Vendéglősök Lapja, 1912 (28. évfolyam, 1-24. szám)

1912-10-05 / 19. szám

XXVIII-ik évfolyam. 19. szám. Budapest, 19í2. október 5. A HAZAI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, PINCZÉREK ÉS KÁVÉHÁZI SEGEDEK ÉRDÉKÉIT FELKAROLÓ SZAKKÖZLÖNY. Megjelenik havonként kétszer, minden hó 5-én és 20-án. Laptulajdonos és felelős szerkesztő : Előfizetési ár : Egész évre. . . 12 kor. II Félévre ................6 kor. Há romnegyedévre 9 „ Negyedre . . . 3 , IHÁSZ GYÖRGY. Szerkesztőség és kiadóhivatal : VII., kerület Akáczfa-utcza 7-ik szám. Kéziratok és előfizetések ide intézendők. R mértékletességi egye­sületek és a korcsmák. A mértékletességi egyesületek sem a Good-Templárék, sem az Alkohol- ellenes Egyesület Országos Ligája eddig nem nagy eredményeket értek el Magyarországon, bár erős agitá- cziójuk tagadhatatlan. Lapokat indí­tottak, melyeknek azonban kevés az olvasósága, egypár alkoholmentes éttermet nyitottak, melyeknek meg ke­vés a vendége. Legutóbb a m. kir. ke­reskedelmi minisztériumhoz intéztek felterjesztést, melyben azt kérik, hogy az hasson oda, hogy a vasutasok egyáltalán tartózkodjanak a szeszes italok élvezetétől s legyen nekik tiltva a korcsmába járás, hivatkozva arra, hogy Angliában ötezernél több az absztinens s ott olyan embert, aki bort, sört, vagy egyáltalán szeszes italt iszik, korcsmába jár, nem is al- j kalmaznak vasúti szolgálatba. Hát mi azt hisszük, hogy a mi viszonyaink közt az Alkoholellenesek Országos Ligája ezzel az előterjesztésével sem fog sikert aratni nálunk mindaddig, amig a teljes abstinencziát a bortól, sörtől s általán mindennemű szeszes italoktól való teljes tartózkodást hir­deti és követeli. Magyarországon a nép egészségi állapotát s erkölcsi épséget illetőleg nincs komoly, tisztességes ember, aki barátja ne volna a szeszes ita­lokkal való mérsékelt életmódjának s ellensége ne volna a részegeskedés­nek. És nincs ebben az országban tisztességes korcsmáros, vendéglős sem, aki örvendene részeg vendégé­nek, s a részegeskedést előmozdítani igyekeznék, mert ha akad ilyen korcsmáros, az csak holmi kontárok közül kerülhet ki s az egyáltalán nem tarthat igényt a tisztességes jelzőre. Addig tehát, mig a mértékletességi egyesületek a túlságos alkoholizmus, a részegeskedés ellen küzdenek, ve­lük tartunk, küzdünk egy sorban, de mikor a bortól, sörtől való teljes tar­tózkodást is hirdetik, akkor nem le­szünk részesei túlzásaiknak. Tekintetbe kell vennünk, hogy a tiszta, jó bornak mérsékelt élvezete, nemcsak, hogy fölfrissiti, megedzi a testet, nemes gondolatokat ad az agynak, hanem szinte elengedhetlen tápszere is az egészségnek, mint azt minden good-templári tiltakozás elle­nére a világ legnagyobb orvosi te­kintélyei is (lismerik. No most már annak az egészségi italnak élvezeté­től teljesen megfosztani akarni a tár­sadalmat, ezt a czélt nem helyesel­hetjük. Az ember nehéz küzdelmet folytat az életéért, kivált a közép­társadalmi osztályhoz tartozó ember, ha már most azt is megfosztani akarná attól, hogy néha egy pohár bor mellett bufelejtő perczeket sze­rezhessen magának, ezt a törekvést sem helyeselhetjük. Ám más okok is vannak, melyek a mérsékletességi egyesületeknek a teljes abstinencziára való törekvését beláthatatlan időkig meghiúsítják Ma­gyarországon. Ezzel a törekvésük­kel ugyanis az alkoholellenesek egy­szerűen hadat üzennek Magyarország egyik legjelentősebb gazdasági ágá­nak, a szőlő művelésnek, hadat üzen­nek a sok ezer embernek kenyeret és keresetet nyújtó sör gyártásnak is; hadat üzennek a tisztességes ven­déglős és korcsmáros ipar tíz­ezreinek, akiknek egyenesen léteiét akarják megtámadni. Hát ekkora had­üzenet mellett előrelátható, hogy az antialkoholistáké, a Good-Templár lo­vagjaié lesz a — vereség. Tessék hadat üzenni a nép alsó rétegeiben, milliókat tönkre tévő pálinkás butikoknak s általán a pá­linka ivásnak, ott leszünk mi is a csatasorban. De megfosztani akarni egy országot még legegészségesebb itala mérsékelt élvezetétől és tönkre tenni akarni egy ország egyik leg­jelentősebb gazdálkodási ágat, a szőlő termelést, s egyik legképesebb iparát, erre már nem vagyunk még csak segítő társul sem kaphatók, sőt az ellen a hóbort ellen tiltakozunk! R fővárosi és állami lakó­telepek és vendéglőik. Részint a főváros, részint az állam a budapesti nagy lakásínségen segítendő, a kisfizetésű, szükebb anyagi viszonyok kö­zött élő hivatalos alkalmazottaknak, ipari munkásoknak részére a főváros területén, vagy annak közelében lakástelepeket épít­tetett, amelyen aránylag olcsó évi bérért, tisztességes lakást kaphat az amugyis va­gyoni nyomorúságokkal küzködő budapesti ember. Ilyen lakástelepek vannak már az Üllői-ut végén, a Mihálkovits-téren, a Gyáli-uton, Óbudán. Népszálló van az V. kerületben. A kisemberek részére a székes- főváros hatósága hasonló lakástelepeket építtet már a tavasszal Budán a Margit- körut és a Menház-utcza sarkán, a Vö- rösvári-uton. A VI. kerületben az Aréna-ut és a Fóti-utcza, a Frangepán-utcza és a Lomb-utcza sarkán. A VII. kerületben a Juranics-tér sarkán, a VIII. kerületben a Szigony- és Staffenberger-utcák sarkán stb. A főváros igen helyesen arra törekszik, hogy a telepek létesítésével a szegényebb, dolgozó • néposztály lakásnyomoruságán s igy anyagi bajain segítsen. De a nagyobb telepeken iskolák is létesülnek, hogy az ot­tani lakosság uj nemzedékének szellemi szükségletét is kielégítsék. Szép és fölemelő és elismerésre méltó dolog mindez. Hanem e telepek építésé­Schätz József Telefon 57-22. sörnagykereskedö : Telefon 57-22­JhBudapest, VIII», Práter-u. 47. 3^^ Károly István főherceg Angol porter sörének főraktára. Dreher Antal sörfőzdéi részvény-társaság főelárusitója. Az „Az Első Magyar Részvény Serfőzde“ főelárusitója. Jos.Sedlmayr Bierbrauerei zum Franziskaner-Keller A.-G. :: müncheni nagy sörfőzde magyarországi képviselője. :: Ajánlja céget a tisztelt vendéglős és kávés urak figyelmébe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom