Felsőbányai Hírlap, 1902 (7. évfolyam, 1-16. szám)

1902-06-29 / 13. szám

Felsőbányái Hírlap. E nagyhatást keltő beszéd után Szőke Béla h. plébános, egyleti uj titkár felolvasván az ! egylet legrégibb tagjának : Kerekes Mihályné úrnőnek üdvözlő sürgönyét, valamint Teleki Gézáné grófnő tiszteleti tagnak üdvkivánó és meg nem jelenését kimentő levelét s megemlé­kezvén Svaiczer Ilka elévülhetetlen érdemeiről, j melyeket a nőegylet érdekében tanúsított fárad- hatatlan ügybuzgóságával szerzett magának, kö­szönetét fejezte ki Lakatos Ottó, Bay Lajos és j Stoll Béla uraknak az ünnepély emelése érdé- : kében kifejtett szives közremunkálásukért, mint- j egy kijelölve a nőegylet jövőbeli tevékenyke­désének hatáskörét, azt az eszmét pendítette meg, hogy a nőegylet Nagy-Bánya város árvái részére létesítsen árvaházat; mire a diszgyülés az elnököt, Turmann Olivérné, Kádár Antalné és Ötömösy Gyuláné egyleti tagokat és Szőke Béla titkárt, mint küldöttségi tagokat, megbíz­ván, hogy a diszgyülésen meg nem jelenhetett Svaiczer Ilkához menve, neki a nőegylet hála­érzetét tolmácsolják, az elnöknő a gyűlést Svaiczer Ilka lelkes éltetése mellett berekesztette. j Különfélék. Rendkívüli közgyűlése volt képviselő- testületünknek folyó hó 25-én. Közbejött aka­dályok miatt csak röviden referálhatunk most róla, azonban jövő számunkban részletesen fogjuk hozni lefolyását. Szatmár vm. közönségének 476 —1902. bjkvi sz. határozata az 1900. évi árvapénztári száma­dás jóváhagyása tárgyában — tudomásul vé­tetett. Ugyanannak 325—1902. kgy. számú hatá­rozata az 1901. évi árvapénztári számadás jóvá­hagyásáról szintén tudomásul vétetett. A tanácsnak a gyámpénztári tartalékalap terhére elszámolt 8 K 30 f kiadás utólagos jóváhagyása ügyében előterjesztett javaslata elfogadtatott. Szatmár vm. közönségének 312—1902. kgy. sz. határozata 1900. évben a gyámpénztári tar­talékalap terhére elszámolt 66 K 50 f kiadás miniszteri jóváhagyásáról — tudomásul vétetett. A földmivelésügyi magy. kir- minisztérium 46730. sz. leirata az utkaparói lakóházhoz szük­séges erdőterület engedélyezéséről — tudomá­sul vétetett. Közgyűlés elfogadta a faizási jog korláto­zására előterjesztett bizottsági javaslatot. Eszerint jövőre faizási jog czimén, dij nélkül senkinek épületfa nem adható. Oly épületekhez, melyek a város szépítésére szolgálnak, 1/4-rész árban szolgálatik ki az épületfa. Privát érdekekre szolgáló, vagy pedig a város külterületén épí­tendő épületekhez épületfa csak teljes ár mel­lett adható. A kiadott épületfát más községbe szállítani tilos. Epületfa csak a terv bemutatása mellett adható, a famennyiséget a terv és hely­színi szemle alapján a tanács állapítja meg. Magyar László r. kath. tanító kérelme lak­bér felemelés iránt a tanács és a bizottság egybehangzó javaslata alapján nem teljesíthető s ez úttal is határozatilag kimondja a közgyű­lés, hogy Felsőbánya város az iskoláknak nem patronusa és hogy az egyházaknak segélyt ad. Kovács Pál volt v. erdőtiszt által befizetett nyugdíj illeték kiutalása tárgyában Szatmár v.m. közönségének 256—1902. bjkvi határozata 10545. ein. 1—30901. sz. min. leirattal. Amennyiben Kovács Pál volt erdőtiszt az általa befizetett illetékek s ezek kamatainak kiutalását kéri s miután Kovács Pál erdőtiszt az állami szolgá­latba átvétetett s ez által az állam a városnak egy oly nyugdijképes alkalmazottjának adott állást, kit a városnak az erdőtiszti állás meg­szűnése folytán nyugdíjjal kellett volna ellátnia ezúttal a volt erdőtiszt által befizetett nyugdíj- illetékek s azok kamatainak kiutalása elhatá­roztatott. Nyisztor István v. tanácsos 6 heti szabad­ságot, dr. Sereghy Béla t.-ügyész szabadságá­nak 2 heti meghosszabbítását kéri. Megadatik. Özv. Marosán Györgyné, Pap Kosztán és Gálkó Kristóf földtér feladás iránt kérelmeznek. Kérelmök a fennálló gyakorlat szerint meg­adatik. Lóvay Károly indítványai, melyek lapunk jövő számában lesznek részletesebben ismer­tetve, a napirendről levétettek, kivéve a m.-ké- kesi útra vonatkozó indítványát, mely útnak kérdése tárgyalás alatt áll. Kinevezések. A pénzügyminiszter Kompóty József, Raffaj András és Tomasovszky Lajos segédmérnököket mérnökökké, Schimdt Jenő tiszt­jelöltét pedig segédmérnökké nevezte ki. Személyi hir. Mosdósy Imre kir. tanfelügyelő városunk polgára, folyó hó 22-én kedves család­jával együtt megérkezett Budapestről, hogy a nyarat körünkben töltse itt levő állandó nyári lakásában. Isten hozta! Az állami óvoda átvétele. A városi hatóság f. hó 25-én vette át az ujonan épült állami óvo­dát Kerekes Sándor építőmestertől, mely alka­lommal elismerését fejezte ki a teljesített munka jóságáért a szakiparosok előtt, valamint az épít­kezésnél kifejtett lelkiismeretes vezetésért az építő­mester előtt. A teljesített munka valóban dicsé­retökre válik úgy Kerekes Sándor építőmesternek valamint az összes iparosoknak, kik azzal foglal­koztak. Julius 1-én az óvoda már beköltözhetik uj, csinos és kényelmes épületébe. Teljesítse ottan nemes hivatását hosszú időkön keresztül. Vasutunk közigazgatási bejárása jul. 8-án fog megtörténni. A vasútnak a város alsó részén csekélyebb emelkedésű helyen leendő átvezetése végett egy vasúti mérnök három napig városunk­ban tartózkodott. Nyaralásra megérkeztek : özv. Halácsy Sán- dorné és családja Budapestről, Tomsics Antal és családja Kaposvárról, vilmányi Bodnár István ezredes és családja Debreczenből, Fauszt Elek pénzügyigazgató és családja, Varga Sándor pénz­ügyi tisztviselő, Radó Béla iparfelügyelö és csa­ládja Debreczenből, Fábián Károlyné polgári leányiskolái igazgatónő és családja Szabadkáról, Szenes Fülöp festőművész és családja, Schill Sala­mon középiskolai tanár és családja, Koszta János festőművész, Dull Jánosné és családja, Bányai Margit, özv. Karácsonyi Sándorné és családja, Szirtes Ignácz reáliskolai tanár és családja, Sze- rencsy József és családja Budapestről, Mike Imre erdész Abrudbányáról, Krobatovics Szilárd tanító Szaniszlóról. Az időjárás, egész júniusban felettébb ked­vezőtlen volt. Óriási esőzések voltak nemcsak nálunk, hanem az egész országba. E miatt a folyó­vizek mindenfele kiáradtak, vasutakban, országu- takban, hidakban, vetésekben milliókra rugó ká- j rókát okoztak. Drágaságra van kilátás általában. A terményárak már most is emelkednek. Szomorú esztendőnk lesz tehát az 1903-dik év, a gyü­mölcstermést tönkre tette a fagy, a veteménye- j két az árvíz, mindezek hozzájárulnak a gazdasági | válság előidézéséhez, amely úgyis évek óta kisért | országunkban. Páduai sz. Antal öltárteritöjére ujjabban adakoztak: Farkas Jenöné 2 korona, Pap Istvánné 1 korona, Varjas Sándorné 1 korona, Varjas Bandi és Sándor 1 korona, Vájcsuk Sándorné 20 fillér Berindán Lászlóné 30 fillér Z ... né 10 fillér, M. K. 10 fillér, F. Vilma 20 fillér, D. R. 20 fillér, D. L. 10 fillér. N. A. 20 fillér M. V. 10 fillér, N. N. 10 fillér. Optikai mutatványok. Kliger Jakab m.-szi­geti lakos f. hó 26-ától kezdődő 5 napra enge­délyt nyert optikai mutatványokra. Társulata 4 nő és 3 férfi tagból áll. Sertés-vész. László Endre járási állatorvos a város területén felmerült sertés-betegülések megvizsgálása végett f. hó 20-án hivatalosan ki­szállott. Majdik István udvarán egy sertés bete- gülési esetet konstatált, minek folytán városunk zár alá helyeztetett, mely alól a legjobb esetben 30 nap múlva lesz feloldható. A regále-kötvények becserélése. Az 1902. évi V. törvényczikk 7. §-ában foglalt rendelkezések értelmében azok a 4ya százalékos magyar regale kártalanitási kötvények, melyek magyarországi városok és községek (volt úrbéresek) nevére 1902. évi márczius hó 15-én kötményezve voltak, más, szintén 4 és fél százalékos magyar államadóssági kötvényekkel cserélendő ki. A kicserélési műve­let a szóban forgó és bevonandó 41/a százalékos regale-kártalanitási kötvények kamatainak kifize­tésére hivatott állami pénztárak — (m. kir. köz­ponti állampénztár és a m. kir. adóhivatalok) utján folyó évi julius hó 1-én fogja kezdetét venni olyképpen, hogy a szóban forgó kötményezett 4i/a százalékos regale kártalanitási kötvények — kamatfizetési iveikkel együtt — a jelzett naptól kezdve lesznek kicserélés végett a kamatfizetésre hivatott pénztárnál benyújthatók. A benyújtó fe­lek részére a pénztár (adóhivatal) elismervényt szolgáltat ki, amely elismervényre vezetendő, belyegtelen nyugta ellenében az uj 4!/a százalékos kötményezett kötvények, valamint az azokhoz tartozó kamatfizetési ivek, az elismervény kelté­től számítva legkésőbb 4 hónapon belül lesznek ugyanazon pénztárnál (adóhivatalnál) átvehetők. Felhivatnak tehát az érdekeltek, hogy az 1902. évi V. t.-cz. 7. §-ában foglalt rendelkezések alá eső kötvényeiket — a vonatkozó kamatfizetési ivekkel együtt — a kamatfizetésre hivatott pénz­tárnál (adóhivatalnál) a fent kitett időponttól kezdve annál is inkább nyújtsák be, mert az ezen kötvények után folyóvá tett kamatok folyó évi junius hó végével beszüntettetvén, még csak a folyó évi julius hó 1-én esedékes kamatok lesz­nek a régi kötvények és fizetési ivek alapján fölvehetők. Nagybányai hírek. Nagybánya város képviselőtestülete e hó 25-én (szerdán) d. u. 3 órakor tartott ülésében választotta meg mint kegyur a gör. kath. lelkészt. Ez állásra 18-an pályáztak; a választás a törvényes alakítások betartása mellett a legszebb rendben folyt le. Beadatott 91 szavazat, melyből Hozás János szat­mári kir. főgymn. hittanár 54, Papp István felső­bányái lelkész-esperes 19, Lukács Konstantin józsefházai lelkész 14 és Papp Endre láposbányai lelkész 3 szavazatot kapott, egy lap üres volt, s Így Hozás János hittanárt elnöklő polgármester törvényesen megválasztott lelkésznek jelentette ki s ö fog megerősítés végett a szamosujvári g. kath. Püspök ur ö nagyméltóságához felterjesz­tetni. A megválasztott hü fia a hazának, lelkes apostola egyházának, a választás igen szerencsés. Gratulálunk! — Meghívó. A nagybányai m. kir. áll. főgimnáziumban az 1902. évben érettségi vizs­gálatot tett ifjak 1902. évi junius hó 29-én (ma vasárnap) a Nagyszálloda dísztermében, a fő- gimnáziumi tápintézet javára zártkörű tánczmulat- ságot rendeznek. Személyjegy 2 korona, család- jegy (3 személyre) 5 korona. Kezdete este 8 órakor. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag lesznek nyugtázva. A meghívó kívá­natra előmutatandó! — Külföldi vendégek Nagy­bányán. Julius hó 2-án, szerdán Csehországból a sibrányi bányászati akadémia 16 tagja tanulmányi útjában városunkba érkezik s három napot tölt körünkben. Fogadtatásukra az itteni bányaigaz­gatóság széleskörű intézkedéseket tett, hogy jól találják magukat. — A bányászati és kohászati szakosztály e hó 28-án délután ülést tartott Neubauer Ferencz bányaigazgató elnöklete alatt; ülés után társas összejövetel volt a Nagyszálló nyári helyiségében, ugyanott bucsuestélyét tar­tották Vájná Miklós bányamérnöknek, ki Buda­pestre lett áthelyezve. — A nagybányai iparos ifjak önképzö egyesülete saját pénztára gyarapí­tására 19Ö2. évi julius hó 5-én a Széchenyi- ligetben zártkörű nyári tánczmulatságot rendez. Belépő-dij; Személyjegy 1 K 60 f. Családjegy 3 személyre 4 K. Kezdete este 8 órakor. Felül- fizetéseket köszönettel fogad s hirlapilag nyugtáz az egyesület elnöksége. Jegyek előre válthatók: Jancsovits József és Szappanyos Jenő urak üzle­teiben. — A dalegylet ez évi julius hó 12-én a polgári olvasókör helyiségében tagdijilletményes estélyt tart, melynek fénypontja egy neves író felolvasása és egy népszerű műkedvelő szavalata lesz. Meghívók a műsort is közük. —- A kanyaró ÓS hörkhurut-járvány szünöfélben van, már alig- alig van bejelentés, — haláleset éppen nem for­dult elő. — Ünnepséget tartott Roberts JánOS bányakapitány e hó 26-án; diszes társaság jelen­létében ünnepelte születésnapját és királyi feje­delme: VII. Edvárd koronázási ünnepét. A diszes társaság este 8 óra után gyűlt össze s vidám zene hangjai mellett a késő éjfélig mulatott. A tósztok sorát a kedélyes házigazda kezdte meg, majd Gellért E. polgármester angolul, Neubauer Ferencz bányaigazgató magyarul, dr. Komjáthy Gyula jbiró angolul, Torday Imre tanácsos magyar szavakban köszöntötte fel az ünnepeltet s a koro­názási ünnepséget. Igen sok szép tószt volt az angol-magyar barátságért s a vidám kedélyek a kedves házigazda vendégszeretetétől áthatva, a legszebb egyetértésbe és barátságba fojtották a napi bánatukat. — A kitünően feltálalt Ízletes vacsorát a Feuerstein család, mint az ünnepély rendezőjének házvezetöje szolgálta fel. — A jó­tékony nőegylet folyó hó 24-iki jubiláns diszgyü- lésén elhatározta, hogy f. é. aug. hóban nagy­szabású konczertet fog tartani, melyre a Magyar- Szinház nagyhirü művésznőjét: Fedák Sárit kéri fel közreműködésre, ha ugyan a nevezett mű­vésznő nem fog ugyanakkor Berlinbe menni. Vizsgálat és visszavonás. Kerekes Zzigmond vm. aljegyző, mint Nagy László alispán megbí­zottja, f. hó 26-án városunkba érkezett a Perchy Sándor, Teleki Győző és társaik által a városi tisztikar ellen beadott panasz megvizsgálása vé­gett. A vizsgálat folyamán a panaszlók kijelen­tették, hogy ők csak kérvényeztek és pedig egy része a faizási jog, másik része pedig a nagy­községgé alakulás iránt, de nekik sem a polgármes­ter, sem a tisztikar ellen semminemű panaszuk nin­csen és arról, hogy a beadványban efféle panasz is fordul elő, tudomásuk sem volt. Végül Perchy Sándor is összes panaszait visszavonta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom