Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, harmadik körzet (Budapest, 1931)

Biai járás

121 Pollenek Lipót, Rácsky János, Gréfli Mihály és Goldberger Simon mészkőbányái és mészégetői, a^üpótmezei elmegyógyintézet yorkshyrei tenyósz telepe, «továbbá az Ördög­árok nevű patak forrása és keit barlang. , _ , . , ,. A község környéke természeti szépségekben gazdag. Van 3 unstahaz A világháborúba bevonult katonák száma 450. A hősi halottaké 7 , hadiözvegyek« 27 és hadiárváké 39. A hősi halottaknak igen szép emlékoszlopot állították, melybe bele van vésve a ma már történelmi igazság, hogy a község volt foldesura, gr. Tisza Is.van, a világháborút ellenezte. , „ . , . \ földbirtokreform folytán 40 házhelyet és 80 kát. hold földet osztottak a!. A németnyelvű lakosság szorgalmas, takarékos, kitűnő foldmivelo, rossz szokása hogy nála a próbaházasság divatozik, s csak 1-2, sőt 3 gyermek születése után kötnek törvényes házasságot. ÁLTALÁNOS ADATOK Lakossá// az 1920. népsz. szerint: 2553 lélek. Magyar: 126, német: 1418, egyéb: 3. II. kath.: .2528, ref.: 12, ágii. ev.: 5, izr.: 8. Házak száma: 420. Az 1930. évi népszám­lálás szériát a községben 2583 lélek és 440 liáz van. Területe: 5429 kh. Szántó: 1S94, rét: 96, legelő: 349, erdő: 2855, kert: 58, terméketlen: 180. Er (kibírtok. 1—60 éves gr. Tisza Lajos Kál­mán és a volt úrbéres gazdakö­zönség tulajdona. Talajviszonyok: kötött agyag, kavicsos. Termények: búza, árpa, rozs, bur­gonya, káposzta, takarmányrépa és gyümölcsök. Vas. áll. személyforgalomra: Buda­pest, teherforgalomra: Solymár. 5.5—8 km-re. Szállás: Weber Já­nos Korona vendéglőjében. Posta., Táv., Tel.: helyben. Főszb.: Pomáz. Törvsz., Járásb., Adóh , Tkv., Fii. ig. Mezőg. Kami’., Ipar­im, Keresk. Kamr. OTT, Fii. szak: Budapest. Yál. kér., Cső.: Pilisvörösvár. Pü. bizt.: Budafok. HATÓSÁGOK, INTÉZMÉNYEK Községi elöljáróság. Tel.: 2. Vezető jegyző: Lázár Gyula. A jegyzői tanfolyamot Kolozsvárott vé­gezte el, ahol 2 évig jogász volt. 1908— 1911-ig Iszká.n (Máramarcsm.) veit s,-jegyző, 1911—12-ben Nagykovácsiban aljegyző, 1912 —1919-ig Pesthidegkúton aljegyző, 1919-ben Pilisszántón h. körjegyző, Í919 óta vezető- jegyző helyben. Mozgósításkor bevonult a 37. gy. ezredhez, 1916-ig szerb és olasz fronto­kon harcolt. Közs. bíró: Pitz Antal. Törv. bíró: Pitz Frigyes. Kozs. pénzt.: ('hink András. 8 hold birtokán gazdálkodással foglalko­zik, 1923 óta .a község pénztárosa. Háború elején orosz fogságba esett, ahol 42 hónapot töltött. Közgyám: Talhammer Antal. írnok v.-hajtó Soltész Zoltán. Postamester: Sisska Mária. EGYHÁZAK, ISKOLÁK. P. kath. egyház. Plébános: Felkar Géza c. esperes. Kántor: Czennel Ferenc. 30 éves szolgálata után a IV. o, polg. crdemkereszttel tüntették íki. Áll. elemi iskola. Tg. tanító: Mons- sony Gusztáv. Tanítók: Them András. Középiskoláit Dobsinán, a tanítóképzőt pedig Bpesten végezte. Tanítói működését 1918 ban kezdte meg. Nagykovácsiban 1919 óta tani Levente Egy. főoktatója iskolán kívüli népokt. tagja stb. Háború egész ideje alatt orosz és román frontokon szolgált. Ki­tüntetései: kisezüst és bronz vit. érmek és Károly cs. kér. Beeéli Ilonéi., Bojczy Gabriella, Sze- meth István, Varga Ferenc. K özegészségügy „ Közs. orvos: dr. Szekrényi Lajos. Magy. Kir. Ideg- és Elmegyógyin­tézet Nagykovácsi Telepe. Altiszt: Kovács József. 1921 óta áll a m. kir. ideg- és elmegyógy­intézet szolgálatában, a gyógyintézet nagy­kovácsi telepének 1928 óta altisztje, az in­tézet részére történő munkák felügyelője és betegápoló. Ferenc testvére orosz fogságban meghalt. EGYESÜLETEK, SZÖVETKEZETEK. IPARVÁLLALATOK. Polgári Olvasókör. Elnök: dr. Szek­rény) Lajos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom