Folia historica 26

I. Tanulmányok - Vér Eszter Virág: Egy elfeledett kultuszhely: Az Erzsébet Királyné Emlékmúzeum

Vé r Eszter Virág EGY ELFELEDETT KULTUSZHELY: AZ ERZSÉBET KIRÁLYNÉ EMLÉKMÚZEUM* „Mártíromságtól glorifikált alakjának varázsát csak növelni fogja az idő. 1/ 1 A múzeum szerepe Erzsébet királyné kultuszában A 19. század második felében Magyarországon is megjelennek az emlékmúzeumok, emlékszobák, egyrészt a kor eszmeiségét tükröző elvek, másrészt a múzeumok szako­sodási folyamatának hatására. 2 Ezek mintegy „nemzeti zarándokhelyek" célját szolgál­ták volna, kifejezve egyúttal az áhítatos tiszteletet az adott személy vagy eszme iránt, így jött létre Aradon a Szabadságharc Emlékmúzeuma, a Zeneművészeti Főiskolán a Liszt Ferenc Emlékszoba, valamint a Petőfi Társaság emlékszobája, kiemelkedő jelen­tőségű még a Deák-szoba a Parlament épületében és a Széchenyi-ereklyék együttese a Magyar Tudományos Akadémián. 3 Erzsébet királyné már a személyét övező magyarországi kultusz révén is különleges helyet foglal el a magyar történeti hagyományban, illetve a magyarok és a Habsburg­ház viszonyában. Ferenc József kezdeti politikájának következtében, elfogadtatási kísér­letének következményeként, felesége közvetítő szerepbe került az uralkodó és magyar népe között, 4 s ennek eredményeként Erzsébet alakját a kiegyezést követően kultusz * Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni (a muzeológia terére is kiterjedő) szakmai útmuta­tásáért F. Dózsa Katalinnak, valamint a szerkesztésben nyújtott segítségéért Borovi Dánielnek és Manhercz Orsolyának. A tanulmány szerkezeti tagolását, illetve súlypontjainak meghatá­rozását jelentősen befolyásolta a források szórványossága, amely a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium korszakra vonatkozó iratanyagának megsemmisülése következtében állt elő, és más forrásbázisok kutatásba való bevonását tette szükségessé. Azonban sok intézménytörté­neti kérdésben még így is csak nagyvonalakban körülhatárolható, leginkább mozaikszerű kép felvázolására volt lehetőség. 1 A magyar nők koszorúja. Erzsébet királyné emlékfüzete. Bp., Magyar Salon, 1898. (oldalszá­mozás nélkül). Idézi: Borovi Dániel: Habsburg reprezentáció Magyarországon a XIX. század második felében. Ferenc József és Erzsébet magyarországi portréi. (Szakdolgozat) Bp., ELTE ВТК Művészettörténeti Intézet, 2006. (Kézirat) 82. 2 Erről bővebben: Marosi Ernő: Műemlék- és múzeumügy. A nemzeti emlékállomány muzealizációja. In: A Monarchia kora - ma. Szerk.: Gerő András. Bp., 2007. 73-92. 3 Korek József. A muzeológia alapjai. Bp., 1988.102. 4 E folyamatról bővebben: Gerő András: A magyar Habsburg - szükséglet, lehetőség és valóság. In.: Uő.: Képzelt történelem, fejezetek a magyar szimbolikus politika XIX-XX. századi történe­téből. Bp., 2004. 83-126. 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom