Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, első körzet (Budapest, 1930)

Helységnévmutató

76 Irsa -*v Általános adatok. Lakosság: 7184 lélek, szinmagyar. R. kath.: 3386, ref.: 550, ágh. ev.: 2816, unit.: 4, izr.: 245, egyéb: 183, Területe: 14490 kh., melyből a köz­ségé 674. Szántó: 10.293, rét: 1252, legelő: 1461, erdő: 299, szőlő: 704, kert: 45, nádas : 30, terméketlen : 406 kh. Erdőbirtok: Bakos Jánosné tulaj­donában 117 kh. T.: Irsa 12. A többi v2—2 holdas parcellákban. Talaj- viszonyok : Nagyrészben barna és sárga homok, kisebb része barna félvályog- talaj. Felszíne többé-kevésbbé hullá­mos, nagyrészben sik. Termények: rozs, búza, árpa, zab, átlagtermés 5—7 q, burgonya 20—30 q, tengeri 12—16 q, szőlő 15—40 hl. Vas. áll.: Alberti-Irsa 1 km. Szál­lás: Lichtner Mihály vendéglősnél. Autóbuszjárat: Albertiyjrsa—Gálszent- miklós—Pusztavacs—Örkény vonalon rendszeres. Indul: Örkénybe 8 ó. 35 p., állomásra: 15 ó.r 55 p., Puszta- vacsra 18 ó. 07 p;> Erk.: Pusztavacs- ról 6 ó. 10 p., Örkényről 13 ó. 33 p. Állomásról: 16 ó. 20 p. Posta, táv., tel., Píi. szak.: Irsa. Törvsz., Püig., Iparfii. és Keresk. kamr.: Bpest. Főszb., Adóh., Járb., Tkv.: Monor. Vál. kér., Cső.: Alberti. Pü. bizt.: Kispest. Hatóságok. Intézmények. Községi elöljáróság. Vezető jegyző: Ebneth Iván főjegyző. Középiskoláit és a jegyzői tanfolyamot Eger­ben végezte 1898-ban. Működését Vámosgyör- gyön kezdte, mint s. jegyző, majd Karácsondon h. jegyző 1900-tól helyben adóügyi, 1907-től főjegyző. Iskolaszék, Tűzoltó Test, Népműve­lés elnöke. Felesége Szragh Margit, 3 gyer­meke van. Adóügyi jegyző: Kollár Mihály. Al­jegyző : Ifj. Diószeghy Géza Közs. bíró: Szabó Gábor. Pénztáros: Balázs Márton. Közgyám: Furcsek Pál. Postamester: özv. Onvander Oszkárné. Áll. főnök: Dr. Városi Béla. Egyházak és iskolák. R. kath. plébánia. Esperes-plébános: Királymezey Dezső. Középiskoláit és a theologiát Vácon végezte, 1906-ban szentelték fel. Nográdon, Sződön, és Kiskunfélegyházán működött mint segéd­lelkész, Nőtincsen, 1910-től Irsán leikész, 1925-től esperes plébános. Kath. Népszövetség elnöke. Daloskor diszelnöke. Régi nemesi csa­lád sarja. Ágh. ev. egyház. Lelkész: Magócs Károly. Ref. egyház. Lelkész: Dr. Szurmó László. Izr. hitközség. Rabbi: Büchler Zsig- mond. Baptista gyülekezet. Prédikátor : Fodor Lajos. R. kath. polgári iskola. (Apácazárda.) Közs. elemi iskola. Igazgató-tanitó: Szruka György. Tanítók: Kovács Irén. Iskoláit Kézdivásárhelyen, a képzőt Temes­váron végezte 1917-ben. Előbb Felsőhidason 1919-től Irsán működött. Testvére: János az olasz fronton hősi halált halt. Kubisch Emil. Polgári iskoláit Besztercebányán, a képzőt Sopronban végezte 1915-ben. 1919-től helyben működik. Földműveskor jegyzője, tanonciskola rajztanitója, faiskola kezelő. Hadiszolgálatra 1915-ben vonult be, az orosz harctéren küz­dött, még ez évben fogságba esett, 1918-ban cserélték ki Nős, 2 gyermeke van. Pók Dezső, Fehér Sándor, Toll Fe­renc, Fehérné König Gabriella. R. kath. elemi iskola. Kántor-tanító: Krakker Mihály igazgató. Iskoláit Nagybecskereken, a képzőt Temes­váron 1910-ben végezte. Előbb Kókán, Kiszom- borban, 1918-óta Irsán működik. 1922-től igaz­gató tanító. Hangya felügy. biz. elnöke, róm. kath. énekkar karnagya. Alberti-irsai Dalos­kor társ. karnagya. Nős, 2 gyermeke van. Tanítónő: Szabó Ilona. Ágh. ev. elemi iskola. Kántor-tanitó: Brozík Gyula. Tanítók: Varga Lajos. Iskoláit Tapolcán, Pápán, a képzőt Sopron­ban végezte. Működését Akaiiban kezdte 1923-ban, 1924-től helyben tanít. Levente oktató. Népművelődési gondnok. Bevonult 1917-ben, 1919-ben szerelt le mint hadapród őrmester. Bátyja István hősi halált halt. Nős, egy fia van. Pilisi Pál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom