Fradi műsorlap (1988)

1988. november 19.

12 Fradi műsorlap telmében elnyerte a Corinthián- díj védelmét a következő évre. A kolozsváriak részéről Szaniszló Zoltán csapatkapitány vette át az értékes díjat. Amíg a játékosok a mérkőzés porát, izzadtságát mossák le ma­gukról, a pályán megindult a tár­gyalás a Magyar Kupa döntőjé­nek megismétlése ügyében. A Magyar Kupa szabályainak értel­mében most már a Kolozsvártól függött, hogy hol kívánja leját­szani a második mérkőzést.) Az MLSz elnöksége részéről a pá­lyán tartózkodott Barcsay János ügyvezető, Ipolyvölgyi Ferenc főtitkár, Gyarmathy Mihály fő­pénztáros és Kulcsár Sándor, a Magyar Kupaügyek legfőbb inté­zője és egyesbírája. A Kolozsvárt Boga Ödön elnök, Szaniszló Já­nos intéző és Soponyai János fővárosi megbízott képviselte.- Mit szólnátok ahhoz, ha a második mérkőzést is a főváros­ban játszanátok le - kezdte a megbeszélést a futballpálya fü­vén Barcsay János. Ezeket a szavakat Boga Ödön­höz intézte. A KAC elnöke rö­vid ideig gondolkodott, aztán ezt válaszolta:- Sajnálom, aligha lehet er­ről szó, mert a katonai szolgála­tot teljesítő játékosaink szabad­sága hétfőn lejár, továbbá a hiva- taban lévő játékosok is csak ked­dig kaptak szabadságot.- Természetesen a szövetség költségére maradna itt a Kolozs­vár? — szólt közbe Ipolyvölgyi Ferenc főtitkár. Az elnök nem válaszolt azon­nal, gondolkodott. Látszott raj­ta, hogy minden lehetőséget jól átgondol. Barcsay szólalt meg új­ra:- öt perc időt adunk, ez­alatt szíveskedjetek dönteni az irányban, hogy mit kívántok! Boga Ödön, Szaniszló János és Soponyai János különvonult tanácskozásra. Alig egy perc múlva már így szólt Boga elnök:- Határoztunk. Azt kérjük, hogy a mérkőzést Kolozsvárott játszhassuk le éspedig a KEAC- pályán. Az elnökség megbeszélése bi­zony nem végződött olyan gyor­san, mint a kolozsváriak elhatá­rozása. Hosszú percek után vé­gül Kulcsár Sándor kivált a töb­biek közül és máris hangzott a döntés:- A Kolozsvár kívánsága jo­gos és ezért úgy döntöttünk, hogy a megismétlendő mérkő­zést július 2án délelőtt fél 12- kor Kolozsvárott, a KEAC-pá­lyán kell lejátszania a két csa­patnak. + Ha a Magyar Kupát nem is, de egy másik híres trófeát, a Co­rinthian vádnordíjat átvehették a kolozsváriak. „Még alig telt el egy óra Székely Árpád játékve­zető füttye óta, amellyel a mér­kőzés végét jelezte, máris itt ülnek a fiúk a főváros szívében lévő egyik szálloda előcsarnoká­ban. Opata Zoltán edző lép hoz­zájuk:- Fiúk, készüljetek átme­gyünk a szomszédos étterembe vacsorázni. Néhány perc múlva az egész társaság ott ül a fehéren terí­tett asztal mellett. Pompás lát­vány tárul szemünk elé. A fehér porcelánok és csillogó evőeszkö­zök közül diadalmasan emelke­dik ki egy pompás, hatalmas serleg. A Corinthian serleg. A játékosok hatalmas étvágy- gyal látnak a vacsorához. Az ét­lapon alig akad olyan étel, amely - lyel meg ne birkóztak volna a jóétvágyú játékosok. Feltűnő, hogy a szeszesitalnál milyen óva­tosan bánnak. Még a „fenegye­rek Bonyhádi is megelégszik I egy kis pohár borral. Asztalbontás. Éppen indulni készülnek, amikor az egyik pin­cér bejelenti, hogy légiveszély van. Egy pillanatra elborul a homlokuk, de aztán feltámad bennük az élniakaró, az életet szerető egészséges fiatal sport­ember. Egy dscos szemvillanás és máris)?kacagm c. Tamási Áron ,Ábelje kacagh. tott így egy­egy jólsikerült tréfa után. — Úgy még sohasem volt, hogy valahogy ne lett volna — jelenti ki Vass és megindul a ki­járat felé. A többiek utána. Jókedvűen ballagnak egymás mel­lett:—‘ Egyszer csak Márki az egyik kisvendéglő mellett nagyot csap a homlokára és felkiált:- Fiúk, még nem is ittunk a Corinthian serlegből! Opata Zoltán edző is bele­egyezik a serlegavatásba. — Itt legalább egy kicsit nó- tázhattok is — mondja és bemegy a kiskocsmába. A csapat utána. A serleg megtelik jóféle váloga­tott borokkal, ősi hagyomány szerint szájró-szájra jár a serleg. De mielőtt az első ivó ajka meg­érintené, Szaniszló II megadja a hangot és felharsan a nóta: „Lép­teink^ nyomán, fenn a Hargi­tán...” Amikor odaérnek, f) hogy „Győz a szittya fergeteg”, úgy harsan a dal, mintha a fényesen csillogó Corinthian serleget emel­né magasba ennek a tizenegy kemény, büszke székely fiúnak a nótája. Azután visszatérnek szállásuk­ra. ElsaéTednek a szobáikba és éppen búcsúzkodni készülünk, amikor felharsan a sziréna. Nyu­godtan, fegyelmezetten jönnek le az óvóhelyre. Egyik-másik táskát szorongat, csomagot segít cipelni a szálló idősebb vendé­geinek. A sor végén Kovács IV lépked a serleggel, és mosolyog­va szól:- A serlegre nagyon vigyá­zunk. Elhatároztuk, hogy az óvóhelyre is magunkkal visszük... + Magyar Kupa megismételt döntőjét - tehát először vidé­ken! — Kolozsvárott rendezték. Az egyetemi pályán 10 ezer néző szorongott, s izgatottan várta a mérkőzés kezdetét. A mérkőzést azonban légiriadó miatt nem tudták pontosan elkezdeni... + A megismételt kupadön­tőn: Ferencváros-Kolozsvár 3-1! Már az első percben gólt ért el a Kolozsvár: Bonyhádi balsarkos lövését Csikós nem tudta védeni - 1-0 a Kolozsvár javára! Nagy meglepetésre még az első félidő végén is ez volt az eredmény. A második játékrészben öt perc alatt megfordult a kocka. Az 51. percben Sárosi dr. majd az 56. percben Sipos nagyszerűen eltalált labdái jutottak a hálóba. Az utolsó előtti percben Sárosi dr. tértölelő átadását Sipos he­lyezte a hálóba, s beállította a 3—1-es végeredményt. A Ferenc­város kitűnő másodikfélidei já­tékával megérdemelten győzött. Győzelmét nagyon sokan a hely­színen is ünnepelték, hiszen több ezer budapesti katona buzdítot­ta a fradistákat. A mérkőzés után a játékosok felsorakoztak a pályán, átvették a Magyar Kupát és a kicsinyített másolatokat. A közönség üdvrivalgása közepette Sárosi dr. mégegyszer a magasba emelte a szép trófeát, s ezzel lezárult egy korszak: utoljára nyerték Magyar Kupa néven a legrangosabb magyar vándordí­ját... A Fradi Kolozsvárról hozta az Üllői útra, s őrizte azt a há­ború forgatagában. I 9 ^ 9 GYÓGYŰDÜLÉSEK BALFON (7 nap, 6 éjszaka) Hétfőtől vasárnapig! A soproni kékfrankost termő szőlők és a Höller-erdő árnyas fái között, Soprontól 8 km-re talál­ható Dunántúl egyik legrégibb gyógyfürdőhelye, Balf-fürdő. Utazás: egyénileg. Elhelyezés: Balfon, a fürdő köze­lében található üdülőház 2 ágyas pótágyazható, zuhanyozós WC-s szobáiban. Jelentkezés az üdülőházban: a részvételi jeggyel: Balf, Petőfi u. 9. A szobákat az 1. napon 12.00 órától lehet elfoglalni, és a 7. na­pon 12.00 óráig kell elhagyni. Ellátás: félpanziós, az üdülőház­ban. A szolgáltatás az 1. napon vacsorával kezdődik és a 7. na­pon reggelivel fejeződik be. Megközelíthető: Budapest Engels téri autóbusz-állomástól közvet­len autóbusszal Sopronig, és on­nan a 14-es helyi autóbusszal. A turnusok kezdő időpontjai: december 12. január 2., 9., 16., 23., 30. február 6., 13., 20., 27. március 6., 13., 20., 27. Részvételi díj: 2290,- Ft/hó egyágyas felár (kívánságra): 1000, Ft/fő GYÓGYŰDÜLÉSEK BÜK-FÜRDŐN (8 nap, 7 éjszaka) Szerdától szerdáig! Nyugat-Magyarország egyik leglá­togatottabb gyógyfürdőhelye Bük-fürdő. Szombathelytől 27 km-re fekszik . Közép-Európa egyik legbővízűbb gyógyfürdője. Utazás: egyénileg. Elhelyezés: Bük-fürdőn, a Ter­mál Üdülőszövetkezet 2 ágyas (pótágyazható) összkomfortos lakosztályaiban. Jelentkezés: a részvételi Jeggyel az üdülőszövetkezet ,,A’ épüle­tében található COOPTOURIST­14 órától lehet el- 7. napon 12 óráig irodában (Termál krt.43.). A szobákat az 1. napon 14 órá­tól lehet elfoglalni, és a 8. napon 12 óráig kell elhagyni. Étkezés: étkezési couponokkal (700,- Ft/fő/hét értékben). Garantált program: 7 db fürdő- jegy a gyógyfürdőbe. Megközelíthető: vonattal Bükig (szombathelyi átszállással), on­nan helyi autóbusszal a fürdő­telepig. A turnusok kezdő időpontjai: december 7., 14. január 4., 11., 18., 25. február l.,8., 15.,22. március 1., 8., 15., 22., 29. Részvételi díj: 2 ágyas lakostályban: 3290,- Ft/fő 1 fő 2 ágyas lakosztályban: 5290,- Ft/fő pótágy: 2490,— Ft/fő GYÓGYÜDÜLÉS GYULÁN (7 nap, 6 éjszaka) Vasárnaptól szombatig! Az Alföld délkeleti határán ta­lálható Békés megye leglátoga­tottabb idegenforgalmi célpont­ja, Gyula. A szép környezet, a korszerű fürdőlétesítmények a pihenni és gyógyulni vágyók százezreit vonzák ide. Utazás: egyénileg. Elhelyezés: Gyulán a Hotel Kom­ló 2 ágyas (pótágyazható) fürdő­szobás vagy 2 ágyas mosdós szo­báiban. Jelentkezés: a részvételi jeggyel a szálloda portáján. A szobákat SZILVESZTERI ÜDÜLÉSI AJÁNLATOK BELFÖLDÖN SOPRON: HOTEL LÖVÉR Elhelyezés: 1 ágyas zuhanyozós és 2 ágyas pótágyazható fürdő­szobás szobákban Ellátás: fél panzió és egy közös szilveszteri vacsora a szálloda ét­termében Időpont: december 28 — január 03. (6 éjszaka) Részvételi díj: - 2 ágyas szobában: 9.990,- Ft/fő- 1 ágyas szobában: 12.940,- Ft/fő-pótágy: 6.690,—Ft/fő PÉCS: Lakosztályok, fizetővendég szobák Elhelyezés: 2 ágyas pótágyazható önálló lakosztályokban vagy fizetővendéglátó szobákban Ellátás: 600,- Ft/fő értékben étkezési jegyek (+ pécsi városné­zés) Időpont: december 29 - január 04. (6 éjszaka) Részvételi díj: - 2 ágyas lakosztályban: 3.290,- Ft/fő- 1 fő 2 ágyas lako-ban: 5.590,— Ft/fő- 2 ágyas fizető szoba: 2.090,- Ft/fő- 1 fő 2 ágyasban: 3.290,- Ft/fő- pótágy (egységesen): 1.590,— Ft/fő FELSŐTÁRKÁNY: HOTEL SZIKLA Elhelyezés: 2 ágyas pótágyazható zuhanyozófülkés szobákban Ellátás: fél panzió és egy szilveszteri vacsora a Sziklaforrás Fo­gadó éttermében Időpont: december 27 - január 02. (6 éjszaka) Részvételi díj: - 2 ágyas szobában: 3.590,- Ft/fő- 1 fő 2 ágyasban: 4.990,- Ft/fő- pótágy: 2.790,—Ft/fő az 1. napon foglalni, és a kell elhagyni. Ellátás: félpanziós, á la carte fo­gyasztással a szálloda éttermé­ben. A szolgáltatás az 1. napon vacsorával kezdődik, és a 7. na­pon reggelivel ér véget. Garantált program: napi belépő­B gy biztosítása a Várfürdőbe. egközelíthető: közvetlen gyors­vonattal (Körös-expressz). A turnusok kezdő időpontjai: december 4., 11., 18. január 8., 15., 22., 29. február 5., 12., 19., 26. március 5., 12., 19., 26. Részvételi díj: 2 ágyas, fürdőszobás szobában: 3190,-Ft/fő 1 fő 2 ágyas, fürdőszobás szobá­ban: 4590,- Ft/fő pótágy: 1990,- Ft/fő 2 ágyas, mosdós szobában: 2290,- Ft/fő 1 fő 2 ágyas, mosdós szobában: 2990,- Ft/fő GYÓGYÜDÜLÉS HAJDÚSZOBOSZLÓN (7 nap, 6 éjszaka) Keddtől hétfőig! Az egykori hajdúváros ma a reu­matikus bántalmakban szenve­dők „Mekkája”. Utazás: egyénileg. Elhelyezés: Hajdúszoboszlón 2 ágyas (pótágyazható), a fürdő közelében található, I. osztályú fizetővendéglátó szobákban. Jelentkezés: a részvételi jeggyel a hajdúszoboszlói COOPTO- URIST-irodában (Hajdúszobosz­ló, Vörös Hadsereg útja 44/B) 8-16 óra között. A szobákat az 1. napon 14 órá­tól lehet elfoglalni, és a 7. na­pon 12 óráig kell elhagyni. Étkezés: étkezési couponokkal (600,- Ft/fő/hét értékben). Garantált program: napi belépő­jegy biztosítása a gyógyfürdőbe. Megközelíthető: közvetlen vona­tokkal. A turnusok kezdő időpontjai: december 6., 13., 20., 27. január 10., 17., 24., 31. február 7., 14., 21., 28. március 7., 14., 21., 28. Részvételi díj: 2 ágyas szobában: 2290,- Ft/fő 1 fő 2 ágyas szobában: 3490,- Ft/fő pótágy: 1690,— Ft/fő FRADI MŰSORLAP A Ferencvárosi Torna Club kiadványa Felelős kiadó: Hargitai Károly, az FTC ügyvezető elnöke Felelős szerkesztő: Nagy Béla Művészeti szerkesztő: Orbán László ÍC. észült az MGKSZ Nyomdában Felelős vezető: Mázi Ferenc (88.433)

Next

/
Oldalképek
Tartalom