Folia historica 8

Körmöczi Katalin: A fővárosi lakáshelyzet és a „Wekerle” állami munkáslakótelep (1908 -1945) 1

Hatósági lakásépítkezés: szükséglakások, baraktermek, népszállók, népotthonok, kislakások, lakások a fővárosi alkalmazottak részére, bérlaká­sok, iskolák és óvodák építése. Az 1910-re tervezett építkezések programjának részletes kidolgo­zása. Az építkezések végrehajtása. A bérházakban elhelyezett állami hivatalok, intézetek áttelepítése. Olcsó állami kölcsönök kérése állami és fővárosi alkalmazottak lakás­viszonyainak javítására. Az építésügyi szabályzat módosítása. A közlekedési viszonyok javítása. Rendszeres lakás-és telekpolitika. A közgyűlés elfogadta a programot és a lakáshivatal felállítása mel­lett döntött, amelynek feladatául tűzte ki a lakások nyilvántartását, közvetí­tését és a lakásügyi kérdések feletti felügyeletet. 6 1 Bárczy István a hatósági lakásépítkezések hároméves programját éves ciklusokra lebontva ismertette. Eszerint a három ciklus alatt a főváros össze­sen 8 000 lakás felépítését vette tervbe, ebből 3 000 kislakást, 1 600 tisztvise­lő-lakást, 500 bérlakást, 2 200 személy részére népszállót, 60 szükségbarak­kot, 400 barakk termet és 90 iskolát. 6 2 A program megvalósítása, az építkezések kivitelezése dr. Wildner Ödön helyettes főjegyző és Kabdebó Gyula főmérnök vezetésével történt. Az első világháború kezdetéig 6 120 kislakás épült fel, három kategóriában; több­emeletes kislakásos bérházak, tisztviselői bérlakások és kislakásos telepek. 6 3 Az első ciklusban felépült 1 279 kislakást 1910-ben adták át, ebben a ciklusban felépült még egy 400 lakost befogadó népszálló és egy 100 lakosra tervezett népotthon. A második ciklusban 1911. augusztus l-ig hat bérház­ban 440 lakás, öt kislakásos telepen 878 lakás épült fel, a harmadik ciklusban pedig hat bérházban 589 lakás, hat kislakásos telepen 886 lakás. 6 4 Az 1908-cal beinduló fővárosi lakásprogram tehát nem csupán mun­káslakások építését eredményezte, hanem a tisztviselők és általában a kisfize­tésű rétegek számára is könnyítette - ha csak elenyésző mértékben is - a fő­városban való megtelepedést. A városi hatóság ilyen irányú szándékára Bárczy polgármester már abban a memorandumában is kitért, amelyet az általános drágaság enyhítése tárgyában intézett a miniszterelnökhöz, annak felhívása nyomán. 6 S 140

Next

/
Oldalképek
Tartalom