Felsőbányai Hírlap, 1916 (21. évfolyam, 1-26. szám)

1916-12-07 / 25. szám

FELSŐBÁNYÁI HÍRLAP tott ki elismerő oklevelet: Dr. Vajay Károly kir. tan. polgármester, Debreczeni István Nagyká- károly város polgármestere, Farkas Jenő Felső­bánya város polgármestere, dr. Makray Mihály Nagybánya város polgármestere, Domahidy Pál, a szatmári járás főszolgabirája, Madarassy Ist­ván, a nagykárolyi járás főszolgabirája, Jékey Sándor, a fehérgyarmati járás főszolgabirája, Je­szenszky Béla, a nagysomkuti járás főszolgabi­rája, Komoróczy Iván, a szinérváraljai járás fő­szolgabirája, Kovács Lajos szatmári ref. esperes, Horváth Bertalan, a Szatmárvármegyei Takarék- pénztár Egyesület vezérigazgatója, Kardos Aurél, a Nagykároly és Vidéke Takarékpénztár r.-t. ügyvezető igazgatója, Róth Lajos, a szatmári Leszámitolóbank vezérgiazgatója, Wallon Lajos a szatmári Népbank r.-t. igazgatója, Gábor Ar­mand, a Nagykárolyi Önsegélyző népbank igaz­gatója, Grosz János, Fény község jegyzője, Gruber Márton, Szaniszló község jegyzője és Hadady József tyukodi körjegyzőnek. A Zsófia országos gyermekszanatoriutn javára adakoztak a róm. kath. fiúiskola növendékeinek gyüjtőivén : Ilia Izidor ivén: Ilia Mariska 40 f, Ilia Evus, Remetyán Andrásné, Bálint Krisz­tina, Bálint Lászlóné, Kádár Anna, Argyelán Va- zulné, Lázár Miklósné, Ilia György 20-20 f, Ilia Izidorné 10 fillér. — Májercsik József ivén : Májercsik János, Szakács Jánosné, özv. Gábor Józsefnó 20 —20 fillér. — Nászody János ivén: Zsigmond Józsefné 1 K 10 f, Bárányik Mártonná, 1 K, Ilia Sándor, Májer Mártonná, Szaszarán Feri 40-40 f, Záj Jánosné 30 f, Naszódi Já­nos 20 f, Avi János 10 f, Petrusán János 8 f, Ojegár János 6 fillér. — Lendecki János ivén: Lendecki Ferencné 18 f, özv. Smidt Károlyné 14 f, özv. Pap Miklósné, Lendecki János, Pen- cák József 10 — 10 fillér. — Uabina Pál ivén : Kriegler Szerénka 40 f, N. N. 30 f, Mihálik Mi- hályné, Majdik Ottilia, Szihely Mariska, Boden- lósz Istvánná, Bodenlósz Róza, Bás Móricné, Pap Gyuláné, Vider Etelka 20-20 f, Habina István, Teréz, Pál, Adámné, Györgyné, Schmidt Gyuláné, Rettegi József, Adamec Balázsné, Ko­vácsi András, Friderik Gézáné, Brezócki La- josné, B. Rozi 10-10 fillér. N. N ivén: Hal- dinszki József 2 K, özv. Lévay Zsigmondné 1 K, özv. Bányiné 50 f, Illés Sándor 40 f, Illés Gábor 30 f, Lévayné 20 fillér, Porosz 10 fillér. Összesen 14 korona 36 fillér. Katonai kitüntetés. Király őfelsége, Ürmössy Zoltán tábori vadászzászlóaljbeli hadnagynak, az ellenséggel szemben tanúsított vitéz maga­tartása elismeréséül a katonai érdemkereszt 3 osztályát adományozta a hadi ékítménnyel. Hősi halál. A Stoll-családtól is megkövetelte a rémséges háború a maga áldozatát néh. Stoll Lajosnak, Stoll Béla testvérének fia váradi Stoll Géza a hazáért a múlt héten hősi halált halt. A család gyászlapja igy adja tudtul a nagy vesz­teséget : Pro Patria! Özv. váradi Stoll Lajosné szül. Novotny Emma és orosz fogságban lévő fia Kálmán, mélyen sújtva a fájdalomtól tu­datják úgy a maguk, valamint nagyszámú rokon­ságuk nevében is, hogy szeretett és felejthetetlen jó fia, a legjobb testvér és rokon váradi Stoll Géza, a IV-es hegyi tüzérek zászlósa, a bronz és ezüst vitézségi éremmel kitüntetve 1916. évi november hó 3-án, életének 21-ik évében, a haza védelmében a harcz mezején elesett. Hült tetemét ideiglenesen a dornavatrai temetőben helyezték el. Elhunyt szeretttinkért az engesztelő szent miseáldozat Budapesten folyó évi december hó 4-én délelőtt tiz órakor lesz a Szervita atyák templomában az egek Urának bemutatva. Bu­dapest, 1916. november hó 28-án. Áldás és béke legyen vele! Kitüntetés. Ő felsége elrendelte, hogy az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása elis­meréséül Veress József, az 51. honvéd tábor tarackos ezrednél beosztott 5. honvéd tábori ágyús ezredbeli íőhadnagy-ütegparancsnoknak Veress József főbányatanácsos fiának a legfel sőbb dicsérő elismerés újólag tudtul adassák Katonai kinevezések. Őfelsége a király dr Bertalan István és Fábián Lajos zászlósokat hadnagyokká nevezte ki. írói elismerés. Lapunk múlt számában egy költeményt közöltünk „A laczfalusi legenda“ ; cim alatt. írója tekintélyes helyekről egyre- másra kapja az üdvözlő elismeréseket, mit e helyen hálás szivvel köszön a költemény szerzője. Királyi kitüntetés. Kuszkó József Nagybá­nyai kincstári tisztviselő fia: Kuszkó "András 32 ezredbeli százados, zászlóaljparancsnoknak őfel­sége a király, az ellenség ellőtt tanúsított kiváló magatartásáért a signum laudist adományozta. Hivatal vizsgálat Dr. Papolczi Gyula a szat­mári kir. törvényszék elnöke Nagybányára ér­kezett, hogy a kir. járásbíróság ügyvitelét meg­vizsgálja s a vizsgálat után teljes elisme­résének adott kifejezést. Kitüntetés. Őfelsége a király dr. Vermes Hugó ügyvéd, zászlósnak, ki már huzamosabb idő óta az olasz harctéren küzd a hazáért, az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért az I. oszt. ezüst vitézségi érmet adományozta. Lovrich Gusztáv. Nemcsak a kiterjedt Lovrich családot, ha­nem Nagybánya társadalmát is súlyos gyász érte Meghalt a mi szeretett „Guszti bácsink“' Lovrich Gusztáv köz- és váltó-ügyvéd, a Magyar Országos Központi Takarékpénztár és a Szatmár-Nagybányai vasúti igazgatója akit, Nagybánya városához oly sok szálak kötöttek. Magas kort ért el, hetvenkétéves volt s még legutóbbi években is állandóan fölkereste Nagybányát nyári tartózkodására, amelyet egyetlen egy évben sem engedett volna el’ Azon ritka szerencsés egyének közé tartozott’ ki magas kora mellett jó egészségben egy tere­bélyes családot látott felnőni. Csupán ezelőtt mintegy két évvel kezdett el betegeskedni s betegszobáját el nem hagyhatta. Most utol­jára érte el a legnagyobb fájdalom, midőn bálványozásig szeretett hitvesét, az angyali jóságu feleségét és édesanyát elvesztette. Most azután ő is megtért Nagybányára örök pihenőjére hitvese mellé. A haláleset e hó 24-én éjjel 11 órakor következett be hosszas szenvedés után. A boldogult koporsóját a Koronaherczeg utczai gyászházban szentelték be s onnan Nagybányára szállították, hol f. hó 28-án d. e. '/a 11 órakor he­lyezték örök nyugalomra. A koporsót megszámlál­hatatlan koszorú borította s a temetésen részt vett a város egész előkelő társadalma. Dr. Lovrich István, Dr. Lovrich József, Dr. Lovrich Gyula mint gyermekei, Lovrich Istvánná szül. Tauífer Margit mint menye, Lovrich Józsika mint unokája, Harácsek László mint sógora, Harácsek Lászlóné szül. Hock Irén mint sógornője fájdalomtól megtört szivvel jelentik, hogy a legjobb, legszeretőbb atya, após, nagyapa és rokon Lovrich Gusztáv ur köz- és váltó ügyvéd, a Magyar Országos Központi Takarékpénztár és Szatmár Nagy­bányai vasút igazgatója 1916. évi november hó 24-én éjjel 11 órakor, hosszas szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után, áldásos életének 72-ik évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Drága földi maradványai 1916. évi november hó 26-án délután 4 órakor fognak Budapesten a gyászházban IV. kér., Koronaher­czeg utcza 17. szám alatt a róm. kát. egyház szertartása szerint beszenteltetni és Nagybányára szállíttatván, folyó hó 28-án délelőtt 10 órakor fognak a ’családi sírboltban örök nyugalomra helyeztetni. A szeretet, mely életében körülvette, meg fogja emlékét őrizni mindörökre. Áldás és béke lengjen drága hamvai felett! A nikkel huszfilléresek beszolgáltatandók. A pénzügyigazgatóságok felhívják a közönség fi­gyelmét arra, hogy december 31-éig a nikkel huszfilléreseket váltsák be vashuszfilléresekre, mert e határidőn túl értékét veszíti s többé el nem fogadják. Uj váitóürlapok. A most érvényben levő váltóürlapok helyett december 1-től kezdve uj űrlapokat fognak kibocsátani. A jelenleg forga­lomban levő űrlapok november 30-áig árusít­hatók s használhatók. December 1-től kezdve azonban forgalmon és érvényen kívül helyez­tetnek. Az ily módon kivont és érvényt vesz­tett űrlapokat 1917. március 1-ig ingyen kicse­rélik, azontúl csak a pénzügyminisztérium enge­délye alapján. 1918. január 1-től kezdve semmi­féle űrlapot nem cserélnek ki többé. Utazás Erdélybe. Szatmár vármegye alispánja a közönség, illetve az erdélyi menekültek érte­sítése végett közli, hogy az erdélyi hadszín­térre vasúton ez idő szerint csak Szászrégenig, Székelyudvarhelyig, Kőhalomig és Nagyszebenig lehet utazni. _____Kiadótulajdonos: Nánásy Istvőn. 43 15-1916. k. i. sz. Hirdetmény. Felsőbánya sz. kir. r. t. város tulajdonát képező alább felsorolt javadalmak és jogok 1917. évi január hó 1 -tői számított 3, esetleg 6 évre 19ló. évi deczemóer hó 21-én délelőtt 10 órakor a városháza tanácstermében tartandó nyilvános árverésen haszonbérbe fognak adatni. Arverelni szándékozók kötelesek a kikiál­tási árnak 10 százalékát bánatpénzül készpénz­ben, vagy óvadékképes értékpapírokban lefi­zetni. írásbeli zárt ajánlatok a megfelelő 10% bánatpénzzel és 1 koronás bélyeggel ellátva a szóbeli árverés megkezdéséig nyújtandók be. Később benyújtott írásbeli ajánlatok figyelemba nem vétetnek. Folyó szám A bérlet tárgyának meg­nevezése Kikiáltási ár K f Bánatpénz K f í. A 3-ik számú ren- dőrutezai bolt . . 179­17 90 2. Vasúti alsóház . . . 50­5­3. Kenyérszin ............ 70 — 7 — A bérleti feltételek teljesítésének biztosí­tására óvadékul a megajánlott évi bérösszeg fele fizetendő. Az árverési feltételek a városi jegyzői hivatalban a hivatalos órák alatt meg­tekinthetők. Városi Tanács. Felsőbánya, 1916. december, 6. Farkas Jenő s. k. kir. tan polgármester. A SZATMÁR-NAGYBÁNYAI VASÚT RÉSZVÉNYTÁR­SASÁG IGAZGATÓSÁGA fájdalmas szívvel szomorúan jelenti, hogy az igazgatóságnak a társaság alapítása óta érdemes tagja ÜGYVÉD folyó évi november 24-én hosszas szenvedés után elhunyt. Budapest, 1916. november 25. Emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni! Nyomatott Nánásy István könyvnyomdájában Nagybányán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom