronz v. é., Károly cs, kér. Fényképész: Guzi L. Ernő. Bpesten 1902-ben született, u, ott érettsé­gizett 9 a képzőművészeti főiskola három osztályát végezte el. Iparát Bpesten tanulta s 1921 óta helyben önálló, A gödöllő' kiállí­táson .aranyéremmel tüntették ki, Töibb ífivére harcolta végig a háborúit. Földbirtokosok: Koronauradalom 6545, Szabó Károly 120, Köz­birtokosság 445, Richter Jó­zsef 20, Ragács Gábor 31, Grezvár Mihály 29, Túrái Vin- céné 34, Zsilyák Gábor 31, Ra­gács Fülöp 42, Paulovics Fe­renc 29, Orosz Mihályné 26, Haj­dú István 33, Hajdú Lukácsné 31, Király János 40, Hajdú Já­nos 31, Klincsek Mihály 20, Ra­gács József 30, Rag ács Vince 32, Ragács Mihály 45, Polega Ist­vánná 47, Mandl Sándorné 21, Precnik János 20, Klincsek Já­nos 25, I. tagos közbirtokosság 80, Maiina István 22. Fűszer- és vegyeskereskedők: özv. Glück Lajosné. Pállházám született 1925-ben, elhalt férje szatócsüzletéit folytatja, dohány kistőzsdés. Ipartestületi tag. Miklós fia 1914-től küz­dötte végig a háborút, mint e. é. ö, tizedes szerelt le. Hannover Ferencné. Helyben születet, üzletét atyja 1878-ban alapította, mely a község legrégibb üzlete. Kis doh, tőzsde 'tulajdonos. Férje a háború­ban az orosz harctéren küzdött, sebesült és tagságba esett, hol 32 hónapot töltött. Madarász István. Isaszegen 1910-ben született, iparát a hely­beli Hangyánál tanulta, 1918-ban szabadult fel, 1928-ban szülei támogatásával önállósí­totta magát helyben, trafikéngedé 1 y tulajdo­nosa, A MOVE lövészegyesület és Levente- egyesület tagja. Atyja végigküzd ötté a há­borút, Adler Vilmos, Eperjessy László, Farkas Lajos, Haas Géza, Han­gya Szöv., Steiner Aladárné, Stei­ner Samu,. Tikon József. Géplakatosok: Kosik Róla, Sári Já­nos. Hentesek és mészárosok: Szathmáry Zoltán. Gödöllőn 1901-ben született, iparát ott és Bpesten tanulta, hol 1917-ben szabadult fel. 1928-ban helyben önállósította magát. Ipar­testületi, gödöllői ifjúsági egyesület, bpesti Könyvbarátok Szöv, tagja, a helyi ref. tár­sadalmi egy. megbízott vezetője, egyházi presb tér, a gödöllői cserkész csapat és ifjú­sági egyesület szerzője, Berbucli Károly, Meleghegyi Sán­dor, Menartovits Lajos. Kocsmárosok és vendéglősök: Ko­vács József. Urin 1873-ban született, iskoláit ott és Bu­dapesten — hol iparát is tanulta — végezte. Az is,aszegi , Hangya" vendéglőnek négy év:g volt üzletvezetője, 1928-tól önálló vendég­be. Atyja 24 éven át volt Isaszegen kán­tor tanító, Arany és ezüst érdemkereszt tu­lajdonosa és Ferenc József lovag volt. Isa­szegi viril’s, az Iparos és Rákóczi Körnek tagja, a Mentőegyesületneik megalapítója és a Lövészegyesületnek lelkes támogatója. Menartovits Lajos. Tiszafüreden 1875-ben született, vendéglős szakmát Nagyváradon tanult. 1893-ban sza­badult fel, 1899-től önálló, 1911 óta hely­ben, 19'25-ben hentes- és mészárosüzletet nyi­tott. Ipartestület, köz®, képviselőtesf., dalár­da tag. Két fivére küzdött a háborúban. Jó­zsef fogságba esett, Albert Ferencné, Bobay Árpád, Gabrielli Hugó, Grosz János, Haas Géza, Hangya Szöv., Han­nover Ferencné, Juszi Péter. Kovácsok: Nagy József. iCsöngén 1874-ben született, iparát Párá­don tanulta. Előbb uradalmi gépészkoiváes volt. 1919-től /helyben önálló és cséplőgép túl. Tagja az Iparos és Rákóczi Körnek. Több fivére és sógora küzdötte végig a háborút. Túrái Vince. Isaiszegen 1886-ban született, iparát atyjá­nál tanulta, hentes- és mészáros ipart is ta­tamiit. 1893 óta önálló kovácsmester hely­ben. A Hitelszövetkezetnek előbb titkára, majd elnöke lett. A szövetkezetét anyagilag is támogatta, A háborúba 1914-ben, vonult be, de 1915-ben a község felmettette. Az .oláhok a megszállás alatt elvették műhe­lyét s tönkretették. Tagja az Iparos és Gaz­da Körnek, a Lövészegyesületnek. Az Iparos Kör könyvtámoka, Bátyja — mint szds —

Next

/
Oldalképek
Tartalom