Folia historica 19

I. Tanulmányok - Patay Pál: Hétszilvafás kisnemesek, mint vándorló harangöntők

Nagy Györgyöt ismerjük még, mint bihari harangöntőt egy 1790. évi érmihályfalvi ha­rangról, amit Biharfélegyházán öntött. Ugyanebben az időben jelent meg egy német mester is ezen a vidéken: Jacob Horner. Nincs adatunk arra vonatkozólag, hogy vándorló mester lett volna. Az 1790. körüli években Debrecenben öntött harangjairól tudunk. Itt azonban csak egy-két évig tartózkodhatott, ugyanis feltehetőleg 1791-től kezdve már Nagyváradon működött és bizonyára műhelye is volt itt. 1 7 Utóda, Horner Henrik, a fia lehetett; harangjai az 1819 és 1864 közötti időből is­meretesek. Bereg délnyugati sarkából és annak szomszédságából több, a századforduló táján készült harangról van tudomásunk, amelyet egy Bán Miklós nevű ember öntött. Az 1796. évi debre­ceni harangján „Rector gutiensis"-nek, azaz Gut községbeli iskolamesternek nevezte meg magát, míg egy két évvel korábbi harangját Tiszaágteleken öntötte. (Akkor talán ott volt tanító?) Ezt a zápszonyi reformátusok készen vették még 1808. előtt. Ebből arra követ­keztethetünk, hogy a lakóhelyén dolgozott. Arról, hogy vándorolt-e, bővebb adatok hiányában nincs tudomásunk. Mindenesetre figyelemre érdemes, hogy a harangöntést - mai szóval élve - mellékfogalkozásként űzte. A magyar harangöntők sorában különleges helyet foglalnak el az Ung megyei Kisge­jöcön lakó László (és a vele talán rokon) Egry család tagjai. Kovács Mihály, az eddigi egyetlen magyar harang-monográfia szerzője azt írja róluk, hogy a harangöntést egy „lengyel vándortól" tanulták volna meg a 18. század közepén. 1 8 Adatát, a forrás megne­vezésének hiányában nem tudjuk ellenőrizni, de nem hallgathatjuk el, hogy a gejőci mes­terekre vonatkozó legkorábbi, birtokunkban lévő adat csak 1798-ból származik. Sem az egy­házközségek adatszolgáltatásai, sem a harangok feliratai nem árulják el, hogy László István hol lakott és, hogy az otthonában létesített műhelyben, vagy pedig vándor módon űzte a me­sterségét. Lakhatott Kisgejőcön, ahol a család számos tagja működött később mint ha­rangöntő (többen is egyidejűleg), de - amennyiben Nyírpazony 1808. évi vagyonleltárába nem írták be tévesen az általa készített két harang öntése helyének nevét - Nagygejőcön is, minthogy ott is éltek Lászlók. 1 9 Nem sokkal később készült harangokon már a család egy másik tagjának, nemes László Sándornak a nevével találkozunk. Egy korai harangját ugyan 1825. december 3-án nem a lakóhelyén, hanem annak szomszédságában, Kisráton „helyben" öntötte, 2 0 azonban a többi ismert, az 1824-1869. évekből származóknak szinte mindegyikén az olvasható, hogy Kisge­jőcön készültek, ahol ennek az alapján műhelye is kellett legyen. Ugyancsak Kisgejőcön ön­tötte minden ismert harangját a következő, az 1840-es évek derekától kezdve működő mes­ter, a László családdal feltehetőleg rokon Egri Ferenc is. László István különben egész harangöntő dinasztiát alapított; tagjainak műhelye Kisge­jőcön a második világháborúig működött (második Egry Ferenc tulajdonában) és szállított harangokat nemcsak az északkeleti megyékbe, hanem szerte az országba. 2 1 Nagyjából ugyanebben az időben, az 1820-as, 1830-as években, mint vándor mester járta be a Szabolcs-Szatmár-beregi tájakat a „Fülesden lakos nemes Szatmári Antal harangöntő májszter". Egyetlen, 1840. július 31-én Kislétán öntött harangja alapján tudunk nemes Tatár János­ról. Személyére vonatkozólag bővebb adatok nem állnak rendelkezésünkre. Meg kell még emlékeznünk az ugyancsak nemes Csepelyi családról, amelynek három tagja is működött mint harangöntő. Ez a mesterségük azonban bizonyára csak mellékfoglal­kozásuk volt (a kisebb birtokuk mellett), ugyanis egyikükről, Antalról, úgy emlékezett meg a kortárs Kiss Kálmán, „ki harangokat is szokott önteni". 2 2 126

Next

/
Oldalképek
Tartalom