Felsőbányai Hírlap, 1913 (18. évfolyam, 1-25. szám)

1913-01-09 / 1. szám

C_yo • / KJ u = MEGJELENIK NAGYBÁNYÁN MINDEN MÁSODIK CSÜTÖRTÖKÖN. = \ $ Előfizetési ára: Egész évre 4 korona. Félévre 2 korona. | Egyes szám ára 20 fillér. | Felelős szerkesztő: DR MOLDOVÁN FERENC | A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztő címére | Felsőbányára küldendők. Vidéki előfizetési pénzek, reklamá- | ciók és hirdetések Nánásy István kiadóhoz, Nagybányára inté- zendők. — Nyilttér garmond sora 40 fillér. II Müir »Milel Releli Binli ssilginü »izgiéit. A magyar Kárpát-egyesület Keleti Kár­pátok osztálya múlt év december hó 29-én tartotta meg közgyűlését városunkban. A közgyűlés napja nem a legszerencsésebben volt megválasztva, mert az ünnepek és az újév miatt vidékről senki sem jelent meg. A helybeliek azonban igen meleg érdeklő­dést mutattak és szép számmal gyűltek egybe. Az osztály csatlakozott a kassai osz­tályra és keleti kárpátok osztályára való szétoszláshoz, a vagyoni és egyéb kérdések előterjesztett megoldásához, megválasztotta a keleti kárpátok osztályának, az ez alá tartozó beszkidi, mármarosi és gutini vá­lasztmányának tisztikarát. A közönség tájékoztatása végett és ér­deklődése folytán a közgylés teljes jegyző­könyvét az alábbiakban közöljük: JEGYZŐKÖNYV. . Felvétetett Felsőbányán, 1912. évi decem­ber hó 29-éo d. e. lö órakor a M. K. E. Keleti Kárpátok osztálya által a városháza tanácstermé­ben tartott XXXV. közgyűlésén. Jelen voltak : Farkas Jenő, Bradofka Frigyes, Pap Márton, Likker Károly, Bay Károly, Fizély Sándor, Mikola A. Gyula, Háder Ferenc, Dimand Károly, Puskás Ferenc, Báthy Imre, dr. Tóth Gábor, Kilián Béla, Nagy J. Károly. Felsőbánya város képviseletében: Bernovits Emil ellenőr, a felsőbányái Kaszinó képviseletében : Pethe Lajos titkár, a felsőbányái Polgári Kör képviseletében: Bónis Sándor pénztárnok, dr. Moldován Ferenc, Spáczay Gyula. Tárgysorozat : 1. Az 1911. évi közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. 2. Titkári jelentés. 3. A kassai osztály megalakulása és ezzel kapcsolatban a Keleti Kárpátok osztály újonnan való megalakulása, illetőleg tisztikar választása. 4. Az ügyrend módosítása. 5. Péoztárnok jelentése. 6 A jövő évi közgyűlés helyének megál­lapítása. I. Farkas Jenő, felsőbányái polgármester s a M. K. E. Keleti Kárpátok osztálya Gutin vi­déki választmányának ügyvivő alelnöke üdvözölve a megjelent tagokat, előadja, hogy amennyiben az elnök gr. Majiáth József ur Öméltósága állá­sáról lemondott, az ügyvivő alclnök elhalálozott, a II. alelnök pedig az időközben alakult kassai osztály tagja, a mai közgyűlést az osztály titkára hívta össze s a mai közgyűlésen neki kellett volna elnökölnie. Minthogy azonban felolvasott levele szerint hivatalos elfoglaltsága miatt szintén nem vehet részt a közgyűlésen, öt bízta meg a közgyűlés vezetésével. Tudomásul vétetik. II. Elnök a közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesíté­sére Bradofka Frigyes és Likker Károly ren des tagokat kéri fel. III. Ezek előre bocsátást után és a tárgy- sorozat megkezdése előtt elnök fájó részvétének ad kifejezést a nagy veszteség felett, amely a M. K. E. Keleti Kárpátok osztályát feledhetetlen ügyvivő alelnökének, néhai Siegmeth Károlynak elhalálozásával érte Kéri a közgyűlést, hogy a fáradhatatlanul ügybuzgó volt ügyvivő alelnöknek emlékezetét jegyzőkönyvileg örökítse meg. A tett indítvány egyértelműen elfogad­tatott. IV. Bejelenti továbbá, hogy 1. Bay Gábor munkácsi polgármester, 1. Bay Károly felsőbányái rendőrkaiptány és Puskás Ferencz felsőbányái gazd tanácsnok rendes íagokul kérik magukat felvétetni. Nevezettek rendes tagoknak egyhangú­lag megválasztattak. V. Olvastatott a M. O. K. E. Keleti Kár­pátok osztályának az 1911. évi november 11-én Kassán tartott XXXIV. közgyűlésén hozott ha­tározatokról szóló jegyzőkönyv. Egyértelműen tudomásul vétetett. VI Olvastatott a Keleti Kárpátok osztá­lyának titkári jelentése az 1911. és 1912. évi működéséről, mely a következőleg hangzik : A folyó évben osztályunk nagy váltságon ment keresztül^ amennyit sn elnökünk gróf Mai- lath József ur Ö Méltósága ezen tisztségéről le­köszönt. Helye mindezidc g nem töltetett be. Továbbá Siegmeth Károly, ki évtizedeken át volt az osztály ügyvezető alelnöke, f. évi ápr. 21-én elhunyt. Emléke az 1912. évi május hó 12 én Kassán tartott rendkívüli közgyűlésen jegy­zőkönyvileg örökittcívt; Akg. Ezen a közgyűlésen ügyvivő alelnökké dr. Eöttevényi Nagy Olivér, kir. jogakadémiai tanár választatott meg. A folyó évi junius 6-án Kassán tartott rend­kívüli közgyűlésen a kassai osztály megalakulása, illetőleg osztályunkból való kiválása határozati­ig kimondatott. A kassai osztály megalakulását a felolva­sandó jegyzőkönyvi kivonat tanúsága szerint az egyesület központja jóváhagyólag tudomásul vette. így tagjaink száma tetemesen megfogyat­kozott, azonban reméljük, hogy összetartás és buzgó működés által eredményt fogunk elérni. 1911. évben a Keleti Kárpátok osztályának bevétele . . . 2567 K 52 f volt a kiadás pedig ...................2161 K 31 f igy 1912. évre........................ 406 K 21 f pénztári maradvány Íratott át, 1911. év 1912. években a fősuíyt utjelzésekre és útjavításokra fektettük. Tagjaink száma a kassai osztályhoz át irt tagok számának levonása következtében 183. 1912 évben az osztály tagjai sorába belép­tek : Antal Dáuiel, Horusitzky Henrik urak Bu­dapestről, Rameshofer Béla ur Bánszállásról, Mi- hálics Pál ur Munkácsról és Schweitzer Gyula ur Ózdról. A kérlelhetetlen halál jutolsó közgyűlésünk óta ismét két áldozatot követelt körünkból; igy Eckstein Márk Debrecen, Kubek Elek Márama- rosszigetről. Áldott legyen emlékök! Végül mély sajnálattal kell jelentenem, hogy Matolai Etele nyug. alispán (Sátoraljaújhely) a Beszkid-vidéki választmány kiváló tagja, ki az osztály fennállása óta hathatósan támogatta az egyesületet, lemondását, illetőleg kilépését beje­lentette a következő levelet küldvén: Tekintetes Alelnök Ur 1 A T. Kárpátegyesületnek, illetőleg a Ke­leti Kárpátok osztályának szinte megalakulása óta állandóan tagja valék mindeddig. Most azonban egészségi állapotom, különö­sen szemeim megromlása miatt, — amit külön­ben már 88-ik évemet élő korom is eléggé megma­gyaráz és indokol: niacs értelme többé, hogy a Kárpát egyesületnek továbbra is tagja legyek: — amiért is tisztelettel kérem kilépésemet tudo­másul vétetni. Egyébként azonban a Kárpátegyesületnek további fennállásához minden szerencsét kívánok és kérem az egylet iránt őszinte liszteletemet szives tudomásul vétetni, maradván S.-A.-Ujhely- ben 1912. évi nyár hó 17-én. Tekintetes Alelnök urnák alázatos szolgája Matolai Etele s. k. Javaslom, hogy a kilépés, bár sajnálattal tudomásul vétessék és jegyzőkönyvi köszönet szavaztassék. Az osztály tulajdonát képező vetítőgépet fényképező-gépet, felszereléssel együtt s a dia- positiva lemezeket a Felsőmagyarországi Idegen Forgalmi Szövetség óhajtja 800 K vételáron meg­venni. Miután ezen vételhez a kassai osztály a fel­olvasandó jegyzőkönyv szerint hozzájárult, van szerencsém javaslatba hozni, hogy a jóváhagyás illetőleg hozzájárulás részünkről is megadassák. Ez esetben boldogult alelnöküuk, Siegmeth Károly tollából származó felolvasások, amelyek örökségül reám maradtak, nem választatnak el a diapositiva lemezektől, miután alólirott nevezett szövetség részérói meg fog bízatni a felolvasások tartásával. így módomban lesz az elhunyt emlé­két kegyeletesen megőriznem a felolvasásokban is. A folyó évben már tartottam is egy ilyen felolvasást Budapesten. Budapest 1912. december havában tisztelettel Dr. Siegmeth Lajos osztály­titkár. A közgyűlés a felolvasott titkári jelen­tést, teljes egészében tudomásul veszi és Ma­tolai Etele nyug. alispánnak kilépését őszinte sajnálattal veszi tudomásul s eddigi hosszas közreműködéséért elismerését és jegyzőkönyvi köszönetét fejezi ki. VII Olvastatott a M. K. E Keleti Kárpá­tok osztálya által 1912. évi junius 6-án Kassán tartott rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve, mely szerint a Keleti Kárpátok osztálya 1912. évi szept. 15-től kezdődő hatállyal két részre oszlik, u. m, a) kassai osztályra és b) Keleti Kárpátok osztályra. A kassai osztály hatáskörébe Kassa és Abauj-Torua-vármegye vidéke s az aggteleki barlang fog tartozni; a Keleti Kár­pátok osztály pedig a jövőben a máramarosi Beszkid és Gutin vidéki választmányok területére fog szorítkozni. A vagyon megosztás a következőleg fog eszközöltetni: 1. Az aggteleki barlangot az ingó és ingat­lan leltárral együtt átveszi a kassai osztály 8000 K értékben. A kassai osztály átvállalja ezzel szemben a Keleti Kárpátok osztálynak a központtal szem­ben fennálló 2000 K tartozását és kötelezi ma­gát, hogy amennyiben az aggteleki barlang bár­mikor eladás, vagy megváltás tárgyát képezné a most említett 8000 K leltári érték és az időközi beruházások által növekedő értéken felüli vétel­árnak, vagy megváltási összegnek felerészét a Keleti Kárpátok osztályának fogja átszolgáltatni­Félreértések elkerülése végett megjegyezte, tik, hogy a beruházások alatt nem értetnek a barlang és épületek fenntartására fordított költ­ségek ; hanem csakis oly természetű kiadások, melyek a barlang értékét tényleg növelik (pl. újabb építkezések, területszerzés, világítási beren­dezés stb.) A rendkívüli közgyűlés felhatalmazza az osztály ügyvezető alelnökét és titkárát, hogy a Keleti Kárpátok osztály tulajdonát képező jósva- fői és aggteleki ingatlanokra vonatkozólag a kas­sai osztály tulajdonát képező jósvafói és aggte­leki ingatlanokra vonatkozólag a kassai osztály javára telekkönyvi bekebelezésre alkalmas beke­belezési engedélyt állítsanak ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom