Felsőbányai Hírlap, 1902 (7. évfolyam, 1-16. szám)

1902-06-29 / 13. szám

Felsőbányái Hírlap. Az érettségi vizsgálat a nagybányai fő­gimnáziumban épen-lapunk zártakor végződött be. Az eredményt a következőkben adjuk: Jelentkeztek 31-en, ezek közöl 25-en nyilvánít­tattak éretteknek, még pedig jelesen érettek : Friedmann Lajos, Katz Izsák, Mandel Ernő és Zeiger József; jól érettek: Barbosz Aurél, Hetkó Aurél, Stetz Sándor, Szántó Manó és Zavilla Arnold; egyszerűen érettek: Barna Sándor, Brehaicze János, Füvessy Gyula, Homola Arthur, Incze Béla, Köhler János, Körösi Károly, Köves Sándor, Lerch Béla, Lupán Simon, Marosán János, Mikes Vilmos, Nyisztor Albert (Nyisztor István érdemes városi tanácsosunk fia), Stoll László, Torday László és Weisz József. Körorvos választása. F. hó 27-én lett meg­ejtve a felsőbányái körben a körorvos-választás Kovács Sándor nagybányai szolgabiró elnöklete alatt; három pályázó jelentkezett: dr. Knöpfel- macher, dr. Szilágyi es dr. Kertész (Kornreich) Miksa. Mindhárom jelöltetett. Közfelkiáltással megválasztották dr. Kertész (Kornreich) Miksát, ki a választó-gyűlés előtt a hivatalos esküt le is tette. Katonák köszöneté. Steinitzer F'erencz al­tábornagy, ki f. hó 7-én 42 főtiszt társaságában 23 közlegénynyel utazási gyakorlat közben váro­sunkban időzött, a következő levelet intézte a városi hatósághoz : Cs. és kir. törzskar hadtest-iskola 11. sz. Lemberg, 1902. A tisztelt polgári hatóságnak Felsőbánya. A lembergí hadtest-iskola az ezidei tanulmányutján az általa érintett városok és községekben úgy a közön­ség, mint különösen a hatóságok részéről a legszivesebb vendégszeretetben részesült. Lehetetlen mindenkinek, kinek vendégszeretetét élveztük, külön-külön fejeznünk ki köszönetünket, miért is csak arra szoritkozhatom, hogy legforróbb köszönetün­ket a szives vendéglátásért az igen tisztelt elöljáróságnak kifejezzem. Lembergben, 1902. évi június hó 23. Maradok ttsztelettel Steinitzer Ferencz s. k. altábornagy. A felsőbányái m. kir. bányaiskola tanuló ifjúsága 1902-ik évi julius hó 1-én a Korona­vendéglő nagytermében, segélyegylete javára, zártkörűtánczestélyt rendez. Belépő-díj:személy- jegy 1 korona 60 fillér, családjegy 4 korona, kezdete este 8 órakor. Felülűzetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. A meg­hívó kívánatra előmutatandó. A szatmarmegyei általános tanitó-egyesület junius 25-én jól sikerült gyűlést tartott. Az elnöki megnyitó után Károlyi Sándor az egyesület munkásságát kritizálta. Ambrus Mózes az iskola beléletéről általános körben mozgó felolvasást tartott. Marosán Kornél a tanítói fizetésről érte­kezett. Az ifjúság erkölcsi életének megóvá­sáról a kapnikbányai tanítói kar igen helyes nézeteit fejezé ki. Károlyi Sándor a szakszerű tanítóképzést adta elő. Szabó József, indítványát a kelet-magyarországi tanitó-egyesület meg­alakítása tárgyában nagy többséggel elfogadták. Azután havi vagy negyedévi értesítő létesítését elhatározták. Végül a gyűlés után bankett volt, melyen számos szép felköszöntő hangzott el. A jövő gyűlés a módosított alapszabály szerint 2 év múlva lesz, de akkor két napig fog tartani, mert egyen oly óriási anyagot alaposan nem lehet lemorzsolni, felületes munkában pedig nincs köszönet. Mattasich-Keglevich ártatlan! A mö’lersdorfi katonai fegyintézetben most súlyos rabságot sze n- ved Mattasich-Keglevich főhadnagy, akinek az ügye, melynek egyik főszereplője volt Koburg Lujza herczegasszony, a királyi vérből való szép szőke hölgy, annak idején óriási feltűnést keltett. A főhadnagyot, kivel Koburg Fülöp herczegnek tudvalevőleg párbaja is volt, elitélték, elcsukták, de a közvéleményben az a meggyőződés él, hogy Mattasich-Keglevich ártatlan. Újabban a szerencsét­len főhadnagy ügyével sokat foglalkozott a Függet­len Magyarország, melynek felelős szerkesztője Die­nes Márton. E jelesen szerkesztett lap, mely mindig gazdag és érdekes tartalmánál fogva rohamosan hódította meg a magyar közönséget, újabban a Mattasich-Keglevich ügyére vonatkozólag szenzá- cziós adatok birtokába jutott, melyek a szeren­csétlen főhadnagy teljes ártatlanságát bizonyítják, és ezeknek az adatoknak a közlését a Független Magyarország (szerkesztőség és kiadóhivatal Buda­pest, IV., Váczi-utcza 81.) vasárnap, junius 22-én kezdte meg. A czikksorozat, melynek czimelesz: »Mattasich-Keglevich ártatlan!« kétségkívül óriási feltűnést fog kelteni, mert a Független Magyar- ország (előfizetési ára egész évre 14 frt, félévre 7 frt, negyedévre 3 frt 50 kr., egy hónapra 1 frt 20 kr., egyes szám vidéken 5 kr.) nem egy, ed­dig féltve őrzött titokról fogja lerántani a leplet. A Független Magyarország még egy szenzácziós meglepetést készít elő az előfizetői számára. Kará­csonyra ugyanis minden, julius 1-én belépő előfizető pompás kiállítású és kiváló gazdag tartalmú, fé­nyes illusztrácziókkal ellátott naptárt kap, olyat, aminőt még soha magyar lap nem nyújtott. A Független Magyarország kiadóhivatala (Budapest, IV., Váczi-utcza 81.) készséggel küld mindenki­nek mutatványszámot. Értesítés. A nagymélt. vallás- és közoktatás- ügyi Miniszter ur 53001—901. számú rendeletével 1901. szeptember 1-én Szilágy-Csehben állami polgári fiúiskolát állított fel, mely iskolának az 1902—3. tanévben már a Il-ik osztálya nyílik meg. Midőn e körülményt az érdekelt szülőknek szives tudomására hozzuk, nem mulaszthatjuk el figyel­müket az alábbiakra is felhívni : a) Szilágy-Cseh, Szilágymegyének egyik legszebb vidékén fekszik; vasúti állomás, posta és táviró-hely; b) vidéki szülök jutányos áron kaphatnak gyermekeiknek lakást és teljes ellátást: 15 koronátó1 felfelé; c) tandíj egészévre 10 korona; beiratási, értesítői és könyvtári dij 3 korona 50 fiiér; d) a beiratások szeptember L—5-ig eszközöltetnek; az első osz­tályba felvétetnek azok, kik legalább az elemi iskola 4 osztályát sikerrel elvégezték; behatáskor az iskolai bizonyítvány, továbbá születési anyakönyvi kivonat és az ujraoltási bizonyítvány, bemutatandó; e) magánvizsgák a Nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi Miniszter urnák 5009 —905. sz. rendelete értelmében évenként 4-szer, úgymint a tanév elején, karácsony táján, husvét előtti vagy utáni napokon és a tanév végén tartatnak. Bővebb értesítést készséggel nyújt: Szilágy-Cseh­ben, 1902. junius hó, az Igazgatóság. A Leggyorsabban értesül a vidéki közönség az or­szág és világ eseményeiről a »Magyarország« utján. Ez a lap a modern technika és hírszolgálat kellékeivel aként van fölszerelve, hogy már korán reggel az ország leg­távolabbi vidékein is teljes tájékozást nyerhet belőle az olvasó az előző nap politikai és társadalmi eseményeiről, a gazdasági élet hullámzásairól, az árfolyamokról, a gabo­náról stb. De a legfőbb érdeme ennek a lapnak az egyenes, hajthatatlan, független nemzeti irány, amelyet minden sora visszatükröz és amelylyel a »Magyarország« már eddig is döntő eredményeket vívott ki közéletünk áta­lakítása, megtisztítása tekintetében. A »Magyarország«-ba irja vezérczikkeit a magyar zsurnalisztika elismert mes­tere: Bartha Miklós, ami egymagában is elegendő bizo­nyítéka annak, hogy a »Magyarország« a legnemzetibb lap. A lapot ezelőtt 9 évvel Holló Lajos orsz. képviselő alapította azzal a czélzattal, hogy legyen a nertizeti törekvéseknek egy mindentől független, alkuv&st, befo­lyásolást és meghátrálást nem ismerő orgánuma, a mely köré a müveit magyar társadalom szinejava bizalommal sorakoztassák. A nagy közönség a tanúja annak, hogy Holló Lajos főszerkesztőnek e czélzata teljes sikert ért el. Felelős szerkesztő e lapnak Lovászi Márton orsz. képviselő, akinek magvas czikkeit nagy elismeréssel hono­rálja a nagy közönség. A »Magyarország« hírszolgálata páratlanul áll a magyar journalisztikában, az összes többi lapokat megelőző kitűnő forrásokból szerzett értesülé­seivel. A »Magyarország« előfizetési ára 28 korona, fél­évre 14, negyedévre 7, egy hóra 2 korona 40 fillér. Leg- czélszerübb az előfizetési pénzeket postautalványon kül­deni a »Magyarország« kiadóhivatalába Budapest, Teréz- körut 19. sz. Postai értesítés. A postatávirda-igazgató- ság 9474—1901. sz. rendeletével a hivatalos órák következőleg vannak megállapítva: a postán és távírdán hétköznap délelőtt 8 órától 12-ig, dél­után 2 órától 6-ig, kivéve az utalvány- és posta- takarékpénztári forgalmak, ez délután 5 óráig tart — Vasár- és következő ünnepnapokon u. m. Újév, Húsvéthétfő, Áldozócsütörtök, Űrnap, Pünkösd­hétfő, Karácsony 1-ső 2-od napja, április 11. és augusztus 20-án délelőtt a távirdán 81/2 órától IU/2 óráig, a postán 9 órától 12-ig, délután a táv- j irdán 2 órától 3-ig, a postán felvétel nincsen, leadás csak hírlapokra 2 órától 3-ig tart, ezen hivatalos órák alatt a posta-érkezés és inditás idején a szolgálat 1/i óráig szünetel. A posta-ta­rifák 19. §. 11. A) pontja értelmében csakis a postahivatalban kifogásolt és felbontott küldemé­nyekért szavatol a postakincstár, az esetleges hiányok és rongálások miatt (értvén a béltartal­mat) csak az ilyenekről vehető fel jegyzőkönyv, ellenben a postáról elvitt küldeményekről utóla- gos jegyzőkönyv felvétele tilos és kárpótlás nem követelhető. A felsőbányái m. kir. posta-távirda- hivatal. Az angol koronázás szemkápráztató ünnep­ségei felé fordult az elmúlt napokban az egész világ érdeklődése. S tény, hogy e koronázás ódon- szerű jellegével, középkori brit szokásaival ritka J látványosságnak ígérkezett. A «Budapest», amely j az egyetlen számottevő illusztrált napilapunk, igen érdekes képeket hozott a koronázás előké­születeiről. Egyáltalán nagy előnye a „Budapest­nek, hogy a nevezetesebb eseményeket, mindjárt a megtörténtek után lehetőleg a helyszíni felvéte­lek nyomán képekben is közli. De máskülönben is a »Budapest« valóban megérdemli azt a köz­kedveltséget, a melyben évek óta országszerte részesül. Gondosan szerkesztett élénk, jó lap. Vezérczikkeit legtöbbnyire orsz. képviselők Írják, köztük Kosuth Ferencz, a függetlenségi és 48-as párt vezére. Tárcza-rovatában irodalmunk majd minden jelesével találkozunk. Hírei megbízhatók, regényei érdekfesz tőek. Vasárnaponkint »Uj- Budapest» czimen pompás humorisztikus mellék­letet is csatol a főlaphoz. A »Budapest« előfi­zetési ára: félévre 12 korona;negyedévre 6 korona, egy hónapra 2 korona. Mutatványszámot kívánatra bárki kaphat. A megrendelések a »Budapest« kiadóhivatalához (Budapest, IV. Kér., Sarkantyus- utcza 3 sz. a.) intézendők. Kisgazdák és földmivelök szervezkedése. A Magyar Gazdaszövetség által létesítendő gazda­körök (földmivelök szövetsége) részére készített alapszabálytervezet már nyomtatásban is megjelent s kapható a Magyar Gazdaszövetség titkári hiva­talánál (Budapest, Baross-utcza 10.). A kik a földmivelő.c tömörítése, jóléte és boldogulása érde­kében munkálkodni s gazdaköröket létesíteni akarnak, forduljanak nevezet titkárhoz. Minden gazdakör, illetve községi gazdaszövetség tagja lesz a Magyar Gazdaszövetségnek s élvezni fogja annak támogatását. Felvétetnek a Gazdaszövet­ség kötelékébe a már létező gazdakörök, valamint azon olvasókörök és más egyesületek is, melyek­nek tagjai földmivelök es kisiparosok. A melyik gazdakör, olvasókör, egyesület vagy szövetkezet a Magyar Gazdaszövetség kötelekébe akar lépni forduljon ennek titkári hivatalához (Budapest, Baross-utcza 10.) Minden lelkész, tanitó, jegyző és intelligens gazda hazafias dolgot cselekszik, ha j községében a gazdakör létesítését (földmivelök szövetkezését) előmozdítja. Felelős szerkesztő : Imre Károly. Kiadótulajdonos : Nánásy István. 1548 — 1902. tkvi szám. Árverési hirdetmény. A nagybányai kir. járásbiróság mint telek­könyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. Miskolczy Sándor vógrehajtatónak Gasparik Verőn végrehaj­tást szenvedő elleni 165 korona tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a kapnik­bányai 171 tjkvbe 80. hr. sz. alatt felvett ingat­lan föld haszonélvezeti és épülettulajdoni jogára az árverést 800 koronában ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1902. évi augusztus hó II. napján d. e. 9 Órakor Kapnikbánya községházá­nál megtartandó nyilvános árverésen a megálla­pított kikiáltási áron alól is eladatni fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingat­lan becsárának 10°/0-át vagyis 80 koronát kész­pénzben vagy az 1881. LX, t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. nov. 1-én 3333. sz. a, kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elö- leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis­mervényt átszolgáltatni. Kelt Nagybányán, 1902. április 18. A nagybányai kir. járásbiróság, mint telek­könyvi hatóság. Dr. Makrayj k.r aljb.r. 2131 —1902. tkv. sz. Árverési hirdetmény. A nagybányai kir. járásbiróság, mint telek­könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Lörincz Már­ton és neje felsőbányái lakosak végrehajtatónak özv. Tamás Mátyásné Hitter Terézia felsőbányái lakos végrehajtást szenvedő elleni 100 korona tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a felsőbányái 267. sz. tjkvben 773 hrsz. házastelekre az árverést 1158 koronában ezen­nel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1902. évi augusztus hó 23-án délelőtt 9 órakor Felsőbánya város házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10%-át, vagyis 125 korona 80 fillért készpénzben, vagy 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. alatt kelt igazságügy­miniszteri rendelet 8. §. kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánat­pénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről ki­állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt Nagybányán, 1902. május 28. A kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság. Dr. Makray, kir. aljbiró. NYOMTATTA NÁNÁSY ISTVÁN NAGYBÁNYÁN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom