Vendéglősök Lapja, 1910 (26. évfolyam, 1-24. szám)

1910-06-05 / 11. szám

1910. junius 5. VENDÉGLŐSÖK LAPJA 7 MUSCHON G* BUZIASFÜ RDO PHÖNIX“»,;j BAKTÉRIUM MENTES ÜD1T-OYÓGYIT. ----------------- KAPHATÓ MINDENÜTT. Bu dapesti főraktár: Eötvös-utcza 4t. Telefon 86—35. Ajánlom a Brassói Czenki Árpád-szobor véd- jegyü törvényesen védett Vári Csemege süte­ményeket, mely kiválló jósága és álandóságánál fogva felülmúlhatatlan. Egy posta csomag 80 drb darabonként bárhova bérmentve 18 fillérért szállítom. Kiválló tisztelettel egyedüli készítője Vári Szabó Pál, cukrász Brassó, Kapu utcza 32. Telefon 102. Újpest föutján, vendéglő és szál­loda üzlettel, berendezéssel együtt fiz százalék tiszta jöve­delemre tulajdonos által eladó. Czim a kiadóban. Nyaralótelep eladása. A felkai turista telep és nyaraló­hely (ezelőtt Kronpecher park) eladó. A több mint 3 kát. holdas s idősebb feny­vessel biró parkban szolidan épített s jó karban lévő 44 szobát magában foglaló 3 szálloda, azon­kívül 1 két nagyobb étteremmel biró vendéglő és egy 7 kabinnal ellátott fürdő van. Villamos vasúti megállóhely közvetlen a szálloda mellett. Nyaralók és turisták által élén­ken látogatott hely. A magas Tátra legszebb pontja és kisebb csúcsai egy nap alatt könnyen megtekinthetők, illetve megközelíthetők. Az eladásra vonatkozó feltételek iránt rész­letes felvilágosítást ad a fürdőigazgatóság. fagylalt, jegeskávé, hidegké- szitmények előállításánál a jég sózására valamint hűtőkészü­lékekhez. Minden felvilágosí­tást és értesítést szóbeli vagy Írásbeli kér- dezősködésre díjmentesen nyújt Ä Magyar Kiráyi Sojövedék Vezérügynöksége BUDAPEST, V., Váczi-kőrut 32. sz. Boreladás. v termett 1909. évi jó minőségű fehér asztali bor, kétszer fejtve eladó. Keresztes Ferencz világosi sző­lőbirtokos Aradon, Weiczer János-utcza 10. szekrényeimen eddig a irigy­ség sem talált kifogást, kitűnő­ségük már a megtekintéskor is ' felismerhető, ezélt ajánlom eze­ket raktárombban Teréz-körut 3. szám megtekinteni. Összes gyártmányaim személyes vezetésem és felügyeletem alatt készülnek ezért értük szolidság tekintetében teljes kezes­séget vállalok. Számtalan vevőim úgy orszá­gunk minden irányában, mint a külföldön is, kiknél hosszú évek óta hűtőkészülékeim hasz­nálatban vanak, elismerésükkel eléfgé igazol­ják ezen állításomat. GINDERT ISTVÁN Gyár: Budapest, i<lapka-u. 5. Legjobban h ü t i és frisiti \ Little Wonder • >3 viznyomásugép a sört. Kelemen Adolf Budapest, Mária-utcza 12, , Telefon. A húgyh&jtó és húgysavoldó ▼iieK Királya, bor- és dús lithion-tartalmú ásványvíz. Kntkezelőség Eperjes. Megrendelhető a Ma­gyar Ásványvíz forgalmi és kiviteli társaság- uál, Budapest, Baross-u. 43. Telefon 162-84. Boreladás. Izsák községben Kiss Gyula szőlőtelepén 1500 hektoliter zöld fehér bor eladó, 1908 és 1909. évi termés. A legjutányosabb ár 30 korona. BEITZ JRMOS müesztergályos, dákó- és biliárdgolyó készitő, ká­véházi eszközök raktára és javitómühelye BUDAPEST) VI. Akáczfa-u. 55. TELEFON 81—90. Ezernél több kiváló orvos és tanár ajánlja. 1908. ST. LOUIS GRflNb PRIX. Külföldi utazáson kérjen mindenütt Szt.-Lukácsfürdői KRISTÁLY-ÁS VÁNY VIZET ! A KRISTÁLY 5olospárga hófehér vastag édes rudak kilogrammonként 1-40, cukorborsó honi 50, uj krumpli honi 28 fillér. Tölthető karalábé 10, saláta ugorka félkilós nagy­ságú 60, tölthető zöldpaprika 16 fillér darabonként szállítja utánvétellel Niemetz Malvina Nagymaroson, Hontm. 900 hektoliter saját CldUCld« termésű, fehér hegyi bor 50 literen felüli mennyiségben literen­ként 30 fillérért eladó. Nagyobb vételnél különleges ajánlattal szolgálnak a terme­lők: Walke Testvérek, Versecz. HIRDETMÉNY. A hátszegi ev. ref. egyházközség elöl­járósága közhírré teszi, hogy Hátszegen, a bánáti útban levő „HÍDHOZ” czimzett v e n d é g I ő i helyiségeit, melléképületeit és telkét folyó évi junius 30 -án d. e. 10 órakor a vendéglő nagy ter­mében megtartandó nyilvános árverésen jövő 1911. január 1-tól kezdődőleg 3, eset­leg több évre a legtöbbet ígérőnek bérbe adja. Feltételek a lelkészi hivatalnál előre is megtekinthetők. Az árverés kezdetéig 500 kor. bánatpénzt tartalmazó zárt aján­latok is elfogadtatnak. Hátszeg, 1910. évi május hó 25-én. A hátszegi ev. ref. egyház község elöljárósága. fnPPQC szénsavval telitett ásványvize hasz- TUm db nos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb asztali és borviz. — Hathatós szomjcsillapitó. — Vidékre és külföldre fuvardijmentes szállítás. — Kérjen árjegyzést. — Szénsavtelités nélküli töltés is rendelhető, mely hasonló enyhesége folytán pó­tolja a franczia Evian és St. Galmier vizeket. Szt. Lukácsfürdő Kutvállalat Budán. Andrényi K„S,n Sec Hagyományos franczia módszer. Kapható minden füszerkereskedésben, ká­véházban, vendéglőben. Vendéglő és bor eladás, Kiskunfélegyházán, I. kér., Csongrádi-u. 6. sz. alatti jó forgalmú vendéglő, (korcsma) kedvező feltétek mellett, berendezéssel, szabad kézből, italmérési joggal eladó. Ugyanott nagymennyiségű, saját ter­mésű kadarka és olasz rizling borok kap­hatók. (Mintát nem küld.) Némedy Vargha Vincze vendéglős és szőlőbirtokos „Scmcf Peíer" világszerte elismert legfinomabb növény likőr-különlegesség Reininghaus TesíDérek részuény=fársaság gyárából :: Srác:, :: ■ Eredeti üvegekben házhoz szállítja: b Ráció és Társa czég, ■ Budapest, V., ÍTléríeg-utcza 2. (Sresham*palota) ® hova a megrendelések intézendők. ■ ■■iBiiiBaiiiiiiiiiiam Eladó vendéglői ház. Eladó! Egy gyönyörű amerikai sörcsapoló jég­szekrény, 4 drb erős vas, személyzeti ágy, egy 4 kerekű könnyű kézikocsi és egy nagyobb mennyiség vastag fehér tányér. Mindezek a legiutányosabb árban helyszűke miatt eladók. Verböczi Lajos vendéglősnél, IV., Városház-u. 3. Kispest egyik legforgalmasabb utczájában eladó egy kitűnő mene­teld régi jó hírnevű vendéglő, jó karban lévő házzal és teljes vendéglő és pinczefelszereléssel. Az érdeklődők Írásbeli tudakozódásra bővebb felvilá­gosítást nyerhetnek a kiadóhivatalban. C I r* A A egy alig használt Lakos-féle 100 Wlvlllv szem: lyre szóló takaréktüzhely, Csilaghegyen Mondok Jizsef ur-villájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom