Felsőbányai Hírlap, 1907 (12. évfolyam, 1-26. szám)

1907-01-02 / 1. szám

TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS VEGYESTARTALMI) LAP. MEGJELENIK NAGYBÁNYÁN MINDEN MÁSODIK SZERDÁN. Előfizetési ára : Egész évre 4 korona. Félévre 2 korona ! Egyes szám ára 20 fillér. Hirdetések és előfizetések Nagybányára, Nánásy István könyv­nyomdájába küldendők. A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztő czim Felsőbányára küldendők. HIRDETÉSEK OLCSÓ ÁRAK MELLETT KÖZÖLTETNEK. Újévre. Egy évvel ismét gazdagabb lett a múlt, szegényebb a jövő. Egy évet zártunk ismét a múlandóság sírjába. Háromszázhatvanöt nap csupán és e rövid idő alatt hányszor kell gondolnunk semmiségünkre, midőn közéletünk nagyjai, barátaink, rokonaink megtérnek közülünk oda, ahonnan vétettek! Az örökkévalósághoz mérve csak egy perez az ember élete, születik és meghal. Ami e két határ közé esik, küzdelem, szen­vedés, keserűség, kevés öröm, tenger bánat és csalódás. Es mégis boldogok vagynnk, mert remélni, bízni tudunk a jövőben! A múlt esztendő elég változatos volt. Nyögtünk az abszolutizmus igája alatt s megértük ismét oly sokszor megtépázott alkotmányunk helyreállítását. Minden igaz honfi örömmel gondol vissza arra az időre, mikor kiderült hazánk vészfelhős égbolto­zata s kisütött ismét a béke és szabadság éltető napja. Adja Isten, hogy sokáig tartson ez örvendetes állapot, hogy a munka emberei dolgozni tudjanak! Mert százezrek összetartó munkájára van szükség, hogy némileg boldog lehessen e ránk derült ujesztendő. A társadalmi élet­ben egymás megértésére, a közgazdaság terén a munka és a pénz közötti viszony szabályozására, vagyis a rohamosan foko­zódó drágaságnak enyhítésére van szükség, ha nem akarjuk hazánkat az általános elégülellenség által veszélyes megrázkód­tatásnak kitenni. Reméljük, hogy kitartó, becsületes munkával sikerülni fog a veze­tőknek megteremteni azt a békét, mely nem­csak politikai, de egyáltalában minden téren megkivántatik arra, hogy az újév haladást, fejlődést, nem pedig visszaesést produkál­hasson. Támogassuk azért mindenütt a jóaka­ratot, működjünk bár szükebb, vagy tága­sabb körben; legyünk bizalommal a jó ügy közismert harezosai iránt, tartózkodók a A Sztrigy vizénél. A hideg februári nap fénytelen sugarai egykedvűen sütnek le az Aranyhegy kopár sziklatetőire, onnan pedig lesiklanak a Sztrigy vizének máskor oly pajkosan csobogó hullá­maira. A hideg, szomorú sugarak szeretettel keresik kis játszótársaikat, a pajzán habokat, de enyhe simogatásaikra haragos, vérvörös hullá­mokat vet fel a megáradt hegyi patak. A nap­sugarak megrettenve néznek körül, aztán mene­külnek barátságosabb pajtásokat keresni. Nyo­mukba leszáll a köd s a kis folyó homályba borul. De csak rövid időre. Partjain megdördül az első ágyú, aztárf a második, tizedik, századik. A nap sárga világosságát a puskapor pokolból felszabadult izzó tüze váltja fel, a fenyőillatot a vérgőz hódító mámora s a szellő susogását kard­csörgés, halálordilás. * De hagyjuk ezt. A piski hidi titáni küz delmel már megörökitette a történelem. Hősei­nek emlékét magában hordja minden magyar kebel. Én csak egy mellékepizódot akarok el­mondani. A székely hősök legendás vezére, imádá- sig szeretett apója, Bem, egy mágaslatról nézi az ütközetet. Körűié voltak vezérkari tisztjei, a székely havasok délceg, száz csatában férfiakká edzett rózsás arcú ifjai. Az agg hős sokáig nézi a csata fordulatait. Hol mosolyog, hol idegesen rángatja öreg paripája kantárszárait. Az arczá­nagyhangú Ígéretekkel szemben, ne növel­jük nagyra igényeinket, mérsékeljük vágyain­kat, ha azt akarjuk, hogy boldogságot hoz­zon ránk a most beállott 1907. esztendő. Mert igaz a költő mondása: »Földi ember kevéssel beéri, vágyait ha kevesebbre méri.« Fokozott mértékben van szükségünk a takarékosságra, a józan, munkás életre, a felettébb megnehezedett életviszonyok között. Ha ezekre neveljük magunkkal együtt családunk tagjait is, úgy elég tűrhető lesz ránk nézve az ujesztendő. Mely hogy kinek- kinek hozza meg fáradozása méltó gyümöl­csét, tiszta szívből óhajtjuk e lap minden olvasójának! Az év története. Január. 1. 2. országos vásár. 7. Apponyi Albert gr. dr Földes Béla képviselőjelölt támo­gatására Nagybányára érkezik. 8. dr Féldes Béla megtartja városunkban programmbeszédét. 9. f Konczwald Andor ny. m. kir. bányaszertárnok. 10. országgyűlési képviselőválasztás Nagybányán, hol a függetlenségi Földes 679 szótöbbséggel képviselővé választatik a szabadelvű Bay Lajos­sal szemben. Felsőbányáról 85 szavazatot kap. 12. A hitelszövetkezetet megvizsgálja Márkus Béla központi ellenőr. 16. f György Aladár ne- veléstani iró Budapest;21. f Özv. Szabó Já- nosné, szül. Sabliczky Zsuzsámra, Csonka József ev. ref. tanító anyósa. 26. Tűz az Arpád-utczán, özv. Maár Dánielné házában. 28. A polgári ol­vasókör évi közgyűlése. Meggyilkolják Czinege Danyillát a laczfalusi országúton. Február 4. A takarékpénztár közgyűlése. 11. Városi közgyűlés, a bizottságok megalaku­lása. 13. ! Űzv. Húsz Vilmosné, szül. Tóber Ju­liánná, Pap Márton városi számvevő anyósa Zó- lyombrezón. 18. A hitelszövetkezet közgyűlése. 19. Az országgyűlés felosztása Nyiry Sándor ve­zérőrnagy, mint teljhatalmú királyi biztos közbe­jöttével. 24. A polgári olvasókör bálja. 27. 'J Nyisztor István városi tanácsos, f Révész Tibor, Révész Jénos ev. lelkészt a Nagybánya és Vidéke szerkesztőjének fiacskája. Márczius. 1. Nyisztor István temetése. 3. Nagy Lajos ev. ref. lelkész takarékpénztári al­igazgatónak választják. 5. A Reismann-féle fűrész- gyár megkezdi üzemét. 10. 5 C meleg. Hóvihar, ról le lehet olvasni a megelégedést, a bosszú­ságot. Egyszerre dühösen hátrafordul. — Hova lett a többi tiszt? Már csak hár­man vannak? A megszólítottak kiegyenesednek. A legidősebb, alig huszonkét éves hadnagy válaszolt társai nevében. — Megszöktek tábornok úr! Nem tudták nézni véreik pusztulását: Talán már mindannyian a hídfőnél vérzenek. Mi is csak az öniránti határ­talan szerétéiből maradiunk itt, hogy veszély esetén fedezzük életét. Az öreg visszafordult, hogy ne lássa e há­rom gyerekember őt »Osztrolenka véres csilla­gát« sírni. A könnyek felszáradtak barázdás arcán, s mire előre nézett, megint az volt, aki előbb, a szabadság rideg katonája. — Güt!Engedetlenségükért megbiinhődnek, ha élve kerülnek vissza; most pedig önök közül valakinek át kell lovagolni Cec ezredeshez. Nem jól megy ott a dolog. Mintha nem is székelye­ket vezetne. Aki vállalkozik a halál torkába megy. Nos ? A három ifjú összenézelt. — Én! .. hallatszik mindhárom ajkáról egy­szerre. Bem merően a szemükbe nézett. — Magok fivérek? — Igen! — Menjen a legidősebb, az legtöbbet élt. Andorás Balázs kilépett a sorból, átvette az üzenetet, szalutált vezérének, kezet fogott dörgés, villámlás. A villám beüt a postai ti irdába. 11. Anti czigány halála. 14. Városi k gyűlés. 15. A szabadság emlékünnepe. 17. Földes Béla képviselőnk látogatása. 20. Gaz* sági és pénzügyi bizottsági ülés a villanyvilági tárgyában a Schimens és Schuckert budap< ezég képviselőinek jelenlétében. 27. Wagner I zső ihaszói bányamérnök esküvője Puskás Ma; kával, Puskás Antal ny. p. ü. felügyelő leányá\ Április. 7. Értekezlet a husvágatás üg ben. Elhatározzák, hogy a mészárosok osztáb zott húst mérjenek. 8. A Fehérváry (darabo kormány bukása, a nemzeti kormány kinevez dr. Wekerle Sándor elnöklete alatt. 9. Ez örö hirre a város zászlódiszt- ölt. 10. Fényes kivi gitás. 14. Városi közgyűlés. 16. Tamás Tód meggyilkolják Györkefaluban. 19. A bikszádi va megnyitása. 19. 20. A nagybányai ev. ref. ei házmegye közgyűlése Nagybányán, gr. Dég féld Sándor főgondnok lemondása. 29. Dr F des Béla képviselőjelölt programmbeszéde. E folyamán Nagy László királyi biztosnak befell zett, Szatmármegye főispánjává dr Falussy Árf fővárosi ügyvéd neveztetik ki. Május. 1. Városi közgyűlés, melyből a v úti menetrend módosítása végett kérelem int tetik a kereskedelemügyi miniszterhez. 3. Fól< Bélát egyhangúlag képviselővé választják Na; bányán függetlenségi programmal. 5. Nagysom ton uj hetilap indul Nagysomkut Erdödvii czim alatt. 6. Városi közgyűlés, melyen Köss Ferencz, gr. Andrássy Gyula, gr. Apponyi bért, Darányi Ignácz miniszterek és Baume Károly banyatanácsos a város díszpolgára választatnak. 8. Dr Falussy Árpád főispán be tatása Nagykárolyban. 17. Balesetek a Porzsi Farkas-féle fürészgyárban. 19. A Reismann- fürészgyárban. 20. Bocskai-ünnepély a ref. t< plombán iskolai ünnepélylyel összekötve. 23. 1 rosi közgyűlés. 29. Vármegyei közgyűlés Na károlyban, melyen a darabontok által felfügge tett Ilosvay Aladár főjegyzőt alispánná vála: ják. E hó folyamán jelenik meg Szmik Ar vaskos kötete: Adalékok P'elsőbánya város r nográfiájához. A vízvezeték, mint a leszámol ból kitűnik, 81,410 koronába került. A fag szentek fagy nélkül múltak el. Junius. 1. Országgyűlési képviselöválasz összeírása. 5., 6., 7. zilahi polgári fiúiskolái ta lók kirándulása. 8. nagybánya —felsőbányái va r. t. közgyűlése Budapesten. 10. Spáczay Gyi városi tanácsossá választják, a válaszjtás el Csausz István és társai felebbezést jellentet be. Temetkezési társulati közgyűlés. 18. 29. 1 öcscseivel s elváglalott. Önök pedig kövessel mordult fel az öreg, s lassan lépteteti le a do oldalon. Megeredt a ködös szitáló eső s Andc Balázs leszállva lováról, kantárszáron vezeti sikamlós utón. Gondolatokba merülve hal előre. Ki tudja ki jutott eszébe? Ősrégi nemesi kúriában élő s három fi: imádkozó édes anyja-e, vagy a papi lakban < epekedő fehér rózsa szólna? Az eltévedt goi; mind sűrűbben jelentkeznek, tudomására ac hogy közeledik a lüzvonal. A kapaszkodó ve ért s a fiatal hadnagy megpillantja a Szti partját. Megszorította lova hevederét, a tábori levelét csákójához tűzi s a nyeregbe páti Ismét katona. Az álmodozásnak vége, itt a ideje. Fütyörészve, könnyelműen ugrat a j hideg vízbe. A nemes paripa erőteljesen s a szennyes hullámokat s csakhamar a viz zepén van. Legfőbb idején. A parton megjelent martalócz csapat s mordálvait óriási lárma szitkozódás között sütögeti Andorás hadnag; Az hátra sem néz. Fütyörész tovább, meri már embereit. A parton levő oláh n talócok egymást biztatják. De csak ennél i radnak. Ugyan melyiknek lenne kedve egy m áradt folyó közepén székely huszárral ök< menni. A ló partot ért. Megrázta magát s vid

Next

/
Oldalképek
Tartalom