Fradi műsorlap (1988)

1988. december 3.

1988. december 3., Üllői út: Ferencváros - Veszprém Győzelem után... Álló sor balról: Józsa, Limperger, Fischer, Simon, Dzuiják, Pintér. Elől: Bánki,Kincses, Nagy Zs., Topor, Keller. AZ FTC CSAPATA 88. SZÜLETÉSNAPJÁIG — 1988. december 3-ig — bezárólag ilyen összesített nemzetközi mérleggel büszkélkedhet: EURÓPAI CSAPATOK: 1065 609 160 296 3109-1817 MÁS FÖLDRÉSZBELI: 133 79 24 30 467-223 ÖSSZESEN: 1198 688 184 326 3576-2040 A FERENCVÁROS eddigi története során 409 európai és 46 más földrészbeli klubcsapattal, tehát összesen 455 klubcsa­pattal mérkőzött. Vajon melyik gárda lesz az 500. ellenfél? És ez a találkozó létrejön-e az ezredfordulóig? Koitai József az első válogatott méikózésen játszott! dig meleghangú levélben, ame­lyet az akkori kapitány, Stobbe Ferenc írt alá. A másodikat — amelyben a csehek elleni talál­kozója invitálták — Hajós Alf­réd. íme a meghívás: Tekintetes Koitai József úrnak Kedves Sporttárs Örömmel értesítem önt, hogy a Magyar Labdarúgók Szövetsé­ge kijelölte azon Szövetségi csa­pat tagjának, mely a cseh lab­darúgó szövetség reprezentetív csapatával szemben lesz hivatva érvényesíteni kiválóságát az év április 1-jén. Nyilvánosan kimutatott ké­pességeit és sportszerű magatar­tását legszebb díjával, a biza­lommal jutalmazza Szövetsé­günk, mikor Önt is e csapatba illőnek vallja. Nem kételkedem, hogy átérzi azt és meg fog felel­ni a bizalomnak, kezet fogván és együtt készülvén velem, kinek az a szerencse jutott részül, hogy e csapat összehívása, gyakorlása és együttértése reám van bízva mindaddig, míg akár kivívják a győzelmet, akár becsülettel el­szenvedik a legyőzetést, mégis mindenkor megmaradnak előt­tünk azok, kik a bizalomra leg­méltóbbak voltak ez alkalom­mal. Kérem tehát önt, hogy kö­telességtudó pontossággal vegyen részt mindenben, ami együttes munkát kíván tőlünk, s felhí­Folytatás a 2. oldalon Az FTC futball-múzeumában a sok szép trófea, serleg, kupa s más becses sportereklye között újabban két sporttörténeti emlék található. Egy festmény és egy festményről készült színes rep­rodukció. Az előbbi egy kacki- ás bajuszú férfiút ábrázol, nem­zeti színű trikóban, míg a másik egy idősebb urat, aki a hajdani Fradi pálya füvén áll civilben ugyan, de lába előtt ott van egy futball-labda. Mindkettő sapká­ban van, a fejfedő szemlátomás egyforma. Szemellenzős bordó bársony zsokésapka. A két kép egy és ugyanazon személyről készült, csak más más időpontban. Míg az egyiken Kol- tai-Kolhanek József hajdanában válogatottunk mezében feszít, addig a másikon élete alkonyán talán éppen a búcsúlátogatását teszi hajdani sikerei Színhelyén az Üllői úti pálya füvén. Az egy­kori kiváló futballistát ma már a legidősebb futballgeneráció is legfeljebb hírből ismerheti, hi­szen a sportember a sportág hőskorában vitézkedett a pályán. A Hunyadi téren tanult meg futballozni, 14 esztendős korá­ban már pénzt keresett, hogy öz­vegy édesanyját s többi testvérét segítse. 1890-es évek végén, ami- • kor az első sportegyesületek meg­alakultak, a Budapesti Sport Club tagja lett. Kezdetben csatárt ját­szott, összekötőt. 1902-ben lé­pett át az FTC-be. Itt már táma­dó középfedezet lett s erőssége együttesének, amelyik bajnok­ságot nyert. Ugyanebben az esz­tendőben került sor az első vá­logatott találkozóra. Legjobbja­ink Bécsben Ausztria tizenegyé­vel mérkőztek s erre a sporttör­ténelmi mérkőzésre meghívást kapott Koitai József is. Mégpe­Fischer Pali a Fradiból a 117! Kedden este a válogatott mér­kőzés után az athéni repülőtéren találkozott egymással az ,,A ’ és az utánpótlás válogatott. Az U csapat már régen kint rostokolt a tranzitváróban, amikor befu­tott Mezey kapitány legénysége. A két társaság rövid úton tájé­koztatta egymást a mérkőzése­ken történtekről. Fischer Páltól útban a repülőgép felé kérdez­te meg valaki; — Pali te is játszottál? Mire a csatár keserűen csak annyit válaszolt.- Ott voltam. Papíron ezen a napon a fe­rencvárosi csatárnak boldognak kellett volna lenni. Boldognak, hiszen ünnep volt ez életében, megvalósult szíve álma, először ölthette magára a nagyválogatott mezét. A „behívót” a klubmeccseken nyújtott teljesítménye alapján megérdemelte. A bajnoki talál­kozókon nem csupán igyekezett, hajtott, de igen eredményesen térült-fordult az ellenfelek kapu­ja előtt. Eddig ősszel nem csupán csapatában bizonyult a legered­ményesebb támadónak, hanem az NB I góllövő listáját is ő veze­ti. A görögországi találkozót meg­előzően a Ferencváros Zalaeger­szegen vendégszerepeit s onnan győztesen tért haza. A diadal egyik főszereplője Fischer Pál volt, aki három góljával járult hozzá a sikerhez. A válogatottbeli bemutatko­zásra is nagyon készült a ferenc­városi fiú. Szerette volna e nagy napot is legalább egy góllal emlé­kezetessé tenni. A kezdőcsapat­ba még nem jelölte a kapitány, de mivel az első játékrészben jóformán egyetlen gólveszélyes akciót nem vezettek támadóink, Mezey György a szünetben el­iÉMi “' küldte melegíteni. Akkor alig várta, hogy elkezdődjön a má­sodik félidő. Feszítette a tett­vágy, hogy végre a legjobbak kö­zött is bizonyítson. Sajnos ezen az estén ő sem tu­dott fordulatot hozni a játék­ban. Hiába igyekezett, próbált betömi az ellenfél kapuja elé, gólhelyzetbe a negyvenöt perc alatt nem igen került. Bár a mérkőzés hajrájában akadt lehe- tősége a mieinknek is, végülis három kapott gól ellenéjjen egyet sem sikerült adniuk. így aztán szomorúan ballagott az öltöző­be Fischer Pái is. Hiába várta ezt a napot a nagy bemutatko­/VV zást valahogy nem így képzelte el. Mindez azonban benne van a játékban, nagyon sokan vitték sokra a nemzeti tizenegyben, akiknek szintén vesztes meccs jutott osztályrészül a bemutat­kozásnál. Mert ahogy az meg volt írva abban a régi válogatott meghívóban, amelyet az első fe­rencvárosi válogatott, Koitai Kol- hanek József kapott: „... Akár kivívják a győzelmet, akár becsü­lettel elszenvedik a legyőzetést mégis mindenkor maradnak azok, kik a bizalomra legméltóbbak voltak ez alkalommal...” És a további bizalmat Fischer Pálnak gólokkal lehet újfent ki­érdemelnie.

Next

/
Oldalképek
Tartalom