Felsőbányai Hírlap, 1913 (18. évfolyam, 1-25. szám)

1913-01-09 / 1. szám

Felső-bányai Hírlap A központnál kérelmezendő lesz, hogy a jelenlegi Keleti Kárpátok osztályt a központtal szemben fennálló 8000 K tartozásnak megfizetése alól mentse fel s ezen összegre nézve a kassai osztályt fogadja el adósának. Ugyaocsak kérelmezendő lesz, hogy a köz­pontnak az aggteleki barlang egyes résztulajdo­nosaival kötött szerzédésben foglalt jogok gya­korlásával jövőben a kassai osztály bizassék meg. 2. A máramarosi, gutin- és beszkid-vidéki választmányok területein levő menedékházak a Keleti Kárpátok osztály tulajdonában maradnak, mig a kassai várhegyi kilátó-torony és a kassai havasi menház, illetve az 1912. évi költségvetés­ben erre előirányzott 500 korona a kassai osz­tály tulajdonát fogja képezni. 3. A vetítőgép, a diapositivák és a fény­képezőgép eladandók s az értük befolyó vételár felerészben a kassai, felerészben a Keleti Kárpá­tok osztályt illeti. 4. A jelenlegi Keleti Kárpátok osztályának 1912. dec. 31-én lezárandó számadása szerint mutatkozó felesleg a kassai osztályt és Keleti Kárpátok osztályt a tagok száma arányában fogja megilletni. 5. Az osztálynak Kassán és Abauj-Torna vármegye területén lakó tagjai a kassai, a többi tagok pedig a Keleti Kárpátok osztályához fog­nak tartozni. Olvastatott további a M. K. E. kassai osz­tályának 1912. december 6-án kelt átirata, mely- lyel közli a M. K. E. központi választmányának 1912. aug. 4 én 11. pont alatt kelt határozatát, melyben a központi választmány a Keleti Kár­pátok osztályának két külön részre, úgymint a Keleti Kátpátok és a kassai osztályra való ket­tészakadását jóváhagyólag tudomásul veszi, to­vábbá a M. K. E. kassai osztálya 1912 dec. 4. napján megtartott I évi rendes közgyűlésének jegyzőkönyvét, mely szerint a kassai osztály meg­alakult, a Kassán 1912, junius 6-án megtartott közgyűlés határozatai az újonnan alakult osztály által is elfogadtattak, a számvizsgálat megejté- sére és a pénztári felesleg megosztására dr. Kosztka József, Simkó Gusztáv és Basel Jenő rendes ta­gok küldettek ki és mely szerint a diapositvák, vetítő és fényképező gépek a kassai Idegenfor­galmi Szövetségnek 4 év alatt egyenlően 200 koronával törlesztendő 800 koronáért eladattak, mely vételárból a felerész, vagyis 400 korona a Keleti Kárpátok Osztályt fogja illetni. Ennek következtében a közgyűlés a Ke­leti Kárpátok osztályának újonnan való meg­alakulását — a felsorolt föltételek mellett egy­hangúlag kimondja s a számvizsgálat megejté- sére és a pénztári felesleg megosztására Kas sára az osztály költségén Farkas Jenő, dr. Siegmeth Lajos és Háder Ferencz rendes ta­gokat küldi ki. Megbízza egyúttal Farkas Jenő rendes tagot, hogy kassai útja alkalmából ugyancsak az osztály költségén az osztály újabb szervezése ügyében Ungváron, Munkácson és Mármarosszigeten is járjon el. Ezután Farkas Jenő felkéri Báthy Imre ren­des tagot, hogy mint korelnök, a választásokat megejteni szíveskedjék. Nevezett az elnöki széket elfoglalva, fölhívására a közgyűlés egyhangú kívánsága folytán az osztály elnökévé gróf Schönborn Bucheim Frigyes Károly Öméltóságát s ügyvivő alelnö- kévé Farkas Jenő felsőbányái polgármestert megválasztottnak jelenti ki s az elnöki széket utóbb nevezettnek átadja. Farkas Jenő megköszönve a megválasztásá­ban nyilvánult bizalmat, ígéri, hogy teljes erejé­vel azon lesz, hogy az osztály eredményes mű­ködését előmozdítsa. Ezután egyhangúlag meg­választattak : II elnökké: Bay Gáhor polgármester Munkács. Titkárrá: dr. Siegmeth Lajos máv. fogalmazó Bpest. Jegyzővé: dr. Moldován Fe­renc v. főjegyző Fbánya, Pénztárossá: Háder Ferenc v. pénztárnok Fbánya. Választmányi tagokká: Czibur Bertalan Nagymihály, Hámos László Berzéte, id He- vessy László Szárnya, dr. Hornyay Béla Sauj- hely, Kaczvinszky Géza Gödöllő, dr. Kádár An­tal Nagybánya, Laukó Sándor Beszterczebáaya, Münnich Sándor Felsőbánya, dr. Nuszer Lajos Munkács, dr. Pál Alfréd Ökörmező, Sulyovszky István Krasznahorka, Tornaliyay Zoltán Tor- nallya. Pénztár vizsgáló bizottság tagjaivá; Mün­nich Sándor, Dimaud Károly és Mikola Antal Gyula Felsőbánya. Beszkid vidékén : az elnöki, titkári s pénz- tárnosi állás nem töltetett be, — megválasz- tatott I, alelnökké Dókus Gyula alispán Sauj- hely, II alelnökké Kende Péter orszgy. képv. Budapest. Választmányi tagokká: Dr. Chudovszky Mór Saujhely, Czibur Vilmos Ungvár. Csuka Ödön Saujhely, Ferenczy Gyula Munkács, Karsa Ferencz Saujhely, Lám Sándor Ung­vár, Lőrinczy Jenő Ungvár, Mathias József, Nagy Mihály, dr. Novák Endre Ungvár, Oppicz Sándor, Nagy Mihály, Pavlik József Munkács, Pfeiffer Gyula Debrecen, Rochlitz Nándor, dr. Sebő (Spitzer) Sándor Ungvár, Thuránszky László Suajhely, Tolvay Imre Nagymihály, Mihálics Pál Munkács. Máramaros vidékén : az elnöki, II. alel­nöki és titkári állás nem töltetett be, megvá­lasztatott : I. alelnökké : Dobay Sándor ny. lie igazg. Msziget, pénztárossá: Willhelm Soma Msziget. Választmányt tagok: Bálya János, Msziget, Füstös Kálmán Msziget, Hetényi Kál­mán Msziget, Iván Endre Msziget, dr. Kálmán Lajos Msziget, dr. Lázár Sándor Msziget, dr. Lengyel Soma Msziget, dr. Mihálka György Msziget, Margaretha István Nszöllős, dr. Mi­hályi János Msziget, Müller Ferenc Msziget, dr. Nádor Henrik Msziget, Skrovina József Msziget, Szabó Elemér Msziget. Gutin vidékén: Elnökké Hubay Zsigmond m kir. föerdötanácsos Máramarossziget. Ügy­vivő alelnökké: Puskás Ferencz v. gazdasági tanácsnok Felsőbáoya, II. alelnökké: Gábor Sándor m. kir. erdötanácsos Nagykároly. Tit­kárrá Pap Márton adóügyi tanácsnok Felső­bánya. Pénztárossá: Háder Ferenc v. pénztár­nok Felsőbánya. Múzeumi őrré : Münnich Sándor ny. v. gazd. tanácsnok Felsőbánya. Választmányi tagokká: Bálint Imre Nbánya, Dr. Csausz Károly Fbánya, Fizéiy Sándor Fbánya, Holéczy Gyula Nkároly, Kende Dá­niel Láposbánya, Likker Károly Fbánya, Mi- kóla A. Gyula Fbánya, Molcsányi Gábor Nagy­bánya, Dr. Moldován Ferencz Fbánya, Neu­bauer Ferencz Nbánya, Nagy Lajos Fbánya, Pály Ede Fbánya, Spáczay Gyula Fbánya, Stoll Bála Nbánya, “Szmik Lajos Bpest, Dr. Szokol Pál Fbánya, Dr. Tóth Gábor Fbánya, Terray Gyula Kapnikbánya. VIII. Húsz tag kívánván az ügyrend mó­dosítását. A régi ügyrend megtartatott azon módo­sítással, hogy miután zavarra adott eddig is okot, hogy az osztálynak eddig volt központi választmánya és vidéki választmányai és ezek­nek ismét külön választmányaik — a vidéki választmányok ezután »csoport«-oknak nevez­tessenek el ; — továbbá az osztály választmá­nyának 16—30 tagja legyen (VIII. 1. p.) és a csoportok (régebben' vidéki választmányok) közül a Kassa-Abauj-Torna vidéki választmány Kassán (X. I. a) kiválása folytán kihagyassék. IX. Elnök előadja, hogy az ügyrend értel­mében a mai közgyűlésen kellene határozni a jövő évi költségvetés felett. Miután azonban éppen a fúzióra való tekintettel még nem tudjuk, hogy hány taggal és minő jövedelemmel fogunk ren­delkezni, indítványozza, hogy a költségvetés meg­állapítása mellőztessék s a választmány csupán a szükséges folyó kiadások utalványozására jogo- sittassék fel. Egyhangúlag elfogadtatik. X. A jövő évi közgyűlés helyének megálla­pítására nézve elnök inditványozza, hogy mivel az előkészületek még nem fejeztethettek be, ezt bízza a közgyűlés az Osztály választmányra. A közgyűlés az indítványt egyhangúlag elfogadja. Több tárgy nem lévén és egyéb indítvány nem tétetvén, elnök a közgyűlést berekeszti. K m. f. Pap Márton s. k. Farkas Jenő s. k, jegyző. elnök. Bradofka Frigyes s. k. Likker Károly s. k. hitelesítők. Népmozgalmi adatok. — Anyakönyvi statisztika — A felsőbányái anyakönyvi kerületben a múlt évben előfordult bejegyzések szerint az 1912. évben születés bejegyeztetett 165 és pedig fiú 85, leány 80. Vallás szerint a következőleg oszlik meg Róm. kath. fiú 37, leány 40, ref. fiú 80, leány 9, izraelita fiú 6, leány 6, g. kath. fiú 33, leány 25 Ezek között halva született róm. kath. fin 1, gör. kath. fiú 2, ref. leány 1, izraelita fiú 1 összesen 5. Ikerszületés nem volt. Törvénytelen gyermek született 17. Vallás szerint elkülönítve: róm. kath. fin'4, leány 3, gör. kath. fiú 3, leány 3, ref. fiú 1, leány 1, izr fiú 1, leány 1. Az elhaltak száma volt 87 és pedig férfi 48, nő 39. Vallás szerint következőleg oszlik meg: róm. kath. férfi 22, nő 21, gör. kath. férfi 14, né 10, ref. férfi 12, nő 7, izr. nő 1. Kor szerint elhaltak: 1—5 éves korban 34. 6—10 éves korban 4, 11—15 éves korban 2, 16—20 éves korban 3, 21—25 éves korban 3, 26—30 éves korban 2, 31—35 éves korban 1, 36—40 éves korban 2, 41—46 éves korban 2 46—60 éves korban 6, 51—65 éves korban 7, 56—60 éves korban 2, 61—65 éves korban 7, 66—70 éves korban 5, 71—75 éves korban 3, 76—80 éves korban 2, 81—85 éves korban 1, 86—90 éves korban 1. Halált okozó betegségek: angolkór 2,gümős agyhártyalob 1, vizenyő 1, általános vizkór 4, bélhusdag. 1, bélrák 1, gyermek aszály 1, eskór 1, fulladás 1, gyomorbélhurut 2, gyomorfekély 1, görvélykor 1, heveny gyomor bélhurut 2. hurutos tüdőlob 13, heveny veselob 1, méhrák 1, idült veselob 2, idült vesegyuladás 2, rángógörcs 2, szívbillentyű elégtelenség 3, szervi ssivbaj 3, szivbélhártyalob 3, szivszélhüdés 7, tüdőgümőkór 15, végelgyengülés 2, veleszületett gyengeség 9, vizkór 1, vérhas 2, ütőérelmeszesedés 1. A születéseknek és elhalálozásoknak vallás szerinti összehasonlítása: róm. kath. született fiú 37, leány 40, összesen 77, elhalt férfi 22, nő 21 összesen 43, szaporodás 34; gör. kath. született fiú 33, leány 25, összesen 58, elhalt férfi 14, nő 10, összesen 24, szaporodás 34; református szü­letett fiú 8, leány 9, összesen 17, elhalt férfi 12, nő 7, összesen 19, apadás 2; izraelita született fiú 6, leány 6, összesen 12, elhalt nő 1, összesen 1, szaporodás 11. Házasság köttetett 37. Vallás szerint követ­kezőleg oszlott meg: tisztán róm. kath 17; gör. kath. 4; ref. 1; izr. 1. Vegyesek: róm. kath.gör. kath. 4; gör. kath. róm. kath. 8; ref. róm. kath. 1; izr. r. kath. 1. A gyermekek vallására nézve egyezség nem köttetett. Házassági kihirdetés volt 39. Házasságot kötött: özvegy férfi 1, özv. nő 4. Házasságot kötöttek kor szerint: 15—20 éves korban férfi 2, nő 13. 21—25 » » » 28, » 18. 26—30 » » » 2, » 1. 31—35 » » » 2, » 3. 36—40 » » » 2, » — 41—45 » » » — »1. 46—50 i » » 1, > 1. Születések és házasságok havonkénti ered­ménye : született, házasságot kötött Január havában 14 6 Február » 22 4 Márczius » 12 2 Április » 15 5 Május » 21 5 Junius » 11 1 Ju'ius » 10 2 Augusztus » 12 3 Szeptember » 13 4 Október » 12 1 November » 13 3 Decemher » 10 1 összehasonlítva az 1911. év eredményével: Akkor volt a születések szama 167, most 165. Ikerszületés volt 2, most egy sem. Törvénytelen gyermek volt 21, most 17, kevesebb 4. Halvaszületett gyermek 4, most 5, több 1. A halálozások száma volt 130, most 87, kevesebb 43. A házasságkötések száma volt 42, most 37, kevesebb 5. Gyermekek vallása iránt kötött egyezség száma volt 5, most egy sem. Házassági kihirdetés fogánatosiitatott 57. most 39, kevesebb 18. Kivételes nösülési engedélylyel nősült 4, most 1, kevesebb 3. Születés volt 1912. évben 165, halálozás 87, a bejegyzések szerinti szaporodás 1912. végén 78,

Next

/
Oldalképek
Tartalom