Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, harmadik körzet (Budapest, 1931)

Biai járás

122 Katb. Kör. Elnök: Felbet' Géza. Kötelező Tűzoltóság. Parancsnok: Weber András. Temetkezési Egyesület. Elnök: Ma- lacseJc Ignác. Hitelszövetkezet. Elnök: Pitz Lő­rinc. Ügyv. ig.: Lázár Gyula. Hangya Szövetkezet. Nagykovácsi Mészművek Rt. Köz­ponti iroda: Budapest, V., Nádor u. 19. Egy kemencével dolgozik. Termelő képes­sége 10 naponkint 18 waggon. 30—40 mun­kást foglalkoztat. Üzemvezető: Guts József. Középiskoláit Bpesten végezte, majd a műegyetem hallgatója volt. 1925—30 óta Cusit'odis mérnök irodájában dolgozott. 1930 óta pedig a Nagykovácsi Mészművek Rt. üzemvezetője. BETÜSOROS CÍMTÁR Asztalosok: Bayer József, Klansz József, Férwagner József, Schirk János. Ácsok: /. Pitz Péter, II. Pitz Péter, Száledinszki Mihály. Bognárok: Pitz Tamás, Richer Jó­zsef. * Borbélyok: Rész Márton, Lack Má­tyás, Pitz Sebő. Cipészek: Czink Mihály, Herb Sebő, Hiencz Péter, Kreisz János, Uhlir Antal, Uhlir Ferenc, Uhlir Már­ton. Cséplőgép tulajdonosok. Villanymo­torral hajtott: Bayer János, Tag- scherer Józsel, gőzgép: Bayer Mihály benzinmotoros: Pitz N. Pitz Péter, özv. Kaltnesser Jó­zsefnél Dohánytőzsde: Kohlmeyer Péter. Földbirtokosok: Pitz Frigyes. Szódavíz gyárát, amely 1897 óta áld fenn, 1911-ben atyjától örökölte; azonkívül gaz­dálkodással foglalkozik. Háború egész ideje alatt orosz, román és olasz fronton harcolt, mint szakaszvezető szerelt le. Ignác testvére orosz fronton, hősi halált halt. Gróf Tisza Lajos Kálmán: 3145 kh, (ebből erdő 2554 kh) Juliannama- jor. Gazdatiszt: Scholtz Ernő. Tel.: 5. Volt úrbéres gazdaközönség: 608 kh. Elnök: Bayer Mihály. Bayer Mihály 24, Kaltwasser Fri­gyes 26, Wéber Antal 22 kh. Fűszer- és vegyeskereskedők: Ba­yer János, IIötezer Lipót, Malesik Ignác, Pitz Lőrinc, Pitz Péter, Pitz Sebő, Scheiber Dávid. Hentesek és mészárosok: Koller Fe­renc, Paulovits Jenő, Pitz Ignác, Pitz Péter. Kocsmárosok: Goldberger Simon. Fűszer és csemege szakot 1887—89-iig Bu­dapesten tanulta, 1892 óta mészégetéssel és kőfejtéssel foglalkozik. Naponta 3—4 mun­kással 3 waggon követ termel. 1929-ben kor­látlan italmérési engedélyt kapott és korcs­mát nyitott. Háború alatt katonai szolgálatot teljesített, Bayer Lőrinc, Bayer Mihály, özv. Czennel Mátyáisné, Gleichauf Se­bő, özv. Kaltwasser Józsefné, Wéber János. Kovácsok: Herczeg Ferencz, Hei­sing er József, Peregovich János. Kőmívesek: Gzennel Mihály, Kohl- mayer Mihály. Lakatosok: Tagseherer József, Pitz Péter. Pékek: Maleesik Ignác, Simon Béla, Simon István. Szabók: Férfiszabók: Bayer Antal, Ferwagner Séindor, Hercsay Ta­más, Pitz Sebő, Uhlir Béla, Uhlir Ede. Szijgyártó: Szieber Fülöp. Tojáskereskedők: özv. Hesz Lőrinc- né, Mayer József. Vilktmos vállalkozó: Bíró István. Vitézek: v. Erdély vári Frigyes fdm, v. Pándi Jenő mészáros, v. Ta­kács Sebestyén fdm„

Next

/
Oldalképek
Tartalom