Vendéglősök Lapja, 1913 (29. évfolyam, 1-24. szám)

1913-12-20 / 24. szám

1913. deczember 20. VENDÉGLŐSÜK LAPJA t> a kiváló bőr- és üthiumos gyógyforrás, vese- és halhólyagbajok- nál, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és lélegzési szervek hurutjainál kitűnő hatású. SCHULTES ÁGOST Szinye-Lipóczi Salvator forrás-Válíalat. Budapest, V. Rudclf-rakpart 8. tartani nyugateurópai társaival. Köztük a nehány legjobbnak, Ízlés és színvonal dolgában nincs oka restelkedni, ha a nagyszerűségnek azt a pompáját még nem is érhetik el, amit pl. a lon­doni Savoy, a párisi Hotel Eduard VII., vagy a Grand Hotel jelentenek. Ami pe­dig a száz esztendőt illeti: ez itt a pesti hotel történetében is, ugyancsak más képet hoz elénk. A régi pesti vendégfogadó képét, ami egy mai dunaparti hotelhez úgy viszonylik, mint egy »der­nier mode« szerint öltözködő dandy, p kisvá­rosi arszlánhoz. Jóllehet a múlt század huszas éveiből való útleírások, mind felérnünk a pesti hotelek vendéglátó szívességét, magyar kony­hájuk kitűnőségét. E pesti hotelek közül az elegánsabb »Európa« már ép úgy a mulité, mint a »Fehér bárány«, a »Hét válasz­tó-fejedelem«, vagy a betyár-romantikáju »Két p i s z t o 1 y. < Ami még emlékezetüket ide­jük.e, ez a mai »Angol királynő« házá­nak egy emeletig terjedő része, ahol a XVIII. század végén hii es »Kemnitze r’s ebes H a u s« kávéháza és vendégszobái áll:ak. Aztán a Dorottya-utcza saikán lévő »István ki­rály«, amelyet eredetileg szerényebb foimában ugyancsak a XVIII. század végén, a nagy ma­gyar építőművész, Lechner Ödön egyik őse, L e c h n e r István épített. S a Rákóczi-ut elején álló »Fehér Hatty u«, amelynek mai érdekes­sége, hogy ódon szobáiban szokott megszállni, ha Pesti e jön, a finom- és álmodólelkü festő­művész, bá.ó Mednyánszky László. (Világ.) I í Magyar borok. Másfélszáz évvel ezelőtt, amikor egy Bruck- | m a n n nevű porosz tudós beutazta Magyaror- S szágot, csodálkozva iit róla, hogy annyi nálunk 1 a bor, hogy mivei kevés a hordó hozzá, az j emberek nem egyszer kénytelenek borral telt hordóikat az országúira kitenni, hogy boldog- i boldogtalan üiitsen belőlük. Ugyanő említi, hogy a lakosok az akácfavirág mennyiségéből követ­keztetnek jobb, vagy gyöngébb szüretre. A régi magyar szőlőművelés emlékei bár gyér, de érdekes nyomait mutatják a tősgyökeres ma­gyar népéleti szokásoknak. Kora tavasszal, mi­helyt megkezdődött a szőlőmunka, Szepes, Sá­ros és Ung vármegyékből a lengyel k r a j á - 1 nerek és magú tán erek karavánjai sze- j delözködtek Tokaj felé, hogy amit nyáron át ott kerestek, télire ismét hazavigyék. A munka javaiésze szakmányba ment. Mihelyt érni kez­dett a szörp, a földesuraság kirenöelte az egyes szőlőteiületek pásztorait. Lőrinc napján össze­gyűltek a suhancok a ialuházán s annak rendje szeiint fölesküdve, állomásaikra tértek. Mind­egyik megkapta a fölszerelést: egy hatalmas ke­replőt, amelyet ma kevés elkényeztetett kéz bírna fölemelni, de a régi szőlőpásztor egész nótákat játszott ki íajta szigorú taktusban. Volt ezenfelül parittyásuk, amellyel az ügyesebb su- hanc négy-ötszáz lépéstől biztosan talált, ezért nem is volt szabad vele a földdel egy irány­ban, vágy lakott helyek felé célozni. A vállán puska, a kezében ujjnyi vastagságra font os­tor büszkélkedett a szölőpásztornak, s az utób­bival akkoiákat tudott pattantam, hogy a föl­riadt nyulak és madarak megrettenve bújtak el előle. Tokajban legtöbbnyire Simon Juda napján, ok­tóber 28-án kezdték a szüretet. Ezt megelőzően ! Tokajban és Tállyán igen népes vásárok vol- j tak, amelyeken megjelentek a bécsi és pesti ke­reskedők is uj cikkeikkel, olcsó arany-portéká- j ikkal, melyeket húszszoros áron varrtak a jám- i bor nép nyaakába. De az előkelő világ masa- | módjai sem tartották méltóságukon alul valónak, hogy itt keressenek maguknak piacot; valódi cserekereskedés fejlett ki ilyenkor s a hires to­kaji nem egyszer finom olasz szövet alakjában kei ült vissza a tulajdonos kezébe. Fönt a hegyen ezalatt a p a 1 i r felügyelete alatt a szedők katonás rendben haladta« út­jukon, hogy a gondosan kiválogatott aszu-sze- mekből a felséges eszenciát nyerjék, a kö­zönséges szőlőt o r d i n á r é boná tapossák, vagy a kettőt megfelelő ahányban máslássá ke­verjék. A tokaji európai hírneve már korán szé­delgő üzérkedésnek szolgált cégérül s az eszen­ciát kivéve, ami jobbára a bécsi Burgban fo­gyott el, több hamisítvány jött forgalomba t o- kaji név alatt, mint amennyit valaha ter­mett a Hegy alja. Elszászban már a 18-ik szá­zadban úgynevezett szalmaboi t gyártottak tokaji gyanánt, magyar szőlőnek száraz, meleg szobá­ban, szalmán való aszalás utján. A tokaji bor hírességét még sem a Afátyás- kori történetírók, sem a II. Ulászló udvarában élt Cuspianus nem ismerik. Ekkortájt a sze- r érni volt a borok királya, mellette a vácit és a sümegit kedvelték legjobban. Csak a j török hódoltság megszűnése után lett hires a Hegy alj a. Ekkor kezdték kassai, eperjesi, bártfai és lőcsei kereskedők összevásárolni az | aszút. Sokkal régibb hire van a ruszti ,a s z n V nak. Már Máiia királynő idejében sokat emie- 1 geíik, egy 1655. évi törvénycikk pedig dicse­iden emeli ki Ruszt kitűnő borát. A budai borok közül különösen a sashegyi vö­rösnek volt már több száz évvel ezelőtt jó hire; főképpen a bécsi uii nép kedvelt itala volt. fi borhamisításról. A borhamisítás a chémia előrehladása folytán ma má; épen olyan tökélyre vergődött, mint bármi más hasonló üzérkedés, Ez a jövedelmező mesterség azonban nem uj keletű, mert regenle is alaposan ismerték m'nden csinját-binját, kü­lönösen az óko ban űzlek előszerrtst'el a nyere­ségvágyó kalmárok, akik a leggyafurtabb mód­szerekkel dolgoztak. A bor lényé! pé dául égetett gipsz hozzáadása által fokozták, — ez az eljárás még ma is szokásos Francziaországbn, — vagy gyantával és szurokkal. Ez az eljárás Zante és Cyprusban a finomabb boroknál mainap >'s alkal­mazásban van, konzerválás czéljából. A kivi­teké szolgáló borokba tengervizet öntöttek, hegy a szabad savakat lekössék, azonkívül márvóny- lisztet, hamut és szénsavas meszet adtak hozzá. A bouquet emelése vagy színezés céljából külön­féle porokat vagy aromtikus esszencziákat hasz­ná tak, pl. mirtusbogyót, tömjén1, keserű man­dulát, spárgavirágot, sáfrányt, rózsao'.ajt, ürmöt, terpentint, fahéjat, ezédrusolajt, olivolajat stb. éppen úgy, mint ma is az olcsó bo.dói borokat mályvával, áfonyával, bodzabogyóvai s amilln- festékkel színezik; ezek aránylag állaimban szerek a higanyhoz s kénsavhoz stb. képest, amely anyagok ilyen czétból való használatát a brüsz- szeli magist. atusnak 1384-ben el kellett tilta­nia. De az ókor sok borismarője és hi giénikusai még az ártalmatlanabb javításokat is elitéi, p i o s c o í i d e s, akinek gyógyszertana a leg­újabb időkig nagy elismerésben részesült, ezt mondja: >a tengervízzel vegyitett bor a gyomor­nak rossz, az idegeknek ártalmas, a lábadozó betegnek elviselhetetlen, a gipsztartalmu bor jdegzavaró, fejfájást okoz és hevít«. Pli.rins igy szól: »Ki ne ijedne meg — még ha egészséges is — a má ványnyal, gipszszel, vagy mészszel preparált bortél?« Intő például fö emliti A gr sz- tus császá bizalmas emberét. Cajus P o c u 1­k i u s t, aki gipszezett bor ivása miatt iszo- ryalos kinok között halt meg. De, ha némely szerek, mint pl. gipsz s több efélék alkalmazá­sának ká os voltát ismerték is, sok más, az egész­ségre nagyon ária’mas körülmény mégis elke.ülfe a régiek figyelmét. így a mustot tneggondo- lalanul ó omedény rkben főzték, bá Ni can des költőjük már rámutatott az ólomfehér ártalmas voltá a Ce ezektől eltekintve, a tudatos borhami­sítást is nagyban űzték a régiek, úgy hogy Plinius ez: mondja: »Annyi.a jutottunk, hogy most má. csak a nevei igazak a boroknak; maca a bo már a pincében hamis. Még a legelső ernre eink sem kapnak tiszta bort.« Mint­hogy a római jogban nem volt paragrafus a bo, hamisítás ellen, gyártók, borkereskedők, korcsmárosok versengve árulták s adták el a közönségnek d.ága pénzen hamis boraikat. A közönséges ujbo; 7 fiilé.be, a jobb fajta görög bo ok Sokrates idejében a mostani ürmárték és átszámítás sze. int körülbelül 1—2 koronába ke­rültek. A falernumi bor o'yan kerese t vö t, hogy a te meés a keresletnek nzm tudott megfelelni s Plinius szerint csak 15—20 éves korában, a tibaitiuml bort 10, a slnentln .mit pedig csak 25 éves korában tartották teljesen érettnek. A hamisítók tehát arra törekedtek, hogy az uj- borna« mesterséges utón megadják a régi so­káig érlelt hires bor színét és izét. A görög Dagomeron, általánosan ismert »szaktekin­tély« akkoriban, ene nézve a Következő recep­tet adja: »Vegyítsd az óbor seprőjét olyan cse­répedények porrátö.t részeivel, amelyekben óbo t tartottak, e vegyülékből 44 litert tégy 25 lit or ujborba s hagyd 14 napig hermetikusan el­zárva erjedni s ha akkor megkóstolod, azt fo­god hinni, hogy borod tz éves.« Hasonló re- czeptek az ókori »bőrművészek« kincsesházá- ból mind arra szolgálnak, hogy az ujbort »jóvá« tegyék. »Némely bornál — igy panaszkodik Pil— nius — nem is lehet tudm, milyen a termé­szete tulajdonképpen, mert némely bornak kü­lön gyárai vannak, ahol füsttel, füveknél és ár­talmas medeezinákkal hamisítják.« De még to­vább is mentek: egyes keresettebb borfajok tel­jes hamisításáig. Didymos egy receptje fen- maradt, mely világosan előírja, m féle anya­gokra van annak szüksége, aki aminacunr bort akar készíteni. fi nagyzás hóbortjainak lovagjai, Berlin szenzációja egy uj kávéház. Egy már- ványos, arannyal diszitett, festményekkel ékesí­tett palota. Az uj irodalmi kávéház, -— mondják — mert tulajdonosának régi helyiségé­ben egykor nap-nap után ismert irók, művé­szek, festők és szobrászok találkoztak. Ez a kis társaság azután lassan a maga kőiébe von­zotta mindazokat, akik szintén a művészet és az irodalom apostolai szeiettek volna lenni. Hosszúim tös németeket, szininövendékeket, ide­geneket, olyanokat, akik már Írtak verseket és drámákaat és akik még csak készültek nagy tetteikkel a világot bámulatba ejteni. A levegő e kávéházban telve volt nemcsak szivarfüsttel, hanem nagy tervekkel is, uj irodalmi vállalatok, színházak, klubbok alakultak és semmisü tek meg pillanatok alatt. De a kis tár saság, amely csak ideáljainak élt, nem vette észr e a nevetőket, bízott a maga terveiben, tehetségének erejében, légvárainak való voltában és lassan egy nagy tábort alkotott, amelynek csodájára mások is tömegesen jártak. Közben az igazi tehetségek elma,adtak és az egész kávéház tanyája lett a szellem: tehetetlenségnek. A berlini úgy nevezte, hogy a nagyzási hóbort kávéháza. Café Grössenwahn. Lassan divatossá is

Next

/
Oldalképek
Tartalom