Felsőbányai Hírlap, 1903 (8. évfolyam, 1-26. szám)

1903-07-22 / 15. szám

Felsőbányái Hír la p Hirdetmény. Közzététetik, hogy az esküd­tek 1904. évi alaplajstroma elkészíttetvén, az f. hó 15-től kezdődőleg 15 napon át a város ta­nácstermében közszemlére kitétetik s az itt bárki által megtekinthető s azellen ezen idő alatt bárki észrevételeit, felszólalásait alulirt bizottsági elnökhöz beadhatja. A beadott észrevételek pedig f. é. aug. 1—8-ig bezárólag terjedő 8 nap alatt a város tanácstermében közszemlére kitéve lesznek és ezen határidő alatt ezen fel­szólalásokra bárki észrevételeit beadhatja. Felső­bánya, 1903 jul. 15-én. Farkas Jenő polgár- mester. Pályázati hirdetmény. Budapest székes fő­város közönsége által József föherczeg ur ö cs. és kir. fensége honvéd-föparancsnokságának 25-ik évfordulója alkalmából s annak emlékére a m. kir. honvédség árvái részére az illetőségre való tekintet nélkül létesített alapítványi helyek közöl folyóévi szeptember hó 1 -töl a József-fi árvaházba n két hely kerül betöltés alá, melyeknek betöltése czéljá- ból ezennel pályázat hirdettetik. A felvétel kel- lékeikép igazolandó: a) az, hogy a felvétetni kért gyermek tényleg a m. kir. honvédség köte­lékébe tartozott vagy tartozó apának törvényes leszármazója. b) a vagyontalanság, c) félárváknál (akik t. i. apátlanok vagy anyátlanok) az élet­ben levő szülő vagyontalansága, d) hogy az árva 6-ik életévét már betöltötte és hogy a 10-ik életévét még túl nem haladta, e) hogy ép testű és elméjű, a himlőn átesett vagy ellene sikerrel oltatott. Az árva kora és a szülők elhalálozása hiteles anyakönyvi kivonattal, a testi és elmebeli állapot a himlőoltás és a vagyontalanság közható- ságilag hitelesített orvosi és helyhatósági bizonyit- ványnyal igazolandó, A kellően felszerelt bélyeg- telen kérvények, melyekben a szülő vagy a gyám neve, állása és lakhelye (város vagy utolsó posta) is felemlítendő, folyóévi augusztus hó 1-ig a m. kir. honvédelmi miniszterhez nyújtandók be, ahon­nan Budapest székes főváros hatóságához fognak küldetni és a kijelölési jog gyakorlása végett József föherczeg ö cs. és kir. fenségéhez fognak felterjesztetni. Az alapítványi helyek az 1903/1904. tanév kezdetén lesznek betöltendők s felvételről vagy fel nem vételről az árvák hozzátartozói Budapest székes főváros tanácsa által hatósági utón fognak értesittetni. 1i Kegyelmes Koronás Király Urunk Ö Felsége Szolgálatját, a’ köz Jót és ezen Város Boldogu­lását érdeklő tárgyaknak folytatásuk és elinté­zésük végett egybegyülekezvén Tanátsi Szék Ülést tartottunk volna, akkoron Verkes bányász Munkás: Lendeczki- Jánost az ő illendő kívánsága és kérése, úgy a’ szokott Hitnek és Taxának le-tétele mellett, Nemes Városunk valóságos igaz Polgárjai számába el-fogadtuk, és bé-vettük légyen, adván Nékie tellyes hatal­mat, hogy mindazon Jussokkal, Elsőségekkel, és Szabadságokkal, mellyekkel Nemes Városunk­nak Polgárjai a’ Hazai Törvények, és Városunk ősi Privilégiumai szerént élni, és használni szoktak, y is élhessen, és azokat használhassa, akarván Ötét mind azoktól, kik ezen Levelün­ket látandják, valóságos és igaz Polgárnak tar- tattatni ez Bizonyságot tévő írásunknak ereje szerént. Költ Felső-Bányán, Martius 18-n. 1841. tanátsülésből. t i m P. H. Ugyan azok, kik fentebb. Kiadta: Hitter Alajos ni. k. főjegyző. Üzlethelyiség változtatás! Van szerencsém a nagyérdemű kö­zönség becses tudomására hozni, hogy lakásomat a nagybányai utczában saját házamba helyeztem át. Temetkezési vállalatomat kibőví­tettem, ugv hogy ma már a legkénye­sebb igényeknek is képes vagyok meg­felelni. Koporsók raktáramban a leg- jutányosabb árban szerezhetők be. Magamat és vállalatomat a nagyér­demű közönség jóindulatába ajánlva, be­cses pártfogásukat kérve, vagyok teljes tisztelettel ikZCarcsics HS/Ienyliért asztalos és 1-sö temetkezési vállalkozó Felsőbányán. Felelős szerkesztő: Imre Károly. Kiadótulajdonos: Hánásy István. Polgárjogot biztosító levél. Mi Szabad Királyi Privilegialt Bánya Felső- Bánya Várossának Fő Bírája és Tanátsa, adjuk tudtára ezen Levelünknek rendiben, mindenek­nek, a’ kiknek illik, hogy Mi az alább irt Napon, ’s Esztendőben, midőn Dicsőségesen Országló Tisztelettel értesítem a mélyen tisztelt olvasóközönséget, hogy a né­hai ITSZEolnáir ikZEiliáily- -u.r csődtömegéhez tartozott összes nyomtatvány-készletet átvevén, raktáram midennemü adóügyi, anyakönyvi, dohányárudal, gyámügyi és hagyatéki iparügyi, iskolai, katonaügyi, kir. közjegyzői, közigazgatási, községi biráskodási s pénzkezelési, közrendészeti, ügyvdi *>-t- s v egrehajtói nyomtatványokkal bőven el van látva s azokat — mig a készlet tart - a. beszerzési árra való telein.tettel-, kívánatra bekötve is, alegjutányo — sabb árban árusítom. Tisztelettel (LT AlISrAS Y ISTVAlST nyomdatulajdonos. Nemzeti irodalmunk legértékesebb alkotásait, a magyar irodalom főmüveit MAGYAR REMEKÍRÓK Fr anklin-Tár sül at kiadása. =— czim alatt egyöntetű szép kiadásban, 55 kötetben, díszes vászonkötésben adja közre a Franklin társulat. Tartalmazza : ♦Arany János ♦Arany László Balassa Bálint ♦Bajza József Kisfaludy Károly Kisfaludy Sándor Kölcsey Ferencz Kossuth Lajos Berzsenyi Dániel Madách Imre Csiky Gergely Mikes Kelemen Csokonay V. M. Pázmán Péter ♦Czuczor Gergely Petőfi Sándor Deák Ferencz Reviczky Gyula Eötvös József br. Széchenyi 1st. gr. Fazekas Mihály *Szigligety Ede GGaray János Teleky László ♦yöngyösy I. »Tompa Mihály Gvadányi József »Vajda János Kármán József »Vörösmarty M. Katona József Zrínyi Miklós Kazinczy Ferencz műveit. •Kemény Zsign.ond Népies lyra Népballadák Kuruczköltészet. »A csillaggal jelzett remekírók ki­adási jogát a Franklin-Társulat magá­nak szerződésileg biztosította úgy,hogy azt más kiadó ki nem adhatja, ezen irók művei más versenygyüjteményben meg nem jelenhetnek. A Franklin-féle Magyar-Remekírók 55 testes kötete felöleli a legbecsesebbet, mit a magyar szellem teremtett és nivatva van arra, hogy minden csa­ládi könyvtár gerincze legyen. A Franklin-féle Magyar Remekírók kiállítása méltó a nemzeti mü jelentő ségéhez Kötése pályanyertes, művészi, erős angol vászonkötés, a papírja fa­mentes, soha meg nem sárguló; betűi külön e czélra készülnek. A Franklin-féle Magyar Remekírók öt kötetes sorozatban jelennek meg 1902. februártól kezdve és azontúl min­den félévben egy-egy öt kötetből álló sorozat. A Franklin-féle Magyar Remekírók előfizetőinek külön kedvezménvképen a most megjelenő uj magyar Sbakspere- kiadás, fi vaskos kötetben, diszkötésben 20 korona — kivételes árban számitta- tik, holott e kiadás bolti ára 30 ko­rona lesz és az eddig forgalomba volt Shakspere kiadás 100 koronába került. Legkiválóbb költőink remek fordítá­saiban közli a Shakspere remekeit e kiadás, névszerint Arany János, Petőfi, Vörösmarty, Szász Károly, Lévay Jó­zsef, Rákosi Jenő, Arany László, Györy Vilmos átültetésében. Ez az egyetlen teljes magyar Shakspere és értékes kiegészítője a Magyar Remekírók gyűj­teményének. Megrendelhető a Magyar Remekirók-kal egyidejűleg. A Franklin-féle Magyar Remekírók 65 kötetnyi teljes gyűjtemény ára 220 korona, mely összeg havi részletekben törleszthető: a hat kötetes teljes Shaks­pere kedvezmény ára 20 K, a Remek­írók előfizetőinek, ha a két mü együt­tesen rendeltetik meg. A Franklin-Társulat által kiadott Magyar Remekírók III. sorozata is már megjelent és a következő köteteket tartalmazza: Czuczor Gergely költői munkái. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Zoltvány Irén. Kazinczy Ferencz müveiből. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellát« Váczy János. Kölcsey Ferencz munkái. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Angyal Dávid. Vajda János kisebb költeményei. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Erdődi Sándor. Vörösmarty Mihály munkái III. kötet. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Gyulai Pál. I. Sorozat tartalma: Arany János munkái I. kötet. Sajtó alá rendezte Riedl Frigyes. Csiky Gergely színmüvei. Sajtó alá ren­dezte Vadnay Károly. Garay János munkái. Sajtó alá rendezte Ferenczi Zoltán. Tompa Mihály munkái I. kötet. Sajtó alá rendezte Lévay József. Vörösmarty munkái I. kötet. Sajtó alá rendezte Gyulai Pál. II. Sorozat tartalma: Arany János munkái II. kötet. Sajtó alá rendezte Riedl Frigyes. Kossuth Lajos munkáiból. Sajtó alá rendezte Kossuth Ferencz. Reviczky Gyula ossz. költeményei. Sajtó alá rendezte Koroda Pál. Szigligeti Ede színmüvei I. kötet. Sajtó alá rendezte Bayer József. Vörösmarty Mihály munkái II. kötet. Sajtó alá rendezte Gyulai Pál. Megrendeléseket elfogad minden könyvkereskedés, valamint a Franklin-Társulat Budapesten. Nyomatott Nánásy István könyvnyomdájában Nagybányán,

Next

/
Oldalképek
Tartalom