Vendéglősök Lapja, 1910 (26. évfolyam, 1-24. szám)

1910-06-05 / 11. szám

8 VENDÉGLŐSÖK LAPJA 1910. junius 5. BORHEGYI F. borkereskedő. Budapest, V. Kerület, Gizella-tér I. szám Pincz^K: Budafokon és V. Kerület, borottya-utcza 8. sz. Ajánlja a legjobb: franczia és magyar pezsgőket, cognacot és likőröket gyári árakon. Belföldi borait az első hírneves bortermelőktől a legjutányosabb áron szol­gáltatja. — Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek. fiz „ERDÉLYI PINCZE - EGYLET" császári és Királyi udvari szállítók KOLOZSVÁROTT. Sürgönyczim : Bortermelők szövetkezete Kolozsvár. Ajánlja egyenesen a szövetkezeti termelő tagjaitól beszerzett és minden kiállításon elsőrendű érmeket nyert tisztán kezelt és kitűnő minőségű fehér- és veres-, asztali-, pecsenye-, csemege- és gyógyborait. Megkeresésére készséggel küld árlapot az igazgatóság. Ö császári és királyi Apostoli Felségének gazd. hivatala által különlegesen igazolt „SOUVERAIN CHAMPAGNER HENRI0T“ HENRIOT & Go., REIMSI csász. és királyi, továbbá németalföldi udvari szállító, kama­rai szállító, szőlőbirtokos czég. * (Alapitatott 1908-ban.) HORTZ VALÉR KÁROLY RÁKOSPALOTA. Szétküldési raktár A Hagy, Kir. Fővámházban, Budapest. Veszprém rend. tanácsú város polgármesterétől. 67 kgy.—4135/910. sz. Hirdetmény. Veszprémben a városház földszintjén levő kávéház bérletére pályázatot hirdetek. A kávéház folyó 1910. évi november 1-től számítandó 12 évre lesz bérbe adva, esetleg csak 6 évre, amint a bérlő óhajtani fogja. A kávéház november hó 1-ét megelőző idő­ben is átvehető a jelenlegi bérlőtől. A bérlési feltételek hivatalomnál megtekinthetők. A pályázó személyesen is megteheti ajánlatát, vagy pedig Írásban, mely folyó évi junius hó vé­géig hozzám benyújtandó. Oly ügynököt, ki bérlőt ajánl s az ajánlott egyén a város által elfogadtatik, a város méltá­nyosan fog díjazni. Veszprém, 1910. május hó 23-án. Vikár Lajos s. k., h. polgármester. V vj/ vs? VI/ vt/ v v Sí/ Sí/ Sí/ Sí/ Sí/ Sí/ Sí/ Sí/ Sí/ S|/ Sf/ Sí> Sí/ Sí/ Sí/ Sí/ Sí/ Sí/ Sí/ Sí/ Sí/ Sí/ Sí/ vV„ ^ -C 'C 'C -Cr "C Sf S? >8? SS -C -S? ^ -C "C -<• 'v 'v- 'v ^ Az Árvái Uradalom Igazgatóságától Árva-Váralja. lfersenytárgyalási hirdetmény. Az árvái közbirtokossági uradalom tulajdonát képező alsókubini, árvaváraljai, erdödkal és zakamenei vendégfogadó-épületeknek, jövő 1911, évi január hó 1-től számítandó hat egymásután következő évre leendő bérlete iránt ezennel zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. Vállalkozók felhivatnak, hogy egykorona bélyegjegvgyel ellátott zárt ajánlataikat folyó I9Í0. évi Julius hó 15-ik napjának déli 12 órájáig az alólirott uradalmi igazgatóságnál (Árva-Váralján) nyújtsák be. Később érkező vagy a verseny- tárgyalási feltételektől eltérő ajánlatok nem fognak figyelembe vétetni. Az ajánlott évi bér összege az ajánlatban számokkal és betűkkel kiírandó. Ezenfölül a vállalkozó világosan kijelenteni tartozik, hogy a versenytárgyalási és szerződési feltételeket ismeri és magát azoknak feltétlenül aláveti. Az ajánlathoz bánatpénzül a felajánlott évi bér tiz (10) százaléka készpénzben vagy óvadékképes állam­papírokban becsatolandó. Az ajánlatok elfogadása vagy vissza utasítása, valamint az ajánlatok közül való szabad választás joga az uradalmi igazgatóságnak tartatik fenn. Az esetleges visszautasítást a bérbeadó uradalom nem tartozik indokolni. Azon vállalkozó, kinek ajánlata elfogadtatott, az erre vonatkozó határozat közlése után, legkésőbb 14 nap alatt, a szerződés aláírása végett, az ily czélból kitűzendő napon, az uradalmi igazgatóságnál jelentkezni tartozik. Hogyha az illető vállalkozó az előző pontban foglalt feltételnek nem tenne eleget, vagy ha a szerződés aláírását bármi oknál fogva megtagadná, ez esetben az ajánlatához csatolt 10°/o-os bánatpénz, az árvái uradalom tulajdonába megy át, mely utóbbi a bértárgygyal — minden kártalanítási igény kizárásával — vállalkozó veszélyére szabadon rendelkezhetik. Minden ajanlat csak egy bértágyra vonatkozhatik. Ehhez képest az oly ajánlatok, melyek több bértárgyra, együttesen tétetnének, figyelembe nem vehetők. A szerződési feltételek az uradalmi igazgatóságnál naponként 9—12 óráig délelőtt bármikor betekinthetők. Árvaváralján, 1910. május hó 29-én. Az uradalmi igazgatóság. (Utánnyomat nem dijaztatik.) % /Is /ÍV /ÍV /ÍV /ÍV /ÍV /ÍV /IV /ÍV /ÍV /IV /IV /IV /IV /IV /IV /IV /Jy /IV /IV /IV /IV /IV * /IV /IV /IV VJ/ VI/ VI/ víz 'JS

Next

/
Oldalképek
Tartalom