Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - V. szakasz. Az összes foglalkozások betűsoros jegyzéke

Drágakőkereskedők Budapest Í414 Ózím-jegyzéke. Elhelyező-intézetek. l)rá^íikőlíex*esko<lők, Juweliere. Jouailliers Jewelers. Flcsch és Fischer, IV, Deák-u. 14. Révai Ignácz, IV, Reáltanoda-u. 19. Drágakő-köszörűs. Diamanten-Schleifer. Failleurs de diamants Diamond cutters. Konapka Ferencz, VII, Dob-u. 18. Troltina Iga., özv. IV, Bécsi-u. 8. Diigasz-g’yárak. Stöpsel Fabr. Fab. de boucbons Cork-factories. Kasirer Emil, VII, Nefelejls-u. 15. (§)Ő2> Dagaszkereskeüők, Stöpselhdlr. Marchands de bouchons. Cork-dealers. Cifka József, VI, Váczi-körút 15. (§)Ő9 Nagy Ignácz, VII, Károly-kőrut 9. Watterich Arnold, VII, Dohány-u. 5. Wolf S., V, Széchényi-tér 5. Eesetgyár kép­viselője. Vertreter von Essigfábr. Représentants de fab. de vinaigre. Representatives of vinegar factories. Hits Cornel H. L. Sterkel, Rovens- burg, Würtenberg képviselője, IV, Granátos-u. 4. Eczet- és eczetszesz- gyárak, Essig- u. Essigessenz Fabr. Fabr. de vinaigre et d’ essence de vinaigre. Factories of Vinegar and vin.- essences. Puller Ármin, VIII, Kender-u. Eiser Ede, 1., Fehérvári-út 11. Friedmann Jónás, V, Lipót-körút 8. Fürst Gedeon és Schreiber, Finest Váczi-út 6. r Gerő József, Újpest, Árpád-ut 25. Glück Hermann, Vili, Baross-u. 78. Klein Samu, VII. Külső-dob-u. 53. Langlelder I., Ili, Vörösvári-u. 134. Lorián Ignácz, Vil, Rózsa-u. 34. Weisz Jakab id. és társa, VII, Rollen- biller-u. 66. Weisse Keresztély, VII, István-út 4. Edénykereskedők. Geschirrhdlr. Marchands de vaisselles. Vessel-dealers. Bárányos Józsefné, özv., Újpest, István- tér 26. Bárth Mór, Újpest, Sándor-u. 4. Bartos V. és fia, VI, Teréz-k. 32. Dukesz Jakab, VII, lstván-tér 1. Funkenstein Hermina, özv., VII, István- tér 17. Flacsik Antalné, V, Vadász-u. 23. Grünfeld H., IV, Calvin-tér 3. Hünz Mór, I, Palota-u. 13. Kepper Adolf, Újpest, István-lér. Kohn Samu, III, Tavasz-u. 9. Löw K., II, Fő-u. 55. Löwy Márkus, IV, Eskü-tér 1. » Salamon, Újpest, Fő-ut 57. Martus Emrm, Újpest, Istv.-téri bazár. Steiner Róza, VI, Hunyadi-tér 1. Weisz József, Újpest, templom-téri bazár. Egyenruha-készitők és szállítók. Unifcrm-Fabíiken. Fabr. d’ uniformes. Uniform makers. Beck Vilmos és fiai, IV, Váczi-u. 25. Bellovics Kálmán és társa, Vili, Ber- zsenyi-u. 1. Blum és társa, IV, Sütő-u. 2. Büchler és Rauschnitz, V, Nádor-u. 19. Deutsch J. L. fia, V, N.-korona-u. 15. Frankfurter Sándor és fia, V, Doroltya- utcza 5. Péntek Mihály és társa, VIII, József- körut 64., gyár: VIII, Tömő-u. 19. Rosenthal H., V, kér., Ferencz József- tér 5—6. (f)£3 Spitz Bernét, I. csász. és kir. szab. egyenruha szállitó. Alapittatott 1852. V, Fürdő-u. 7. Mindennemű egyenruhák és ahhoz tartozó kellékek, csákók, sap­kák, kardok, aranynemüek, vivósze- rek stb., árjegyzékek ingyen. Tiller Mór és Társa, IV, Károly-kőrut, (laktanya). Egyenruhászati zsi­nór- és paszomány- gyár- és raktér. Uniform-Posamentirer. Passementeries pour uniformes. Uniform-lacemakers. Hohenberg Ferencz, V, kér. Gizella-tér 3. és 4. Egyházi ruliák, sze­rek és zászlók. Kirchengeräthe. Articles pour églises. Church-supplies. Oberbauer A. utóda, IV, Váczi-u. 14. Kétay és Benedek, IV, Lipót-u. 21. Szüts és társa, IV, Kossuth Lajos-u. 4. Ékszerészek. (L. Arany-, ezüst- és ékszer­művesek). Elektroteclinikai ipar*. Electrotechn. Industrie. Industrie electro-technique. Electro-technical-industries. Blau és Lukács. Dynamógépek, eleetro-motorok és az összes electro- technikai szükségleti czikkek raktára nagyban, VI, Podmaniczky-u. 2. Back Sándor és társa, VI, Eötvös-u. 29. Bakó és társa, Vili, József-k. 22—24. Dembitz Gyula, VII, Valeró-u. 9. Fischer Sándor, VII, Izabella-u. 13. Heuífel Sándor, electrotechnikai iroda, VIII, Népszinház-u. 11. Klopper Ignácz, VIII, József-körut 19. Náray és Hegedűs, VII, Dohány-u. 4. és VI, David-u. 15. Pick Ignácz, VI, Gyár-u. 43. Rex Henr. Tivadar, VI, Teréz-k. 29. Tigermann Nándor, V, Erzsébet-tér 7. „Volta“ electrotechnikai czikkek kivit, vállalat, VI, Felső-erdősor 22. és Andrássy-ut 83. Wratschkó Márton, II, Lánczhid-u. 2. Élesztő-gyárak és raktárak. Hefefabi-. u. Lager. Fabr. et dépőts de levure. Jeast-factory and warehouses. Fleisch mann Adolf, Újpest. Garay Ferencz, V, Hajnal-u. 8. Gsehwindt szeszgyár részvénytársaság Vili, Űilői-út 42. Klein József és Adolf. Schneider W. utóda Malin József, (saj­tolt élesztő kivitel), VI, Andrássy-út 14. <DÖ Ellielyező-intézetek. Placirungs-Bureaux. Bureux de placement Employment-offices. I. (A Budapesti első általános ipartársulat kimutatása szerint.) Ábrahám Salamon, B., VIÍ, Csányi-u. 2. Adler Lipótné, II, Fő-u. 7. Arnstein Adolfné, VIII. Kerepesi-út 65.

Next

/
Oldalképek
Tartalom