Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, második körzet (Budapest, 1930)

[Helységek adatai]

Kiskunhalas 71 rek, II., Vörösmarthy- u. 37. Király Erzsébet, IV., Jegenye-u. 1. Szalados Erzsébet, II., Szekfü-u. 7. Tóth T. Eszter, VI., Huszár-u. 4. Rab Berta, V., Fő-u. 9. Kis Julianna, VII., Moz- dony-u. Szekula Benőné, VI., Király- u. 12. Vaskereskedők: Benedek Albert, III., 111., Horthy-tér 1. Kohn Sebestyén, 111., Kossuth-u. 6. Langermann Sán­dor, II., Eötvös-u. 2. Langermann Zsigmond, III., Jósika-u. 3. Pollák Emil, III., Szilády Á.-u. 3. Präger Sándor, V., Fő-u. 19. Langermann József, III., Jósika-u. 5. Vasesztergályosok: Zsákay Sándor, Ba- ross-u. 1. A géplakatos és esztergályos szakmáját Szabadkán tanulta ki. Mint segéd Szabadkán, Csepelen és Halason működött. A Villamos- sági Rt.-hoz 1926-ban került. Hatásköre a vasesztergályos munkák végzése. 1916-ban be­vonulva, 27 hónapot töltött az albán harctéren. 1918-ban szerelt le. Vendéglősök: Babos Sándor, Hunyady- u. 21. 1897-ben lépett az állam szolgálatába, mint erdész. Mint föerdész Szolnok-Doboka és Torda-Aranyos megyékben teljesített szolgá­latot. 1925-ben ment nyugdíjba. Helybeli kocs­máját 1929-ben nyitotta meg. Sándor fia a harctéren eltűnt. Blumenthal Áron, Szép-u. 2. Korábban mint bérlő, 1904—1917-ig mint gazdatiszt működött. Korcsmáját 1928-ban nyitotta meg. Darányi Pál, Eötvös-u. Előbb saját és bérelt birtokán gazdálko­dott, 1928 óta vendéglős és gondnoka a 48-as pártkörnek. Hadiszolgálatot a román és olasz harctereken teljesített, megsebesült. Bronz v. é. és Károly cs. kér. tulajdonosa. Horváth József, Eötvös-u. 10. Vasmegyei születésű. Az ipartest, tagja. 1929 óta önálló, egy személyt foglalkoztat. Jerucsek József, Pázmány-u. 1. Jelenlegi korcsmája 1919 óta áll fenn. Az ipartest., kath. kör, vendéglősök egyesületének tagja. 1914-ben bevonulva, az orosz, olasz és francia harctéren küzdött, kétszer megsebe­sült. Nagy ez., kis ez., bronz v. é., Károly cs. kér. tulajdonosa. Nemzeti hadseregben is szolgált. Lippai Illés, Vadkerti-u. 4. Saját házában lévő korcsmáját 1921-ben nyitotta meg. Hadiszolgálatot a szerb és olasz \ harctéren teljesített, megsebesült, 1918-ban szerelt le. Lukácsy Gábor, Nagy-u. 9. Előzőleg fehérnemütisztító üzlete volt Bpes- ten. 1926 óta helyben korcsmáros. Az ipartest, tagja. A háború alatt 34 hónapot töltött az orosz és román harctéren. 1918-ban szerelt le. Bronz v. é., Károly cs. kér., Ferenc József érd. kér. tulajdonosa. Maszlag Lajosné, Kölcsey-u. 2. Vendéglője 1916 óta áll fenn. Az ipartest, tagja. Férje útépítéseknél munkavezető volt, jelenleg a vendéglő vezetésében segédkezik. Lajos fia részt vett a háborúban, több kitün­tetést kapott. Orbán Ferenc, Kárpát-u. 1911-ben nyitotta meg vendéglőjét, mely sa­ját házában van. Az ipartest, és a vendéglő­sök egyesületének tagja. A háború alatt az orosz, román és olasz harctéren küzdött, kis- ez., bronz v. é., Károly cs. kér. tulajdonosa. 1918-ban szerelt le. A nemzeti hadseregben is szolgált. Szabó Mihály, Bem-u. (Saját ház.) Szakmáját helyben tanulta. Palicson, Te­mesváron, Németpalánkán, Kecskeméten, Ceg­léden, Bpesten, Parádfürdőn stb. szerzett gya­korlatot. 1921-ben helyben önállósította ma­gát. Most 1928-tól mint főpincér-üzletvezető működik. A háború alatt a román és olasz harctéren küzdött. A bronz v. é. és Károly cs. kér. tulajdonosa. Tóth Ferenc, Göböljárás 187. A vendéglői ipart 1921-ben mint hadirok­kant kapta. Szép vendéglője a környék ked­venc szórakozó helye. Előzőleg gazdálkodás­sal foglalkozott. A ma meglévő 20 h. bir­toka, melyben szőlő is van, szorgalmának gyü­mölcse. 1915-ben bevonulva, három évet töl­tött az olasz harctéren. Viziák Péter, Csengeri-u. 6. 1921 óta önálló vendéglős, ipartest, tag. A háború alatt a szerb és olasz harctéren küz­dött, 1916-ban fogságba esett, honnan 1918- ban került haza. Bacsó Ferencné, V., Szász K.-u. 10. 48-as Kör, III., Eötvös-u. 18. Fülöp Jenő, V., Szász K.-u. 9. Ipartestület, V., Petőfi-u. 9. Magyar Kálmán, IV., Zsana-pta 301. Polgári Olvasókör, V., Felsőnádor-u. 1. Úri Kaszinó, III., Csengeri-u. 1. Varga Mátyás, VII., Vásártér. Magyar Lajosné, III., Ber- csényi-u. 16. Kolozsváry Sándorné, Sóstó. Lendek és Barna, V., Város­ház. Rasztik Imre, VI., Mélykút, ifj. Váradi Kálmán, III., Bem-u. 8. Fried Dániel, I., Vadkerti-út 14. Szabó Már-

Next

/
Oldalképek
Tartalom