Felsőbányai Hírlap, 1913 (18. évfolyam, 1-25. szám)

1913-10-30 / 22. szám

XVIII. évfolyam.. Í2í3. szám. 101Q. október FELSŐBÁNYÁI HIRLÁ TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS VEGYESTARTALMU LAP. = MEGJELENIK NAGYBÁNYÁN MINDEN MÁSODIK CSÜTÖRTÖKÖN. = Előfizetési ára: Egész évre 4 korona. Félévre 2 korona. Egyes szám ára 20 fillér. Felelős szerkesztő : I)k MOLDOVÁN FERENC A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztő cimére Felsőbányára küldendők. Vidéki előfizetési pénzek, reklamá­ciók és hirdetések Nánásy István kiadóhoz, Nagybányára inté- zendők. — Nyilttér garmond sora 40 fillér. Városi közgyűlés. Felsőbánya város képviselőtestülete f. hó 22-én rendkívüli közgyűlést tartotl. A képviselők közepes számban jelentek meg; a tárgysorozatban sem volt valami lénye­ges ügy, mely az érdeklődést felfokozta volna. A közgyűlés felolvasással és helyben­hagyással felszólalás nélkül gyorsan folyt le. Részletes tudósításunk a következő: Farkas Jenő polgármester a közgyűlést dél­előtt tiz és fél órakor nyitotta meg. A jegyző­könyv hitelesítésére Münnich Sándor, Pap Márton és Tury István képviselőket kérte fel. 1. Napirend előtt polgármester kegyeletes szavakban emlékszik meg gróf Teleky Géza v. b. 1.1. volt belügyminiszter, az országos bányászati és kohászati egyesület elnökének stb. elhunytéról. Közgyűlés Szatmárvármegye nagy fiának, a bányászat lelkes vezető férfiénak, de főkép Felsőbánya város igazi jó akarójának halála felett őszinte fájdalmának ad kifejezést, emlékét jegyzőkönyvileg megörökíteni s a jegyzőkönyvi kivonatot a gyászoló családnak megküldeni ha­tározza. 2. Olvastatott a m. kir. ^belügyminiszternek 124400/1913—Vll/b. sz. leirata a Sanatorium se­gélyezése ügyében. Közgyűlés a leiratot, mely szerint a tüdő­beteg gondozó szanatórium részére kért 50 éven át való államsegély megadását a belügy- minister nem engedélyezi, sajnálatos tudomásul veszi, de tekintettel arra, hogy a pénzügy­minisztériumtól az államsegély megadása vár­ható, a szanatórium ügyét nem adja fel a város és a szükséges intézkedések megtételével polgár- mestert megbízza. 3. Olvastatott a 824/1913. bjkvi. törvény­hatósági határozat a rendőrség fejlesztésére ki­utalt államsegély felosztásáról. Közgyűlés az államsegély felosztásának törvényhatósági jóváhagyását tudomásul veszi. 4. Olvastatott a 827. Bjkvi törvényhatósági határozat a családi pótlék ügyében. Közgyűlés a városi tisztviselők részére engedélyezett családi pótlékról hozott határozat törvényhatósági jóváhagyását tudomásul veszi. 5. Olvastatott 17.784/1913. alispáni sz. vég- határozat néh. Brettschneider Béla fegyelmi ügyében. Közgyűlés a véghatározatof, melylyel a néh. Brettschneider Béla felfüggesztett volt vá­rosi adótiszt halála és a tisztujitáskor állásából való kiesése folytán a fegyelmi eljárást meg­szüntette, tudomásul veszi. 6. Javaslat tétetett egy pót országos vásár kérése tárgyában. Gazd. éz pü. bizottság javaslata alapján közgyűlés egyhangú határozattal kimondja, hogy a kolerajárvány miatt beszüntetett szeptember hó 29—30-adiki országos vásár helyett f. év november hó 24 és 25-re országos pötvásár engedélyezéseért folyamodik a nagyméltóságu kereskedelemügyi miniszter úrhoz, mely vásár­nak a kitűzött határnapokon való megtartásába az érdekelt és megkérdezni kötelezett községek beleegyező nyilatkozataikat már mind megadták és igy a pótvásár engedélyezésének, melylyel a közönség és a város kára részben megtérül, semmi akadálya nem lesz. 7. Olvastatott előterjesztés a gazdasági nép­iskolai tankötelezettség "gyében. Gazdasági népiskolai bizottság javaslata alapján közgyűlés egyhangú határozattal ki­mondja, hogy az iskola tankötelesei közül azon kereskedő és iparos tanonczokat, kik a tanév kezdete előtt 17 életévüket betöltötték, kivéte­lesen felmenti az iskola látogatása alól, mi­után több iparos erre nézve méltánylást érdemlő kérelmet terjesztett elő, továbbá az idősebb tanonczoknak együttléte a 12—15 éves tankö­telesekre nem jó hatással van az iskolai fegye­lem szempontjából sem és a 17 éven túli ta- nonczkodás ritkább és rendszerint valamely különösebb oka van. 8. Olvastatott a Gancz-cég átirata a villamos távvezetéki berendezés tárgyában. Gazdasági és pénzügyi bizottság javaslata alapján közgyűlés egyhangú határozattal ki­mondja, hogy a Nagybánya—felsőbányái és a Nagybánya—fernezelyi távvezetéki hálózaton a bányakincstár részére szükséges áramszolgál­tatási vezetékek kiterjesztése és evvel kap­csolatos berendések munkálatba vételét a közölt feltételek és rézklausula mellett tudomásul veszi és beleegyezését adja, hogy a vasbeton vezető oszlopok építése a jövő esztendőnek fagymentes tavaszi időszakára halasztassék, de akkor csak azon esetben foganatosíttassák ezen építkezés, ha a kapnikbányai távvezeték létesülni fog, egyébként a vasbeton oszlopok akkor építtes­senek, ha mostani vezeték oszlopok kicserélése az egész vonalon szükségessé vált. Végül közgyűlés kimondja, hogy a kincs­tári áramszolgáltatás céljaira most beépítendő anyagok és felszerelések a város tulajdonai s azok eladásból, akár felhasználásból elért ha­szon a felsőbányái villamos mü forgótőkéje javára számifitassék be. 9. Olvastatott Münnich Sándor jelentése a városi muzeum ügyében. Közgyűlés a városi muzeum gyarapodásá­ról és rendezéséről tett jelentést tudomásul veszi és Münnich Sándor múzeumi őrnek fárad­hatatlan és önzetlen munkálkedásáért jegyző- könyvi köszönetét fejezi ki. Egyben tekintettel a múzeumok szép fejlődésére és gyarapodására közgyűlés megbízza polgármestert, hGgy a mu­zeum segélyezése iránt a Múzeumok és Könyv­tárak Országos Igazgatóságnál kérelmezzen. 10. Olvastatott Brebán Irimie kérvénye ut engedélyezése iránt. Gazdasági és pénzügyi bizottság javas­lata alapján közgyűlés kérelmezőnek ingatla­náról a kisbányai útig a város területén egy magán használatú útnak saját költségén készí­tését évi 1 korona jogelismerési dij mellett engedélyezi azon kikötéssel, hogy a városnak jogában áll azt szükség esetén beszüntetni, bárminő kártérítési kötelezettség nélkül. 11. Olvastatott Snakovszki Fülöp külön beadványa földtór feladás iránt. Sötétség. Irta: Rácz Pál. Halottak estélye . . . Furcsa, de ez az est mindig ólomsulylyal nehezedik lelkemte. Mintha a kivilágított temetőkből elűzött rejtelmes sötétség mind a lelkemte szállana és beboritaná azt némán, szomorúan. Ekkor — tudja Isten — egyetlen vidám sugár, egyetlen fény nem hatol be oda, olyan, mint egy százados kripta, melynek ajtaját épen most csapták be . . . Épen most, amikor min­denütt fény, libegő, lobogó, sustorgó fény és elmosódott árny futkároz tova a zizegő sárga levelek között és csak az én lelkemben van sötétség, sejtelmes, bünbános sötétség . . . Nem is emlékszem, mióta van. Régen, nagyon régen lehet az igy. Talán amikor édes­anyám lehelte ki áldott lelkét, aztán kivitték koporsóját a ház elébe, amelyben olyan édesen nyugodott, aludt . . . Atyám sirt, én meg bámultam a pap ezüs­tös ruháját ... Mi is van azon sirni való, ha valakit ki tesznek az udvarra egy fényes, ara­nyos, fátyolos ágyban, melynek fenekére fod- rócot tettek ... Szentimentális gondolatok. Hiszen megtör­ténik akárkivel, hogy meghal az anyja. Elte­metik és azzal mintha vége volna az egésznek... En sem láttam addig temetőt. Miért is láttam volna ? Néni volt kit keresnem ott. Most vittek ki először. Öt éves gyerek lehettem és örültem, hogy megfogom látni a más világot . . . Mindig néma kegyelettel és kíváncsiság­gal néztem az utcánkon áthaladó temetést. Nem tudtam hová viszik olyan nagy pom­pával némelyiket Aztán ellestem a nagyok be­szédéből :-- Hova ment? — A másvilágra . . . Ahá! Most már én is meg fogom ezt a micsodát látni És megláttam: Egymás mellé sorakozott dombocskák, halmocskák voltak azok, némelyik tele didergő virággal, melyet — tudja Isten — honnan plán­táltak ide erre a keresztes halomra. Kíváncsian néztem a kereszteket. Tudtam valamicskét olvasni (szegény mig élt folyton tanított) és olvastam: »Itt nyugszik« . . . utána ! holmi betűk, melyeknek ismerete magas volt | nekem, meg számok és ismét betűk . . . Hiába, de ezt nem tudtam megérteni: Hogy nyugod- hatik valaki, mikor én egész nap nyugtalan vagyok? Éjszaka még az ágyból is kirugdaló- zom, még ott sem nyugszom meg. Ide tehát nyugodni jönnek az emberek. Vájjon tudnék-e én is? Gondolkodtam rajta és azt találtam, hggy nem tudnék. Én hamar el­szökném, már épen csak oda ni, arra a szo­morú fűzre . . . Ott egy madárfészek ... Az­után tovább ráncigáit apám Odaértünk egy gödörhöz, melyben nyugodni fog az én szelíd, imádságos lelkű anyám Kapható villanyszerelési üzletekben, villanytelepeken és a MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MŰVEK-bóI, Budapest, VL, Tiréz-kérut 38.Gyir-utíZi 13, A legjobb és a legtartósabb drótszálas lámpa. Húzott drótszállal 75*/• árammegtakaritás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom