Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, első körzet (Budapest, 1930)

Helységnévmutató

Kiskunlacháza 29 Varga Károly, Mészáros István : Kárpitos : Földváry Lajos. Kéményseprő mester: özv. Binder Andrásáé : Néhai férje a község tüzrend. és közbízt. munkálataiban fáradhatatlan buzgalommal dol­gozott. Kéményseprő mesterek orsz. szöv. tagja volt. Elhalálozván fia Ignác vezeti az üzletet, anyja irányítása mellett. Férje 1916-tól küzdött a haza védelmében, sebesülés követ­keztében 75%-os rokkant lett. Korcsmárosok: Papp János. 14 hold birtokot vett át atyjától, melyhez felesége 6 holdat hozott. Korcsmáját 1928-ban nyitotta meg. Gazdakör és Faluszöv. tagja. A háborút végig küzdötte. Testvére és sógora szintén részt vettek a világháborúban, másik sógora Tuba István hősi halált halt. Szécsey Máthé. Atyjától 9 kh. főidet vett át. Korcsmáját 1929-ben nyitotta meg. Gazdakör tagja. 1915- től küzdött a haza védelmében, légnyomás következtében 50%-os rokkant. Kitüntetése : bronz v. é. Számos közeli rokona vett részt a harcban. Bakk István hősi halált halt. Kontra Ferencné, Sziics Imre, Józsa Gáborné, Galambos Sándor, Kiss Gábor, Móri Gyula, Mózsi Sán- dorné, Varga Ferenc, Kovács G. Gábor. Kovácsok: Barada Ignác. Iparában 1902-ben szabadult fel. Segédéveit Szigetszentmiklóson, Homokszentlőrincen, Ma­kádon és helyben töltötte. 1911 óta önálló. Ipartestületi tag, Sándor és Imre testvérével együtt résztvett a világháborúban. Imre az orosz harctéren eltűnt. Bakk János, Kovács Mátyás, Hegedűs Kálmán, Joó János, Gál Antal. Kőművesek : Sallay István. Ács és kőműves iparban 1897-ben szaba­dult fel, segédi gyakorlatát Bpesten és a kör­nyéken végezte. 1908 óta önálló. Kőműves mesteri oklevelét 1928-ban szerezte meg. Ipartestületi elöljáró. Dalegyesület tagja. 1915- től a háborút végig küzdötte. Sebesülése után mint szakaszvezető szerelt le. Kitüntetései : 2-szer bronz v. é. 2 testvére szintén részt vett a világháborúban. Pozsár Istfyún. 1917-ben szabadult fel mint kőműves, 1915-ben mint borbély és fodrász. 1928-ban nyert képesítő oklevelet. Testnev. tan. vál. tagja. Iparos Ifj. Önképzőkör elöljárója. Unokatestvére és apósa részt vett a haza védelmében. Unokatestvére hősi halált halt. Znamenák József, Kamrás István, Török István, Kovács Sándor, Kovács Károly, Jaksa Sándor, Mizik Lajos. Kötélgyártó : Szabó István. Lakatosok: Tóth Antal, Franck Lajos, Sallay József. Gőzmalom: Kiskunlacházai henger­malom, Márcz Antal hengermalom. Marha keresk. ; P. Nagy Gábor. Foglalkozását 9 év előtt édes atyjától vette át. A Gazdakörnek, Kálvin szöv.-nek tagja. Felesége Lórántífy egylet és Mansz. tagja. 1914 ben bevonult, rövid front szol­gálat után 40 hónapot orosz fogságban töl­tött. Sógora végig küzdötte a háborút, hadi­fogoly is volt. Nagy Sándor, Csuma Antal. Mázolok : Kertesi József. Cége 1860 óta áll fenn. Iparában 1905-ben atyjánál szabadult fel, mint segéd Fiúméban és számos nagy városban dolgozott. Atyja üzemét 1910-ben vette át. Ipartestületi tag. Mint katona még békében szolgált s mivel megrokkant, háborúban nem vett részt. 2 sógora, unokatestvére és öccse Antal végig küzdötték a háborút, János öccse orosz fog­ságban eltűnt. Magyar István. Mezőgazd. gépkeresk.: Franck Lajos. Mészárosok és hentesek: Kozma Gyula, Kamrás Gábor, Kéri Benő, Józan Ambrus, Gábor Gyula, Ko­vács Pál. Pékek: Major Mihály. 1903-ban szabadult fel Szatmáron. Mint segéd Aranyosmaróton, Érsekújváron műkö­dött. 1911 óta önálló. Ipartest, tag. 1915-töl háború végéig élelmezési szolgálatot telje­sített. Deák István. 1897-ben Kompromban szabadult fel. Segéd­éveit Győrött, Székesfehérvárott, Veszprém­ben, Pápán és Ráckevén töltötte. István fia mint tanuló dolgozik üzemében. Ipartestület tagja és elöljárója. 1914-től végig küzdötte a háborút, 3 testvére szintén részt vett a haza védelmében. Unokaöccse hősi halált halt. Burányi Gábor. 1911-ben szabadult fel. Mint segéd, majd mint üzemvezető Bpesten működött. 1929-től önálló. 1915-től végig küzdötte a háborút, hadifogoly is volt. Atyja önként vonult be hadiszolgálatra tiszth. rangban. Bátyja Géza, valamint mindnyájan számos kitüntetés tulaj­donosai. Közeli rokonai közül 3-an hősi ha­lált haltak. Sörraktár: Jakus és Orsi.

Next

/
Oldalképek
Tartalom