Felsőbányai Hírlap, 1904 (9. évfolyam, 1-26. szám)

1904-08-03 / 16. szám

Felsőbányái Hírlap szívélyes szeretettel szólt, beszélt az őt jellemző kedvesség hangján. Egy órakor a tiszteletére rendezett diszebédre gyűlt a fényes és nagy tár­saság. Résztvettek ezen mint vendégek: dr Krenner József udvari tanácsos, egye­temi tanár Budapest, Harácsek László pénzügyi főtanácsos Budapest, Róth F. kir. törvényszéki elnök Szatmár, Lachéta J. fernezelyi kohófőnök, Bradofka Frigyes kapn kbányai bányafőnök, Bay Lajos orsz. képviselő, Gellért Edre nagybányai pol­gármester, Neubauer Ferencz főbánya­tanácsos, igazgató, Km Pap Sándor tábla- birói rangú járásbiró, Molcsánv Gábor m. kir. erdőmester, Gábor Sándor m. kir. főerdész, Bálint Imre v. tanácsos, Csüdör Lajos v tanácsos, dr Miskolczy Sándor V. ügyész. A városunkban időző nyaralók közöl résztvettek: dr Mosdóssy Imre kul­tuszminiszteri kir. tanfelügyelő, Stephens Ferencz m. á. v. főmérnök, Tarján Antal iskolaigazgató, Bauer Gyula bányamér­nök, ifj. Malatinszky Ferencz joghallgató. A városból 38-an A diszebéd, melyen városunk közön­sége mind a hivatali, mind a kereskedői és iparososztályból nagy számmal volt képviselve, a legjobb hangulatban, a bá­nyász-zenekar játéka mellett, 5 óráig tartott. Természetesen volt pohárköszöntő is quantum satis. A 4. fogás után emel­kedett fel Kristóffy József főispán s a közönség fennállva hallgatta az ő felségére a királyra mondott köszöntőt. Utána Farkas Jenő éltette a főispánt, Nagy Lajos a vendégeket. Megeredt azután a toasztok árja. — Amint feljegyezhettük, köszöntőket mondtak: Stoll Béla Farkas Jenőért, Pap Márton a lelkészekért, Gellért Endre a főispánnéért, Kristóffy József főispán Felsőbányáért, Pap Márton Stoll Béláért, Csausz István a kincst. bányá­szat képviselőjéért Neubauer Ferenczért, Gellért Endre Bay Lajosért, Bay Lajos kerületéért, Farkas Jenő Nagybányáért s Gellért Endréért, Krasznay Zsigmond Róth Ferencz törvényszéki elnökért s Km. Pap Sándor tábíabiróért, Róth F. Felsőbányáért s vezetőjéért, Pap Márton Gellért Endréért, Csausz István az erdé­szekért és Szabó Adolfért, Vagányi K. a főispánért, Stoll Béla Süssner F.-ért. A sok szép lelkes beszédek közöl leg­közelebb érdekelt bennünket a főispán­nak városunk jövő fejlődésére czélzó tartalmas köszöntője. Fel van tárva előtte a város szép múltja. Tudja, hogy itt haj­dan a bányászat virágzó korában jobb napokat is láttak. A múlt legyen tanító­mesterünk. Gondoskodjunk olyan eszkö­zökről, melyek nincsenek a természet szeszélyének kitéve. Álljon ezért elő Felsőbánya város konkrét javaslattal, mit látna jónak, szük­ségesnek, kivihetőnek. 0 a legszíveseb­ben támogatja ott, hol szava nyom a mérlegben. Hiszen e városon segíteni, becsületes törekvésében előmozdítani hazafiui kötelesség. Ez a magyar nemzet követelménye stb. Ez volt a szép beszéd magva. Hát ez nagy igazság. —Anélkül, hogy a nemzetiségi érdekeket érinteni akarnók, anélkül, hogy kellemetlen hú­rokat pengetnénk, vagy valakinek ér­zékenységét bántanók, fájó szívvel, mond­hatni tehetetlenül nézzük évek óta, hogy Felsőbányán a magyarság hová-tovább tért vészit. Igazi tősgyökeres magyarsága apad, fogy. Itt tehát segíteni kell, mig nem késő. Mert a tapasztalás bizonysága, a történelem tanúsága szerint ha egv- szer idegen elem fészkeli be magát az ősi magyar birtokba: századok nem változtatnak a világ balsorsán. Olyan főispánunk van — hála Isten­nek! — ki segíteni tud is, akar is, ragad­juk meg hát az alkalmat, tárjuk fel a helyzetet s haladjunk a kimutatott jó ösvényen. Semmit sem kételkedünk tettre mindig kész polgármesterünk ügybuzgó- ságában sem. Ebéd után a főispán, a polgármes­ter és a bánya főnök s a vendégek egy részének kíséretében a keleti bányatele­pet, a fővölgyi zuzót és a fővölgyet te­kintette meg; elragadtatással nyilatkozott a vidék szépségéről s Ígérte, hogy igye­kezni fog azt jobban is megismerni. A fővölgyből visszatérve, Nagybányára uta­zott vissza s a polgármesternek, ki őt a határig kisérte, ismételten köszönetét mondott meleg fogadtatásáért s ismétel­ten kijelentette, hogy mindig készsége­sen és örömmel fogja a városunk és lakóinak ügyeit támogatni — Mi pedig szívből köszönjük jóakaratu buzdítását, pártfogását. A jó Isten áldja meg min­den lépését, járását, kelését! N. L. A szárazság következményei. Évtizedek óta nem volt rá eset, hogy or­szágunkat annyira sújtotta volna az aszály, mint ezen a nyáron Vannak vidékek, hol két hóna­pon keresztül nem volt eső. A kaszálók és le­gelők teljesen kisültek. A baromcsordáiról hires Hortobágyon messzire eihailott nap-nap után az éhező barmok bőgése, melyek csak a kopár földet nyalogathatták legelés helyett. A széna ára már ma is kétszer, háromszor akkora, mint közönséges években volt, s szomorú kilátás van rá, hogy a tél közeledtével még magasabbra fog emelkedni. A tengeri országszerte elpusztult s csak a napokban szórványosan fellépett esőzés segített valami keveset a későbbi vetéseken, Egyedül a kalászos növények fizettek rendes hozammal, A gazdaközönség ebben találhat némi vigasztalót, mert a gabonaárak emelkedésé­vel némileg egyensúlyozhatja egyéb veszte­ségeit, de a készpénzből élő munkás és hiva­talnok osztály valóban ínséges esztendőnek néz elébe. A fogyasztási ezikkek árai rohamosan fog­nak emelkedni s ezek nyomában jön a többi csapás, melynek az álalános drágaságban kell szükségszerüleg nyilatkoznia. A nyomor átalá- nos lesz országszerte. Ennek gyászos következ­ménye lesz aztán a közbiztonsági állapotok lazulása, napirenden lesznek a rablások, tolvaj- lások, amint ezt a vidéken, hol a magántulajdon megvédésére nem rendelkeznek oly szervezet­tel, mint a városokban, már ma is naponkint tapasztalják. Az országos nyomor enyhítésére állami segítségre lesz szükség múlhatatlanul, ha azt nem akarjuk, hogy a kétségbeesett és kenyeret kérő tömeg zavargásokat idézzen fel amugyis sokféle ellenséges áramlat által fenyegetett ha­zánkban. Másrészről pedig szigorú ellenőrzést kell gyakorolnia az államhatalomnak azon ele­mekkel szemben, melyek a zavarosban szeretnek halászni, hogy ne legyen módjok az elkesere­dett éhező tömeget lelketlen izgatásaikkal tév­útra vezetni, mert ebből ilyen nehéz időkben végeredményekben igen-igen szomorú követ­kezményű bonyodalmak származhatnának, ame­lyektől Isten óvjon mindnyájunkat! Ha volt valaha szükség adóleengedésre, úgy annak ideje most valósággal elérkezett, s reméljük is hogy pénzügyi kormányunk böl- csesége meg fogja találni a módot arra, hogy ezáltal is segítsen valamit, különösen a szegé­nyebb sorsú lakosságon, mely úgyis minden csapást legsúlyosabban érez. Azon testületek pedig, melyek azt vagyoni mérlegök komolyabb veszélyeztetése nélkül meg­tehetik, adjanak drágasági pótlékot alkalmazot­taiknak. mert azzal nehéz helyzetükön némileg segíteni morális kötelességük. Minden tényező: állam, társulatok, egyhá­zak, magánvállalatok, emelkedjenek fölé most a rideg köznapi felfogásnak s gondolják meg, hogy midőn fölöslegeikből valamit a köznyomor enyhítésére áldoznak, azzal nemcsak a hazának tesznek szolgálatot, hanem önmaguknak is hasz­nálnak. Mert csakis úgy várhatnak alkalmazot­taiktól a jövőben önzetlen, lelkiismeretes mun­kálkodást, ha őket a szükség idején nem hagy­ják ridegen a maguk szomorú sorsára. Egy ilyen Ínséges esztendő rombolásainak nyomait eltüntetni talán egy évtized sorvasztó munkája sem lesz elegendő, ha a gyengének, a gyámoltalannak segítségére nem siet az erős, a hatalmas: a munkadó. A segítség pedig első sorban állami érdek, amely ha késni fog, ma-holnap Magyarország­nak csak a neve marad meg, mert a kivándor­lás lebonyolítására a Cunard Line valamennyi hajója kevésnek fog bizonyulni. solhallan fogadást és contraclust Keresztgang nevű bánya végett.« 1. Mert Fónvi és Kádár a bányának a fe­lét a városnak ajándékozták, a pujpatak felelt levő városi zúzda felét a két ajándékozó kapja. 2 A felmerülő költségek leiét a város, fe­lét Főnyi és Kádár fizetik. 3 Ha a pujpataki zúzda elégtelennek bi­zonyul és uj zúzda építése szükséges lesz, a költségek felét szintén a város fizeti. 4. A gyeng szállítását a város magáravál- lalja és pedig 20—20 dénárért szekerenkint. 5 Titkon eladni a maga felét vagy részét senkinek sem szabad, különben minden jogát elveszti. 6. A haszonban közösen osztozkodnak. 1703 áprii. 25. »A becsületes város deli- berat: a miképen eleitől fogva praktikállatott, úgy ezután is a becsületes város akarja és végzi: hogy ez város határán levő földeket, ré­teket senki se el ne idegenitse oláhoknak s má­soknak és örökösen, zálogképen is ne adhassa, hanem itt való embernek Ha pedig elkerülhet- len szükségtől kényszerittetik valaki : feljebb ne, hanem zálogba egy szekér széna termő földet nyolez magyar forintokban adhasson, azt is vá­ros bírája és tanácsa hírével. A kiknek földek pedig praesenti zálogban vágynak, kiváltsák, s válthassák, akár mennyiben legyenek, de töb­bet ne tegyenek le, hanem egy szekér széna termő földért 10 forintokat és földeik vissza vétetnek, az superíluitást keressék azoktól, a kiktől felvették« A kamarai hivatalnokok osztrák érzelmüek és Felsőbányát üldözik magyar érzelme miatt. Azért a város első kérése volt Rákóczitól, hogy távolítsa el Felsőbányáról a kamarai hivatalno­kokat, kivált a harminczadot. Rákóczi azzal nyugtatja meg a várost, hogy vizsgálatot indít a hazafiatlan hivatalnokok ellen. 1704 A város kölcsönvesz 60 forintot a bánvaczéhtől, a ezéhmester Lukács János má­sod ezéhmester Molnár Mihály A város borral törleszti az adósságot, és pedig 100 itezét ad a ezéhnek 7 forint árban, a többi 53 forintot szin­tén borral törleszti a város, mi egészen 1717-ig tart. Rákóczi utasítja a várost, hogy a hazafiat­lan hivatalnokok ellen port indítson A város Meszlényi János harminczadost pörbe fogja és a tanuk mind terhelőén vallanak Meszlényi el­len így Szőcs Mihály vallja, hogy a harmin- czados fegyvert Rákóczi serege számára nem akart adni, mikor Felsőbányán katonát tobor­zottak és fegyvert gyűjtöttek Rákóczi részére, »mert karabélyomat száz kuruez leikéért sem adom,« és mikor felszólították, hogy álljon be a kuruez hadseregbe, mondta Meszlényi: »elég idő lesz a császárnak szolgálni« ; Karassai István eskü alatt vallja, hogy a szegény oláhokat a harminczad fizetésénei huzta-vonta és folyton szidta a magyart: »inkább látná a tatárt, mint ezeket a magyar kuruezokat«; Borbély János vallja, hogy Meszlényi örmény jószágot magá­nak tartott meg, Márkus pedig vallja, hogy Meszlényi a pincze előtt kiabálta: »k .... az an}-ja, aki Rákóczi Ferencznek javát kívánja,« azonkívül az oláhoktól 4 dénár helyett 9 dénárt vett adóba. Végre lánczra verve Nagybányára vitték, hol Gödri Pál nagybányai parancsnok folytatta a vizsgálatot. Rábizonyult, hogy csalt, lopott, amit felebbvalói elnéztek, mert hű császári ember volt, és akinek szójárása az volt: »a császárnak disznópásztora is több va­gyon, mint Rákóczi Ferencz!« Meszlényit egy­szerűen elcsaplák, mint a rühös férget; pedig az akasztófát százszor megérdemelte volna! Az akkori erkölcsökre Misztólhy Anna özv. Szatmári Jánosné esete jellemző. A háború kitörése után, mikor a derék, nyalka szép ku­ruez legények Felsőbányára jöttek, a tüzes özvegy menyecske egy kuruezhoz szegődött, ki­vel tovább akart menni. De a tanács Miszítól- faluban elfogatta, férjének vagyonát a gyerme­keinek adta, 18 forint perköltség megfizetésére Ítélte és a városból kiutasította. Az ítéletet hoz­ták : Késcsináló Péter, öreg Szilágyi István és Remetei Mihály tanácsbeli urak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom