Folia historica 8

Körmöczi Katalin: A fővárosi lakáshelyzet és a „Wekerle” állami munkáslakótelep (1908 -1945) 1

,A lakásügy bajai azonban nem csak a munkáslakásoknál je­lentkeznek, hanem általában a kiskeresetű többi lakosság lakásszükségleteinél is, úgy, hogy e téren is hathatós és gyö­keres orvosiára van szükség." 6 6 Az 1908. évi XXIX. tc. — a Budapesten és környékén állami költség­gel építendő munkáslakások létesítéséről szóló törvény — szintén az általános drágaság elleni intézkedések keretében született meg. Maga a törvény, de a végrehajtása is, Wekerle Sándor pénzügyminiszter nevéhez fűződik, persze elő­készítéséhez más személyiségek, városi és országos fórumok is hozzájárultak, így 1908 elején Mezőfi Vilmos képviselő interpellációja hangzott el a képvise­lőházban a lakásuzsora tárgyában, a pénzügyi, a belügyi és az igazságügyi mi­niszterekhez címezve. 6 7 Majd a főváros részéről Nagy Dezső interpellálta meg a minisztériumot a budapesti lakásínség és a bérházakban elhelyezett közhiva­talok kitelepítése ügyében. 6 8 Az interpellációkra érkezett válaszokban szere­pelt az 1908. évi XXIX. és XLVII. tc.-ek terve. Mezőfi Vilmos interpellációja részeként helyzetjelentést is nyújtott be, amelyben kitért a lakásuzsora nagy­ságára (a fővárosi lakók nagyrésze keresetének egyharmadát fizeti lakbérre), az ebből következő nélkülözésekre, egészségügyi kihatásokra. Említést tett ar­ról is, hogy a májusi lakbért ezrek akaiják megtagadni, felkészülve arra is, hogy a karhatalom által az utcára kerülhetnek. A pénzügyminisztertől buda­pesti állami lakásépítkezéseket követelt, a belügyminisztertől a beépítetlen telkek nagyobb megadóztatását, építési kedvezmények biztosítását és a bérla­kások maximális árának meghatározását kérte, az igazságügyminisztertől pe­dig uzsora-ellenes törvényt, illetve az 1883. évi XXV. tc. 10. §-ának kiterjesz­tését az uzsorák ellen. 6 9 Wekerle Sándor pénzügyminiszter összefoglaló válaszában bejelentet­te, hogy a törvényhozás már tevékgenykedett ezen a téren. ,A Т. képviselő űr előtt is tudva van, hogy azon akció, ame­lyet a megélhetési viszonyok könnyítése iránt és a lakások olcsóbbá tétele iránt folyamatba tettünk, még most is fo­lyamatban van, hogy ez befejezve nincsen, hogy ennek leg­első pontját képezi éppen a lakások további drágulásának meggátlása, és hogy már az interpellációt megelőzőleg lépé­seket is tettünk mindezek megvalósítása iránt. A törvényho­zás felhatalmazásával jelentékeny számú munkáslakást épí­tünk vidéken. Másodszor oda hatunk, hogy az építési 141

Next

/
Oldalképek
Tartalom