Vendéglősök Lapja, 1930 (46. évfolyam, 1-24. szám)

1930-09-05 / 17. szám

<» VOOÉGLŐSÖÍi L4PJA Egy őrültekházába zárt egri vendéglős kiszabadult. A vendéglősről megállapította a törvényszéki orvos, hogy épelméjű. A szerencsétlen ember, akit „előkelő“ származású felesége juttatott zárt intézetbe, elhagyta az elmegyógyintézetet. — Az asszony ismeretlen helyre távozott. Egerből írják : Annakidején foglalkoztunk azzal a regényes öngyilkossági üggyel, amelynek hősnője Kakuk József vendéglős felesége, Seres Julianna volt. Az asszony előbb mint pincérlány szolgált Kakuknál, aki később feleségül vette. A romantikus hajlamú nő egy fantasztikus mesével szédítette el férjét, amelyben szó esett előkelő származásáról és egy vár­kastély pincéjéről, ahol nagyon fontos okmányok, örökségre vonatkozók vannak elrejtve. Mikor aztán a férj látni akarta ezeket az írásokat s autóra ülve, feleségével együtt Ózdra indult, út­közben Sajóvárkonyban az asszony öngyilkossági kísérletet követett el. A sebesültet a férj hazaszállíttatta Egerbe, ahol felgyógyulása után csak rövid ideig élt férjével. Megszökött a városból és magával vitte Kakuk pénzének egy részét is. Pár héttel ezelőtt a vendég­lős visszahozta feleségét Keszthelyről. A családi békesség azonban csak rövid ideig tartott, mert az asszony, hogy, hogy nem, az Irgalmasok elme­gyógyintézetébe záratta az urát. Reding ítél — csak nincs hitel. Sok kellemetlen­séget okozott a múltban a kávésoknak és vendéglő­söknek, hogy egyes vendégek kihasználva a fő­pincérek közismert gyámoltalanságát és vajpuha szivét, félelmetes összegre rugó hitelt vettek igénybe. Ami még nem lett volna baj, de ezek a vendégek ezzel az előlegezett bizalommal nem egy esetben rútul visszaéltek. A nem fizető vendégek megrend- szabályozása végett azután a legtöbb kávéházban és étteremben táblácskát függesztettek ki, amelyen közölték az üzemek tulajdonosai, hogy hitel nincs. A pénztelen kávéfogyasztók és nincstelen borivók elriasztására azután megjelent a hatósági rendelet is, amely szigorúan megtiltotta az italmérések tulajdonosainak a további hitelnyújtást s hogy érvényt szerezzen a rendeletnek, azt is tudomására adta a kávéházak és éttermek tulajdonosainak, hogy a rendelet áthágóit a bíróság nem részesíti jogvédelemben. Amilyen nagy volt az elkeseredés a rendelet megjelenése után a nótárius hitelben- ivók között, olyan örömmel dörzsölték össze a kezüket a főpincérek. De amilyen korai volt az elkeseredés, olyan korai volt az örvendezés is. A kávésok és az étteremtulajdonosok egy szép napon azt vették észre, hogy legjobb törzsvendégeik elmaradnak s a bevételük napról-napra ijesztően csökken. Egy évig hallgattak, vártak a viszonyok javulását s miután az elriasztott fogyasztók még mindig nem akartak megjelenni, titokban helyre­állították a statusquot. Suba alatt újra hitelt nyitottak a megbízhatóbb elemeknek, azok azonban alighanem visszaéltek ezzel a törvényszegéssel, mert most a Szállodások Szövetsége azzal a kérelem­mel fordult a belügyminiszterhez, hogy tegye lehetővé az italáruk hitelezéséből származó követe­lések korlátlan bírói úton való érvényesítését. A miniszter most értesítette a szövetséget, hogy elutasítja a kérelmet s továbbra is fent kívánja tartani a hitelezési tilalmat. Érdekes, hogy az ügy­höz az Országos Mezőgazdasági Kamara is hozzá­szólt és jelentésében megemlíti, hogy az italfogyasz­tás csökkenését nagyrészben a korcsmái hitel meg­szüntetése idézte elő. A belügyminisztert minden­esetre a legnemesebb intenciók vezették, amikor a hitelnyújtóktól megtagadta a jogvédelmet. A sta­tisztika, helyesebben a rendőri megfigyelés szerint ugyanis Budapesten ma még több a részeg, mint amennyi a tilalom kibocsátása előtt volt. Hamisított keserűvizet hozott forgalomba egy ügynök. Tavaly az év végén egyre-másra vitték Hauer Rezső cukrász Budapest, Vili., Rákóczi út 49. szám Telefonszám : József 426—04 A család felháborodva tiltakozott ez ellen az eljárás ellen, segíteni azonban nem tudott, mert Kakuk József vendéglős szabályszerűen kiállított tisztiorvosi bizonyítvánnyal került a kórház elme­osztályára. A szokásos bírói eljárás vetett véget Kakuk József különös kálváriájának. A kórházban megjelent Szi­lágyi József dr. törvényszéki orvos és Temesváry István ellenőrző szakértő, hogy megejtsék a vizsgá­latot a járásbíróság megbízásából, ahol iíyen esetek­ben megindítják a gondnokság alá helyezési el­járást. Ez az orvosi vizsgálat megállapította, hogy szó sincsen ön- és közveszélyes őrültségről, legfeljebb súlyos idegbajról, ami azonban nem ok arra, hogy valakit az őrültekházába zárjanak. A vizsgálat eredménye- képen Kakuk Józsefet néhány napi kényszerű rabság után elbocsátották a kórház elmeosztályáról. Az „előkelő“ feleség már nem várta meg kiszabaduló férjeurát, mert a sikerült „csíny“ után végleg el­utazott Egerből. vissza Unger Ignác és Feuer Lajos kereskedőkhöz a náluk vásárolt, keserűvizes palackokat azzal, hogy tartalmuk zavaros, szennyes és élvezhetetlen. A kereskedők, akik természetesen visszaadták a pénzt vevőiknek, emlékeztek, hogy a keserűvizet kevéssel korábban Lauter László ügynöktől vették. Ezért feljelentést tettek ellene csalás címán azzal, hogy 45 palack Igmándi és 135 palack hamisított Ferenc József keserűvíz eladásával jelentékeny kárt okozott nekik. Feljelentésükben azt a gyanújukat közölték az ügyészséggel, hogy az ügynök üres palackokat vásárolt össze és azokat glaubersós oldattal töl­tötte meg. Az eset tudomására jutott Schmidthauer Lajosnak, az Igmándi keserűforrásviz tulajdonának is, aki erre szintén feljelentést tett az ügynök ellen. Schmidthauer kárát 10.000 pengőnél is többre érté­kelte, mert a kereskedők akkortájt a hamisított keserűvíz forgalombakerülésekor azt hitték, hogy valóban rossz a cég keserűvize és a vásárlásról lebeszélték vevőiket. A nyomozás során meg­állapították, hogy az ügynök Rosenschein Nándortól vásárolt olcsó és gyenge keserűvizet, azt még föl is hígította, azután az Igmándi és a Ferenc József keserűvíz címkés üvegeiben valódi keserűvízként eladta. Erre azután a rendőrség letartóztatta Lautert és átkísértette az ügyészség fogházába, ahonnan azonban vizsgálóbírói végzés alapján rövidesen szabadult. Most tűzött ki ebben az ügyben tárgyalást dr. Tajnel büntetőjárásbíró, azonban Lauter László nem jelent meg. Az amerikai „alkoholcsempészet felügyeleti jogá­ért“. Newyorkból írják: Sackes Legs Dimont, a hírhedt amerikai világfi és betörő a White Star Line „Baltic“ nevű gőzösén útban van Európa felé. Távoílétében a newyorki rendőrség házkutatást tartott egyik híve brooklyni lakásán, ahol meg­találta a betörőkirály fegyverraktárát. A rendőrség nyolc bombát, huszonnégy kézigránátot, nyolc páncélmellényt, huszonkilenc láda revolvergolyót és huszonkét revolvert talált a raktárban. A rendőr­ség a nagy fegyverkészletből arra következtet, hogy az alvilági bandák között újabb háború készül az alkoholcsempészés feletti felügyelet jogáért. Azt hiszik, hogy a Racketeer-banda, amely jelenleg „kormányon van“ a szeszcsempészek között, el akarja hárítani A1 Capona, a hírhedt csikágói betörő­főnök newyorki területre való átterjeszkedését. Az asztalterítés művészete. Olyan időket élünk, amikor mindennél kedvesebb lett a lakás, az otthon. Az augusztus 30-án megnyílt Lakberendezési Vásár vezetősége épp ezért nem elégszik meg a szokásos őszi berendezkedés céljait szolgáló nagytömegű bútor, szőnyeg, csillár és háztartási cikk káprázatos felvonultatásával, hanem olyan attrakcióról is gondoskodik, amely szintén a lakás díszét szolgálja, de már a művészet mesgyéjén mozog. Olyan asztal­9930. szeptember 5. terítési kiállítással kedveskedik a vásár látogatóinak, ami már maga is megérdemli, hogy a kedvéért meg­tekintsék a vásárt. Ezüstnemügyáraink, porcellán- gyáraink a legnagyobb szeretettel karolták fel az eszmét és szállítják az asztalterítési csoport részére az ezüst- és porcellándíszeket — négyszázezer pengő értékben. A huszonhét fülkét lefoglaló asztal­terítési csoportot Szécsi-Hacker József, az ipar- művészeti főiskola tanára rendezi, aki elmondotta nekünk, hogy a hangsúlyt az asztalterítési csoport tanító jellegére fekteti. A vásárt látogató hölgy­közönség tehát megtanulhatja, hogyan kell teríteni a kocktail-asztalt, bridge-asztalt stb., hogyan kell szervírozni külföldi mintára abrosz nélkül, csak a kristálylapokon, milyen legyen egy week-end asztal a zöídben egy autó mellett, vagy a kertben, reggeli­nél. Minden stilszeríi lesz ebben a valóban festőién szép művészi csoportban és minden valódi. Az ezüst éppúgy, mint a porcellán és a rét, amit oda­varázsolnak az Iparcsarnokba, hogy a terített week-end asztal kellőképpen érvényesüljön. Az asztalterítési csoport egyébként harmonikusan olvad bele a hatalmas bútorvárosba, amely mint kis szigetet körülöleli. A vásárt Búd János kereske­delemügyi miniszter nyitotta meg. Ki akarta dobni a vendéglőst saját vendéglőjéből. Még július 12-én történt, hogy Huber Nándor sop­roni napszámos betért Steiner Lajos hátulsóuccai bormérésébe és ott nagyobb mennyiségű bort elfogyasztott. A sok bor nem tett jót Huber idegei­nek, mert azok felmondták a szolgálatot és sok olyant műveltettek gazdájukkal, amit bizonyára ő sem akart. Ez a művelet abból állott, hogy neki támadt a bormérés tulajdonosának, akit ki akart verni saját vendéglőjéből. A nézeteltérés a rendőr­ségre került, ahol kihallgatták a feleket, majd három napi elzárásra ítélték a barátságtalan nap­számost. Veszett disznó húsából lakmároztak a cigányok. Könnyen Tömegszerencsétlenséget előidézhető eset történt a vasmegyei Zsida községben. A szentgott­hárdi járásban, így Zsida községben is veszettség lépett fel a sertések között. Az egyik zsidai gazda egyik nap azt vette észre, hogy sertései betegek. Azt hívén, hogy az állatnak a torka beteg, hozzátartozói és egy ottani cigány segítségével megvizsgálták a sertés száját, de mert a bajt nem találták meg, jelencették a betegséget az állatorvosnak, aki hama­rosan megállapította, hogy a sertést, amely időköz­ben el is pusztult, veszettség ölte meg. Mivel a négy férfit és a nekik segédkező cigányt a sertés „orvosi beavatkozás“ közben kissé megmarta, az orvos vala- mennyiüket a Pasteur-intézetbe utalta. A cigány azonban tiltakozott az ellen, de amikor látta, hogy nem bújhat ki alóla, bejelentette a csendőröknek, hogy miért csak őt akarják „oltogatni“, amikor Zsida cigányputrijának mind a harminckét tagja „megveszik“. Beváltotta, hogy meglesték hova ássák el a veszettségben elpusztult sertéseket, azokat fel­ásták és nap-nap után disznótoros lakomát csaptak az ingyen húsából. A csendőrség, habár a cigányok indignálódva tiltakoztak ellene, hamarosan meg­állapította, hogy huszonöt cigány vett részt a hát- borzongató lakomákon. Amikor aztán figyelmez­tették a cigányokat, hogy életükkel játszanak, ha nem engedik magukat oltani, készséggel alávetették magukat annak, hogy felszállítsák őket Budapestre. A huszonöt cigányt csendőrfedezet mellett szállí­tották a Pasteurba. Lúgkövet ivott egy vendéglős felesége. Minap este Pesterzsébeten, a Rákóczi út 26. szám alatti vendéglő tulajdonosának felesége, a 26 éves Horváth Sándorné lúgkőoldatot ivott. Életveszélyes állapotban a Rókus kórházban ápolják. Családja iránt nagy a részvét. Faragó és Simonits szobafestő, mázoló mesterek Budapesti VI. ker.f Paulay Ede ucca 61. Próféta ucca sarok. Hívó telefon: Aut 194—21 Kedvező fizetési feltételek

Next

/
Oldalképek
Tartalom