Felvidéki Méhész, 1917 (1. évfolyam, 1-8. szám)

1917-05-01 / 1. szám

2 Felvidéki Méhész. rosi havasok között, a Verchovina bér­cein, s Bereg-, Ung-, Zemplén- és Sárosvár- megyék változatos hegyrajzán meggyé­rül már az akác, itt-ott föltűnik a hárs, s az erdei iák, virágok, rétek és kaszá­lók, az erdővágások nyomán pedig a buján felburjánzó és gazdagon mézelő füzike (epilóbium) és málna pótolják a terített asztal elmaradását. Ahol pedig más a virágzás, más a méhészkedés is, mert a méhcsaládok fejlődése és gyarapodása, s nyárszaki életmunkássága és telelése is más. Nem mindenütt májusban rajoznak a méhtör- zsek, s nem június—augusztus közén történnek a mézszüretelések és nem ok­tóber a betel elés dátuma. Márpedig: ha a kezdő méhészek (és ilyenek gyűltek legtöbben a tábo­runkba) nem kapják meg idejében azo­kat a tanácsokat, melyeknek a híján nem boldogúlhatnak, elvesztik a kedvü­ket, s a méhészetért ébredező szeretett helyébe elhidegülés támad bennük. De nem csak a kezdő, hanem a gyakorlott és tapasztalt méhész sem le­het el olyan szaklap nélkül, mely a vi­dék állapotaihoz és körülményeihez al- kalmazkodóan igyekszik a közszükség szolgálásán. Egyesületünk megalakulása után első szükség tehát szaklapunknak a megindí­tása. Szerető gondossággal s odaadó figye­lemmel és körültekintéssel akarjuk szol­gálni ezt a szükséget és bizodalommal reméljük, hogy kedves olvasóink meg­elégedésére munkálkodhatunk. Hogy azonban nehéz és felelősséges föladatunkat megoldhassuk, bizodalom­mal kérjük kedves méhésztársaink szí­ves támogatását, segítő közreműködését abban, hogy a méhtenyésztés művelése közben megérlelődött értékes tapasztalá­saik, becses eszméik s megfigyeléseik és tudásuk közreadásával munkatársaink legyenek. Köszönettel fogadunk minden olyan közleményt, mely okulást és tanúlságos oktatást tartalmaz, s a méhtenyésztés ismereteit gyarapítja és a méhészkedés gyakorlását fejleszti. Tisztelettel kijelentjük azonban, hogy a tárgyilagosság elvéből soha semmit nem engedünk, s személyeskedésre egyet­len betűje sem lesz szaklapunknak. Szakcikkeinken kívül itt adunk élet­jelt egyesületünk működéséről, melynek minden jelensége felől idejekorán tájéko­zódnak olvasóink. A SZERKESZTŐ. Krenedits Ferenc, miniszteri osztálytanácsos. ő felsége, a király Krenedits Ferenc, föld­művelésügyi miniszteri titkárnak, a XI. 3. ügy­osztály vezetőjének a miniszteri osztálytanácsosi címet és jelleget adományozta. Őszinte örömmel üdvözöljük az uj minisz­teri osztálytanácsos urat, kinek a hatáskörébe a méhészet ügyeinek az intézése is tartozik, s aki az ország méhészetének a fölvirágozlatásán immár második évtized óta fáradhatatlanul munkálkodó tevékenységéért kapta ezt a méltó kitüntetést. Szívből kívánjuk, hogy nagy ered­ményekre vezetett irányitó működésének a jutal­mazásában öröme teljék, s ügyünk javáért lo­bogó buzgalmát Isten áldása kisérje. A magyar méhészet ügyeit intéző működé­sének az irányát és eddig elért eredményeit rövidesen a következőkben érintjük: A méhészeti szakoktatást újra szervezte, a méhészeti kerületeket szaporította, s a méhészet tanítását, fejlesztését és terjesztését gyakorlatibb irányba terelte. — Méhészeti megfigyelő állo­másokat létesített és rendezett be. — A méh­legelő javításán nagyot lendített. — Méhésze­tünknek és mézünknek a megbecsülését a kül­földön személyes utánjárásával növelte, gyara­pította és megszilárdította. — A méhészeti tan­folyamokon kívül hellyel közzel kaptárkészílő- és kaptárkezelési tanfolyamokat is rendeztetett. — A tanító- és tanítónőképző-intézeteket, s gaz­dasági irányú iskolákat és emberbaráti intéze­teket méhesekkel, méhészeti fölszereléssel és méhcsaládokkal látta el, s az intézetek méhe­seinek a megfelelő gondozását biztosította. — Számtalan szegénysorsú kezdő méhészt kaptá­rok és eszközök adományozásával segít. — Mindennél legszebb gondoskodása a rokkant

Next

/
Oldalképek
Tartalom