Felvidéki Méhész, 1917 (1. évfolyam, 1-8. szám)

1917-05-01 / 1. szám

A FELSŐ MAGYARORSZÁGI MÉHÉSZEGYESÜLET HIVATALOS LAPJA: zm­I. évfolyam, 1. szám. % Ü*61 * Szatmárnémeti, 1017, Megjelenik havonkint egyszer. Egyesületi tagok a folyó­iratot tagsági dijuk fejéből kapják. Felelős szerkesztő: NAGY GÉZA, az egyesület főtitkára, Szatmárnémeti, Böszörményi-u 23. Előfizetési árak: Fyész évre . . . . 8 K — f. Félévre . ... . 5 „ — „ Egyes szám ... — „ 80 „ Választ kívánó levelekhez bélyeget kérünk. I Tagsági és előfizetési dijak: Bagothay Sámuel,----------------- egyesületi pénztáros címére: Szatmárnémeti, Ké ziratokat nem adunk vissza. Békéssy Károly-utca 16. küldendők. •' Beköszöntő. (f■ Szíves üdvözléssel köszöntjük ked­ves méhésztársainkat, egyesületünk szak­lapjának szíves olvasóit, kiket arra ké­rünk, hogy lapunknak ezt az első szá­mát is, valamint az utána következőket olyan bizodalommal fogadják, mint aminő gondossággal és figyelemmel törekedünk azon, hogy szerkesztői tisztünkben az igen tisztelt méhésztársak becses vára­kozását kielégítsük. Ebben a föladatunkban olyan segítő­társak készségére támaszkodunk, akik örömest osztoznak velünk a fáradságos munkában, melynek gyümölcsét olvasó­ink, egyesületünk tagjai számára akarjuk biztosítani. Egyesületünk életműködésének a szerve, .az egyesületi tagokat egymáshoz fűző kapocs, a szellemi érintkezés állandó ébrentartója, a fejlődés és haladás irány­tűje, az egymásrahatás eszköze, átalában az egyesületi élet lüktető vérkeringése akar lenni ez a szaklap. Nemcsak eszméinknek és gondola­tainknak a közreadása végett indul út­jára ez a lap, hanem különleges szüksé­get is kell szolgálnia. Nekünk, idefönt, a Kárpátok ölében és szomszédságában speciális állapotok között kell művelnünk, fejlesztenünk és terjesztenünk a méhtenyésztést. Olyan szaklap szüséges tehát itt, amely a n.> vidékünk különleges viszonyaihoz alkal­mazkodó és eredményre is vezető útmu­tatásokkal és tanácsokkal tanítsa méhész­társainkat. Nálunk más a talaj, más az éghaj­lat, más az időjárás és más a növény­világ, s más időben nyílnak a méhlege- lők, mint az ország többi részén. Sőt egyesületünk körzetén belül is nagyok az eltérések. Szatmárvármegye síkságain kedvező langyos őszi esőkre a tisztesfű szeptember—október közén is gazdagon mézel. A magasabban fekvő dombos tájakon már csak a kaszálók, takarmánynövények mezei virágok, gyü­mölcs- és akácfa adják a főbb hordást. A Kárpátok magasabb nyúlványain, az eper- jes—tokaji hegylánc oldalán, a márama­TÁRTALOM: 1. Beköszöntő. — 2. Krenedits Ferenc.-------3. Egyesületünk t. tagjaihoz. 4. A méhtenyésztés fejlesztésére szolgáló intézmények. — 5. Méhészkö­rök a méhészkedés terjesztésében. — 6. Mesterséges szaporítás. — 7. Móh- állományom szaporításáról. (Nagy Péter.) — 8. Emlékeztető. — 9. Mézelő növények. — 10. Vidéki levelek. — 11. Különféle. — 12. Hirdetések.

Next

/
Oldalképek
Tartalom