Vendéglősök Lapja, 1925 (41. évfolyam, 1-24. szám)

1925-10-20 / 20. szám

6 VENDÉGLŐSÖK LAPJA 1935. október 30. fényűzési adó címén be kell szolgáltatnia. A Ieg- eklatánsabb példa erre a 6 0—650 koronáért beszerzett zsemlye, melyet 800—850 koronáért árulunk s amelyből az eredeti beszerzési árnak 15°/o-áí be kell szolgáltatnunk. így tehát egy zsemlye nyers haszna 100 korona ienne, amely­ből az elárusító személyzet 50 koronát kap, tehát 110 korona legyen az az összeg, melyből üzleti kiadásainkat, közterhein két, saját élet­fenntartásunkat fedeznünk keli, míg a kincs­tárnak, amely semmi rizikót nem visel, csaknem ugyanennyit adunk át. — Némi eltéréssel ugyanez a helyzet a többi cikkeknél is és határozottan mondhatjuk, hogy a legtöbb iparűző nagyon beérné azzal a jöve­delemmel, melyet fényűzési adó címén beszol­gáltat. ^ — Úgy véljük, hogy elérkezett ezek szerint a legfőbb ideje annak, hogy a fény űzési adó kérdése revízió alá vétessék. Nézetünk szerint a fényűzési vállalattá való minősítés teljesen eltörlendő volna és legfeljebb az egyes cikkek lennének fényűzési cikkekké deklarálandók. Ezek fényűzési adója — amint az már ezidő- szerint is részben gyakorlatban van — a ter­melés vagy behozatal helyén volna beszedendő, úgy hogy a kávéház a fényűzést adó adminisz­trációjától is mentesítendő lenne. — Természetesen az ily módon mentesített üzemek bevételeik után, amíg ez a kötelezett­ség fennáll, forgalmi adó fizetésére lennének kötelesek. Meg vagyunk győződve, hogy ereform életbeléptetése eseten a kávéházak árainak mér­séklése lehetővé válik és e mérsékelt árak által előidézett forgalomnövekedés az egyéb adó­nemek révén kárpótolni fogja a kincstárt a fényűzési adó címén elmaradt bevételekért. Üzleti hírek. Oaál András és Gyula étterme IX. Ferenc körút 2. szám alatt megnyílt. — Bem Rezső megvette a II. Margit körút 8. szám alatti Sárga csikó vendéglőt és Bem apóhoz címmel megnyitotta. — Mész Kálmán átvette a Hadviseltek Orsz. Gazd. Szöv. éttermét a VII. Nyár u. 29. sz. alatt. — A kaposvári vas­úti vendéglő egyike az ország legjobb és leg­szebb hasonló üzemeinek most, mióta Kardos József, volt kecskeméti pályaudvari vendéglős vette kezelésbe. Áldozatkészségének és szaktudá­sának az eredménye az a nagy föllendülés, amelyet meglepetve konstatálnak a szakemberek. mn BUDAPEST, V„ DOROTTYA UTCA 9. “ ” *** ™ Telefon : 3S—20 Alapíthatott 1858. Szállodai és éttermi fehérneműek: Asztalneműéig kerti abroszok, len- és pamutvásznak, törlőruhák eredeti gyári árakon HERCEG 11ISCHGRM LAJOS PINCÉSZETEI TOKAJ '—> BUDAFOK '—* SÁROSPATAK KözDonti iroda : BUDAPEST, ÍV., VÁCI UTCA 27-33. (Piaristák palotája) Telefon : 56—20, 109—14 íchwlek Sándor imtkéses mester, Budapest, VII., Király utca 3. Telefon : József 123—19 Valódi francia szakácskések nagy választékban! Mindennerrű ólnsOésokrU evSkísek és fiiiák jp.fitáüát, »imalorrasitásál, valamint elkopott késpengék pótlását nlt-s^n gyorsan vállalom. BORTÖR VÉN YKI VONAT BORNY9LVÁNTARTÓ FÜZET ÁRÚJEGYZÉK ÉS RN9NDEN ÜZLETI KÖNYV a “Pátria” Irodalmi Vállalat és Nyomdai R.-T. nyomtatvány­osztályában, Budapest, IX., Üllői-út 52. szám szerozhotö be Ml ÚJSÁG? Az állam a söntésben. Az újjáéledő tervek szerint a földmívelésügyi miniszter bel- is kül­földön bor-közraktárakat akar létesíteni és azokat bodegaszerű poharazó üzlethelyiségekkel egybe­kötni, ahonnan persze palackszámra is vásárol­hatna a közönség. Amellett pedig a hazai köz­pincéket is teljesen és modernül fel akarja szerelni s ott annyi jeles minőségű bort össze­gyűjteni, amely ezen bel- és külföldi üzlet le­bonyolításához szükséges. Mivel százötvenezer hektoliternél többet az állami köz- és egyéb pincékbe alig lehet elhelyezni, ennek az össz­értéke pedig 100—150 papír milliárdnál nem több, az államnak ennyivel kell az üzletbe indulnia. Ezzel a földmívelésügyi miniszter fel­csapna nemcsak Magyarország, de az egész világ legnagyobb borvállalkozójának, amit bizonyára a borkereskedelmi körök nem üdvö­zölnének általános rokonszenvvel. Számos kis- és középnagy borkereskedelmi cég meg fogna szűnni, a kereslet sokoldalúsága csökkenne és tönkremene sok korcsma és vendéglő is. Ki fogja ezt az óriási tömegbort kezelni és eladását irányítani? Ezen az „üzleten« nemcsak nyerni, de igen sokat veszíteni is lehet (főleg ha váratlan politikai vagy gazdasági komplikációk állanak be). Még mindig nem teszünk le a reményről, hogy a halvaszületett terv kivihetetlenségéről még jókor meggyőződnek az illetékesek, mielőtt a saját milliárdjainak a romjai megint a mi szakmáink üzemeiben is érzékeny pusztulást okoznának. Likőripari tanfolyam a M. Kir. Erjedéstani Inté­zetben. A M. Kir. Erjedéstani Intézet f. é. november hó 9 tői 19-ig likőripari tanfolyamot rendez. A tanfolyam a likőripar teljes elméleti és gyakorlati tudnivalóit felöleli. Tandíj kétmillió korona, melyben az összes gyártási nyers­anyagok, továbbá a hallgatók által a gyakorlaton előállí­tott likőrök ára is bent foglaltatik. A tanfolyamot sikerrel végzett hallgatók látogatási bizonyítványt kapnak. Jelent­kezni lehet a tandíj előzetes lefizetése mellett november 1-ig fenti intézet igazgatóságánál (II., Debrői-út 15). A hallgatók száma korlátozva van s azok a jelentkezés sorrendjében vétetnek fel. Családi hír. Mészáros Győzőnek, a Kávés- ipartestület népszerű alelnökének a leánya, Fischer Rezsőné egészséges és szép kis leány- gyermeknek adott életet. A szülőknek és az újdonsült nagypapának sokan kívántak szeren­csét a szakmából. Adományok. A Hüttl Tivadar-cég porcellánedénye- ket, a Hattyú gép mosoda pedig fehérneműeket adomá­nyozott a Budapesti Kávéházak Ipartestületének szakisko­lája számára. Az Ipartestület meleg köszönőlevelet inté­zett a nemes érzésű cégekhez. A Marathoni futóhoz címmel nyilt meg a Tisza Kálmán téren Király Pálnak, a Royal- étterem európai hírű atléta-kiszolgálójának a vendéglője. Régi főnöke, Gundel Károly tapasz­talataival és útmutatásával indult ennek az önálló üzletnek Király. Az eddigiek alapján bizonyosra vehető, hogy a kitűnő marathoni futó, mint vendéglős is egyike lesz hamarosan a legnépszerűbbeknek és a legjobbaknak a szakmában. Pincérsztrájk miatt nem tudott elindulni egy gőzös. Le Havre francia kikötőből a La France nevű óriás gőzös nem indulhatott el a rajta alkalmazott 150 hajópincér sztrájkja miatt. A sztrájk a főpincér durva magaviseleté miatt tö>t ki. A gőzös, bár tele volt utasokkal, napokig a kikötőben vesztegelt, amíg békésen meg nem egyeztek a pincérekkel. Az „Erdélyi borozó“ 25 éves jubileuma. Huszonöt esztendő nem valami tulhosszú idő az idő végtelenségében, egy üzem fönnállása és különösen a gazdasági összeomlások szinte egymást kergető mai korszakában nem lekicsiny- lendő. Az „Erdélyi borozó" 25 esztendeje áll már fönn, melynek emlékére e hó elején az ott dolgozó személyzet részvételével fényes banket keretében ünnepeltek meg. A jubileum jelentő­ségét Pnrjesz Imre szerkesztő ismertette. A név­telen újságírók nevében Krúdy Gyula író mondott hatásos beszédet. Horváth János pedig az üzem munkássága részéről szólalt föl és köszöntötte az ünneplőket. Szent István Portersör a Polgári Serfőzde páratlan sörkülönlegessége UlbLäHBl PEZSGŐ Schaumburg-Lippe her­ceg udvari pincéje Villány Központi irodája: Budapest, V., Nádor-u. 16 BRUCK J. HENRIK VASBÚTORGYÁROS BUDAPEST MintaraKtár» VI., Andrássy-út 38. Gyár > IX., Liliom-utca 8, Gyártmányai s Vasbútorok, rézbútorok, sodrony­ágybetétek, kerti bútorok, gyermek­kocsik Szállodai és éttermi berendezé­seket a legjutányosabb árban a lehető legkedvezőbb fizetési feltételek mellett vállalom.

Next

/
Oldalképek
Tartalom