Vendéglősök Lapja, 1923 (39. évfolyam, 1-24. szám)

1923-01-01 / 1. szám

2 VENDÉGLŐSÖK LAPJA Hungária Bank Export bor osztálya Síjét termésű és egyéb fajborok. — legnagyobb választék, legolcsóbb árak Budapest, V.. Rudolf-rakpart 1. Nagyban—kicsinyben. Telefon: iroda 190 19, lakás 157-69. (Tudományos Akadémia épületében) Sző'őtelepek: Soltvadkert, Borota, Dzsidapuszto, Szentendre, Alérgespuszta a—an—i—íum b mmmmmmmmmmmmmmmmuMBammmamammmmammm Boldog újévet kíván olvasóinak, hirdetőinek és barátainak a VENDÉGLŐSÖK LAPJA szerkesztősége és kiadóhivatala. Az általános kereseti adó. A régi III. o. kereseti adót 47 évi fennállás után felváltotta a f. évi január hó 1-én életbelépett általános kereseti adó (1922. évi XXIII. t.-c.), amelyre nézve már megjelent a vonatkozó végrehajtási utasítás is. Äz általános kereseti adó megszűnt állami adó lenni, mert a törvény ezt átengedte a községeknek, alapjait azonban állami és községi hatóságok együttesen nyo­mozzák ki, azonban az adóalap megállapítását az állam" magának, illetve felebbvitel esetén a felszólamlási bi­zottságnak tartotta fenn. Előre látható volt, hogy ennél a törvénynél a nem­zetgyűlés széles jogkört és nagy hatalmat hagyott nyitva a pénzügyminiszter számára, amivel élt is a végrehaj­tási utasításban, amelyen vörös fonálként fut végig a hivatalnoki túlbuzgóság az adózók könyvkötelességé­ben és a mennél több adóalanytermelésben. Ez az »Utasítás« teljesen ráfekszik az iparosságra, a munkásságra is, de egyúttal a teljes felkutatás jogán belenéz még a borravaló-zsebekbe is. Minthogy a jelenben inkább a tájékoztatás a cé­lunk, felfüggesztjük az előzetes bírálatot a legrövidebb gyakorlat kifejlődéséig és kérjük olvasóinkat, hogy nagy figyelemmel tanulmányozzák alanti tájékoztatásunkat, mert a legkisebb gondatlanság is súlyos zaklatásokat és bírságokat vonhat maga után. Nemcsak kegyetlenség, de nagy felületességre vall az is, hogy a törvény szövegéből nem is sejthető, de annál kérlelhetlenebb »Utasitás«-beli kívánalmakra való berendezkedésre a pénzügyminiszter ur mindössze egy hetet engedélyezett, amennyiben az »Utasítás« dec. 25-én jelent meg, a törvény pedig január 1-én lépett életbe. Ha tekintetbe vesszük azt, hogy iparosaink túlnyomó része munkásból lépett át az önállóságba, bizony nagy ridegségre vall egy magasabb képzettséget kívánó tör­vény előkészületeire pár napot engedélyezni. Részünkről sokszor foglalkozunk adókérdésekkel és különösen felhívtuk olvasóinkat a könyvelés beveze­tésére s akik figyelemmel olvasták gyakori tanúimé­it—■—— nyainkat, azok előtt a már életbelépett uj rendszer nem lesz egészen ismeretlen terület. R végrehajtási »Utasítás« terjedelmes szövegű ren­delet, amelyet a lehető legrövidebb alakban és köny- nyen érthető szövegben, a dr. Újlaki-féle vázlat sze­rint alább ismertetünk — tekintettel a vendéglős iparra: Rz a Só tárgya. Mindazon jövedelem, amely nem házból, földből vagy a társulati adó alá eső jövedelemből folyik be, — ál­talános kereseti adó alá esik Adómentes a heti 1500 kor. vagy havi 5000 koro­nás fizetés és a közönséges napszámosmunka. Adóalap a kirovás évét megelőző évbeli összes bevételünk, amelyből levonhatjuk azokat a kiadásokat, amelyek a kereset megszerzésére szükségesek, vagyis, a rezsiköltségeket. Azt a kiadást, amelyet lakásunkra, ruházatra, élelemre, gyermekekre, szóval a családra költünk, nem vonhatjuk le, tehát ez adóköteles. A lel­tári vagyon elhasználódása fejében leírásnak van helye. Levonhatók: az illetékek, kárbiztositás, az üzemet ter­helő állami és községi közvetett és forgalmi adók, illetékek, vámok, járulékok, munkásbiztositási dijak, bé­rek, fizetések, adóssági kamatok és az első szervezés költsége. Levonásnak azonban csak akkor van helye, ha a tiszta jövedelmet a brutto bevétel és a kiadások té­té 1 szerű bevallása alapján mutatjuk ki, mert álta­lában való becslés esetén a bevallott összeg már tiszta keresetnek tekintendő. Mig az önálló ember adója az előző évi jövedelem után vettetik ki, addig az alkalmazottak az adóévben, húzott jövedelmük után adóznak. Az általános kereseti adó mértéke. Az általános kereseti adó mértékét a törvény két­féle módon állapítja meg és pedig: A kereskedelmi, ipari és egyéb önálló haszonhajtól foglalkozásból származó kereset után oly módon, bogig ennél a csoportnál az adó kulcsát a város évre álla­pítja meg legfeljebb 5«/o-ban, amely azonban, ha a város az 5°b-os kulcs mellett szükségleteit fedezni nem tudja, 10vo-ig emelhető. Mivel pedig a maximális án mindenkor a minimális árat jelentette, ennél a cso­portnál a kulcs legalább 5°/o lesz, de ez sok esetber 10%~ig fog fölemeltetni. A szolgálati viszonyból és járulékokból származó ke­resetek után az adó fokozatosan van megállapitvc és pedig különoözöképpen aszerint, hogy heti vaga havi jövedelemről van-e szó. Popper Mór és Lipóí bornagykereskedés Telelőn: Józseí 59—78. X., Kőbánja. Telefon: József 59—78. Ajánlja kiváló borait a budapesti és környékbeli vendéglősök szives figyelmébe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom