Forrás, 2002 (34. évfolyam, 1-12. szám)

2002 / 2. szám - Dobozi Eszter: „A szem örömei” – vagy a szem csapdái (Orosz István grafikáiról)

Dobozi Eszter „A szem örömei" - vagy a szem csapdái Orosz István grafikáiról Utisz. Görög szó. Azt jelenti, senkise. Az Odüsszeia IX. énekében a Küklopszot kicselező Odüsszeusz nevezte így saját magát. 1975-ben Weöres Sándor játszik a szóval magyarul Senki a szobában című versében: „Cifra tálcán sugár ég/ s nekimegy a nagy árnyék/ föléje heverve le/ dr. Senky a neve." A szót: Utisz - görög betűkkel - mint művésznevet Orosz István 1984 óta viseli. A névadás­nak, névválasztásnak titkát ahogyan fel is fedi egyik vele készült interjújában, azért vállalja a névazonosságot, mert a Küklopsszal szemben tanúsított odüsszeuszi attitűd emlékeztet arra a művészi megoldásra, amelynek számos munkája köszönheti létformáját. Szemünket, látá­sunkat teszi próbára sajátos átváltozásos képeivel, anamorfózisaival, optikai játékaival. Ám éppen ezért nem ok nélkül való a Weöres Sándor-sorok citálása sem: „Pincemadár beoson./ Zápor függ a fogason./ A fény harisnyában ül/ a faliszekrény körül." Vagy: „Lépegettem az utón,/ eltörött a lábnyomom."(Lábnyom), „Utcasarkon/ várok rám, félórája/ is van tán."/ (Énhasadás), „Nehézkesen és könnyedén/ hang nélkül kiabálok,/ megyek a ház túlsó felén,/ egy bükkfát körülállok." (Non sens). Ami a költő idézett verseiben - s más hasonló indítékú műveiben - nyelvi alakot kap, ugyanaz, ami az Orosz István-grafikákat szemlélőben is meg- fogamzik: non sens, amit látunk, maga a képtelenség, amit láttat. Az Odüsszeusz-párhuzam egyéb indokokkal is megmagyarázható. A homéroszi hőshöz tapadó más emberi vonások miatt is találó a rokonítás. Odüsszeusz a rafinált, de ő az örök utazó is. Odüsszeusz a minden iránt érdeklődő, a veszélyesen kíváncsi. Odüsszeusz, aki vilá­gokat lát és jár meg. Evilágokat és másvilágokat. Megfordul az alvilágban is. Mindent tud, ami volt, ami történt, de megismeri azt is, ami történhetne. Ami lehetne. Ha pedig a dantei ábrázolás tanulságairól sem feledkezünk meg, elmondhatjuk, Odüsszeusz érintkezik az idők végtelenével. Amiként Utisz is. Műveinek világa az emberi művelődés legkorábbi korszakaitól számítva a legutóbbiakig sűríti magába a bennük tájékozódó felismeréseit. Volt és lehetséges világok tá­rulnak fel az Orosz István odisszeiáját végigkövető előtt. Mindent felhasznál, amit a grafikai sokszorosító eljárások mesterei felhalmoztak előtte mesterségbeli tudásból. A rajzok aprólé­kos kidolgozottsága régi korokat idéz. Új összefüggésbe helyezve fel-feltűnnek képein olyan motívumok, jelek, jelképek, amelyek ősi kultúrákban kristályosodtak ki, vagy amelyeket ké­sőbb a középkor és a reneszánsz művészei alkalmaztak kompozícióikban. így találkozunk ké­pein a civilizáció kezdetei óta ismert labirintusrajzolattal, kagylók, csigák spiráljával, az indiai művészetből vett ábrával, a háromszögekből, sokszögekből, körökből és lótuszlevelekből szerkesztett alakzatával (a Sri Yantrával), a Leoanardo rajzolta sokszögű testtel, a poliéderrel, Jan van Eyck domború tükrével az Arnolfini házaspárt ábrázoló képről, a mérés düreri rekvi- zitumaival, a körzővel és vonalzóval. Találkozunk Leonardo betűmintáival. És sokszor felbuk­kan a könyv - vaskosan, testesen, kihajtva, becsukva, egymásra tornyozva lépcsőszerűen. És látunk bárányokat, halakat, szigeteket, lépcsőket. Lépcsőket lefelé, lépcsőket felfelé vezetőket. Oszloprendeket. Kupolákat. Várszerű építményeket romantikus sziklákon. És előfordul a 97

Next

/
Oldalképek
Tartalom