Folia archeologica 8.

Cennerné Wilhelmb Gizella: Widemann-metszetek után készült olajportrék

176 Cennerné Wilhelmb Gizella mit Kornis Zsigmond és Haller István. Csákyn kívül ez utóbbit okolták Erdély­ben azért, bogy Brandenburgi Katalin a katolikus hitre tért és a Habsburgok felé orientálódott. 3 6 Csákynak a császár felé irányuló erdélyi politikája 30 év múlva követőre talált Kemény János személyében. Csáky még Brandenburgi Katalin udvarából ismerte Keményt, 3 7 s annak idején természetszerűleg támo­gatta az új fejedelmet, levelezésben is állottak egymással. 3 8 Természetes tehát, hogy kis festményeink között ott találjuk Kemény János és fia, a rövid ideig szintén fejedelemmé kikiáltott Simon 3 9 arcképeit. Ugyancsak az erdélyi idők emlékét idézi az az arckép, mely feltehetőleg Horváth Ferencet, a Csáky-család és Csáky István jó emberét ábrázolja. Ez Munkács környékén élő nemes ember volt s az Erdélyből való kibúj dosás után segítségére sietett Csákynak, hogy a már korábban Brandenburgi Katalintól adományban bírt Munkács várát 40 elfoglalhassa. Horváth Ferenc azonban nem járt szerencsével, mert nem sikerült Balling Jánost, a vár kapitányát az erdélyi fejedelem hűségéről eltérítenie. 41 Hasonló szerepe lehetett a Csákyak életében annak a Bornemissza Ferencnek, akinek neve mellett a feliraton a „S. C. Rq M. Levis Equitum Colonellus, Anno 1650." szöveg olvasható. A korabeli krónikák feljegyezték róla, hogy nem szí­vesen egyezett bele I. Rákóczi György 1644-es hadjárata alkalmával Tokaj vára átadásába, melynek tisztje volt. 4 2 Munkács mellett Tokaj várát is Csákynak adományozta Tarcallal együtt Bethlen Gábor özvegye, s e két vár átadása ellen tiltakozott legjobban az erdélyi államtanács Bethlen István gubernátor veze­tésével. 4 3 Az ilyen szigorúan családi jellegű, vagy Csáky István személyével össze­függő arcképek után forduljunk azokhoz, amelyek a közélet fontos szereplőit, országos hivatalok viselőit örökítik meg. A magyar feudális hierarchia feje a király után a nádor volt. Bár a Csáky-családból tudtunkkal senki sem viselte ezt a tisztet, sorozatunkban jó néhány XVI—XVII. századi nádor és királyi helytartó arcképét megtaláljuk. Ezek között is találunk távolabbi rokonokat, mint Perényi Imrét és Thurzó Elek helytartót. Csáky István egyik felesége Thurzó-leszármazott, Forgách leány volt, másik pedig a Perényi-családból származott. A XV—XVI. századi erdélyi vajdák közül több szerepel sorozatunkban, ami érthető is, hiszen a család ekkor érte fénykorát Erdélyben, s közülük is több erdélyi vajda és székelyek grófja került ki. 4 4 Mint tudjuk, Csáky István 1647-ben tárnokmester lett. 4 5 Innen magya­rázható, hogy hivatali utódai közül 3 is szerepel sorozatunkban, Erdődy György, Erdődy Imre és Zichy István. Csákynak folytonos kérése volt a kassai felső­magyarországi generálisság, amit azután legidősebb fia, Ferenc nyert meg. 4 6 3 6 Szádeczky L„ Turul 4 (1886) 63. 3 7 Deák F., i. m. 57 — 58. 3 8 Uo. 200-201. 3 9 Uo. 205. 4 0 Uo. 60. 4 1 Szalárdi J., i. m. 67 ; Deák F., i. m. 70. 4 2 Szalárdi J., i. m. 155 —156. 4 3 Deák F., i. m. 60. 4 4 Nagy I., i. m. III. 74, 76. 4 5 Deák F., i. m. 174. 4 6 Uo. 175.

Next

/
Oldalképek
Tartalom