Vendéglősök Lapja, 1934 (50. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-05 / 1-2. szám

/ 1 V i<0 V rV A it* r V u ^ át £' < I #r ^ %? i** /folyam 1—2. SZÁM Sr !jr 1934. J VM AIt 5. VENDÉGLŐSÖK LAPJA (VE1ÍDÉGLŐ-, SZÁIíIíÓ-, KAVÉSIPABI ÉS KÖZ«!ZDASÁCil SZAKLAP) M. kír. postatakarékpénztár csekkszáma 45.255 Megjelenik havonta kétszer, 5-<*n es 20-án Előfizetési díj félévre IO pengő Hirdetési díj szövegoldalon 50 filler, hirdetési oldalon 40 filler hasábmiUiméterenkint ALAPÍTOTTA : IHÁSZ OTÖ11GT Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, IX., VIOLA-UTCA 3. SZÁM Telei önszánt: Automata 32—2—81 HIVATALOS éíSÁIK: DÉLELŐTT I O ŐKÁTŐL DÉLETÁA 1 ŐKÁIO BeKöszöntő. Boldog új évet kívánnak egymásnak az emberek, pedig még mindig a régi panasz és fájdalom hangzik felénk, ön­kéntelenül is azt kell kérdeznünk, miként fogadjuk most ezt a szokásos köszöntőt. Örömmel, avagy szomorúsággal telt szív­vel ! Vájjon meghozza-e számunkra az új esztendő a már régen esedékes gazdasági megújhodást ! Avagy ez év is csak szenvedést és tönkrejutást jelent iparunknak. Az elmúlt esztendő, sajnos, sok pusztí­tást végzett a vendéglői szakma terén. E pusztítás folytán több régi jónevü vendéglő, szálloda és kávéház szüntette be működését, mert a felszaporodott ter­hek súlyát már nem bírta. Szomorúan kell visszagondolnunk arra, hogy az egy­két év előtt még fényesen berendezett és sűrűn látogatott éttermekben árverési hiénák jelentek meg, hogy vigyorogva elkótyavetyéljék a sok gonddal és becsü­letes munkával szerzett üzleti berende­zést és a még raktáron maradt árúkészle­tet. Sok derék iparos és adófizető polgár maradt munka nélkül és jutott koldus­botra az elmúlt esztendőben. De ma, az új év napján, felejtsük el mindezeket a fájdalmakat és bajokat ! Köszöntsük az új évet bizalommal ! Néz­zünk bátran a szemébe. Talán valami jót láthatunk benne. Tény és való, hogy az utóbbi napok­ban biztató jeleket észlelhettünk. Tud­juk, hogy az egész világ gazdaságilag beteg. A régi gazdasági rendszerek elavul­tak. Üjakra van szükségünk. Az utóbbi napokban már örvendete­sen tapasztalhattuk, hogy a közterhek viselésénél bizonyos enyhítések történ­nek ! Olyan kormány ha tósági rendele- i tek jelentek meg az adófizetés könnyí­tésére, amelyek azt a feltevésünket iga­zolják, hogy a magyar legfőbb hatóságok végre felismerték a súlyos bajokat és megkezdték az elavult gazdasági rend­szer megreformálását. Felismerték, hogy a gazdasági boldoguláshoz újabb mód­szerek, újabb intézkedések vezetnek és hogy a mezőgazdák, valamint a kisiparo­sok megsegítése és érdekeik intézményes támogatása igen fontos állami feladat. A legutóbb megkötött kereskedelmi szerződések a magyar búza, a magyar bor, a sertés, a hízott marha, a baromfi, tojás, gyümölcs stb. magyar termény számára biztosítják a külföldi piacot. Ma már nagyobb mennyiségben kerül­nek ki külföldre, mint egy év előtt. A behozatalt jóval felülmúló expor­tunk — különösen a magyar búza ex­portja -— megjavította kereskedelmi mérlegünket és megszilárdította valu­tánkat. A céltudatos és tervszerű kül­kereskedelmi politikánk frissítőleg hat iparunkra és az egész gazdasági életre ! Azzal a kérdéssel is foglalkoznak az illetékes körök, hogy a mezőgazdasági és ipari termelést a természeti adottságnak megfelelően és a kereskedelmi érdekek­nek is kedvezően alakítsák át. Intézkedés történt abban az irányban is, hogy az állam, a törvényhatóságok és a községek gondoskodjanak sürgősen a közmunkák kiírásáról, a munkaalkal­mak teremtése céljából. A Székesfőváros máris elhatározta a Tabán felépítését. A tavaszra többezer ember jut ezzel munkához. Egyéb közmunkák, mint ál­lami és törvényhatósági utak, hidak és egyes városok csatornázásának építé­sére megtörtént az intézkedés. Az idegenforgalom fejlesztésének kér­dése állandóan napirenden van. Ennek érdekében az új évben Balatonfüredet csatornázzák és vízvezetékkel látják el. A Balaton mentén olyan elsőrangú szál­loda építését rendelte el a kereskedelem­ügyi minisztérium, amely teljesen mo­dern berendezésével az idegenforgalom fellendítését eredményezi majd. Mi, mint fogyasztási üzemek tulajdo­nosai és kezelői, tudjuk a legjobban, hogy mit jelent gazdasági szempontból a köz­terhek fizetésének öt évre szóló enyhí­tése, mit jelent a kisipari hitelkérdés rendezése, ami szintén megtörtént, mert az eddigi ipari hitelszervezeteket to­vábbra is csorbítatlanul fenntartják. Tud­juk, hogy mennyit lendíthet iparunkon a munkanélküliség csökkentése. Ügy to­vábbá mi érezzük elsősorban az idegen- forgalom áldását. Mindezeknél fogva a legújabb gazda­sági intézkedéseket és szervezési mun­kát örömmel üdvözöljük. Megállapítjuk, hogy bizalommal lehetünk az új esztendő­höz, mert gazdasági megújhodásunk elő­jelei már mutatkoztak. Remélhetjük te­hát, hogy az új esztendőhöz fűzött kívá­nalmaink be is teljesülnek. Ezért ol­vasóinknak, a vendéglős, a szállodás- és kávésipar minden egyes tagjának boldog új évet kívánunk ! B. U. E. K. TÖRLEY Popper Mór és Lipót r.-t.. bornagykereskedés Telefoni 48-4-62 Budapest-Kőbánya, Előd ucca 8. szám. Alapíttatott 1869. évben. Az 1922. évi országos szőlő- és borgazdasági kiállításon aranyéremmel kitüntetve. Válogatott uradalmi fajborok. Kérjen saját érdekében árajánlatot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom