Felsőbányai Hírlap, 1896 (1. évfolyam, 11-20. szám)

1896-08-16 / 11. szám

J. FELSŐBÁNYA VÁROS ÉRDEKEIT FELÖLELŐ TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS VÉG VEST ART ALMU LAP. Szerkesztőség: Felsőbányán. MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Kiadóhivatal Nánásy István könyvnyomdájában Nag> bányán. Előfizetési ára; Egész évre 2 frt. — Fél évre t frt. — Egyes számok io krért kaphatók. Plirdetések olcsó árak mellett közöltéinek. Kéziratok a szerkesztőhöz, előfizetések és hir­detések a kiadóhivatalba intezendők. Nyilttér soronkint io kr. Utcza-szabályozás. A kik. városunk föutczája vége felé az úgynevezett felsövégen se nem laknak, se nem járnak, nem tudják, hogy az egykor Pellády Eerencz tulajdona volt, most Spie­gelhalter Sándor tulajdonát képező telkes­ház kertjén keresztül folyó patak, mely még a Kozák János telkéről jövő kis patakot is felöleli s mely a föutcza jobb oldalán kes­keny és szabályozatlan medrében folyva a Nyisztor-féle ház előtt az úttest alatt átere­szen baloldalra veszi útját, addig mig e megtörést teszi, télén a jég kiöntésével, ta­vasszal és nyáron az itteni gyakori esőzé­sek alkalmával nem kismérvű kiáradásával mennyire rongálja és diszteleniti a főutat. E patakrészre vagy van szükség, vagy nincs. Ha van: akkor e patak is. mert medre ’-eskeny és alacsony és kikövezetlen volta tt bűzös, piszkos üledéket tartalmaz, kö­ssék ki teknöszerüen, a mint a pia- tfolyó patak van; mert a jelenlegi iban sem egészségi, sem közlekedési, oua Ü!ÍXl/7<x5~L v-p rrCSt S2\^ÍTp OTí CTfOT nem níct— radhat. Ha nincs szükség rá, akkor leg­egyszerűbb volna e patakot, a mint a fö- utczára torkol, egyenesen a föld alatt meg­felelő átmérőjű átereszén keresztül az alig 10 méternyi távolságra folyó Zazaroa ve­zetni, hogy az itt e tájon amúgy is kes­keny föutczát ne szűkítse, mert a tagad­hatatlan, hogy e patak úgy a főutczából, mint a járdából mintegy 50—60 cmnyi tért elfoglal, mi által a különben is girbe-görbe járda tere több ház előtt alig szélesebb 1 méternél. De se a patakrészre, se medré­nek kikövezésére nincs annyira szükség, mint inkább arra, hogy a Csirik-féle, most Szász Lajos tulajdonát képező háztól kezdve lefelé a volt kincstári kohófőnöki lakházig, — miután ez utczarész rendes, sima kő- táblákkal kirakott járdát egyelőre nem igé­nyel, — megfelelő szélességű járdatöltés készíttessék, oly módon, hogy a járda két oldalán középnagyságú Zazarkövek helyez­tetnének el sorban és ezek köze pedig alul nagyobb kavicsdarabokkal, felül pedig ap- róbbszemü kavicscsal vegyes homokkal töl­tetnék ki. De kívánatos volna, hogy e partakrész a föutcza vonaláról eltereltessék természe­tes egyenes irányába a Zazarba, azon ok­ból is, mert nem szabályozható, szélesebb medret ásni nem lehet, mert akkor az út­test szabályszerű szélessége nem lesz meg, de meg főleg azon okból is, mert keskeny es alacsony medre miatt gyakori kiáradá­sával a lakóknak a futólagos kellemetlen­ségeken kívül érzéken/ kárt is okoz, azt nevezetesen, hogy a föutcza jobboldali ré­szén levő alacsony pinezéket iszappal meg- hordja, a balolda!opáo>yő,' alacsonyabb szin- 'téii'íeK'VC'j fitruázc.'sCétí.y uei* - .z-c.cu mondva vis­kókat mossa, áztatja/' alpfaic idönap előtt elkorhasztja, a szegénység' és ínséggel küzdő bányászok házait nedvesekké, egészségte­lenné, ragályos betegségek fészkévé teszi, nem is említve azt, hogy esőzések alkal­mával a patak vize nem térvén el keskeny alig 20 cmnyi mely medrében, nemcsak a főút jobb oldalát önti el, hanem az ország­úton átmenve és széjjel folyva a túlsó ol­dalt is elárasztja, úgy annyira, hogy a fő­utca baloldalán lakók mindannyiszor csak kerülővel s bosszankodással juthatnak laká­saikba. Leghelyesebben tenné a városi ha­tóság, — ha azon két házat, — melyeket a szóban levő patak kiáradásával folytono­san nedvesít s melyek száraz, egészséges lakásokká semmiféle költség árán az adott viszonyok között nem tehetők, hacsak ma­gasabbra nem emeltetnek és köböl nem építtetnek, — a tulajdonosoktól megvenné, (az egyik most úgy is eladó) ha sikerül; ha nem sikerül: tegye meg kisajátításuk czéljából a kellő lépéseket. Hogy a patak folyásának elterelésével kapcsolatban e két viskó is eltűnjék a főút közvetlen széléről, melyre kiugranak, 3—4 méterrel hátrább hagyva a többi házsookat, utczaszépitési szempontból is kívánatos volna. Ha föutcza az utcza, ne türessék meg kivételesen az a pár ház, helyesebi en mondva viskó, melyek a különben is azon a tájon hova tovább, mindinkább szűkülő füutczá- ban utczát akarnak képezni, a két ház ér­téke alig tesz ki 200 irtot. A szóban levő pataknak a mint a utczára lép, egyenes irányban a pár méter­nyi távolságra folyó Zazarba való vezetése szintén alig járna valami számottevő ■ költ ­. t. _ . ■* 1 ’ ■* . /. • ff sEO dLi ; cncuuoii ttl dZ 'LtuÁTy í* föutcza lakóira, hogy egyszer s minden - korra megszabadulnának a patak kiáradása okozta kellemetlenségektől, de egyu ital a föutcza e része is határozottan nyerne va­lamit csinosságban. Mily kellemes látvány volna, ha az eltüntetett patak helyén csi­nosan készített, kavicscsal töltött járda vo- -v nulna végig s annak szegélyét hárs- vagy akáczfasor díszítené! A Zazar baloldalán folyó árokból jő elegendő vízmennyiség arra a czélra, hogy a Nyisztor-féle lakháznál torkoló patakot, * mely innen a városon folyik keresztül, bő­ven elássa s alkalmassá tegye arra az es­Még alig hogy .... Még alig hogy bírhattalak S Íme már is elvesztélek: Oh, abból a szép tavaszból Milyen hamar hideg tél lett! Ki rám hozád virágival A boldogító szép tavaszt; Ilyen korán váratlanul Ilervasztád el örökre azt. • Kegyetlen vagy... s mért? Nem tudom S bár kérdezem nincsen a mi Kegyetlenségednek okát Megtudná nekem mondani. Szerettelek . . Hü árnyékként Kisértem minden léptedet; Te eitiprád, árnyékomat: Mert csak fény, csak a kell neked! De légy nyugodt! többé soha Nem koldulom szerelmedet, Soh’se kérem, hogy visszahozd, Az eltűnt boldog perczeket. Isten veled! Lesz még idő, Midőn megbánod tettedet, S ha nem szerettél is soha, De fogsz sajnálni engemet. De szánalmad nem kell nekem. Bár összetört e szív, de még A fájdalom között is van El benne egy kis büszkeség. Ne hidd, talán, hogy ne volna S nem lesz erőm lemondani: A hit, remény és szeretet Meg fognak rá tanítani. Isten veled! ez te hozzád Utolsó búcsúzó szavam: Élj boldogul! s ne légy soha, Mint én olyan boldogtalan. A viszontlátásig.*) Fekete ruhában sűrű fátyollal borított arcz- czal őrültként siet egy gyászoló nő a temetőbe, Karján koszorút visz s márvány -— tört oszlopot ábrázoló — sírkőre helyezi és sir, zokog keser­vesen . . . Közbe-közbe szaggatott fuldokló hangja hal­latszik . . . oly rémes ez itt a temetői magányban, »Te voltál az igaz, te voltál a hű . . . sut­togja a gyászos alak. Feledtelek, pedig szerettél ... óh bocsáss, bocsáss meg nekem ! . . . nem tud­tam mit teszek, midőn ö, ki oly szép s oly hűt­len volt — elámított, — hisz olyan édesen be­hízelgő volt a hangja, hogy képes vala fiatal szivemet elcsalni, elvonni tetöled s magához édesgetni. .. . És most utóiért a hatalmas Isten méltó bün­tetése ! A zokogás megszűnik, a suttogó hang elhal s a fátyolos nő gondolatokba mélyed, gondolatai visszatérnek a múltra . . . Szép, fiatal, gazdag s mindenki által iri­gyelt lánykát látnak lelki szemei, bűvölő kék szemek, fekete haj s hosszú selyemszerü szempil­lákkal. 1 *) Ezen 1'rczc.czikket Kovásy Elemér »Apró történetek» czim alatt megjelent csinos kiállítású müvéből vettük át, mely Lévai Mór kiadónál Ungváron i fit 20 krért szerezhető meg. Ajánljuk Ivasóinknak. Szerk. •---a- v^***.. Q______________. ki Akt /A

Next

/
Oldalképek
Tartalom