Vendéglősök Lapja, 1922 (38. évfolyam, 1-24. szám)

1922-12-20 / 24. szám

VENDÉGLŐSÖK LAPJA 7 FROHNER JÓZSEF R.-T BUDAPEST—BUDAFOK • TELEFON BUDAFOK 42 Pincészet: BUDAFOK a szegényebb szőlősgazdák is kellő mennyiségben be­szerezhetik szükségletüket. A minisztérium az eladás­ból kizárta a közvetítő kereskedelmet, az anyagot egyenesen eljuttatja a termelőkhöz. Intézkedés történt arra is, hogy a rézgálic, a peronoszpora elleni véde­kezés egyetlen szere, szintén megfelelő mennyiségben és jutányos áron álljon a gazdáknak rendelkezésre. R gazdáknak a borkivitel megindítására vonatkozó kérése szintén a kormány gondoskodásának tárgya. Ä szőlőtermelés és a borkereskedelem érdekében teendő további intézkedésekre a bortörvény revíziója alkalmával kerül sor. A bortörvény revíziójával elké­szült a kormány, a tervezetet egy ankét tárgyalja le, amelyen az összes érdekképviseletek résztvesznek. Ä bortörvényt modernizálni fogják, nálunk ugyanis eddig tiltva volt a bor édesitése és szeszezése, a külföld pedig a magas szesztartalmu és édes borokat keresi. Rz édesités és szeszezés megengedése újra verseny- képessé fogja tenni a magyar bort. Szabó István földmivelésügyi miniszter január első felében a parlament elé terjeszti a bortörvény reví­zióját.« Ä jelzett ankétet meg is tartották a miniszter elnök­lete alatt és ismertették a revíziós javaslatot. Ä javaslat három újítást jelent. Megengedi a borédesitést azoknak, akik 3000 hl bortermésnél többet tudnak fel­mutatni, megengedi a szeszezést és lehetővé teszi a bor, illetve a must cukrozását, amely utób­biakat engedélyhez köti, a mennyiség szabad. A javaslat nem fog népszerű lenni, mert a termelők nagyrésze a szeszezés és cukrozás ellen foglal állást.! Egyes gazdák azonban az édesitést a javaslatban kon- templált mértékben nem találták veszedelmesnek, sőt az értékesítésre célszerűnek mondják. Nagy vita fejlődött ki az egri érdekeltség szószólója, Groeber Jenő és az Egri JBorértékesitő Részvénytár­saság igazgatója, Hajduska között. Groeber azon a nézeten van ugyanis, hogy az egri bor jóhimevét’ hátrányosan befolyásolná, ha könnyüfajta borokat meg­cukroznának és egri bikavér vagy más egri bor nevén hoznák forgalomba. Ezzel szemben Hajduska azt az álláspontot képviselte, hogy a bortermelést nem lehet egyes nagyon jómódú, mintagazdák szempontjából meg­ítélni, hanem az összesség szempontjából kel! figye­lembe venni. A magunk részéről ellenezzük a cukrozást és sze­szezést is, mert ezt egyszerűen hamisításnak tekintjük, akár megengedi ezt a törvény, akár nem. Borainknak nem egyszer terjedt már el rossz hire és nem csodálkozunk azon, ha a külföld egészen el­fordulna a magyar bortól olyan rendelet hatálya esetén, mely a bor erejét, karakterét mesterséges keverés utján megváltoztatni engedi. Minek akkor a fajszőlő, a talajkiválóság? R komisz vinkóból a cukor és szesz jobb bort nem csinál, csak drágábbat és nagy hátrányára válnék a szőlő- nemesitésnek egyfelől, más oldalról pedig felvirágzana a borpancsolás, amelynek nyomán a komisz lőrék és murcik csak az aszpirin és pyramidoníogyasztást len­dítenék fel. Gyenge talajból, hitvány szőlöfajból, hanyag művelés mellett cukorral és spiritusszal sem lehet jó bort ki­hozni, de a jónak a hírét' ilyen »újításokkal« el lehet rontani. Nincs olyan sok kiválóságunk, hogy azok mel­lett a világhírű magyar bor diszkreditálását megenged- hetnők. Miképpen a zempléni búzából nem lehet ren­delettel és vignettával alföldi búzát csinálni, aképpen nem lehet spiritusszal előléptetni a homoki bort sem. Ä tervezett reform használhat a nagy borkereske­dőknek belföldi eladás szempontjából és a silány bo­rok termelőinek áremelés céljából, de a magyar bornak és a földmivelésügyi kormánynak — bizony nem hasz­nál. Az etyeki karcos maradjon etyeki és ne akarjon tarcali lenni, aki pedig a magyar föld lennelvényeí- nek jellegmegőrzésére hivatalból vállalkozik, ne en­gedje meg a borral való pancsolás semmilyen lehető­ségét. A bor akkor is pancsolt, ha nemcsak vizet, hanem akár cukrot, akár spirituszt tesznek bele, — ami ez- időszerint hazánkban büntetendő cselekmény. KESZTLI KARÁTSONY ÁDÁM soltvaűkerti bortermelő borainak pincéje BUDAPEST Német-utca 1. József-kőrut sarokház. ■ nBBIISHIIBEinBBinHiaillSaiHmiSIIIHBIWiBHaiBSfllBIMtlflff [Székely Mihály Részvénytársaság} Budapest, VII., Rottenbi!ler-utca 35. - Telefon : József 112—81. - Sürgönyeim: Borszékely. Központi pincészet: Budafok, Dunasor 6. HOLLY EPE ÉS TSA Mindenfajta kánlemezek. Asbest kénlemezek. Budapesten, VI. kerület, Felsőerdősor-utca 48. szám. Telefon száma: József 166-24. •‘PASTEUR IT' Pincegazdasági cikkek

Next

/
Oldalképek
Tartalom